Nezaradený subjekt

SOMO spol. s r.o.

Bratislava
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Pod brehmi 4, Bratislava

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOMO spol. s r.o.

IČO: 17328519

Adresa: Pod brehmi 4, Bratislava

Registračné číslo: 2016/3-PO-E1018

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Marec 2016

Záznam platný do: 31. Marec 2019

Posledná zmena: 18. August 2016


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
28. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
22. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ján Turčan
Adresa:
Kvetná 1 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Tlčík
Adresa:
Brančská 11 Bratislava 851 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Turčan
Adresa:
Nad Lúčkami 27 Bratislava 80000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.05.2018 do: 28.01.2019

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 22.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


JM MI D LEGAL VIMIDLEGÁL, s.r.o. — 82109 Bratislava: IČO 36 807 915 © +421220664459 m officefBvivldlogal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenskárepublika — IČOPH SK2022415857 — — +421258253511 c wwwuividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Pariner verejného sektora:

Obchodné meno: SOMO spol. s r.o.

Sídlo: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 17 328 519

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1442/B
Štatutárny orgán: Ing. Radoslav Hetflajš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VÍVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821. 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2, Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.

2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
RVIVIDLEGAL2.3.

2.4.

osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 17.05.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

a)

Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Rastislav Velič“) a

Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Peter Krištofovič“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018,

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 22.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 22.01.2019,

zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 20.02.2017 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments, a.s.“),

čestné vyhlásenie Ing, Radoslava Hetflajša, s trvalým bydliskom Vysoká nad Kysucou 295, 023 55
Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1982, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Radoslav Hetflajš“), ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca
Investmenís, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava -
mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum. narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékačská 291/4, 150 00 Praha, Česká
republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter
Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom
Partnera VS,


SVIVIDLEGALiv.

vi.

vii.

konania založeného na princípe majority podľa ust. 4 66 ods. 8 Obchodného
zákonníka, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s. obsahujú odlišnú úpravu od úpravy podľa ust.
$ 66 ods. 8 Obchodného zákonníka (pozri čl. 26a body 2. a 3. stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s.),

podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo
spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia
predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden
(1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločností. Arca Investments, a.s. rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu predstavenstva,

z vyššie uvedeného vyplýva, že príjimanie rozhodnutí spoločnosti Arca Investments, a.s.
ako spoločníka Partnera VS v rámci rozhodovania valného zhromaždenia Partnera VS
patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,

ma prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Investments, a.s. ako jediného spoločníka
Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Paxtnera VS sa vyžaduje také
rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré bude prijaté za
splnenia podmienok vyplývajúcich z čl. 26a body 2. a3. stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s. To znamená, že takéto rozhodnutie musí byť prijaté na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s, ktorého sa zúčastní predseda
predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.
a súčasne musí byť prijaté väčšinou hlasov prítomných osôb, resp. v prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Z uvedeného vyplýva, že môže
nastať situácia, že (a) zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. sa
zúčastní predseda predstavenstva (Ing. Rastislav Velič) alen jeden (1) člen
predstavenstva (Ing. Juraj Dvoák alebo Ing. Peter Brožek) a súčasne (b) na takomto
zasadnutí bude predseda predstavenstva hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe /
odvolaní konateľa Partnera VS a prítomný člen predstavenstva bude hlasovať proti
prijatiu takéto rozhodnutia: za takejto situácie bude rozhodnutie o voľbe / odvolaní
konateľa Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť
sám Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments,
a.s. bez potreby hlasov ostatných členov predstavenstva.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera

43.

VS v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, a to konkrétne z dôvodu, že Ing. Peter
Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespíňa
kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. $ 6a ods. 3 AML Zákona.
Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu
k (i) zostávajúcim akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo
vzťahu k Ing. Pavlovi Krúpovi a Ing. Henrichovi Kišovi), (ii) členom predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo vzťahu k Ing. Jurajovi Dvožákovi a Ing. Petrovi
Brožekovi) a (iii) konateľovi Partnera VS (Ing. Radoslavovi Hetflajšovi).- 11 -
SVIVIDLEGAL.Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespíňa:

a)

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 4 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len
pri Ing. Pavlovi Krúpovi a Ing. Henrichovi Kišovi.

Ing. Pavol Krúpa má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 5 %.

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť
alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS
alebo akéhokoľvek ich člena. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len pri Ing.
Jurajovi Dvožákovi a Ing. Petrovi Brožekovi.Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (tj. konateľa Partnera VS) má jediný
spoločník Partnera VS - spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorej štatutárnym orgánom je
predstavenstvo spoločností Arca Investments, a.s., pozostávajúce z predsedu predstavenstva (Ing.
Rastislava Veliča) a dvoch (2) členov predstavenstva (Ing. Juraja Dvožáka a Ing. Petra Brožeka).
Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera VS) má samostatne
len predseda predstavenstva spoločností Arca Investments, a.s. (Ing. Rastislav Velič), a to
z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu. Na druhej strane,
žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. nemá samostatne právo
vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera V9), a to taktiež odvodene
z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu,

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AMI,
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je
uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015" napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj
sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
vStanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 124 ods. 1 písm. a)
body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do
17.04.2016 (ďalej len „Zákon © VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. $ 6a
ods. 1 písm. a) body 1,2. a3. AML Zákona.„2. -
AVIVIDLEGAL(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku).
Uvedené kritérium však pri posudzovaných fyzických osobách nie je splnené (ani vôbec
neprichádza do úvahy),

d) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25
% z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

ji. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktríny“,

di. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým
stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „Stanovisko č. 1/2016“)67,

4V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. $ 1a ods. 1 písm. a) bod 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 58 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný
nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 12a ods. 1
písm. aj bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 12a ods.1
písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

S Leontiev, A. a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 pístu. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
práva na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podnitenku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, sk je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

6 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej

„13 -
RVIVIDLEGALÍv. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického
protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti
Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je
podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník
Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama aní
sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi sňou v zhode alebo na základe
spoločného postupu,

e) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona, To znamená,
že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespíňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm, a)
AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode# alebo spoločným
postuponý by spíňala predmetné kritérium.

Všetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (tj. Ing Rastislav Velič, Ing. Peter Krištofovič
Ing. Pavla Krápu a Ing. Henricha Kiša) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

i neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich
dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzilen „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. S 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, aka aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností“ právnickej osoby.

7 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkania alebo inej čínnosti
uvedenom prí definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočností
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v Čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových poditienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr, na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

8 Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. $ 66b Obchodného zákonníka.

9 Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného
dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je
uvedená (oi) interpretácia ust. 8 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako aka v ust. S 6a ods. 3 AML Zákona)
uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviská č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup vad hoc záležitostiach), ale na základe

dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).- 14 -
RVIVIDLEGAL.ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločností Arca Investments, a.s. založené
konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné
právne následky, ani

ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého akcionára spoločnosti

Arca Investments, a.s. uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s.
alebo akýmkoľvek znich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom
zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočníla iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi tým ktorým akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s.
ainým akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie
v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne
následky.

Predseda i obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (tj. Ing. Rastislav
Velič, Ing. Juraj Dvožák a Ing. Peter Brožek) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

i neuzavrel s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ami

akýmkoľvek znich dohodu ozhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva spoločností
Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

i. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého splnomocniteľa
uzavrela s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo
akýmkoľvek znich dohodu ozhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi splnomocniteľom a predsedom / členmi predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode
alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju činnosť alebo obchod!.

1 Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju
činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

i)

interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činností alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby“, ktorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj vintenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“):

+ ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna
definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. S 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na-15-
NVIVIDLEGAL.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s. s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.
Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov:

)

i)

Ing. Pavla Krúpu vlastniaceho šesť (6) Akcií, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou Arca.
Investments, a.s. (5 %),

Ing. Petra Krištofoviča vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií, tj. akcií emitovaných
spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),

Ing. Rastislava Veliča vlastniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií, tj. akcií emitovaných
spoločnosťou Arca Investments, a.s. (55 %) ahlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),

+ — vdôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20.
mája 2015 a predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlameniu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a
zrušuje smerníca Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernícn Komísie 2006/71/ES.“

+ vzmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-
€) osoba(-y), ktorálcé) skutočne ovládalcjú) alebo vykonúvaťjú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzickálcé)
osoba(-y), v mene ktorej(zých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (..)",

+ — vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom
všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. S 6a ods. ] prvá veta pred bodkočiarkou
AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet. ktorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať
hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,

obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera
VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny
úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku
uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej
osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-16-
SVIVIDLEGALiv) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho dvanásť (12) Akcií, tj. akcií emitovaných spoločnosťou
Arca Investments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Radoslav Hetflajš,
ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6,2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného
sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon © cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú

tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. 8 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPYS neaplikuje.

8, Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.01.2019 NAIVVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR

234. © 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-17-
RVIVIDLEGAL2.5.

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS,

- > čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská
časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom
Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 205.803,- EUR,

- konateľom Partnera VS je Ing. Radoslav Hetflajš, ktorý koná menom Partnera VS sarnostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, ato: spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorá sa na
základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 205.803,- EUR, ktorému
zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,. EUR, ktoré je rozvrhnuté na
stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo

výške 830,- EUR (spolu ďalej len „Akcie“ av jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len
„Akcia“),

- > členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing,
Rastislav Velič, člen predstavenstva Juraj Dvožák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom.
predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen
predstavenstva koná menom. spoločnosti Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom
predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa
priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s.


SVIVIDLEGAL.podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %
a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 5 %i,

b) Ing. Petra Krištofoviča, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií, v dôsledku čoho má
Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti
Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments,
a.s. vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi
VS vo výške 30 %,

©9 Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií, v dôsledku čoho
má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní ihlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v Partnerovi VS vo výške 55 % a

d) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing.
Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenis, a.s. podľa čl, 14 bod 2. a čl. 22 bod 2, stanov spoločnosti Arca Investments, a.s, vo
výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS ve
výške 10%,

- podľa čí. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov
každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií Investments, a.s. k výške
základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s.,

- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie
spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje 60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou
hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo
stanovách spoločnosti Arca Investments, a.s, stanovené inak. Podľa čl. 23 bod 2. stanov
spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov sa
vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení
základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. $ 210
Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
9 zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,

- podľa čl, 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku
sa uxčuje pomerom menovitej hodnoty Akcií akcionára spoločností Arca Investments, a.s.
k menovitej hodnote Akcií všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,

- podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti
Arca Investments, a.s, je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na
jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa
čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo

1 Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického
použitia ust. $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom
percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.


AVIVIDLEGAL.spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,

- včestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Ing. Radoslava Hetflajša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

9

1)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 20.02.2017 je posledným aktuálnym úplným znením
spoločenskej zmluvy Partnera VS, príčom po dni vyhotovenia tohto znenia spoločenskej
zmluvy Partnera VS nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera
VS alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým
rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka
Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú
právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti
upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného podielu spoločníka / obchodných podielov
spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera
VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS
na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí
jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera
V5) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

konateľ Partnera VS konajúci menom Paytnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by
vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu otichom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na
základe zmluvy o tichom spoločenstve,


RVIVIDLEGAL.U]

)

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých
(mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo
mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie
osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon)
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej
činnosti Parinera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým
zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v čestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS - spoločností Arca Investments, a.s., menom
ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva, Ing. Juraj
Dvožák ako člen predstavenstva alng. Peter Brožek ako člen predstavenstva, sú uvedené
nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

9

všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS vobchodnom registri zodpovedajť
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera
VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS
oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške
jeho podielu na zisku Partnera VS,

vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti Arca
Investments, a.s.,

vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Investments, a.s.,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepreviedol
v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu
jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na
tretiu osobu,


RVIVIDLEGAL9

8)

Žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepostúpil
ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva prí prijímaní rozhodnutí jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani
ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení
Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu
osobu,

Žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými nepostúpil
ani inak nepreviedol v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na
zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na
zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

Žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol
v mene spoločníka Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by
táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v pism. e),
f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

Žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona o ochrane verejného záujmu,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neuzavrel s druhým členom
predstavenstva spoločníka Partnera VS žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené
konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti predstavenstva spoločníka
Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.), vykonávajúceho práva jediného spoločníka
Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.) a ani neuskutočnil iný právny úkon
s obdobnými právnymi následkami,

žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon
podľa písm. j) vyššie,

- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (tj. Ing.
Rastislava Veliča), ako aj v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. (t.j. ng. Juraja Dvožáka a Ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca
Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa
Partnera VS (t.j. Ing. Radoslava Hetflajša) vo vzťahu k Partnerovi VS. Nad rámec uvedeného sú
v daných čestných vyhláseniach uvedené aj tieto vyhlásenia:

a)

poskytovateľ vyhlásenia neuzavrel s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny
úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním apredsedom / členmi predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo
spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,


RVIVIDLEGALb)

poskytovateľ vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela
s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek
z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti
Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi
ním apredsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo
akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe
ktorého by nastali obdobné právne následky,

- včestných vyhláseniach akcionárov spoločností Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča,
Ing. Pavla Krúpu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d

8)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom
čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca
Investments, a.s., ovýške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na
hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške
podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločností Arca
Investments, a.s.,

vyhlásenie o vlastnení akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho
ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investmenís, a.s. vo
vlastnom mene a na vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované
spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny
úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto
akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť
a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Investments, a.s. alebo ich častí na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť podľa
rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo
pred prijatím takéhoto rozhodnutia a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na
zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Árca Investments alebo pred prijatím takéhoto
rozhodnutia na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo,
na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) af) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,


RVIVIDLEGALh)

k)

okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments,
a.s. a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ
čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva
akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálny m) nositeľom bol
iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločností Arca
Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca
Investments, a.s, založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by
nastali obdobné právne následky,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek
z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým
ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na
základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona
o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba verifikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS k 31.12.2018
a identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

a)

b)

Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike a

Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3,2. K 31.12.2018 sú teda konečnými užívateľmi výhod Partnera VS identické osoby, ako bali
identifikované podľa Predchádzajúceho verifikačného dokumentu.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. AML Zákona, a to konkrétne z nasledovných dôvodov:

a) Ing. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera
VS podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na


RVIVIDLEGAL.základnom imaní ľartnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo
výške 55 %: a

lng. Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera
VS aj podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona z dôvodu, že má právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľa Partnera VS),

Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená. Právo
vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (tj. spoločnosť Arca Investments, a.s.). V mene
spoločnosti Arca Investments, a.s. vykonáva práva spoločníka Partnera VS predstavenstvo

spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a dvoch (2) členov
predstavenstva.

Oprávnená osoba má za to, že zjednotlivých členov (vrátane predsedu) predstavenstva
spoločnosti Arca Investmenís, a.s. má samostatné právo vymenovať a/alebo odvolať konateľa
Partnera VS jedine predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislav
Velič), a to z uvedených dôvodov:

i. predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s, pozostáva z predsedu predstavenstva
Ing. Rastislava Veliča, člena predstavenstva Ing. Juraja Dvočáka a člena predstavenstva
lng. Petra Brožeka, príčom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca
Investments, a.s. samostatne ačlen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca
Investments, a.s. spolu sdruhým členom predstavenstva alebo predsedom
predstavenstva prí uskutočňovaní právnych úkonov,

i. z ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť
s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka
spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného
Z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej
spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak práva Dotknutej
spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára
akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia
spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak

ide o spoločnosť s ručením obmedzeným

ti. v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej
spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych
úkonov v mene Dotknutej spoločností - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným
v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti predstavenstva (ďalej len „Iná
pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú
spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho

2 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007
jvy: j rep! y P-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NVIVIDLEGAL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratistava IČO 36807915 © +421220664459 m offireGvividlegat.sk.
Plynárenská ?A — Slovenská republika — IČ DPH SK2DZ2415857 © +421258253511 3 wwmw.vlvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyholovený podľa ust. € 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Fartner verejného sektora:

Obchodné meno: SOMO spol. s r.o.

Sídlo: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 17 328 319

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 1442/B
Štatutárny orgán: Tng. Radoslav Hetflajň, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 871 09 Bratislava, Slovenská republika

1dentifikačné číslo: 36 B07 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Tinda Balháreková, konaleľka konajúca samostatne

(ďalej ten „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto veriťikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 01.02.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora,
Následne bola vykonaná zmena zapísaných údajov v Registri partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 12.06.2017.
AVIÍVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4,

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, žo konečnými užívateľmi výhod Partnera
VS sú nasledovné osoby:

a) Ing. Pavol Krápa, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava — mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing, Pavol Krúpa“) a

b) Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Peter Krištoťovič“).Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, preto Oprávnená osoba
v súlade s ust. $9 ods. 1 Zákima a RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k mene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehole 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaabstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 17.05.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 33 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra za dňa 17.05.2018,- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 16.07.2009 (ďalej len „spoločenská zmluva
Partnera VS“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. 70 dňa 20.02.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments, a.s,"),

- — česlné vyhlásenie Ing. Radoslava Hetflajša, s trvalým bydliskom Vysoká nad Kysucou 295, 023 55
Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1982, šlálna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Radoslav Hetflajš“), ako konalefa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Elorné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti
Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VB,


WVIVIDLEGAL.vi.

vii.

v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej
spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych
úkonov v mene Dotknutej spoločnosti — spoločníka navonok (spôsobom zapísaným

v obchodnom registri), ale v rámci tzv. inej pôsobnosti predslavenstva (ďalej len „Iná
pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú
spôsobom zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneha
konania založeného na princípe majorňi odľa ust. 4 66 ods. 8 Obchodného

zákonníka, ak zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

stanovy spoločnosti Arca Investments, a.s. obsahujú odlišnú úpravu od úpravy podľa ust.
$ 66 ods. 8 Obchodného zákonníka (pozri čl. 26a bady 2. a 3. stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s.),

podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. plati, že predstavenstvo
spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak bali pozvaní všeici členovia
predstavenstva a na jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden
(1) člen predstavenstva. Podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta slanov spoločnosti Arca
Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti Arca Tnvestmenis, a.s. rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas

predsedu predstavenstva,

2 vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Investments, a.s.
ako spoločníka Partnera VS v rámci rozhodovania valného zhromaždenia Partnera VS
patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,

na prijatie rozhodnutia spoločnosti Arca Investments, a.s. ako jediného spoločníka
Partnera VS prí výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS sa vyžaduje laké
rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré bude prijaté za
splnenia podmienok vyplývajúcich zčl. 26a body 2. a3. stanov spoločnosti Arca
Investmenís, a.s. ľo znamená, že takéto rozhodnutie musí byť prijaté na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorého sa zúčastní predseda
predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.
a súčasne musí byť prijaté väčšinou hlasov prítomných osôb, resp. v prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Z uvedeného vyplýva, že môže
nastať situácia, že (a) zasadnutia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. 4a
zúčastní predseda predstavenstva (lng. Rastislav Velič) alen jeden (1) člen
predstavenstva (Ing. Juraj Dvofák alebo Ing. Peter Brožek) a súčasne (b) na takomto
zasadnutí bude predseda predstavenstva hlasovať za prijatie rozhodnutia o voľbe /
odvolaní konateľa Partnera VS a prítomný člen predstavenstva bude hlasovať proti
prijatiu takéto razhodnutia: za takejto situácie bude rozhodnutie 9 voľbe / odvolaní
konateľa Partnera VS prijaté, čo znamená, že ho dokázal váhou svojho hlasu presadiť
sám Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments,
a.s. bez potreby hlasov ostatných členov predstavenstva.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera
VS v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AMI Zákona, a to konkrétne z dôvodu, že Ing. Poter
Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.- 11 -
RVIVIDLEGAL4.3. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespíňa
kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4, AML. Zákona ani ust. Š 6a ods. 3 AMI. Zákana.
Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu
k (i) zostávajúcim akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (t.j. vo
vzťahu k Ing. Favlovi Krúpovi a Ing. Ilenrichovi Kišovi), (ii) členom predstavenstva spolačnosti Arca
Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS (tj. vo vzťahu k Ing. Jurajovi Dvožákovi a Ing. Petrovi
Brožekovi) a (iii) konateľovi ľartnera VS (Ing. Radoslavovi Fetflajšovi).

Oprávnená osoba má za to, že Ing. Pavol Krúpa, Ing. Henrich Kiš, Ing. Juraj Dvočák, Ing. Peter Brožek
ani Ing. Radoslav Hetflajš nespíňajú:

a)

b)

a

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Parlnera VS (resp. pri
prijímanú rozhodnuti jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VŠ) najmenej 25 %. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len
pri Ing. Pavlovi Krúpovi a ng. Henrichovi Kišovi.

Ing. Pavol Krúpa má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prjímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúccho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 5 %.

lng. [lenrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení ľartnera VS (resp. pri prijímanú. rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V8) vo výške 10 %,

definičné kritériá konečného užívateľa výhad podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AMi
Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo
akéhokoľvek ich člena. Uvedené definičné kritérium prichádza do úvahy len pri Ing. Jurajovi
Dvoľákovi a Ing. Petrovi Brožekovi.

Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (tj. konateľa Parlnera V3) má jediný
spoločník Partnera VS - spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorej šlalulárnym orgánom je
predstavenstvo spaločnosti Arca Investments, a.s., pozostávajúce z predsedu predstavenstva (Ing.
Rastislava Veliča) a dvoch (2) členov predslavenstva (Ing. Juraja Dvožáka a Ing, Petra Brožeka).
Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera VS) má samostatne
len predseda predstavenslva spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Rastislav Velíč), ato
z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu, Na druhej strane,
žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. nemá samostatne právo
vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (konateľa Partnera VS), a to taktiež odvodené
z dôvodov uvedených v písm. b) bod 4.1 tohto verifikačného dokumentu,

definičné kritériá konečného užívateľa výhod
Zákona, pretože žiadny z nich neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v ust, $ 6a
ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

-12-
SVD LEGAL.Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“) napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj
sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda
(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku)
Uvedené kritérium však pri posudzovaných fyzických osobách nie je splnené (ani vôbec
neprichádza do úvahy),

d) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AMI.
Zákona, pretože žiadny z nich samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 %
z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac lým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnora verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktrínyť,4 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tehlo verifikačného dokumentu, keďže
v Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 17a ods. 1 písm, a)
body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. © verejnom obstarávaní a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do
17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramalické dikcie sú porovnateľné s grametickými dikciami ust. S 6a
ods. 1 písm. u) body 1.,2. a 3. AML Zákona.

SY Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. S 12a ods. 1 písm. u) bud 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach, Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osobu D má na právnickej osobe A lon 21,9 %-ný
nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nesplňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 124 ads. 1
písm. a) bod 1. #ákona o VO, tak fyzická osoba D splňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust, 8 12a ods. 1
písm. a) bad 3, Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

č Leontiev, Aa Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - slop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní, In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - %/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do rezistra pri právnickej osabe podľa S
11 ods, 1 pís, a) bodu 4 je loložný s dôvodom zápisu KUY prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania nlebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných vl skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 1] ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, klurá má
právo na hospodársky prospech vo nýške 25 % a viac na zákliule viastníclva akcií v zupísovanom subjekie), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej Činnusti sú podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme čosti z obrahu (z podnikania alebo
inej poulobnej Činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), n to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek ubsencií jej
explicitného vyjadrenia © zákone | VO stammvaje ÚVO pri určení KUV podľa lehto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získalu bez primensného protiplnenia, t. j. nezískala ho vesp. by ho nenrohla získať za trhových podmienok.

-13-
RVIVIDLEGALži. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým
stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2014 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
fen „Stanovisko č. 1/2016“"5,

iv. z čestného vyhlásenia konateľa Parlnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek lretia osoba mala bez primeraného ekonomického
protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti
Partnera VŠ v akojkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je
podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník
Partnera VŠ z titulu jeho podieľu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani
sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi sňou v zhode alebo na základe
spoločného postupu,

e) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 3 AMI Zákona, pretože

žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá sama nespíňa kritériá podľa ust. 6a ods. 1 písm.
aj AML Zákona, avšák spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode? alebo spoločným.
postupom!“ splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.ÚVO zároveň vysvelľuje, že „o primerane proliplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou.
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer,"

7 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné ohstarávanie hližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ TL ods. 1 písm. u) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon a VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods, 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, úko ej ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.8 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom mu hospodársky prospech najmznej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod © $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
abstarávnní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) mú nu záklude určitej skutočnosti
(napr. ukejkoľoek uhody ulebo zmluvy), priame alebo nepriamo (napr. cvz obchodnú spoločnosť, klorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme častí z obratu (> podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená uj druhá podemienku, u tu, že uvedené plnenie by táto
fyzická osobu nezískalu (resp. by nemohla získať) za Irhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (najrr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užíoateľu výhod. Zu primeruné protiplnenie sú považuje
protipľnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení doslupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomícký nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú nujmä prípudy, sk je hodnotu protiplnenia v viac ako polovicu
nižšia uke hodnotu prijatého plnenia, Subdodávateľia. resp. ich koneční užívateľia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) su nezupočítuvujú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislostí s bezpodielovým speluvlastníckcom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzirká asoba, ktorá má nadobudnúť
uedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu ulebo opčnej zmluvy). Neprihliudu su na osobu, klorá je ba
medzičlúnkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom prí neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).

1 Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoha podľa ust. $ 66b Obchodného zákonníka.

% Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti TX. Výkladového stanoviska č. 7/2015
vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanoviska č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015
je uvedená (o.i.) interpretácia ust. S 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona)-14 -
AVVIDLEGALVšetci akcionári spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane Ing. ľavla Krúpu a Ing. Henricha
Kiša) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiadny z nich:

i neuzavtel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich
dohodu © zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bola medzi
ním a iným akcionárom / inými akcionármi společnosti Arca Investments, a.s. založené
konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné
právne následky, ani

i. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého akcionára spoločnosti
Arca Investments, a.s. uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Tnvestments, a.s.
alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom. výkone hlasovacích práv na valnom
zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi tým ktorým akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s.
a iným akcionárom / akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie
v zhode alebo spoločný postup aleba na základe ktorého by nastali obdobné právne
následky.

Predseda i obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (Lj. Ing. Rastislav.
Velič, Ing. Juraj Dvožák a Ing. Peter Brožek) v čestných vyhláseniach vyhlásili, že žiaclny z nich:

i neuzavrel s predsedom / členmi predstavensíva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani
akýmkoľvek znich dohodu ozhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti
Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich založené konanie v zhode alebo spoločný
postup alcbo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

ii. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za toho ktorého splnomocniteľa
uzavrela s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo
akýmkoľvek znich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na
základe ktorého by bulo medzi splnomocniteľom a predsedom / členmi predstavenstva
spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich založené konanie v zhodo
alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

f) všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadny z nich nie je takou fyzickou osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju činnosť alebo obchod!!.uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časli IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe
dohody a spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).

U Ing. Pavol Krúpa, Ing. Henrich Ki, Ing. Radoslav 1letflajš, Ing. Juraj Dvoťák ant Ing. ľeter Brožek nie je takou
fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, a to vzhľadom na:
RVÍVIDLEGAL

interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby", klorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája. 2015 v predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849").

« ak by zmyslom všeobecnej definície koncčného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosli právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by ceľkom význam konkrétna
deľinícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. $ 6a ods, 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na
hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (Ej. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označenú aj akákoľvck osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 01%),

» vdôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej čusti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bos 6 smernice Európskeho varlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 > 20.
máju 2015 v predchádzaní využívaniu finančného systému na účely pramia špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Furópského parlamentu « Rady (EU) č. 688/2012
a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/7ES.",# — vzmýsle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „konečný užívateľ výhod“ je akúkoľock fyzická(-
é) osoba(-y), ktoráťc£) skutočne ooládať.jú) alebo vykonúvu(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzickácé)
osobať-y), » mene ktavej(cých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (..j“,

e — vychádzajúc za znenia článku 3 bad 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom
všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6u ods.1 prvá vola prod bodkočiarkou
AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účel klorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať
hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,

+ Ing Pavol Krúpa, Tng. Henrich Kiš, Ing. Radoslav Hetflajš, Ing. Juraj Dvoľák ani Ing, Peter Brožiek
nepatria medzi osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) by Partner VS skutočne vykonával určitú
transakciu alebo činnosť,

obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Parinera
VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmľuvu ani neuskutočnil iný
právny úkon, v dôsledku uzavrelia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny
úkon) by nkejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako poslavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju čimnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku
uzavrolia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/nlebo iný právny úkon) by akojkoľvck tretej
osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS ulebo v prospoch ktorej / na účet ktorej
Partner V$ vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-14-
AVMDLEGAL5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
3.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s. s podielom na základnom imaní ľartnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť Arca Investmenis, a.s. má štyroch (4) akcionárov:

VY mg. ľavla Krúpu vlastniaceho šesť (6) Akcií, tj. akcií emitovaných spoločnosťou Arca
Investments, a.s. (5 %),

ii) Ing. Ľetra Krištofoviča vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií, tj. akcií emitovaných
spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),

iii) Ing. Rastislava Veliča vlastniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií, tj. akcií emitovaných
spoločnosťou Arca Investments, a.s. (55 %) a

iv) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho dvanásť (12) Akcií, Lj. akcií emitovaných spoločnosťou
Arca Tnvestments, a.s. (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Parínera VS - Ing. Radoslav Het£lajš,
ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Znznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťom
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktítry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruklúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára pudľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto veriťikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného
sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnacenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorá
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi,-17-


RVIÍVIDLEGAL7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifíkačného dokumentu sa ust. $ 11 ods, 5
písm. d) Zákona o RPYS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto vorifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 17.05.2018 NAVIV! DLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratistáva | SA

NR g 0: 36 807 915 IČ DPH: SK20224 5857
ted

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná.
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

- 18 -
RVIVIDLEGAL- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava -
mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investmenls, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Peíra Brožeka, s irvalým bydliskom Lékaťská 291/4, 150 00 Praha, Česká
republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štálna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Peter Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom.
Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Elenricha Kia, s trvalým bydliskom Na Pielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako akcionára spoločnosti Árca Investments, a.a., ktorá
je spoločníkom Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča ako akcionára spoločnosti Arca Investmenis, a.s., ktorá je
spaločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 205,803,- EUK,
- > konateľom Partnera VS je Ing. Radoslav lletflajš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, ato: spoločnosť Arca Investmenís, a.s., ktorá sa na
základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 205.803,- EUR, ktorému
zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnora VS vo výške
100 %,

- > spoločnosť Arca Investmenls, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na
stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo
výške 830, EUR (spolu ďalej len „Akcie“ av jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len
„Akcia“),

- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Tng.
Rastislav Velič, člen predstavenstva Juraj Dvočák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek, pričom
predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a člen
predstavenstva koná menom spoločností Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom
predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,


WVIVIDLEGAL- - spoločnosť Arca Investments, a.s. má Štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa
priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s.
podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %
a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 5 %1,

b). Ing, Petra Krištofoviča, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií, v dôsledku čoho má
Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti
Arca Tnvestmenís, a.s. podľa čl, 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. slanov spoločnosti Arca Investments,
a.s. vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi
VS vo výške 30 %,

9 Tag Rastislava Veliťa, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií, v dôsledku čoho
má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní ihlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v Partnerovi VS vo výške 55 % a

d) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing.
Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s, podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investmenís, a.s. vo
výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Fartnerovi VS vo
výške 10%,

- podľa čl. 14 bod 2, a čl, 22 hod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov
každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. sa riadi menovitou hodnotou Akcii,
- podľa čl. 23 bod 1. stanav spoločnosli Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie
spoločnosti Arca Investmenis, a.s. rozhoduje 60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) v:
hlasov všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákanník“) alebo
stanovách spoločností Arca Investments, a.s. stanovené inak. Podľa čl. 23 bod 2. slanov
spoločnosli Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov sa
vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia © zmene stanov, o zvýšení alebo znížení
základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust, $ 210
Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,

9 zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,

TU

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku
sa určuje pomerom menovitej hodnoly Akcií akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s.
k menovitej hodnote Akcií všetkých akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s.,

1 Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi V$ bol vypočítaný za analogického
použitia ust. 8 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom
percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.
WVIVIDLEGAL

podľa čl. 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti
Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na
jeho zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva. Podľa
čl. 26a bod 3. prvá a druhá veľa stanov spoločnosli Arca Investments, a.s. platí, že predstavenstvo
spoločnosti Arca Investmenis, a.s. rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak v prípade

rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,

v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Radoslava Het£lajša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, kloré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

9

e)

8)

h)

jediným spoločníkom Partnera VS jo osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera V“ zapísaná
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému slavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov a spoločníkovi Parlnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(i) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcianárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

spoločenská zmluva Partnera VS je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej
zmluvy Partnera V$, pričom po dni vyhotovenia tohto znenia spoločenskej zmluvy Partnera
VS nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS alebo
rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým
rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka
Partnera VS vykanávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Parlnera VS a/alebo inú
právnu skutočnosť) následkom by bola zmena spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti
upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného podielu spoločníka / obchodných podielov
spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov artnera
VS na zisku Parínera VS, spôsob určenia výšky podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS
na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí
jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera
VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

konaleľ Partnora VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by
vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenslve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstva, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť


AVIVIDLEGAL

)

k

)

s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu atichom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na
základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom ľartnera VS neuzavrel s0 Žiadnou treťou osobou
zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých
(mysliac tým. zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzníklo alebo
mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie
osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Parínera VS uzavricť
s určitou alebo akonkoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskuločniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon)
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým
zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia Parlnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partncra VS,

- v čestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS - spoločnosti Arca Investments, a.s., menom
ktorej poskytol čestné vyhlásenie Tng. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva, Ing. Juraj
Dvoťák ako člen predstavenstva alng. Peter Brožek aka člen predstavenstva, sú uvedené
nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskylnulé ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných
vyhlásení:

a)

b)

d)

všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS vobchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera
VS, výške jeho obchodného podielu, ojeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS
oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške
jeho podielu na zisku Partnera VS,

vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podíclu v mene a na účet spoločnosti Arca
Investments, a.s.,

vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Investments, a.s.,


RVIVIDLEGALe)

8)

h)

)

k)

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol v mene spoločníka
Partnera VS na tretiu osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani
neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na. tretiu
osobu,

Žiadny z členov predstavenslva spoločníka Parlnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol
v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom
zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) ani
ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení
Partnora VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu
osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol
v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani
jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol v mene spoločníka
Partnera VS žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba
mahla za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f a g) vyššie
alebo ktorýkoľvek z nieh,

žiadny z členov predslavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona o ochrane verejného záujmu,

Žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS nenzavrel s druhým členom
predstavenstva spoločníka Partnera VS žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené
konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti predstavenstva spoločníka
Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.), vykonávajúceho práva jediného spoločníka
Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.) a ani neuskuločnil iný právny úkon
s obdobnými právnymi následkami,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe klorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon
podľa písm. j) vyššie,

- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (tj. Ing.
Rastislava Veliča), ako aj v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. (tj. Ing. Juraja Dvožáka a Ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca
Investments, a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, aka sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa
Partnera VS (t.j. Ing. Radoslava Hetflajša) vo vzťahu k Partnerovi VS. Nad rámec uvedeného sú
v daných čestných vyhláseniach uvedené aj tieto vyhlásenia:

a

poskytovateľ vyhlásenia neuzavrel s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. ani akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na


AVIVIDLEGALb)

zasadnutí predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny
úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a predsedom / členmi predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a.s. ani akýmkoľvek znich založené konanie v zhode alebo
spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

poskytovateľ vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za neho uzavrela
s predsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investmenís, a.s. alebo akýmkoľvek
z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na zasadnutí predstavenstva spoločnosti
Arca Investments, a.s. alebo uskutačnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi
ním apredsedom / členmi predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s, alebo
akýmkoľvek znich založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe
ktorého by nastali obdabné právne následky,

- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Tnvestmenis, a.s. (tj. Ing. Rastislava Veliča,
Ing. Pavla Krúpu, mg. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:

a)

©)

d)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoly akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom
čestného vyhlásenia k menovitej hodnole všetkých akcií emitovaných spaločnosťou Aa
Investments, a.s., o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na
hľasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške
podielu toho klorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca
Investmenls, a.S.,

vyhlásenie o vlastnení akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo slrany toho
ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účel,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. vo
vlastnom mene a na vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretin osobu akcie emitované
spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny
úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto
akcií alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,

ten ktorý poskylovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spolačnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť
a takliež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Investments, a.s. alebo ich časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia (i) nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu
osobu (1.) svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť -
pred prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca
Investments, a.s. ani (2.) právo na dividendu alebo jej časť podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia © rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. a taktiež (it) neuskutoční]
právny úkon, ktorého právnym následkom by bola alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie
alebo prechod (1.) práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo jeho časti
- preď prijalím rozhodnutia valného zhromaždenia a rozdelení zisku spoločnosti Arca


WVIVIDLEGAL

g)

1)

k)

Investments, a.s. alebo (2.) práva na dividendu alebo jej časti podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomacenatva,
na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), c) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

okrem práv vyplývajúcich z vlaslníclva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investmenta,
a.s. a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ
čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzľahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva
akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol
iný akcionár spoločnosti Arca Investment, a.s.,

tem ktorý poskytovateľ česlného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca
Investmenís, a.s. alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca
Investmenls, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by
nastali obdobné právne následky,ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcianármi spoločnosti Arca Tnveslments, a.s. alebo akýmkoľvek
znich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým
ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ainým akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na
základe ktorého by nastali obdobné právne následky,ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona
o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba veriťikovala identifikáciu konečných užívateľov výhod Fartnera VS k 17.05.2018
a identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické osoby:

aj Ing. Rastislav Veľič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 04 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum. narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

b)

republike: a

Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.


RVIVIDLEGAL,4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. AML Zákona, a to konkrétne z nasledovných dôvodov:

a)

b)

Ing, Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateť výhod Partnera
VS podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení ľartnera VS vo
výške 55 %: a.

lng, Rastislav Velič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera
VS aj podľa ust, Š 6a ads. 1 písm. a) bod 2, AMI, Zákana z dôvodu, že má právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS (t.j. konateľa Partnera VS).

Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená. Právo
vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (tj. spoločnosť Arca Investments, a.s.). V mene
spoločnosti Arca Investments, a.s. vykonáva práva spoločníka Partnera VS predstavenstvo
spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a dvoch (2) členov
predstavenstva.

Oprávnená osoba má za to, že zjednotlivých členov (vrátane predsedu) predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a,s. má samostatné právo vymenovať a/alebo odvolať konateľa
Partnera VS jedine predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investmenls, a.s. (tj. Ing. Rastislav
Velič), a to z uvedených dôvodov:

i predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. pozosláva z predsedu predstavenstva
Ing, Kastislava Veliča, člena predstavenstva Ing. Juraja Dvofáka a člena predstavenstva
Ing. Petra Brožeka, pričom predseda predslavenstva koná menom. spoločnosti Arca
Investments, a.s. samostatne ačlen predstavenstva koná menom spoločnosti Arca
Investments, as. spolu adruhým členom predstavenstva alebo predsedom

predstavenstva pri uskutočňovaní právnych úkonov

i z ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť
s ručením obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka
spoločnosli s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného
z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej
spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak práva Dotknutej
spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára
akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným / jediného akvianára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní 9 záležitostiach vrámci valného zhromaždenia
spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak
ide o spoločnosť s ručením obmedzeným)

2 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky za dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/ 1193/2007-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
EA IEEE Op O OOOOOOOOOONCOOOSOCO VON
+
ANY] VAIDLEGAI, s 10. — 82308 Bratislava ČO 36607915 © +421220064559 — m officebulvidlegal.sk
Prynárensluj ZA Sloverská rapublika — "ČOP-i SK2022115857 — +421258253011 ci wwwaividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Farbner verejného sektora:

Obchodné meno: SOMO spal. s r.o.

Sidlo: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 17 328 519

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 oddiel: Sro, vložka číslo: 1442/ B
Štatutárny orgán: lng. Radoslav Hctflajš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská Z / A, 821-09 Bratislava, Slovenská republika.

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna farma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vlužka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

11. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred financovaním terorizmu a 9 zmenc a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dnkumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodnéhu registra zo dňa 12.06.2017,
%VIVIDLEGALúplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca Investments, a.s.“),
z obchodného registra zo dňa 25.15.2017,

zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 16.07.2009 (ďalej len „spoločenská zmluva
Partnera VS“),

úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investmenis, a.s. zo dňa 21.12.2015 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments, a.s.),

čestné vyhlásenie Ing. Radoslava Hetflajša, s trvalým bydliskom Vysoká nad Kysucou 295, 025 55
Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.07.1982, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Radoslav Hetflajš“), ako konaleľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie Tng. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné
Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. avia Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská
časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu ako akrionára spoločností Arca Investments, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 61 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom
Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101
Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Feter Krištofovič“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s.,
ktorá je spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 205.803,- EUR,

konateľom Partnera VS je Ing. Radoslav Iletflajš, ktorý koná menom Partnera VŠ samostatne,


NVIVIDLEGAL5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Radoslav Hetflajš,
ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť a tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry
Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného
funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o achrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu
Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného
sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVŠ:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. ocenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon a cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2, Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. $ 11 ods. 5 písm.
d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8,1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.06.2017
S O 9 A Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
IČOsd6 807 915 |1Č DPH: SK2022415857
VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka- 14-
SVIVIDLEGAL- Partner VS má jediného spoločníka, a to: spoločnosť Arca Investments, a.s., ktorá sa na základnom
imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 205.803,- EUR, ktorému zodpovedá
obchodný podiel vo výške 100 %,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia ľartnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tridsať
(30) kmeňových listinných akcií na meno s menuvitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,-
EUR (spolu ďalej len „Akcie“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia“),

- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing.
Tavol Krúpa ačlen predstavenstva Ing. Kastislav Velič, pričom každý z nich koná menom
spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a ta:

a) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Pavol
Krúpa priamy podiel na základnam imani ihlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. podľa čl, 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 40 %
a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 40 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Peter
Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %
a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 30 %,

<) Ing. Rastislava Veľiča, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav
Velič priamy podiel na základnom imaní hlasovacích právach v sj polačnosti Arca Investments,
a.s. podľa čl, 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 20 % a nepriamy
podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 20 % a

d) Ing, Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií, v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš
priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s.
podľa čl. 14 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 10 % a nepriamy podiel
na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 10 %,

- podľa čl. 14 bod 2, stanov #paločnosti Arca Investments, a.s. platí, že počet hlasov každého
akcionára spoločnosti Arma Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Ara
Investments, a.s. sa riadi menovitou hodnotou Akcií, pričom na každých 3.320,- EUR, tj. na jednu
(1) Akciu, pripadá jeden (1) hlas,

„podľa čl. 23 body 1. a2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie
spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných

! Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v ľartnerovi VS bol vypočítaný za analogického
použitia ust. $2 písm. o) bod 1. zákona č. 395/2003 Z.z. o daniz príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého
plati, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíla súčinom percentuálnej výšky
priamych podielov vydelených stami a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.


NVIVIDLEGALakcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (vrátane rozhodovania o voľbe a odvolaní členov
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.). s výnimkou rozhodnutí, na ktoré sa v zmysle
čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov
alebo iné zákonné kvórum,

- podľačl. 13 bod 1, druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku sa
určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. k menovitej
hodnote Akcií všetkých akcionárov spaločnosti Arca Investments, a.s.,

- podľa čl. 26a bod 2 stanov spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. platí, že predstavenstvo spoločnosti
Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja členovia predstavenstva
spoločnosti Árca Investments, a.s.,

- podľa čl. 26a bod 3 prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že
predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných
členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., pričom v prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.,

- včestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Radoslava Hctflajša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

b) jediným konateľom Ľartnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ ľartnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

c) všelky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebola
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákun o ochrane verejného záujmu“),

f spoločenská zmluva Partnera VS je posledným aktuálnym úplným znením spoločenskej
zmluvy Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne laké rozhodnutie valného
zhromaždenia Parlnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS
vykanávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna
skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo
rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena
spoločenskej zmluvy Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného
podielu spolučníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky


AVIVIDLEGAL.1)

j)

)

podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Fartnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom zhromaždení
ľartncra VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie jednotlivých
rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu
9 tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli
obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ ľartnera VS konajúci menom Partnera VS nepaskytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou
alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný
právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy
o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom ľartnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu
ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým
zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť
také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda
alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva
svoju činnosť alebo obchody,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou
alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku
uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by
akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo
v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
právo na podiel na zisk, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný
výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia
jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera
V5) o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- vôestných vyhláseniach spoločníka Partnera VS - spoločnosti Arca Investmenís, a.s., menom ktorej
poskytol čestné vyhlásenie Ing. Pavol Krúpa ako predseda predstavenstva, ako aj Ing. Rastislav
Velič ako člen predstavenstva, sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu
vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:

a)

všetky údaje zapísané o spoločníkovi Parlnera VS vobchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,


RVIVIDLEGAL.b)

8)

1h)

i)

Ď

vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera
VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka Partnera VS
oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS a výške
jeho podielu na zisku Partnera VS,

vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podielu v menc a na účet spoločnosti Arca
Investments, a.5.,

vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podieľu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti Arca Investments, a.s.,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol v mene spoločníka
Partnera VS na tretiu osobu obchodný podiel v Partneroví VS ani žiadnu jeho časť ani
neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
prevedenie alebo prechod obchodného podielu v Partnerovi VSalebo jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol
v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení
Partnera VS (resp. hlasovacie práva prí prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) ani ich časť a taktiež
neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie,
prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnuti jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) alebo ich časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka ľartnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol
v mene spoločníka Partnera VS na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani
jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebn
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol v mene spoločníka
Partnera VS žiadnej tretej osabe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla
za spoločníka Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) ag) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva spoločníka Partnera VS nie Je verejným funkcionárom podľa
Zákona o ochrane verejného záujmu, s výnimkou Ing. Kastislava Veliča, ktorý je poslancom
obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce, ktorý však nie je priamou súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS,

žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS neuzavrel s druhým členom
predstavenstva spoločníka Partnera VS žiadnu dohodu, na základe ktorej by bolo založené
konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti členov predstavenstva
spoločníka Partnera VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.), vykonávajúceho práva spoločníka
Partnora VS (spoločnosti Arca Investments, a.s.) ako jediného spoločníka Partnera VS a aní
neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými právnymi následkami,


NVIVIDLEGALk)

žiadny zčlenov predstavenstva spoločníka Partnera VS neposkytol žiadnej tretoj osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho uskutočniť úkon
podľa pism. i) vyššie,

- v čestnom vyhlásení člena predstavenstva spoločnosti. Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava
Veliča), ako aj v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.
(Ej. Ing. Pavla Krúpu), sú vo vzťahu k spoločností Arca Investments, a.s. uvedené obdobné
vyhlásenia, ako sú uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Radoslava Hetflajša)
vo vzťatu k Partnerovi VS,- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča,
Ing. ľavla Krápu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia,
ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:

a)

b)

d)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty akcií vlastnených tým ktorým poskytovateľom
čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou Arca
Investments, a.s, o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na
hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške
podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca
Investments, a.s.,

vyhlásenie o vlastnení akcií cmitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. zo strany toho
ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlas tný účet,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva akcii emitovaných spoločnosťou Arca Investmenis, a.s. va
vlastnom mene a na vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu akcie emitované
spoločnosťou Arca Investments, a.s. ani ktorúkoľvek znich ani neuskutočnil iný právny úkon,
ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií
alebo ktorejkoľvek z nich na treliu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlastvacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investmenls, a.s. aní ich časť
a fakliež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Invostmenis, a.s. alebu ich časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť ani právo na
dividendu alebo jej časť podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku
spoločnosti Arca Investmcnis, a.s. a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na
zisku spoločnosti Arca Investmenís, a.s. alebo jeho časti alebo práva na dividendu aleba jej časti
podľa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosli Arca Investments, a.s.
Ta tretiu osobu,


AVMIDLEGALg) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomoccnslvo, na
základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia
uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

h) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s.
a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ
čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments, a.s. žiadne práva
akcionára spoločností Arca Investments, a.s., ktorých primárnym (criginálnym) nositeľom bol
iný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s.,

i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločností Arca
Investments, a.s. alebn akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca
Investments, a.s. založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by
nastali obdobné právne následky,

i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osabe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek
znich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investmenty, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi tým
klorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ainým akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments, a.s. založené konanie v shode, spoločný postup alebo na základe
ktorého by nastali obdobné právne následky,

k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nic je verejným funkcionárom podľa Zákona
9 ochrane verejného záujmu (s výnimkou Ing. Rastislava Velíča, kturý je poslancom obecného
zastupiteľstva obce Horné Obdokovce).

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické
osoby:

a) Ing. Pavol Krúpa, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť: Slovenská
republika, uvedená osoba nic je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v slovenskej
republike a

b) Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štálna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim [unkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

4.1. Oprávnená asoba identifikovala Ing. Pavla Krúpu a Ing. Petra Krištofoviča ako konečných
užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AMI. Zákona, pretože obaja
samoslatne majú nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %,


NVIVIDLEGAL4.2.

Ing. Pavol Krúpa bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS
podľa ust. Š 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na základnom
imarí Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
Partnera VS) vo výške 40 %,

Ing. Peter Krištofovič bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS
podľa ust. $ 6a ods. 1 pism. a) bod 1. AMI. Zákona z dôvodu, že má nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
Partnera VS) vo výške 30 %.

Oprávnená osoba má za tn, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne aní spolu s inými) nespíňa
kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona.
Splnenie kritériť podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu
k zostávajúcim akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako spoločníka Partnera VS, t.j. vo
vzťahu ki) Ing. Kastislavovi Veličovi, ktorý je súčasne aj členom predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. konajúcim menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne a i) Ing. Henrichovi
Kišoví.

Oprávnená osoba má za to, že Ing. Rastislav Velič ani Ing. Henrich Kiš nespíňajú:

a) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML, Zákona,
pretože žiadny z nich samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. prí prijímanú rozhodnutí
jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS)
najmenej 25 %,.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 20 %.

Ing. Llenrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

b) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 86a nds. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona,
pretože žiadny z nich samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich
člena.

Právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS (tj. konateľa Partnera V5) má jediný
spoločník Partnera VS - spoločnosť Arca Investments, a.s. ktorej členmi predstavenstva sú Ing.
Pavol Krúpa (predseda) a Ing. Rastislav Velič (člen).

Oprávnená osoba z dôvodu právnej opatrnosti uvádza dôvody, prečo Ing. Rastislav Velič nemá
samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera VS
(konateľa Partnera VS), a to napriek skutočnostiam, že i) konateľa Partnera VS volí a odvoláva
spoločnosť Arca Investments, a.s, ako jediný spoločník Partnera VS, vykonávajúci pôsobnosť


SVIVIDLEGALvalného zhromaždenia Partnera VS a ii) Ing. Rastislav Velíč je členom predstavenstva spoločnosti
Arca Investmenís, a.s. konajúcim menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne (pri.
právnych úkonoch menom spoločnosti Arca Investments, a.s. navonok vo vzťahu ku tretím
osobám).

7. ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť má postavenie spoločníka
v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na
fo, či ide ojediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej
spoločnosti alebo jedného z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným /
akcionárov akciovej spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak vykonávanie
práv Dotknutej spoločnosti - spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným /
akcionára akciovej spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením.
obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia spoločností
s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej spoločnosti -
spoločníka predstavenstvo. Členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej spoločnosti -
spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ričením obmedzeným / akciovej spoločnosti nie v rámci
obchodného vedenia ani nie v rámci uskutočňovania právnych úkonov v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným v obchodnom registri), ale v rámci tzv.
inej pôsobnosti členov predstavenstva (ďalej len „Iná pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri
vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom zapísaným v obchodnom registri (v prípade
spoločnosti Arca Investments, a.s. každý samostatne), ale konajú na základe kolektívneho konania
založeného na princípe majority podľa ust. $ 66 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak #o spoločenskej zmluvy alebo
stanov nevyplýva inak.

Zust. 8 66 ods, 4 Obchodného zákonníka vyplýva, že ak zákon neustanovuje alebo spoločenská
zmluva alebo stanovy neurčujú inak, môže sa štatutárny orgán uznášať, len ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny
prítomných členov. Podľa čl. 26a bod 2 a 3 stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že
predstavenstvo spoločnosti Arca Investments, a.s. je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja
členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. pričom predstavenstvo spoločnosti
Arca Tnvestmenis, a.s. rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných členov predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a.s. s tým, že v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s.

Z vyššic uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti Arca Investments, a.s. ako
jediného spoločníka Partnera VS, vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. Na prijatie rozhodnutia
spoločnosti Arca Investments, a.s, ako jediného spoločníka Partnera VS, vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, sa vyžaduje také rozhodnutie predstavenstva
spoločnosti Arca Investments, a.s., o ktorom bude platiť, že: i) bude prijaté na zasadnutí
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s, na ktorom budú prítomní obaja členovia
predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (Ing. Pavol Krúpa a Ing. Rastislav Velič) a ii) za
prijatie rozhodnutia budú hlasovať obaja členovia predstavenstva spoločnosti Arca Investments,
a.s. alebo aspoň Ing. Pavol Krúpa, ktorý ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s. má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas. Ing. Rastislav Velič sám nemôže
prijať rozhodnutie spoločnosti Arca Investmenis, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS,

2 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 08.10.2007, sp. zn. 20Cda /1193/2007-10-

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×