Nezaradený subjekt

Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

Podlužany

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Podlužany

Záznam platný od: 4. September 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marek Šály
Adresa:
Agátová 804 Tekovská Breznica 96652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Zsigo
Adresa:
Gamota 1 Hurbanovo 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Attila Dobai
Adresa:
Kapitánova ul. 14 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. December 2018
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alfonz Hrnčirík
Adresa:
Čáčovská cesta 39 Senica 90501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. September 2018
Záznam do:
20. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.12.2018 do: 5.02.2020

StiahniZáznam platný od: 4.09.2018 do: 20.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa 8 50ds. 3 vspojení s 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osobaAdvokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.

so sídlom 958 o1 Partizánske, Jesenského 231/5

IČO 47 239 948

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

Partner verejného sektoraPoľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

so sídlom 935 27 Podlužany

IČO 17 639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N

Východiskové informácieZa účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou
zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného
sektora:

a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 15.01.2020,

b) Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2018 (aktuálne a úplné znenie),

c) Zápisnice z členských schôdzí Partnera verejného sektora za posledných 5 rokov,

d) Zoznam členov Partnera verejného sektora,

e) Zoznam majiteľov DPL Partnera verejného sektora,

f)? Kúpna zmluva o prevode cenných papierov (DPL) zo dňa 23.07.2019,

g) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,

h) Výpis z obchodného registra Poľnohospodárskeho družstva Levice k dátumu 15.01.202,
i) Stanovy Poľnohospodárskeho družstva Levice (aktuálne a úplné znenie),

j) Zápisnice z členských schôdzí Poľnohospodárskeho družstva Levice za posledné 3 roky,
k) Zoznam členov Poľnohospodárskeho družstva Levice,

DD Výpis zobchodného registra spoločnosti Tekov a.s. k dátumu 15.01.2020,

m) Stanovy spoločnosti Tekov a. s. (aktuálne a úplné znenie),

n) Zoznam akcionárov spoločnosti Tekov a. s.,

0) Výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s. k dátumu 15.01.2020,

p) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.01.2020,

g) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 15.01.2020,

r) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo vrámci obstarávania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie
potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

i údaje uvedené včestnom vyhlásení a vprílohách knemu pripojených sú pravdivé, aktuálne
a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich
Správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť:

i. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné ajemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto
zodpovedajú skutočnému stavu,

lii. nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.


V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

zoznam členov Partnera verejného sektora predložený Oprávnenej osobe je aktuálny, úplný

a zodpovedá skutočnému stavu:

organizačná štruktúra Partnera verejného sektora predložená Oprávnenej osobe je aktuálna,

úplná a zodpovedá skutočnému stavu:

podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. $ 228 zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má Partner verejného sektora 17

členov, z toho 2 právnické osoby a 15 rôznych fyzických osôb:

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle $ 2 ods. 1 písm. c) zákona č.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vspojení s $ 6a ods.1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov sú nasledovné fyzické osoby osoby - Ing. Anton Zsigo, nar.

20.04.1954, trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1 a Ing. Marek Šály, nar.

02.09.1982, trvale bytom 966 52 Tekovská Breznica 804 (ďalej len „koneční užívatelia výhod“):

že koneční užívatelia výhod sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky:

že koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

že okrem označených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá

a) bymala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,

b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

©) byovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, akoje uvedené v písm. a) a b),

d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného
sektora alebo z inej jeho činnosti,

€) sama nespíňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou
v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným

funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

vznení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

že Partner verejného sektora ani koneční užívatelia výhod nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej

osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo

prepojení s Oprávnenou osobou:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera
verejného sektora na tretiu osobu:

že žiadny z podielnikov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu podielnikov Partnera

verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje družstevné podielnické listy

na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného

sektora na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou:

že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na

základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného

sektora mala nadobudnúť tretia osoba,

že končení užívatelia výhod neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe

ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora

mala nadobudnúť tretia osoba,

že končení užívatelia výhod neuzatvorili žiadnu zmluvu, na základe ktorej by previedli svoj

nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora na

tretiu osobu.
A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora - $ 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj
podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba vsúlade
s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1.

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR, trvale bytom 947 01
Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1, ktorý má 67,01 % - ný nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora, 42,86 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora a 21,14 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného
sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov:

Ing. Marek Šály, nar. 02.09.1982, štátny občan SR, trvale bytom 966 52 Tekovská
Breznica 804, ktorý má 17,18 % - ný nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora, 49,10 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora
a 24,38 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, vypočítaný v súlade s
ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia
podoby osoby s podobou vjej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - $ 11 ods. 5 písm.
b) zákona č. 315/2016 Z.z.1. Partnerom verejného sektora je družstvo:

Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

so sídlom 935 27 Podlužany

IČO 17 639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je 86 968,067451 €.

Skutočné základné imanie Partnera verejného sektora, tvorené súhrnom členských vkladov všetkých
členov v súlade s ust. $ 223 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, je 86 968,07 € aje splatené v plnej výške.

Základný členský vklad je 331,939189 €.

III. Partner verejného sektora má 17 členov, z toho 2 právnické osoby, ktorými sú

1.

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

Poľnohospodárske družstvo Levice má 15 členov, rôznych fyzických osôb, spomedzi ktorých len
jeden má aspoň 25 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Poľnohospodárskeho družstva Levice, a to

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1
ktorý má 86,49 % - ný podiel na základnom imaní (členský podiel), 87,29 % - ný podiel na
hlasovacích právach a 86,49 % - ný podiel na zisku Poľnohospodárskeho družstva Levice.

2. Tekova. s.
so sídlom 966 52 Tekovská Breznica 804

IČO 52 074 935
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.
6877/B

Jediným akcionárom spoločnosti Tekov a.s. je

Ing. Marek Šály, nar. 02.09.1982
trvale bytom 966 52 Tekovská Breznica 804

ktorý má 100 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti Tekov
a. 5.

a15 rôznych fyzických osôb s rôznou výškou členských podielov.

IV. Výška členských podielov:

Podľa Čl. I. bod 7. Stanov Partnera verejného sektora sa výška členského podielu určuje podľa pomeru
členského vkladu k základnému imaniu družstva v súlade s ust. $ 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Spomedzi všetkých členov Partnera verejného sektora má len jeden člen aspoň 25 % - ný podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora, a to

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 77,48 % - ný členský podiel, čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 67,01 % - ný nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

Členom s druhým najväčším podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora je

Tekov a. s.

so sídlom 966 52 Tekovská Breznica 804

IČO 52 074 935

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č. 6877/B

ktorá má 17,18 % - ný členský podiel, čo znamená, že

Ing. Marek Šály, nar. 02.09.1982
trvale bytom 966 52 Tekovská Breznica 804

jediný akcionár spoločnosti Tekov a. s., má 17,18 % - ný nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ostatní 15 členovia Partnera verejného sektora majú rovnako veľký členský podiel, a to vo výške 0,38 %.
V. Družstevné podielnické listy:

Partner verejného sektora vydal vsúlade s ust. $ 17a zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových
vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov družstevné
podielnické listy.

Partner verejného sektora má k dnešnému dňu vydaných ceľkom 14 218 ks družstevných podielnických
listov s menovitou hodnotou 33,193919 €.

Podielnikmi vlastniacimi najväčší počet družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora
sú nasledovné osoby:

1. Tekova. s.
so sídlom 966 52 Tekovská Breznica 804
IČO 52 074 935
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.
6877/B

ktorá vlastní 3655 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktorá je zároveň členom Partnera verejného sektora.

2. MH Manažment, a.s.
so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100
IČO 50 088 033
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

ktorá vlastní 2730 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, pričom nieje členom Partnera verejného sektora.

Jediným akcionárom spoločnosti MH Manažment, a.s. je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.

3. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré vlastní 2086 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktoréje zároveň členom Partnera verejného sektora.

VI. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa Čl. XIV. bod 1. a bod 3. v spojení s Čl. V. bod 7. Stanov Partnera verejného sektora sa na určení
zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, uznáša členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej
závierky, pričom podiel člena a/alebo podielnika na zisku určenom na rozdelenie sa určí nasledovne.

Nárok na podiel na zisku má:

a) člen úmerne výške členského vkladu a menovitej hodnote družstevných podielnických listov,
ktoré vlastní k 31.12. príslušného kalendárneho roka,

b) podielnik — nečlen úmerne menovitej hodnote družstevných podielnických listov, ktoré vlastní
k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Spomedzi členov a podielnikov Partnera verejného sektora nemá nikto aspoň 25 % - ný podiel na zisku
Partnera verejného sektora.

Najväčší podiel na zisku Partnera verejného sektora majú nasledovné osoby:

1. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1
IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N
ktoré má 24,44 % - ný priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 21,14 % - ný nepriamy podiel na zisku
Partnera verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Tekov a. s.

so sídlom 966 52 Tekovská Breznica 804

IČO 52 074 935

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.
6877/B

ktoré má 24,38 % - ný priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, čo znamená, že

Ing. Marek Šály, nar. 02.09.1982
trvale bytom 966 52 Tekovská Breznica 804

jediný akcionár spoločnosti Tekov a. s., má 24,38 % - ný nepriamy podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

MH Manažment, a.s.

so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100

IČO 50 088 033

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

ktorá má 16,21 % - ný priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora.

VII. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ČI. VII. bod 12. Stanov Partnera verejného sektora pri hlasovaní na členskej schôdzi má každý člen
družstva jeden hlas na každých 331,939189 € jeho členského vkladu a jeden hlas na každých 10 kusov
družstevných podielnických listov, ktoré člen vlastní ku dňu konania členskej schôdze, akje člen zároveň
majiteľom družstevných podielnických listov.

Spomedzi členov Partnera verejného sektora majú len dvaja členovia aspoň 25 % - ný podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, a to

1.

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 49,10 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach vPartnerovi verejného sektora (410
hlasov z 835), čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 42,86 % - ný nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2
písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Tekov a. s.

so sídlom 966 52 Tekovská Breznica 804

IČO 52 074 935

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.
6877/B
ktorá má 49,10 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach vPartnerovi verejného sektora (410
hlasov z 835), čo znamená, že

Ing. Marek Šály, nar. 02.09.1982
trvale bytom 966 52 Tekovská Breznica 804

jediný akcionár spoločnosti Tekov a. s. má 49,10 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VIII. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

Emil Bodor, trvale bytom 949 01 Nitra — Zobor, Hornozoborská 1597/7 — predseda
predstavenstva Partnera verejného sektora:

JUDr. Antal Zsigo, trvale bytom 821 02 Bratislava — mestská časť Ružinov, Súmračná
3257/3 — podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora:

Ing. Roman Kostka, trvale bytom 951 93 Topoľčianky, Vígľašská 1282/34 — člen
predstavenstva Partnera verejného sektora:

Ing. Eva Slušná, trvale bytom 935 29 Hronské Kľačany 623 — člen predstavenstva
Partnera verejného sektora:

Atila Dobai, trvale bytom 945 05 Komárno, Kapitánova ul. 822/14 — člen predstavenstva
Partnera verejného sektora.

IX. Konanie menom Partnera verejného sektora:

Za predstavenstvo koná navonok predseda a vjeho neprítomnosti podpredseda. Ak je

však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný
podpis predsedu predstavenstva a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.

X. Partner verejného sektora nemá zriadenú kontrolnú komisiu.

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora - $ 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - $
11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo nie je partnerom verejného sektora podľa $ 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného
manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného
užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do
registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Partizánskom, dňa 31.1.2020

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 50ds. 3 vspojení s $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov[ Oprávnená osobaAdvokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.

so sídlom 958 o1 Partizánske, Jesenského 231/5

IČO 47 239 948

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ[ Partner verejného sektoraPoľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

so sídlom 935 27 Podlužany

1ČO 17639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N[ Východiskové informácieZa účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou
zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného
sektora:

a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 19.12.2018

b) Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2018 (aktuálne a úplné znenie),

©) Zápisnice z členských schôdzí Partnera verejného sektora za posledných 5 rokov,

d) Zoznam členov Partnera verejného sektora,

e) Zoznam majiteľov DPL Partnera verejného sektora,

9! Kúpna zmluva o prevode cenných papierov (DPL) zo dňa 01.08.2018,

g) Transakčný výpis z evidencie cenných papierov č. 30489221-1,

h) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,

1) Výpis z obchodného registra Poľnohospodárskeho družstva Levice k dátumu .19.12.2018

3) Stanovy Poľnohospodárskeho družstva Levice — aktuálne a úplné znenie,

k) Zápisnice z členských schôdzí Poľnohospodárskeho družstva Levice za posledné 3 roky,

1) Zoznam členov Poľnohospodárskeho družstva Levice,

m) Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROK, spol. s r.o. k dátumu 19.12.2018

n) Spoločenská zmluva spoločnosti AGROK, spol. s.r.o. — aktuálne a úplné znenie,

0) Rozhodnutia o schválení hospodárskeho výsledku spoločnosti AGROK, spol. s.r.o. za posledné 3
roky,

p) Kúpna zmluva

9) Výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s. k dátumu 19.12.2018

1) Stanovy spoločnosti MH Manažment, a.s.,

s) Notárska zápisnica N 1553/2017, NZ 35951/2017, VCRIs5 36732/2017 - rozhodnutie jediného
akcionára spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 12.10.2017,

D Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2018

u) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 19.12.2018

v) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo vrámci obstarávania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie
potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

i údaje uvedené včestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne
a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich
Správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť:
i. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto
zodpovedajú skutočnému stavu:
li. nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- zoznam členov Partnera verejného sektora predložený Oprávnenej osobe je aktuálny, úplný
a zodpovedá skutočnému stavu:

- organizačná štruktúra Partnera verejného sektora predložená Oprávnenej osobe je aktuálna,
úplná a zodpovedá skutočnému stavu:

- podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. $ 228 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má Partner verejného sektora 34
členov, z toho 2 právnické osoby a 32 rôznych fyzických osôb:

- konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle $ 2 ods. 1 písm. c) zákona č.
315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojení s 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sú nasledovné fyzické osoby osoby - Ing. Anton Zsigo, nar.
20.04.1954, trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1 a Attila Dobai, nar.
21.07.1976, trvale bytom 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 822/14 (ďalej len „koneční užívatelia
výhod“):

- že koneční užívatelia výhod sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky:

- že koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

- žeokrem označených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá
a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach

vPartnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,

b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) ab),

by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného
sektora alebo z inej jeho činnosti,

€) samanespíňa kritéria uvedené v písm. a) ažd), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou
vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

- že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

- že Partner verejného sektora ani koneční užívatelia výhod nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej
osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo
prepojení s Oprávnenou osobou:

- Žežiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu:

- Žežiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera
verejného sektora na tretiu osobu:

- Že žiadny z podielnikov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu podielnikov Partnera
verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje družstevné podielnickélisty
natretiu osobu:

- Žežiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva vPartnerovi verejného
sektora na tretiu osobu:

- Žežiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,

- že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na
základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného
sektora mala nadobudnúť tretia osoba,
- žekončení užívatelia výhod neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe

ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora
mala nadobudnúť tretia osoba,

- že končení užívatelia výhod neuzatvorili žiadnu zmluvu, na základe ktorej by previedli svoj

nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora na
tretiu osobu.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora - $ 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj
podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a 0 ochrane pred financovaním terorizmu vznení neskorších predpisov identifikovala ako
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1.

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR, trvale bytom 947 01
Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1, ktorý má 61,67 % - ný nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora, 61,25 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora a 30,18 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného
sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov:

Attila Dobai, nar. 21.07.1976, štátny občan SR, trvale bytom 945 01 Komárno,
Kapitánova ul. 822/14, ktorý má 0,93 % - ný nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora, 26,25 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného
sektora a 13,07 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, vypočítaný v súlade
s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia
podoby osoby s podobou vjej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - $ 110ds. 5 písm.
b) zákona č. 315/2016 Z.z.1. Partnerom verejného sektora je družstvo:

Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

so sídlom 935 27 Podlužany

1ČO 17639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je 86 968,067451 €.

Skutočné základné imanie Partnera verejného sektora, tvorené súhrnom členských vkladov všetkých
členov vsúlade s ust. $ 223 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, je 35 849,432412 € aje splatené v plnej výške.

Základný členský vklad je 331,939189€.

III. Partner verejného sektora má 32 členov, z toho 2 právnické osoby, ktorými sú

1.

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N
Poľnohospodárske družstvo Levice má 15 členov, rôznych fyzických osôb, spomedzi ktorých len
jeden má aspoň 25 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Poľnohospodárskeho družstva Levice, a to

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

ktorý má 86,49 % - ný podiel na základnom imaní (členský podiel), 87,29 % - ný podiel na
hlasovacích právach a 86,49 % - ný podiel na zisku Poľnohospodárskeho družstva Levice.

2. AGROK, spol. sr.o.
so sídlom 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO 35 698 357
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19712/N

Jediným spoločníkom spoločnosti AGROK, spol. s r.o. je

Attila Dobai, nar. 21.07.1976, štátny občan SR
trvale bytom 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 822/14

ktorý má 100 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti
AGROK, spol. s r.o.

a 30 rôznych fyzických osôb s rôznou výškou členských podielov.

IV. Výška členských podielov:

Podľa Čl. I. bod 7. Stanov Partnera verejného sektora sa výška členského podielu určuje podľa pomeru
členského vkladu k základnému imaniu družstva v súlade s ust. $ 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Spomedzi všetkých členov Partnera verejného sektora má len jeden člen aspoň 25 % - ný podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora, a to

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 71,30 % - ný členský podiel, čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 61,67 % - ný nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2 písm. 0) bod 1. zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ostatní 31 členovia Partnera verejného sektora majú rovnako veľký členský podiel, a to vo výške 0,9259
%.

V. Družstevné podielnické listy:

Partner verejného sektora vydal vsúlade s ust. $ 17a zákona č. 42/1992 Zb. oúprave majetkových
vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov družstevné
podielnické listy.

Partner verejného sektora má k dnešnému dňu vydaných celkom 15 788 ks družstevných podielnických
listov s menovitou hodnotou 33,193919 €.
Podielnikmi vlastniacimi najväčší počet družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora
sú nasledovné osoby:

1. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré vlastní 5116 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktoré je zároveň členom Partnera verejného sektora.

2. MH Manažment, a.s.
so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100
IČO 50 088 033
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

ktorá vlastní 2730 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, pričom nieje členom Partnera verejného sektora.

Jediným akcionárom spoločnosti MH Manažment, a.s. je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.

3. AGROK, spol. sr.o.
so sídlom 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO 35 698 357
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19712/N

ktorá vlastní 2195 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktorá je zároveň členom Partnera verejného sektora.

VI. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa ČI. XIV. bod 1. a bod 3. v spojení s ČI. V. bod 7. Stanov Partnera verejného sektora sa na určení
zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, uznáša členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej
závierky, pričom podiel člena a/alebo podielnika na zisku určenom na rozdelenie sa určí nasledovne.

Nárok na podiel na zisku má:

a) člen úmerne výške členského vkladu a menovitej hodnote družstevných podielnických listov,
ktoré vlastní k 31.12. príslušného kalendárneho roka,

b) podielnik — nečlen úmerne menovitej hodnote družstevných podielnických listov, ktoré vlastní
k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.

Spomedzi členov a podielnikov Partnera verejného sektora má len jeden člen aspoň 25 % - ný podiel na
zisku Partnera verejného sektora, a to

Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 34,89 % - ný priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 30,18 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera
verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.
VII. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa Čl. VII. bod 12. Stanov Partnera verejného sektora, podľa majetkovej účasti sa upravuje
rozhodovanie členov družstva na členskej schôdzi tak, že za základný členský vklad patrí každému
členovi družstva jeden hlas a za každých 10 kusov DPL, ktoré člen vlastní ku dňu konania členskej
schôdze, ďalší jeden hlas.

Spomedzi členov Partnera verejného sektora majú len dvaja členovia aspoň 25 % - ný podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, a to

1. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1
IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 70,17 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo
znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 61,25 % - ný nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2
písm. 0) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. AGROK, spol. sr.o.
so sídlom 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32
IČO 35 698 357
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19712/N

ktorá má 26,25 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo
znamená, že

Attila Dobai, nar. 21.07.1976, štátny občan SR.
trvale bytom 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 822/14

jediný spoločník spoločnosti AGROK, spol. sr.o., má 26,25 % - ný nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2
písm. 0) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VIII. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

Emil Bodor, nar. 18.07.1954, štátny občan SR, trvale bytom 949 01 Nitra — Zobor,
Hornozoborská 1597/7 — predseda predstavenstva Partnera verejného sektora:

JUDr. Antal Zsigo, nar. 25.08.1985, štátny občan SR, trvale bytom 821 02 Bratislava —
mestská časť Ružinov, Súmračná 3257/3 — podpredseda predstavenstva Partnera
verejného sektora:

Ing. Roman Kostka, nar. 13.12.1979, štátny občan SR, trvale bytom 951 93 Topoľčianky,
Vígľašská 1282/34 — člen predstavenstva Partnera verejného sektora:

Ing. Eva Slušná, nar. 27.05.1963, štátny občan SR, trvale bytom 935 29 Hronské Kľačany
623 — člen predstavenstva Partnera verejného sektora:

Attila Dobai, nar. 21.07.1976, rod.č. 760721/6617, štátny občan SR, trvale bytom 945 05
Komárno, Kapitánova ul. 822/14 — člen predstavenstva Partnera verejného sektora.

IX. Konanie menom Partnera verejného sektora:
Za predstavenstvo koná navonok predseda a vjeho neprítomnosti podpredseda. Ak je
však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný
podpis predsedu predstavenstva a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.

X. Partner verejného sektora nemá zriadenú kontrolnú komisiu.€. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora - 8 110ds. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - $
110ds. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo nie je partnerom verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z.z., apreto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného
manažmentu do registra sú splnené.[ E. Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného
užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do
registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. 0
ochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti a oochrane pred financovaním terorizmu ao zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Partizánskom, dňa 19.12.2018

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa 8 5 ods. 3 vspojení s 8 110ds. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov[ Oprávnená osobaAdvokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
so sídlom 958 o1 Partizánske, Jesenského 231/5

IČO 47

239 948

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ[ Partner verejného sektoraPoľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo
so sídlom 935 27 Podlužany

1ČO 17

639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N[ Východiskové informácieZa účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou
zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného

sektora:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 03.09.2018,

Stanovy Partnera verejného sektora — aktuálne a úplné znenie,

Zápisnice z členských schôdzí Partnera verejného sektora za posledných 5 rokov,

Zoznam členov Partnera verejného sektora,

Zoznam majiteľov DPL vystavený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,

Výpis z obchodného registra Poľnohospodárskeho družstva Levice k dátumu 03.09.2018,
Stanovy Poľnohospodárskeho družstva Levice — aktuálne a úplné znenie,

Zápisnice z členských schôdzí Poľnohospodárskeho družstva Levice za posledné 3 roky,
Zoznam členov Poľnohospodárskeho družstva Levice,

Výpis z obchodného registra spoločnosti ALCHEM spol. s r.o. k dátumu 03.09.2018,
Zakladateľská listina spoločnosti ALCH EM spol. s.r.o. — aktuálne a úplné znenie,
o utia o schválení hospodárskeho výsledku spoločnosti ALCHEM spol. s.r.o. za posledné
3roky,

Výpis z obchodného registra spoločnosti MH Manažment, a.s. k dátumu 03.09.2018,
Stanovy spoločnosti MH Manažment, a.s.,

Notárska zápisnica N 1553/2017, NZ 35951/2017, VCRIs 36732/2017 - rozhodnutie jediného
akcionára spoločnosti MH Manažment, a.s. zo dňa 12.10.2017,

Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.09.2018,

Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 03.09.2018,

Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo vrámci obstarávania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie
potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

i

údaje uvedené včestnom vyhlásení a vprílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne
aúplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich
Správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť:

Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné ajemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto
zodpovedajú skutočnému stavu:

nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.
V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

že zoznam členov Partnera verejného sektora predložený Oprávnenej osobe je aktuálny, úplný

a zodpovedá skutočnému stavu:

že organizačná štruktúra Partnera verejného sektora predložená Oprávnenej osobe je aktuálna,

úplná a zodpovedá skutočnému stavu:

že podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. $ 228 zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má Partner verejného sektora 34

členov, z toho 2 právnické osoby a 32 rôznych fyzických osôb, s rovnakou výškou členských

podielov určenou v súlade s ust. $ 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, tj. podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera
verejného sektora:

že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle $ 2 ods. 1 písm. c) zákona č.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

vspojení s $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov sú nasledovné fyzické osoby osoby - Ing. Anton Zsigo, nar.

20.04.1954, trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1 a Alfonz Hrnčirík, nar.

01.10.1955, trvale bytom 905 01 Senica — Čáčov, Čáčovská cesta 5385/39 (ďalej len „koneční

užívatelia výhod“):

že koneční užívatelia výhod sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky:

že koneční užívatelia výhod nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

že okrem označených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá

a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,

b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

© byovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),

d by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného
sektora alebo z inej jeho činnosti,

e) sama nespíňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou
v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným

funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

vznení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.:

že Partner verejného sektora ani koneční užívatelia výhod nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej

osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo

prepojení s Oprávnenou osobou:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora
poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera
verejného sektora na tretiu osobu:

že žiadny z podielnikov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu podielnikov Partnera

verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje družstevné podielnické listy

na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného

sektora na tretiu osobu:

že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora

poskytnutého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou:

že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na

základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného

sektora mala nadobudnúť tretia osoba,
- žekončení užívatelia výhod neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe
ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora
mala nadobudnúť tretia osoba,

- že končení užívatelia výhod neuzatvorili žiadnu zmluvu, na základe ktorej by previedli svoj
nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora na
tretiu osobu.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod parinera
verejného sektora - $ 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj
podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba vsúlade
s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR, trvale bytom 947 01
Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1, ktorý má 2,54 % - ný nepriamy podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora, 58,50 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora a 27,49 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného
sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov:

2. Alfonz Hrnčirík, nar. 01.10.1955, trvale bytom 905 01 Senica — Čáčov, Čáčovská
cesta 5385/39, ktorý má 2,94 % - ný nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora, 28,80 % - ný nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora
413,67 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, vypočítaný v súlade s
ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov:

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia
podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktára a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - 8 110ds. 5 písm.
b) zákona č. 315/2016 Z.z.1. Partnerom verejného sektora je družstvo:

Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo

so sídlom 935 27 Podlužany

IČO 17 639 514

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 197/N

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je 86 968,067451 €.

Skutočné základné imanie Partnera verejného sektora, tvorené súhrnom členských vkladov všetkých
členov v súlade s ust. $ 223 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, je 11 285,96 € aje splatené v plnej výške.

Základný členský vklad je 331,94 €.
III. Partner verejného sektora má 34 členov, z toho 2 právnické osoby a 32 rôznych fyzických osôb,
s rovnakou výškou členských podielov, určenou v súlade s ust. $ 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov, podľa pomeru členského vkladu k základnému
imaniu Partnera verejného sektora, t.j. vo výške 2,94 %.

IV. Výška členských podielov:
Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu pre určenie výšky členského podielu, preto
sa jeho výška určí podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora
vsúlade s ust. $ 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Družstevné podielnické listy:

Partner verejného sektora vydal vsúlade s ust. $ 17a zákona č. 42/1992 Zb. oúprave majetkových
vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov družstevné
podielnické listy.

Partner verejného sektora má k dnešnému dňu vydaných celkom 15 788 ks družstevných podielnických
listov s menovitou hodnotou 33,193919 €.

Podielnikmi vlastniacimi najväčší počet družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora
sú nasledovné osoby:

1. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré vlastní 5116 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktoréje zároveň členom Partnera verejného sektora.

Poľnohospodárske družstvo Levice má 15 členov, rôznych fyzických osôb, spomedzi ktorých len
jeden má aspoň 25 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Poľnohospodárskeho družstva Levice, a to

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamoia 2192/1

ktorý má 86,49 % - ný podiel na základnom imaní (členský podiel), 87,29 % - ný podiel na
hlasovacích právach a 86,49 % - ný podiel na zisku Poľnohospodárskeho družstva Levice.

2. MH Manažment, a.s.
so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100
IČO 50 088 033
zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

ktorá vlastní 2730 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, pričom nieje členom Partnera verejného sektora.

Jediným akcionárom spoločnosti MH Manažment, a.s. je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.

3. ALCHEM spol. s r.o.
so sídlom 905 01 Senica, Hlbocká ul. č. 1934
IČO 31 424 317
zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 1807/T

ktorá vlastní 2195 ks družstevných podielnických listov Partnera verejného sektora s menovitou
hodnotou 33,193919 €, a ktoréje zároveň členom Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti ALCHEM spol. s r.o. je

Alfonz Hrnčirík, nar. 01.10.1955, štátny občan SR
trvale bytom 905 01 Senica — Čáčov, Čáčovská cesta 5385/39

ktorý má 100 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti
ALCHEM spol. s r.o.
VI. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa ČI. XVII. bod 4. písm. b) Stanov Partnera verejného sektora sa na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť
medzi členov, uznáša členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na
zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným
vkladom všetkých členov. U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento
podiel pomerne kráti.

Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu pre určenie výšky podielu podielnikov na
zisku, preto sa jeho výška určí v súlade s ust. 8 17d ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových
vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

Spomedzi členov a podielnikov Partnera verejného sektora má len jeden člen aspoň 25 % - ný podiel na
zisku Partnera verejného sektora, a to

Poľnohospodárske družstvo Levice

so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1

IČO 00 194 875

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 31,78 % - ný priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora, čo znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 27,49 % - ný nepriamy podiel na zisku Partnera
verejného sektora, vypočítaný v súlade s ustanovením $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.

VII. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa Čl. VII. bod 12. Stanov Partnera verejného sektora, podľa majetkovej účasti sa upravuje
rozhodovanie členov družstva na členskej schôdzi tak, že za základný členský vklad patrí každému
členovi družstva jeden hlas a za každých 10 kusov DPL, ktoré člen vlastní ku dňu konania členskej
schôdze, ďalší jeden hlas.

Spomedzi členov Partnera verejného sektora majú len dvaja členovi aspoň 25 % - ný podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, a to

1. Poľnohospodárske družstvo Levice
so sídlom 934 05 Levice, Mochovská 1
IČO 00 194 875
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 227/N

ktoré má 67,02 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo
znamená, že

Ing. Anton Zsigo, nar. 20.04.1954, štátny občan SR.
trvale bytom 947 01 Hurbanovo — Vék, Gamota 2192/1

majoritný člen Poľnohospodárskeho družstva Levice, má 58,50 % - ný nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2
písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2. ALCHEM spol. s r.o.
so sídlom 905 01 Senica, Hlbocká ul. č. 1934
IČO 31 424 317
zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 1807/T

ktorá má 28,80 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, čo
znamená, že
Alfonz Hrnčirík, nar. 01.10.1955, štátny občan SR.
trvale bytom 905 01 Senica — Čáčov, Čáčovská cesta 5385/39

jediný spoločník spoločnosti ALCHEM spol. s r.o., má 28,80 % - ný nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, vypočítaný vsúlade s ustanovením $ 2
písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VIII. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

Emil Bodor, nar. 18.07.1954, štátny občan SR, trvale bytom 949 01 Nitra — Zobor,
Hornozoborská 1597/7 — predseda predstavenstva Partnera verejného sektora:

JUDr. Antal Zsigo, nar. 25.08.1985, štátny občan SR, trvale bytom 821 02 Bratislava —
mestská časť Ružinov, Súmračná 3257/3 — podpredseda predstavenstva Partnera
verejného sektora:

Ing. Roman Kostka, nar. 13.12.1979, štátny občan SR, trvale bytom 951 93 Topoľčianky,
Vígľašská 1282/34 — člen predstavenstva Partnera verejného sektora:

Alfonz Hrnčirík, nar. 01.10.1955, štátny občan SR, trvale bytom 905 01 Senica — Čáčov,
Čáčovská cesta 5385/39 — člen predstavenstva Partnera verejného sektora.

IX. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene družstva koná a podpisuje všetky písomnosti súvisiace s chodom PD vždy

predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva podpisuje
písomnosti v mene PD spolu s členom predstavenstva.

X. Partner verejného sektora nemá zriadenú kontrolnú komisiu.C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora - $ 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.D. Informácia v prípade parinera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - $
11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo nie je partnerom verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného
manažmentu do registra sú splnené.LE. Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č. 315/2016 Z. z. 0
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného
užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do
registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Partizánskom, dňa 03.09.2018

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×