Nezaradený subjekt

MERK REALITY a.s.

Bratislava
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Gorkého 8-12, Bratislava

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MERK REALITY a.s.

IČO: 35787198

Adresa: Gorkého 8-12, Bratislava

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8218

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2018

Záznam platný do: 8. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora: MERK REALITY a.s.

sídlo: Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava

zastúpený: JUDr. Ľudmila Masariková — predseda predstavenstva
IČO: 35 787 198

IČ DPH: 5K2020278117

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

odd. Sa, vl. č. 2426/B
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ a „PVS“)

a

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.

sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

IČO: 36 860 891

DIČ: 5K2022735044

zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 55512/B

zastúpená: Mgr. Stanislav Melničák, konateľ

JUDr. Martina Semančíková, konateľ
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

ČL I.
Predmet verifikačného dokumentu
I. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej ako
„KUV“) Partnera verejného sektora, v súlade s ust. $ 11 a súv. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

ČI. IL.
Východiskové informácie a podklady
1. Východiskové informácie a podklady:

a) výpis zobchodného registra Partnera verejného sektora č. el-147680/2017/Bzo dňa
06.07.2017,

b) notárska zápisnica o založení spoločnosti Partnera verejného sektora v kompletnom aktuálnom
znení,

©) stanovy Partnera verejného sektora v kompletnom aktuálnom znení,

d) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

e) účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016, zostavená dňa 29.06.2017,

f) zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, konaného
dňa 27.07.2015, spolu s prezenčnou listinou prítomných akcionárov,

g) písomné čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,

h) písomné čestné vyhlásenie JUDr. Ľudmily Masarikovaj ako konečného užívateľa výhod, ktorá
je akcionárom spoločnosti MERK REALITY a.s.,
i) písomné čestné vyhlásenie Mgr. Eleonóry Fedorovej ako konečného užívateľa výhod, ktorá je
akcionárom spoločnosti MERK REALITY a.s.,

J) fotokópia občianskeho preukazu JUDr. Ľudmily Masarikovej,

k) fotokópia občianskeho preukazu Mgr. Eleonóry Fedorovej.

(ďalej spolu ako „Podklady“).
Odborným a nestranným postupom boli obstarané vyššie špecifikované Podklady, ktoré umožnili
získať všetky dostupné informácie potrebné pre zápis do registra partnerov verejného sektora. Tieto
Podklady boli vyhodnotené postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z.. Na základe uvedeného boli zistené
skutočnosti obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente.

Čr. 111.
Vlastnícka štruktúra
1. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje: 33.200,- Eur (slovom tridsaťtritisicdvesto
Eur) a bolo splatené v plnom rozsahu ku dňu 05.03.2009.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 100 (slovom jedensta) kusov listinných
kmeňových akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 332,-Eur
(slovom tristotridsaťdva Eur),
3. Akcionármi Partnera verejného sektora sú:
- JUDr, Eudmila Masariková, narodená 09.11.1974, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava,
štátna príslušnosť SR, ktorá vlastní 50 ks listinných, kmeňových akcií na meno © menovitej
hodnote 332,- Eur/1ks, t.j. 16.600,-Eur a jej podiel na základnom imaní predstavuje 50%,

- Mgr. Eleonóra Fedorová, narodená 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, štátna
príslušnosť SR, ktorá vlastní 50 ks listinných, kmeňových akcií na meno o menovitej hodnote
332,- Eur/1ks, t.j. 16.600,-Eur a jej podiel na základnom imaní predstavuje 50%.

ČI. IV.
Riadiaca štruktúra PVS
1. Orgánmi spoločnosti sú: — valné zhromaždenie
predstavenstvo

dozorná rada
2. Valné zhromaždenie je tvorené akcionármi spoločnosti. Podiel na základnom imaní zodpovedá
podielu na hlasovaní akcionára.
3. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvoria traja členovia:
- JUDr. Ľudmila Masariková — predseda predstavenstva, narodená 09.11.1974, trvale bytom
Slepá 4045/4, 811 01 Bratislava, štátna príslušnosť SR,
- Mgr. Eleonóra Fedorová — podpredseda predstavenstva, narodená 03.05.1973, trvale bytom
Slepá 4045/4, 811 01 Bratislava, štátna príslušnosť SR,
- dmg. Jozef Stehiík- člen predstavenstva, narodený 03.07.1947, trvale bytom Pod Skalkou
809/11 A, 010 03 Žilina, štátna príslušnosť SR.
Na základe stanov je funkčné obdobie predstavenstva 4 roky.
4. > Spôsob konania štatutárne orgánu v mene Partnera verejného sektora:
„Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť, pričom
podpisuje buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva sám alebo aspoň
dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva lak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj
podpis.“


5. Dozornú radu Partnera verejného sektora tvoria traja členovia:
- Ing. Sylvia Ladeinová, narodená 09.01.1955, trvale bytom Korytnícka 2, 821 07 Bratislava,
štátna príslušnosť SR,
- Mgr. Marián Masarik, narodený 24.07.1974, trvale bytom Pri starej prachárni 4, 831 03
Bratislava, štátna príslušnosť SR,
- Ing, Ján Dobrovodský, narodený 02.08.1958, trvale bytom Gercenova 19, 851 01 Bratislava,
štátna príslušnosť SR.

ČI. V
Identifikácia Konečných užívateľov výhod
1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. 8
6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako konečných
užívateľov výhod tieto osoby:

- JUDr. Ľudmila Masariková, narodená 09.11.1974, trvale bytom Slepá 4045/4, Bratislava — Staré
mesto, štátna príslušnosť SR, ktorá vlastní 50 ks akcii Partnera verejného sektora, a zároveň jej
podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu a hlasovacích právach spoločnosti MERK
REALITY a.s., ako Partnera verejného sektora zodpovedá výške 50 %,

- Mgr. Eleonóra Fedorová, narodená 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4045/4, Bratislava — Staré
mesto, štátna príslušnosť SR, ktorá vlastní 50 ks akcii Partnera verejného sektora, a zároveň jej
podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu a hlasovacích právach spoločnosti MERK
REALITY a.s., ako Partnera verejného sektora zodpovedá výške 50 %,

(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“ alebo „KUV“)

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi ktorí by vykonávali funkciu v Slovenskej
republike, čo potvrdili čestným vyhlásením a vyplnením dotazníka.

2. Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV s prihliadnutím na konanie s odbornou
starostlivosťou boli zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledujúce dokumenty:

a) Čestné vyhlásenie JUDr. Ľudmily Masarikovej, ako KUV zo dňa 17. júla 2017, kde
potvrdzuje, že:

-nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu,

-nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
-nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,

-nie je verejným funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) Čestné vyhlásenie Mgr. Eleonóry Fedorovej, ako KUV zo dňa 17. júla 2017, kde potvrdzuje,
že:

-nepreviedla svoje akcie na tretiu osobu,

-nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
-nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,

-nie je verejným funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c) písomné čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a © verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a
riadiacej štruktúra Partnera verejného sektora.


ČL VI.
Výkon verejnej funkcie
1. Žiadny z KUV (akcionárov — súčasť vlastníckej štruktúry) a ani členov vedenia Partnera verejného
sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

ČL VI
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
I. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

ČL VI.
Záverečné ustanovenia
I. Partner verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. 9 registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom identifikácie
KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

Bratislava, dňa 17. júla 2017Melničák a Semančíková, s.r.o.
Mgr. Stanislav Metničák

konateľ, advokát

Oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×