Nezaradený subjekt

Atrium Prešov, n.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Horárska 61, Prešov

Záznam platný od: 25. Jún 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Božena Gmitterová
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. December 1955
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Jún 2018

Meno:
Mgr. Adriána Gmitterová
Adresa:
Horárska 61 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. August 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Jún 2018

Meno:
Ing. Mária Slivová
Adresa:
Kľušovská Zábava 322 Kľušov 08622
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
14. September 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Jún 2018

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. September 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Jún 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Savčák
Adresa:
Partizánska 45 Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.06.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora podľa ust. S 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBAObchodné meno JUDr. Ivan Savčák, advokátSídlo Partizánska 45, 085 01 BardejovOsoba podnikajúca na základe iného

Právna Jorima ako živnostenského zákonaRegistrácia Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795
IČO 422 300 80
Konajúca JUDr. Ivan SavčákPARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/Obchodné meno Atrium Prešov, n.o.
Sídlo Horárska 13837/61, 080 01 Prešov
Právna forma n.o.Register neziskových organizácií č.Registrácia OVVS-617/2018-NO zo dňa 04.06.2018
1čo 51 774 542
Štatutárny orgán Mgr. Adriána GmitterováPodľa S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov
výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1

Meno a priezvisko Mgr. Adriána Gmitterová
Dátum narodenia 24.08.1977
Trvalé bydlisko Horárska 13837 /61, 080 01 Prešov—nnnnnnnnnnnnnnn——————————.

Verifikačný dokument PVS — Atrium Prešov, n.o. m trana 1


KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2Meno a priezvisko Ing. arch. Slavomír Gmitter
Dátum narodenia 06.09.1975
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko Božena Gmitterová
Dátum narodenia 08.12.1955
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4Meno a priezvisko Ing. Mária Slivová
Dátum narodenia 15.09.1977
Trvalé bydlisko Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Aktuálny výpis z registra nezis. organizácií Atrium Prešov, n.o.

2. Zakladacia listina neziskovej organizácie zo dňa 21.05.2018

3. Štatút Atrium Prešov, n.o. podpísaný dňa 21.05.2018

4. Rozhodnutie Obvodného úradu Prešov, odbor všeobecnej vnút. správy o zápise

Atrium Prešov, n.o. do registra pod. č. OVVS-617/2018-NO ako neziskovú

organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby od dňa 04.06.2018

5. Zápisnica zo zasadnutia správnej rady dňa 11.6.2018

6. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu a konečných užívateľov výhod zo dňa
20.06.2018

7. Kópie dokladov totožnosti koneč. užívateľov výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených
dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

EIT,
Verifikačný dokument PVS - Atrium Prešov, n.o. Strana 2


Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS je
neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny dňa 21.05.2018.
Zakladateľom a zároveň štatutárnym orgánom PVS je fyzická osoba: Mgr. Adriána
Gmitterová, trvalé bydlisko Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
narodená 24.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky. Výška peňažného vkladu
zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisíc eur/.

PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na
Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-617/2018-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 04.06.2018.
Primárne ide o poskytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti, služby v oblasti
zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu
a poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti ADOS.

Podľa ust. S6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 21.05.2018 sú orgánmi PVS:

Správna rada — najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady a revízora, rozhodujú o použití zisku a úhrade strát a prijímajú
všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS apreto na
účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. Ide o nasledovných
členov správnej rady:

1. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,

Verifikačný dokument PVS — Atrium Prešov, n.o.

Strana 3
f ) |

085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
[predseda správnej rady/
2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár
3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje
sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí a skutočnosť, že je zároveň aj zakladateľom n.o. — považuje sa štatutárny
orgán za konečného užívateľa výhod na účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Revízor — kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Navá Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom Atrium n.o. - je neziskovou organizáciou existujúcou
podľa práva Slovenskej republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových
organizácií vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-
617/2018-NO ako n.o. poskytujúca všeob. prospešné služby dňa 04.06.2018.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Mgr. Adriána Gmitterová, trvale bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS — správna rada, riaditeľ a revízor.

Členmi správnej rady sú:

1. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
[predseda správnej rady/

2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Verifikačný dokument PVS — Atrium Prešov, n.o.

Strana 4
Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS, štatútu ako
aj zo samotného čestného prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí
neoddeliteľnú prílohu verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktoré zistila.

o i k a 2 EET
Verifikačný dokument PVS — Atrium Prešov, n.o.
"Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom
identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov

verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 20.06.2018£

cha De ár javčák
Ť aJUDr. Ivan Savčák, advokát

Verifikačný dokument PVS - Atrium Prešov, n.o. Strana 6
Príloha k verifikačného dokumentu

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Koneční užívatelia výhod: riaditeľ a členovia správnej rady Atrium Prešov, n.o. ako partnera
verejného sektora, Mgr. Adriána Gmitterová, nar. 24.08.1977, bytom: Horárska 61, 080 01
Prešov, Božena Gmitterová, nar. 08.12.1955, bytom Komenského 2, 085 01 Bardejov, Ing.
arch. Slavomír Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 553/2, 085 01 Bardejov
a Ing. Mária Slivová, nar. 15.09.1977, bytom Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov týmto
čestne prehlasujú, že:

- Údaje Partnera verejného sektora (ďalej len PVS) vo výpise z registra nez. organizácií
sú aktuálne ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia a v súlade so skutkovým
a právnym stavom PVS a zároveň všetky údaje konečných užívateľov výhod ako
spoločníkov PVS zapisané v registri sú správne, úplné a aktuálne,

- štatút PVS zo dňa 21.05.2018 je aktuálne a účinné znenie štatútu aj v čase podpisu
tohto čestného prehlásenia, zoznam členov správnej rady je aktuálny v zmysle
článku V. zakladateľskej listiny zo dňa 21.05.2018,

- anijeden z nich nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,

- nemajú uzavretý právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia
osoba PVS ovládala iným spôsobom,

- skutočne ovládajú a kontrolujú PVS a nekonajú v zhode so žiadnou treťou
osobou,

- nemajú vedomosť o žiadnej inej osobe, ktorá by mohla byť konečným užívateľom
výhod PVS, prípadne členom správnej rady, okrem tých, ktorí sú uvedení v tomto
čestnom prehlásení,

- ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr v lehote do 15 dní, oznámiť oprávnenej osobe
akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

Koneční užívatelia výhod (KUV) ako členovia správnej rady a štatutár PVS svojím podpisom
zároveň potvrdzujú úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých uvedených údajov, ktoré sú
obsahom verifikačného dokumentu.

V Bardejove dňa 20.06.2018

s bl
j

A a
Já. arch. Slávomír Gmitter

Ing. Mária Slivová.4BožiA Gmittero

—DDDOD——OO Vy ————
Verifikačný dokument PVS — Atrium Prešov, n.o. Strana 7

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×