Nezaradený subjekt

SHIZARU, a. s.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Rudlovská 53, Banská Bystrica

Záznam platný od: 21. Marec 2019

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Laubert
Adresa:
Krčulova 1 Brezno 97701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Molota
Adresa:
Azalková 62 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrej Coplák
Adresa:
Jozefa Horáka 25 Banská Štiavnica 96901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.03.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT [URIST s. r. o. so sidlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladirnír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 30.1.2019
s obchodnou spoločnosťou SHIZARU, a. s. so sídlom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 812 877, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 1130/5 (ďalej len „partner verejného
sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri part-
nerov verejného sektora (ďalej len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ads. 5 v spojeni s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument:

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala najmä, nie však výlučne, z nasledovných podkla-
dov, ktoré jej boli partnerom verejného sektora predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a ktoré získala
z verejne dostupných zdrojov:

1. aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

2. úplné znenie stanov partnera verejného sektora zo dňa 3.5.2017,

3. zoznam akcionárov partnera verejného sektora, ČEM LP 0001709040 zo dňa 3.5.2017,

4. čestné vyhlásenie spoločnosti Mizaru s. r. o, ako akcionára parlnera verejného sektora zo dňa 5.2.2019,
5. čestné vyhlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. ako akcionára partnera verejného sektora zo dňa 5.2.2019,
6. aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s.:

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 27.5.2016,

8. aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s.,

9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 18.12.2015:

10. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s.)

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a, s.,

12. aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o.)

13. čestné prehlásenia spoločnosti DanubiaTel, a. s., Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s.,

14. čestné prehlásenia akcionárov Danubia Holding, a. s., čestné prehlásenia akcionárov DENOVO, a, s.,
15. čestné vyhlásenie spoločností SpríngCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,

16. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017,
17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7. 2017,
18. aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Mizaru s. r. 9,

19. spoločenská zmluva spoločnosti Mizaru s. r. o. zo dňa 28.2.2017:

20. čestné vyhlásenia spoločníkov spoločnosti Mizaru s. r. o. — p. Peter Laubert, p. Andrej Goplák, p. Tomáš Molota:
21. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 5.2.2019,

22. ďalšie informácie poskytnuté v súvislosti s pripravou aktualizácie verifikačného dokumentu:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:
Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 3.5.2017
(ďalej len stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000,- Eur. Rozsah splatenia základného imania
spoločnosti je 25.000,- Eur, t. |. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoločnosti je
rozdelené na 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 250 Eur, pričom prevo-
diteľnosť akcií je obmedzená predkupným právom akcionárov na akcie spoločnosti.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledov-
ných akcionárov:

spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.) je majiteľom 50 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 250 Eur,
tf. spolu akcií v nominálnej hodnote 12.500 Eur čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní partnera verej-
ného sektora,

spoločnosť Mizaru s. r. o. so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 47 799 838, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 99702/B (ďalej len „Mizaru
s. r. 0.) je majiteľom 30 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 250
Eur, t. j. spolu akcií v nominálnej hodnote 12,500 Eur čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní partnera ve-
rejného sektora,

Akcionár DanubiaTel, a. s.:

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3,996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcil na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTej, a. s.

© Zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16,597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

» Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/9, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš") je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na me-
no v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s.
« — spoločnosť DENOVO, a, s. so sidlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava !, odd.: Sa, vložka č.: 4012/8 (ďalej len „DENOVO, a
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo Je 28% podiel na základnom imaní Danu-

biaTel, a. s.

9 zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových ak-
cii na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547,800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a
s.

Ľubomír Gefo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubornír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514,800 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a, s.

Ing. Vladimír Hašik, nar.: 1.10.1987, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlístinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcil na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

+ — spoločnosť SpringCom, s. r. 0. so sidlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava i, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. 0.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní

DanubiaTel, a. s..

o — zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s.r.o. je vo výške 10,000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Akcionár Mizaru s. r.o.:Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spo-
ločnosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní
SpringCom, s.r. o..

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti
SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r.
9.
Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Mizaru s. r. o, ako aj jej spoločenskej zmluvy vyplýva, že základné imanie spo-
ločnosti Mizaru s. r. o. je vo výške 19,000,- Eur (v plnom rozsahu splatené), pričom spoločnosť má troch spoločníkov, ktorými
sú.

«Andrej Goplák, nar.: 13.11.1984, trvale bytom Jozefa Horáka 25, 969 01 Banská Štiavnica, št. občianstvo SR (ďa-
lej len „Andrej Coplák“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Mizaru s. r. o. o veľkosti 9.310 Eur
(v plnom rozsahu splatené) čo je 49 % podiel na základnom imani Mizaru s. r. o.

« Peter Laubert, nar.: 24.9.1984, trvale bytom Krčulova 1, 977 01 Brezno, št. občianstvo SR (ďalej len „Peter Lau-
berť) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Mízaru s. r. o. o veľkosti 8.930 Eur (v plnom rozsahu
splatené) čo je 47 % podiel na základnom imani Mizaru s, r. o..

. Tomáš Molota, nar,: 1.6.1981, trvale bytom Azalková 62, 900 42 Dunajská Lužná, št. občianstvo SR (ďalej len
„Tomáš Molota“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Mizaru s. r. o. o veľkosti 760 Eur (v plnom
rozsahu splatené) čo je 4 % podiel na základnom imaní Mizaru s. r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predložených stanov a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi
činnosť spoločnosti a koná v jej mene je predstavenstvo, Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti,
pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo
sa skladá z 2 členov, ktorých voli a odvoláva valné zhromaždenie, Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba,
pričom funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná,

Členmi predstavenstva spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú: Ľubomir Geľo, nar.: 23.7.1971,
trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR vykonávajúci funkciu predsedu predstavenstva a Peter
Laubert, nar.: 24.9.1984, trvale bytom Krčulova 1, 977 01 Brezno, št. občianstvo SR.

Vo všetkých veciach, zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoloč-
ne, Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim me-
nám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje podpisy.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti
Valné zhromaždenie o všetkých záležitostiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak stanovy
(napr. čl. 23, ods. 7, vyžadujúci 2/3 väčšinu hlasov všetkých akcionárov) alebo Obchodný zákonník nevyžadujú vyšší počet
hlasov,

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4

zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 8 64 zákona
o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

. p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imanf vo výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš
má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 17,625 % a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora:
p. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a, s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50%
a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške
41,825 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora,

p. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing.
Niroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 4,62 %
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 81% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ľubo-
mír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 4,34 % a sám ne-
spíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora,

p. lng. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing.
Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 4,34 % a sám
nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verej:
ného sektora,

p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s, spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom parinera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Michal
Najerčík má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 0,70 % a sám ne-
spíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora,

p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p.
Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 0,375 %
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p.
Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 0,375 %
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora,

+ — p. Andrej Coplák je spoločníkom spoločnosti Mizaru s, r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Mizaru s. r. o. vo výške 49% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podie-
lom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Andrej Coplák má nepriamy podiel
na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 24,50 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p.Peter Laubert je spoločníkom spoločnosti Mizaru s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Mizaru s. r. o. vo výške 47% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podie-
lom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Peter Laubert má nepriamy podiel
na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 23,50 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ — p. Tomáš Molota je spoločníkom spoločnosti Mizaru s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Mizaru s. r. o. vo výške 4% ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podie-
lom na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 50% a teda p. Tomáš Molota má nepriamy podiel
na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 2 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že ani Jedenijedna z vyššie uvedených osôb samostatne
nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohoľ/a byť považovaný/á za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš ap. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne. predpokladať,
že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti. Zároveň, sumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a lng. Pavol Ondriš, Ing
Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivo nesplňajú žiadne kritérium na to,
aby mohli byť považovaní za konečného uživateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného
postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby
podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných
užívateľov výhod v zmysle 8 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Obdobne, p.
Andrej Coplák, p. Peter Laubert a p. Tomáš Molota, síce jednotlivo nesplňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považo-
vaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ích spoločného postupu (keď nebola vylú-
čená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní,
riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné tiež považovať za konečných užívateľov výhod
v zmysle 8 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením potvrdila, že svoje akcionárske práva voči spoloč-
ností DanubiaTel, a. s. vykonáva samostatne a nezávisle a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo zhod-
nom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti Danubia Tel, a. s. alebo s inou osobou, nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom
— p. Ing. Jozefovi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

e Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1987, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,

+ Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,
+ Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17,1,1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
+ Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:
« — Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št, občianstvo SR,
« Andrej Goplák, nar.: 13.11.1984, trvale bytom Jozefa Horáka 25, 969 01 Banská Štiavnica, št. občianstvo SR:
+ Peter Laubert, nar.: 24.9.1984, trvale bytom Krôulova 1, 977 01 Brezno, št. občianstvo SR,

+ — Tomáš Molota, nar.: 1.8.1981, trvale bytom Azalková 62, 900 42 Dunajská Lužná, št. občianstvo SR,

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná:
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republíke v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.3.2019

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ advokát
Ň Ai

Va

tal
i

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×