Nezaradený subjekt

Stanica Nivy s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 16. Január 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Karadžičova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 16. Október 2018

Záznam platný do: 15. Január 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Chrenko
Adresa:
Dlhé 2 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Erika Wild
Adresa:
Muškátová 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.10.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno JUDr. Erika Wild

Sídlo Muškátová 30, 821 01 Bratislava

Zápis v SAK č. 5952

Identifikačné číslo organizácie 42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno Stanica Nivy s. r. o.

Sídlo Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný register Okresného súdu
Bratislava |, Odd. Sro, vložka č. 120152/B

Identifikačné číslo organizácie 50 861 930

Konajúca Ing. Jakub Gossányi, konateľ a Mgr. Zdenko

Kučera, konateľ

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je vsúlade s 811 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu
identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty
zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpis zobchodného registra, číslo dožiadania el-193736/2018/B k dátumu
22.08.2018 (ďalej ako „Výpis STANICA NIVY“), preverený na internetovej stránke
www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Stanica
Nivy s. r. o. (ďalej ako „STANICA NIVY“)

b) Stanovy spoločnosti STANICA NIVY zo dňa 23. júla 2018 (aktuálne a úplné znenie)

c) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutámeho orgánu STANICA NIVY,
preverené na internetovej stránke http:/www.miny.sk/?stratene-a-odcudzene-
doklady-d, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov

d) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za
spoločnosť Twin City Holding N.V. zo dňa 16. júla 2018 so sidlom Claude
Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 70314136
(ďalej ako „Výpis Twin City Holding“)

e) Spoločenská zmluva Twin City Holding zo dňa 15. decembra 2017 (aktuálne
a úplné znenie)

f) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za
spoločnosť HB Reavis Group B.V. zo dňa 1. októbra 2018 so sídlom Claude
Debussylan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245
(ďalej ako „Výpis HBRG BV")

g) Spoločenská zmluva HBRG BV zo dňa 29. novembra 2017 (aktuálne a úplné znenie)

h) Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti HBRG BV zo dňa 23. septembra 2018
(ďalej ako „Výpis zo zoznamu spoločníkov“)

i) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Holding
S.A. zo dňa 10. októbra 2018 so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „Výpis HB Reavis
Holding“)

]) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene právnej formy zo
spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť zo dňa 4. septembra
2018

k) Spoločenská zmluva HB Reavis Holding S.A. zo dňa 4. septembra 2018 (aktuálne
a úplné znenie) (ďalej ako „spoločenská zmluva HB Reavis Holding“)

I) Certifikáty spoločnosti KENNESVILLE HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4,
Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením
registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208126
(ďalej ako „Kennesville“) preukazujúce sídlo, založenie a konateľov spoločnosti zo
dňa 16. januára 2018 a preukazujúce spoločníkov spoločnosti zo dňa 29. augusta
2018

m) Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1,
Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť
registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu vNicosii, Cyprus pod
registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „AJK“) preukazujúce sídlo, založenie,
konateľov a spoločníkov spoločnosti

ný Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej
ako „spoločenská zmluva AJK“)

0) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment
Management lnce. (ďalej ako „Cam")

p) Certifikáty spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti zo dňa 20.
decembra 2017 a certifikát preukazujúci spoločníkov spoločnosti zo dňa 17. augusta
2018

g) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a Ivanom Chrenkom

r) Organizačná štruktúra STANICA NIVY platná ku dňu 10. septembra 2018.

Oprávnenej osobe vrámci obstarávania informácii o KÚV, vzhľadom na povinnosť
Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany STANICA
NIVY dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku
dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť,
úplnosť a pravdivosť,

b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,

c) Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,

d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre STANICA NIVY neuzavrela žiadne
dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne
iné dohody súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom
dokumente,

e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva
STANICA NIVY, ktoré by mali na STANICA NIVY vplyv na základe dohody,

f) Členovia predstavenstva STANICA NIVY aostatných spoločností vrámci
organizačnej štruktúry STANICA NIVY nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo
akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné
vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora
Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená

osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV vsúlade sust. S Ga Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno Priezvisko | Trvalý Dátum Štátna Verejný
pobyt narodenia príslušnosť | funkcionár
Ivan Chrenko Dlhé 253/2, | 27.06.1967 | SVK NIE
900 21 Svätý
Jur

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu STANICA NIVY, jediným spoločníkom STANICA NIVY je spoločnosť
Twin City Holding N.V. so sídlom Claude Debussylan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské
kráľovstvo, č. zápisu 70314136 (ďalej ako „Twin City Holding") vlastniaca 100%
obchodného podielu. Táto spoločnosti priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného
sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická
ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného
sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera
verejného sektora vyplýva jednak zo zakladateľskej listiny spoločnosti a zároveň túto
skutočnosť STANICA NIVY preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného
čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva akcií STANICA NIVY. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod
bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora
a v prospech KÚV STANICA NIVY vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v STANICA NIVY (právo na hospodársky výsledok):
V zmysle čl. 11 zakladateľskej listiny o rozdelení zisku spoločnosti alebo o úhrade strát
spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po prednostnom odpočítaní súm
pripadajúcich na dane apoplatky ustanovené právnymi predpismi ana doplnenie
rezervného fondu, ak ešte nie je naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj
spoločnosti, a na časť, ktorá zostane spoločníkom.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť tiež, že sa celý čistý zisk po úhrade daní a poplatkov
ustanovených právnymi predpismi a po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti
alebo že sa celý vyplatí spoločníkom.

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie s ohľadom na dostatočnú tvorbu rezerv
spoločnosti súvisiacich s plánovaným obchodným rozvojom spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach v STANICA NIVY:

V zmysle čl. 9 ods. 3 a 4 zakladateľskej listiny valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,
ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v súlade s právnymi predpismi
pôsobnosť valného zhromaždenia.

Konateľmi STANICA NIVY je:
(i) Mgr. Zdenko Kučera

Brumovická 8, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 03.06.2017

(ii) Adrián Rác
Brumovická 1, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 03.06.2017

(il) Mgr. Marcel Sedlák
Brumovická 6, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 03.06.2017

(iv) Ing. Jakub Gossányj
Jégého 21, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie: 03.06.2017
Spoločnosť nemá prokuristu a nemá ustanovenú dozornú radu. V mene spoločnosti konajú
vždy dvaja konatelia spoločne.

Na základe Výpisu Twin City Holding, akcionárom Twin City Holding je spoločnosť HB
Reavis Group B.V., so sídlom Claude Debussylan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské
kráľovstvo, č. zápisu 34286245 (ďalej ako „HBRG BV“) vlastniaca 100% akcií. Táto
spoločnosť nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba,
ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora
vyplýva zo stanov spoločnosti. Zo stanov Twin City Holding vyplýva, že na jej hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala Žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto
spoločnosti.

Z Výpisu zo zoznamu spoločníkov HBRG BV vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti HB
Reavis Holding S.A. so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „HBR Holding“) vlastniaca 99,994%
obchodného podielu HBRG BV a Hawkinson vlastniaca 0,006% obchodného podielu. HBR
Holding vzhľadom na vlastníctvo 99,994% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých
priamo ovláda a kontroluje HBRG BV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBRG BV, nepriamo výlučne ovláda
a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že
neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán HBRG BV inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu HBRG BV vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti. Z čestného
vyhlásenie HBRG BV vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z výpisu HBR Holding vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti Hawkinson vlastniaca
0,01% obchodného podielu a spoločnosť Kennesville vlastniaca 99,99% obchodného
podielu HBR Holding. K vzhľadom na skutočnosť, že Kennesville vlastní 99,99%
obchodného podielu v spoločnosti HBR Holding, tým priamo ovláda spoločnosť HBR
Holding. Kennesville vzhľadom na vwlastníctvo 99,99% obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda akontroluje HBR Holding, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR
Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom
verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR Holding vyplýva, že na jej hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu tejto spoločnosti, ako aj skutočnosť, že neexistuje Žiadna fyzická ani právnická
osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR Halding inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Holding.
Z certifikátov Kennesville vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK
vlastniaca 90,57% obchodného podielu Kennesville. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK
vlastní 90,57% obchodného podielu vspoločnosti Kennesville, tým priamo ovláda
spoločnosť Kennesville. AJK vzhľadom na vlastníctvo 90,57% obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda akontroluje Kennesville, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Kennesville, nepriamo výlučne ovláda avykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad
Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam
na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti Cam 90,57% obchodného podielu
spoločnosti Kennesvile. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba prostredníctvom
nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK vlastniaca
99,51% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK vlastní 99,51%
obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam. AJK vzhľadom
na vlastníctvo 99,51% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda
a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu
výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so
KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene KÚV 99,51% obchodného podielu
spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania
alebo inej činnosti sa podieľa iná fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva
obchodného podielu tejto spoločnosti.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV splňa definíciu KÚV
vzmysle ust. 864 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent. priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

V zmysle $ 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných
funkcionárov v Slovenskej republike.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 811 Zákona.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila
postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 10.10.2018

JUDr. Erika Wild

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×