Nezaradený subjekt

Štefan Hôrka - Mäso - údeniny

Trenčianska Teplá
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Fyzická osoba podnikateľ

Adresa: M. Rázusa 32, Trenčianska Teplá

Záznam platný od: 24. November 2020

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Hôrka
Adresa:
M. Rázusa 32 Trenčianska Teplá 91401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.11.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonovOprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o.
Sídlo: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 839 132Zápis vo verejnom tegistri: ý register vedený Okresným súdom Trenčín,

odd. Sro, v.č. 18297/R
Konajúca: JUDr. Andrej Jaroš — konateľ
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Štefan Hôrka — Mäso - Údeniny

Miesto podnikania: M. Rázusa 185/32, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

IČO: 30 027 551

Zápis vo verejnom registri: — Živnostenský register vedený Okresným úradom Trenčín, č. ŽR
309-5660)

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej /en „Zákon o registri partnerov VS),
v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané
dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpiszo Živnostenského registra Partnera verejného sektora vedeného Okresným úradom
Trenčín zo dňa 16.11.2020, preverený na internetovej stránke www.zrsr.sk ku dňu podpisu
tohto verifikačného dokumentu,

b) Kópia Občianskeho preukazu Partnera verejného sektora, preverená predložením
Občianskeho preukazu Partnera verejného sektora ku dňu podpisu tohto verifikačného
dokumentu,

c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.11.2020,

d) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 19.11.2020.
Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona
o registri partnerov VS a dospela k nasledovným zisteniam:

Článok III
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených dokladov a z poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné
skutočnosti:

Partner verejného sektora je samostatne podnikajúcou fyzickou osobou na základe zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Oprávnenie na podnikanie
Partnerovi verejného sektora vzniklo v jednotlivých predmetoch podnikania dňa 01.08.1991,
07.11.1995, 01.05.2012.

V súlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov VS sa vlastnícka a riadiaca
štruktúra uvádza len pri právnických osobách.

Článok IV
Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácii predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora,
ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba
v súlade s ust. $ Ga zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zistila, že

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je :

Štefan Hôrka

nar.: 22.08.1960

bytom: M. Rázusa 185/32, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika
štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 19.11.2020 vyplýva,
že Štefan Hôrka:
a) nepreviedol svoje právo na vyplatenie zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
b) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe,
ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku Partnera verejného sektora,
c) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom
v akejkoľvek inej osobe,
d) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle
článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545 [2005 Z.z.,
©) údaje Partnera verejného sektora vo výpise zo Živnostenského registra sú aktuálne
a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
f) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
g) Partner verejného sektora a Konečný užívateľ výhod vykonáva podnikateľskú činnosť
výlučne vo svojom mene a na svoj účet,
h) nemá žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť,
najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou,

Z vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.11.2020 vyplýva, že:
a) všetky údaje zápisné v Živnostenskom registri týkajúce sa Partnera verejného sektora sú
správne, úplné a aktuálne,

b) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom tretej
osoby,

<) Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu na základe, ktorej by právo na
hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala
nadobudnúť tretia osoba,

d) Partner verejného sektora a Konečný užívateľ výhod vykonáva podnikateľskú činnosť
výlučne vo svojom mene a na svoj účet,

c) Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je Štefan Hôrka, nar.:
22.08.1960, bytom M. Rázusa 185/32, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky,

f) Partner verejného sektora nemá žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol
spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou
osobou,

g) súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

h) sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek a všetky zmeny týkajúce
sa Partnera verejného sektora.

Článok V
Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z dostupných dokumentov, vyhlásenia Končeného užívateľa výhod a Partnera verejného sektora,
vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa $4 ods.
3 písm. f) Zákona o registri partnerov VS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.Článok VI
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa S 4 ods. 4 Zákona
o registri partnerov VS

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného
sektora podľa S 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov VS.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením $ 11
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii Konečného užívateľa výhod a overení identifikácie Konečného
užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu
do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
v totmto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 19.11.2020
Miesto vydania verifikačného dokumentu: Trenčín
Advokátska kancelária
JUDr. „Spol. s r.o.
NámaA 911 61 Tiančín
Advokátska kancelária
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o.
JUDr. Andrej Jaroš, konateľ a advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×