Výberové konanie

VK/2018/3381 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/3381 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
širšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
24. Máj 2018
Termín na podanie žiadosti:
31. Máj 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
odbor práva EÚ (OPEU)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Detaily:

- Sleduje predkladanie návrhov aktov EÚ a v súlade s kompetenčným zákonom tieto návrhy distribuuje medzi vecne príslušné ústredné orgány štátnej správy SR.
- Sleduje, organizuje a koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy SR pri príprave predbežných stanovísk k návrhom aktov EÚ.
- Organizuje a koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy SR pri príprave inštrukcií a pozičných dokumentov na rokovania COREPER a príslušných formácií Rady.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť slovenského právneho poriadku, osobitne pokiaľ ide o kompetencie v rámci štátnej správy;
- práca s PC;
- znalosť procesov prijímania aktov v EÚ ako aj procesov prijímania pozícií k týmto aktom v SR.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
19.6.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×