Nezaradený subjekt

AGRO - BIO HUBICE, a.s.

Hubice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Hubice

Záznam platný od: 16. Január 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Marec 2019
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2018
Záznam do:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Január 2018
Záznam do:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.03.2019 do: 3.12.2019

StiahniZáznam platný od: 15.01.2018 do: 18.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

AGRO - BIO HUBICE, a.s.
so sídlom: 930 39 Hubice 8
IČO: 34 108 491

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a

Réka Világi, člen predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 44/7

v mene ktorej koná:

(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350
gr. Eva Molnárová, konateľzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s $$ 9 a 11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované

nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Vladimír Tvaroška

Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
14.04.1972

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Réka Világi

Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
02.09.1984

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike
(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,
b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2016:
c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.:
d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 28.11.2019, vktorom m. i. vyhlasuje, že

i. odo dňa zápisu poslednej zmeny týkajúcej sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do
Registra partnerov verejného sektora (t. j. od 19.03.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa
konečných užívateľov výhod [t. j. do 03.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane:

il. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré bali partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora
podľa 8 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne a vsúlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora:

Výpis Hubice agro družstva, so sídlom: 930 39 Hubice 246, IČO: 51 665 042, zapísaného v Obchodnom

registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 10184/T (ďalej len „Hubice agro družstvo“)

z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

f) Notárska zápisnica o založení Hubice agro družstva zo dňa 22.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam
členov, resp. Stanovy Hubice agro družstva v aktuálnom znení:

g) Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Hubice agro družstva zo dňa 22.03.2018,

h) Vyhlásenie Hubice agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 04.05.2018:

i) Zmluva o prevode členského podielu v Hubice agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského podielu
zo dňa 11.05.2018:

j) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s.

1) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

m) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

n) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného

zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

r) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska,

s) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu),

t) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.:

Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,

IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T

(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu

Trnava,

el

k)

o

aa

u
f

v) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu),
w) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 6.756.421,92 EUR
(rozsah splatenia: 6.756.421,92 EUR) je rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie vo forme akcií na
doručiteľa v počte 203.568 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR:
partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je právnická osoba - Hubice agro družstvo, ktoré
je výlučným vlastníkom všetkých 203.568 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, t. j. ako
akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.756.421,92 EUR (100 % podielu na základnom imaní
partnera verejného sektora):

z úplného znenia Stanov partnera verejného a z ďalších podkladov uvedených v Článku !. ods. 3. tohto

verifikačného dokumentu vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera
verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Hubice agro družstvo ako jediný akcionár partnera
verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich
členov,

il. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou:

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

z

c

d

2. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Hubice agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Hubice agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované
základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR. Počet členov
ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných členských
vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov Hubice agro
družstva sa podieľa na jeho celkovom (skutočnom) základnom imaní aj ďalším členským vkladom
v hodnote 2.243.454,- EUR, celkové (skutočné) základné imanie Hubice agro družstva - zahfňajúce
uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad jedného
z členov Hubice agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom
hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Hubice agro družstva a ďalších prípadných
práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 2.244,704,- EUR.

Podľa aktuálneho stavu má Hubice agro družstvo 2 členov, ktorými sú:
i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje

aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 2.243.454,- EUR, spolu v celkovej výške 2.244.079,-

EUR (99,97 % podielu na celkovom základnom imaní Hubice agro družstva, pričom tento podiel podľa

výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného

sektora vo výške 99,97 %) a
ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo

výške 625,- EUR (0,03 % podielu na základnom imaní Hubice agro družstva, pričom tento podiel podľa

výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 0,03 %):

b
/

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Hubice agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,03 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

s

. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 100 %, oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 35 %) a

ii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 50 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah

splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na

meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

ai

b

4
c

partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 6,21 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vúhrnnej výške 21,88 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,91 %).

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

ai

b)
c)

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- EUR,

hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,

členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

- beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 24,5%41%,

- ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona

5
o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok lll.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
člen. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne: „Konať
menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a člen predstavenstva
spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavensva a člen
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu Štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle
vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

b) člena predstavenstva, ktorou je Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad
Pôkatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. $ 64 ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.


2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $11 ods.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, prí zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 29.11.2019

IBL LEGAL s.r.o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

AGRO - BIO HUBICE, a.s.
so sídlom: 930 39 Hubice 8
IČO: 34 108 491
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a
Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 44/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)Článok |.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k
31. decembru kalendárneho roku 2018 vzmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona. Nakoľko oprávnená osoba počas
overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho
roku 2018 vykonaného v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona zistila, že došlo k zmenám vlastníckej štruktúry
partnera verejného sektora, oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny av súlade s $11 ods. 6 Zákona
v spojení s $ 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu
predmetných zmien.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. 6 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal
Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972
A

/

Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného

sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2016:

c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.

pre číslo emisie SK1120001492,

Výpis Hubice agro družstva, so sídlom: 930 39 Hubice 246, IČO: 51 665 042, zapísaného v Obchodnom

registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 10184/T (ďalej len „Hubice agro družstvo“)

z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Notárska zápisnica o založení Hubice agro družstva zo dňa 22.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam

členov, resp. Stanovy Hubice agro družstva v aktuálnom znení:

f) Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Hubice agro družstva zo dňa 22.03.2018:

g) Vyhlásenie Hubice agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 04.05.2018:

h) Zmluva o prevode členského podielu v Hubice agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského podielu
zo dňa 11.05.2018,

i) Čestné vyhlásenie Hubice agro družstva zo dňa 04.03.2019,

j) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s. pre číslo emisie LP0001107462:

1) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001007326:

m) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

n) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 04.03.2019:

9) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

p) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného

zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

d

U

z

g

r) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo
emisie LPO000303462,

s) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

t) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 04.03.2019:

u) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej

v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra

Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

w) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 04.03.2019:

x) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava:

y) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu),

v
z) Čestné vyhlásenie Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 04.03.2019:

aa) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 04.03.2019, vktorom vyhlasuje, že všetky
identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

bb)Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 6.756.421,92 EUR

(rozsah splatenia: 6.756.421,92 EUR) je rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie vo forme akcií na
doručiteľa v počte 203.568 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR,

partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je Hubice agro družstvo, ktoré je vlastníkom
všetkých 203.568 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, t. j. ako akcionár disponuje
majetkovou účasťou vo výške 6.756.421,92 EUR (100 % podielu na základnom imaní partnera verejného
sektora),

c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie s členmi štatutárneho orgánu

b)

partnera verejného sektora vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera
verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Hubice agro družstvo ako jediný akcionár partnera
verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich
členov,

ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou,

členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike.

d

. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Hubice agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Hubice agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované
základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR. Počet členov
ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných členských
vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov Hubice agro
družstva sa podieľa na jeho celkovom základnom imaní aj ďalším členským vkladom v hodnote 2.243.454,-
EUR, celkové základné imanie Hubice agro družstva - zahfňajúce uvedené základné členské vklady
všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad jedného z členov Hubice agro družstva - ktoré
je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky
prospech z podnikania Hubice agro družstva a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo
výške 2.244.704,- EUR.

Hubice agro družstvo má 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 2.243.454,- EUR, spolu v celkovej výške 2.244.079,-
EUR (99,97 % podielu na celkovom základnom imaní Hubice agro družstva, pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 99,97 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,03 % podielu na základnom imaní Hubice agro družstva, pričom tento podiel podľa

b
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 0,03 %),
c) členom vlastníckej štruktúry Hubice agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonáv:
v Slovenskej republike.funkciu

3. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo
výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:b

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -
spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR
(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,03 %),

c) členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.

nie je žiadny verejnýfunkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 100 %, Oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

V počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako
akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR
a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 35 %) a

li. spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá je vlastníkom 2.000 ks akcií v. menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 50 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:


a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,21 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 21,88 %) a

ii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 6,91 %).

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- EUR.
b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku.
c) z čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,
členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi avykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
- ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 245%41%,

anijeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto
kritérií.


. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi vzhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona
o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila kidentifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok Ill.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
člen. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne: „Konať
menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a člen predstavenstva
spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavensva a člen
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

b) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu:
Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárrieho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.


. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods.
5 písm. d) Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 6 11 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 15.03.2019advokát a konateľ spoločnosti
BL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 811 ods. S zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

AGRO - BIO HUBICE, a.s.
so sídlom: 930 39 Hubice 8
IČO: 34 108 491
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a
Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vložka č. 44/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok |.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej
boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora
postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľau ust. $ 6a ods. 1 písm. a
v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane predlegali:a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcianárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera

verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Trnava:
b)
<)

d)
e)

g)
h)
i)

i)
k)

m

n)

9)

a)
r)

s)
t)
u)

v)

Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku dňu 14.12.2016:

Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných
papierov, a.s. zo dňa 16.12.2016 a Informácia o stave (zrealizovaní) služby - prevodu zaknihovaného
cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s. zo dňa 16.12.2016 pre ISIN:
5K1120001492,

Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 22.12.2017,

Potvrdenie vyrovnania príkazu na vyrovnanie vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. zo dňa 22.12.2017 pre ISIN: SK1120001492,

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 36 744 344, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.:
10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326,

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 08.01.2018:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z abchodného registra Okresného súdu
Bratislava |:

Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia
konaného dňa 21.04.2017:

Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej Vvobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako
„AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. zo
dňa 10.08.2017:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015:

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 03.01.2018:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti Maďarska pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata
Holding Kft.“) z obchodného registra:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 10.01.2018,

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora ačlenov jeho štatutárneho orgánu zo dňa
08.01.2018, vktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch,
ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená
osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného
sektora:

a)

b)

partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 6.756.421,92
EUR (rozsah splatenia: 6.756.421,92 EUR) je rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie vo forme
akcií na doručiteľa v počte 203.568 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR:

partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá
je vlastníkom všetkých 203.568 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, t. j. ako
akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.756.421,92 EUR (100% podielu na základnom
imaní partnera verejného sektora),
c) zo Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie s členmi štatutárneho
orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že
i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora
je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár
sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech
z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť EXATA
GROUP, a.s. ako jediný akcionár partnera verejného sektora má právo samostatne
vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov:
li. nebola uzatvorená žiadna dohoda otichom spoločenstve medzi partnerom verejného
sektora a inou osobou,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške
1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme
akcií na meno v počte:

[X 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j.
ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na
základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach
v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje
obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% padielu na základnom imaní spoločnosti
EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného
sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného
sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35%),

iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií vmenovitej hodnote jednej
akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár
disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričam tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 50%),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:
<)akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcianár disponuje obchodným podielom vo
výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento
podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických
osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške
21,88%),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vbode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie je vo výške 10.000,- Eur,

hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

a)

b)
d)

podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding
Kft. a inou osobou,

právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne
jedinému členovi spoločnosti,

nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
x spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
hlasovacích právach v spoločnosti AGRO - BIO HUBICE, a.s. alebo na jej základnom imaní,
(podiely troch beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie
uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej
základnom imaní vo výške 24,5%, 24,5% a 1%),

ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti AGRO - BIO HUBICE,
a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

ani jeden z beneficientov neovláda spoločnosť AGRO - BIO HUBICE, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
spoločnosti AGRO - BIO HUBICE, a.s., alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom splňa aspoň
niektoré z týchto kritérií.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia vsúlade so zásadami
odbornej starostlivostí oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera

verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 5

Sa ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných

užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.
Článok Il.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
člen. Za partnera verejného sektora sú podľa stanov členovia predstavenstva oprávnení konať
nasledovne: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení
predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení
predseda predstavensva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí
podpisujúci svoj podpis.

V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje Štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho

orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie

uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa
trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR,
ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

b) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého
pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá
konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 Ga ods. 2 Zákana o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811
04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike vzmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01
Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ads. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3
Zákona o ochrane.

Článok V.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie
konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Nazáklade dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. 5
11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona možné
požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje,
že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 12.01.2018a konateľ spolóčnosti
IBL LEGAL s.r.o.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×