Nezaradený subjekt

BELTIMO a.s.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Na Troskách 26, Banská Bystrica

Záznam platný od: 11. September 2019

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.09.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektotých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8: Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
Konajúci: JUDr. Juraj Remšík, I.L.M., konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 11334/S

/ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO

SEKTORA: BELTIMO a.s.
IČO: 50 094 211
Sídlo: Na Troskách 26 , 974 01 Banská Bystrica
Konajúci: JUDr. Jozef Kanoš, člen a predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sa, vložka číslo: 1112/S/ďalej ako „partner“ /

I.
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia končeného užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 2. písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnera
1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera zo dňa 09.09.2019
2. Zoznam akcionárov partnera v aktuálnom znení

3. Stanovy partnera v aktuálnom znení

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne
jej predložené nasledovné doklady a písomnosti:4. Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 09.09.2019, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica sú správne, úplné a aktuálne ku dňu vyhotovenia
čestného vyhlásenia

5. Čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej zo dňa 09.09.2019, z ktorého vyplýv:
a) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla akcie
v partnerovi ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,
b) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje právo na
výplate vyplatenie podielu zo zisku partnera / dividendu na tretiu osobu,

c) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje hlasovacie
práva ňa tretiu osobu,

ď ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verej
funkciu v Slovenskej republike,

c) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
partnera a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

f) nesplnomocnila žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v partnerovi.lonárom vykonávajúcim

Čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika zo dňa 09.09.2019, z ktorého vyplýva, že:

a) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie
v partnerovi ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

b) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na
výplate vyplatenie podielu zo zisku partnera / dividendu na tretiu osobu,

©) ako akcionár partnera ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike,

©) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
partnera a nic je tichým spoločníkom v inom subjekte,

f) nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v partnerovi.

Občiansky preukaz Mgr. Petra Skvašika a Aleny Skvašikovej.

111I.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

3)

b)

A
©)partner je obchodná spoločnosť — akciov:
100.000,-€, ktoré je splatené v celom rozsahu,

základné imanie partnera je rozvrhnuté na kmeňové akcie v listinnej podobe, ktoré znejú na
meno, a to v počte 100 kusov, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 1.000,-€,

zo zoznamu akcionárov, ako aj z čestného vyhlásenia Mgr. Petra Skvašika a Mgr. Aleny
Skvašikovej obe datované dňa 09.09.2019 vyplýva, že Mgr. Alena Skvašiková je vlastníkom
jednej akcie (akcia č. 100) v menovitej hodnote 1.000,.€ a Mgr. Peter Skvašik je vlastníkom
99 kusov akcií (akcie č. 1-99) v menovitej hodnote 99.000,-
orgánmi partnera sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada,

valné zhromaždenie partnera je najvyšším orgánom partnera a rozhoduje najmä o zmene
a doplnení stanov partnera, o zvýšení a znížení základného imania partnera, o poverení
predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa $ 210 Obchodného zákonníka a vydaní
dlhopisov: volí a odvoláva členov dozornej rady, predstavenstva, vrátane osoby ktorá bude
predsedom dozornej rady a predsedom predstavenstva,

valné zhromaždenie partnera sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov: rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ príslušné platné právne predpisy alebo stanovy
nevyžadujú inú väčšinu: počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotu akcií, pričom
ždých 1.000, celkovej menovitej hodnoty všetkých jeho akcií pripadá jeden (1) hlas: pri
hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo,

spoločnosť so základným imaním vo výške


£) predstavenstvo partnera je štatutárnym orgánom partnera: je oprávnené konať v mene partnera
vo všetkých veciach, zastupuje partnera voči tretím osobám, pred súdmi, inými orgánmi: riadi
činnosť partnera a rozhoduje o všetkých záležitostiach partnera, pokiaľ nie sú príslušnými
platnými právnymi predpismi, stanovami alebo rozhodnutiami valného zhromaždenia
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov pattnera:

h) jediným členom predstavenstva, ktorý je zároveň jeho predsedom je JUDr. Jozef Kanoš, ktorý
za partnera sa podpisuje tak, že k obchodnému menu partnera, menu a priezvisku predsedu
predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis,

1) partner má zriadenú dozornú radu, ktotá dohliada na výkon pôsobnosti pattnera a na
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti partnera: člen dozornej rady nesmie byť zároveň
členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom
registri konať v mene partnera,

) dozornú radu partnera tvoria Mgr. Peter Skvašik a Mgr. Alena Skvziková.

IV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Ť, Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného
užívateľa výhod partnera podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pted financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nasledovnú osobu:Mcno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik

Adresa trvalého pobytu: Bagarova 381/5, Banská Bystrica 974 04

Dátum narodcnia: 12.04.1987

Štátna príslušnosť: občan SR

2. Podľa Zoznamu akcionárov pattnera, vlastní Mgr. Peter Skvašik 99 kusov akcií

(akcie č. 1-99), x listinnej podobe, o menovitej hodnote jednej akcie 1.000,-€, ktoré
zodpovedajú podielu na základnom imaní partnera o výške 99.000,-€ a súčasne tvoria 99%
podiel a základnom imaní partnera. Z uvedeného vyplýva, že Mgr. Peter Skvašik má priamy
podiel 99% na základnom imaní, hlasovacích právach, hospodárskom prospechu partnera,
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo konttolný orgán v partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena, čím

skutočne ovláda a kontroluje partnera a tým priamo ovláda a vykonáva priamu kontrolu
nad partncrom.

v.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

VI.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentuInformácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného,
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
pattner. nie je emitentom cenných papietov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem

alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto vetifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
V Banskej Bystrici, dňa 09.09.2019

JUDr. Juťaj Remšík, TLL.M.
adfokát, konate

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×