Výberové konanie

VK/2017/2411 - generálny štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2411 - generálny štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
26. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
3. November 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Štefanovičova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81782
Organizačný útvar:
Útvar hodnoty za peniaze
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.02 - Financie
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Štefanovičova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81782

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Detaily:

Strategické, koncepčné a analytické činnosti súvisiace s realizáciou národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov).


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Znalosť ekonomickej teórie s dôrazom na štrukturálne politiky (politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém) a verejné výdavky (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, rozpočtové kapitoly, metodika ESA, COFOG a EKRK, analýza verejných politík z pohľadu hodnoty za peniaze).
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook) a všeobecný prehľad.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Lukáš Hric Osobný úrad Štefanovičova 5 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
november 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Štefanovičova 5 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Ing. Anna  Pivková
Telefónne číslo:
00421259585003


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×