Nezaradený subjekt

AGROK východ, s. r. o.

Bracovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bracovce , Bracovce

Záznam platný od: 20. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Február 2019
Záznam do:
29. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. December 2017
Záznam do:
13. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. December 2017
Záznam do:
13. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.02.2019 do: 29.11.2019

StiahniZáznam platný od: 19.12.2017 do: 13.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016. z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

AGROK východ, s. r. o.
so sídlom: Bracovce 279, 072 05 Bracovce
IČO: 50 254 651
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Réka Világi, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38810/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Malnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s 88 9 a 11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ Ga ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Réka Világi

Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 02.09.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Košice I,
b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 09.05.2018,
c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2019, vktorom m. i. vyhlasuje, že

i. odo dňa zápisu poslednej zmeny týkajúcej sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do
Registra partnerov verejného sektora (t. j. od 14.02.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa
konečných užívateľov výhod (t. j. do 03.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane,

il. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré boli partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora
podľa $ 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne av súlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora,

Výpis Bracovce agro družstva, so sídlom: 072 05 Bracovce 279, IČO: 51 649 152, zapísaného v Obchodnom

registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1468/V (ďalej len „Bracovce agro družstvo“)

z Obchodného registra Okresného súdu Košice |,

Notárska zápisnica o založení Bracovce agro družstva zo dňa 14.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam

členov, resp. Stanovy Bracovce agro družstva v aktuálnom znení:

f) Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Bracovce agro družstva zo dňa 15.03.2018,

g) Vyhlásenie Bracovce agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 16.04.2018:

h) Zmluva o prevode členského podielu vBracovce agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského
podielu zo dňa 11.05.2018:

i) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej
ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

j) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s.

k) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 17.02.2016:

1) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

m) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia konaného dňa

21.04.2017 (aktuálny ku dnešnému dňu):

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AŽC,

a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

0) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,

p) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

d) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

r) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu):

s) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.:

1) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,

IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T

(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z obchodného registra Okresného súdu

Trnava,

Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku

dnešnému dňu):

v) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

d

1.

ni

u
Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške

b

<)

d

5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. |.

v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %,

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - Bracovce agro družstvo,

ktoré je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100 % podielu

na základnom imaní partnera verejného sektora,

z úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v

Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Bracovce agro družstvo ako jediný spoločník
partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora,
resp. ich členov,

i. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou:

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Bracovce agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) Bracovce agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého

b

ci

zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.
Počet členov ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných
členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov
Bracovce agro družstva sa podieľa na jeho celkovom (skutočnom) základnom imaní aj ďalším členským
vkladom vhodnote 1.617.000,- EUR, celkové (skutočné) základné imanie Bracovce agro družstva -
zahťňajúce uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad
jedného z členov Bracovce agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov
ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Bracovce agro družstva a ďalších
prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 1.618.250,- EUR.

Podľa aktuálneho stavu má Bracovce agro družstvo 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.617.000,- EUR, spolu v celkovej výške 1.617.625 EUR
(99,96 % podielu na celkovom skutočnom základnom imaní Bracovce agro družstva, pričom tento
podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb
odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate
partnera verejného sektora vo výške 99,96 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo

výške 625,- EUR (0,04 % podielu na základnom imaní Bracovce agro družstva, pričom tento podiel
M výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 0,04 %),

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Bracovce agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.


3. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %,

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,04 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú v úhrnnej výške 100 %, oprávnená osoba prístúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 35 %) a

iii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 50 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 6,21 %),
i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 21,88 %) a

ii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 6,91 %).

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii zahraničnej spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné

imanie je vo výške 10.000,- EUR,
b) hlavným predmetom činnosti zahraničnej spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,
c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,
členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 24,5%41%,
ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ích
člena,
ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,
ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona
0 ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera

verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok lll.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho
konatelia oprávnení konať nasledovne: „Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach
sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja
konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými
ku dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR a

b) Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v SR.. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby splňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ads. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 6 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 25.11.2019IBI/LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 68 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

AGROK východ, s.r. o.
so sídlom: Bracovce 279, 072 05 Bracovce
IČO: 50 254 651
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Tomáš Bartal, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38810/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k
31. decembru kalendárneho roku 2018 v zmysle $ 11 ods. 2 písm. c) Zákona. Nakoľko oprávnená osoba počas
overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho
roku 2018 vykonaného v zmysle $ 11 ods. 2 písm. c) Zákona zistila, že došlo k zmenám vlastníckej štruktúry
partnera verejného sektora, oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny av súlade s $11 ods. 6Zákona
v spojení s 8 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu
predmetných zmien.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom vsúlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR


Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice |,

b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 09.05.2018,

c) Výpis Bracovce agro družstva, so sídlom: 072 05 Bracovce 279, IČO: 51 649 152, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1468/V (ďalej len „Bracovce agro družstvo“)
z obchodného registra Okresného súdu Košice I,

Notárska zápisnica o založení Bracovce agro družstva zo dňa 14.03.2018, obsahujúci pôvodný zoznam
členov, resp. Stanovy Bracovce agro družstva v aktuálnom znení,

Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Bracovce agro družstva zo dňa 15.03.2018,

f) Vyhlásenie Bracovce agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 16.04.2018,

8

d

e

Zmluva o prevode členského podielu v Bracovce agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského

podielu zo dňa 11.05.2018,

Čestné vyhlásenie Bracovce agro družstva zo dňa 31.01.2019,

i) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej
ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

j) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001107462,

k) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001007326,

1) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016,

m) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 31.01.2019,

n) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

0) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,

p) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

>

d) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo
emisie LP0000303462:

r) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

s) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 31.01.2019,

t) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska,

u) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.,

v) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 31.01.2019,

w) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z obchodného registra Okresného súdu
Trnava:

x) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu),
vy) Čestné vyhlásenie Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 31.01.2019,


z) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 31.01.2019,
vktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako
partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,

aa) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto. verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má

za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške
5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%,

s

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - Bracovce. agro družstvo,
ktoré je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100% podielu
na základnom imaní partnera verejného sektora:

Z úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi
orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že

2

i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Bracovce agro družstvo ako jediný spoločník
partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora,
resp. ich členov:

ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou,

členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike.

s

„ Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Bracovce agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) Bracovce agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého

zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.

Počet členov ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných

členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov

Bracovce agro družstva sa podieľa na jeho celkovom základnom imaní aj ďalším členským vkladom

v hodnote 1.617.000,- EUR, celkové základné imanie Bracovce agro družstva - zahfňajúce uvedené

základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad jedného z členov

Bracovce agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích

práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Bracovce agro družstva a ďalších prípadných práv

a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 1.618.250,- EUR.

Podľa aktuálneho stavu má Bracovce agro družstvo 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.617.000,- EUR, spolu v celkovej výške 1.617.625 EUR
(99,96 % podielu na celkovom základnom imaní Bracovce agro družstva, pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 99,96 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,04 % podielu na základnom imaní Bracovce agro družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených

b


od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 0,04 %),
c) členom vlastníckej štruktúry Bracovce agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
vSlovenskej republike.3. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo
výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%:

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(100% podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., ktorý podiel sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,04 %),

c) členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 100 %, oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR
(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno
V počte:

i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako

b

akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 15 %),

il. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR
a 25 ks akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich zvlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 35 %) a

iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 50 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
/ a)

b)

<)

spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah

splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na

meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,21 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 21,88 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a . 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 6,91 %).

členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu

vSlovenskej republike.6. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a

b)
<)

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- EUR,

hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,

členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi avykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa

výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 245%41%,

anijeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto
kritérií.


Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, ato ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona
o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila kidentifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho
konatelia oprávnení konať nasledovne: „Spoločnosť má dvoch konateľov. Konať v mene spoločnosti a
zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť
vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí
podpisujúci svoj podpis.“.

„ Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR a

b) Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

6
Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

- Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. 611 ods.
5 písm. d) Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 11.02.2019Mgr. Eyá Molnárová
advokát

BL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 811 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

1.

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

AGROK východ, s. r. o.
so sídlom: 072 05 Bracovce 279
IČO: 50 254 651
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Tomáš Bartal, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, v odd. Sro, vložka č. 38810/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej
boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora
postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm.
a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykanávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera
verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice |:

b) Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 10.03.2016:
c)

d)

s)

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 36 744 344, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.:
10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.") z obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326:,

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 15.12.2017:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu
Bratislava |,

Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zValného zhromaždenia
konaného dňa 21.04.2017:

Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako
„AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
zo dňa 10.08.2017:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015:

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 15.12.2017:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko,
zapísanej v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti Maďarska pod č. 01-09-297606 (ďalej
ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 14.12.2017:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora ačlenov jeho štatutárneho orgánu zo dňa
15.12.2017, vktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch,
ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,

Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhad.

Článok I.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku |. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená

osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného
sektora:

a)

b)

c)

partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo

výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-

EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%:

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba — spoločnosť EXATA

GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR,

predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora:

zo Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi

partnera verejného sektora vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného

sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný
spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky
prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť
EXATA GROUP, a.s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne
vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov:
ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda otichom spoločenstve medzi partnerom verejného
sektora a inou osobou,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške
1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo
forme akcií na meno v počte:

i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t.
1. ako akcionár disponuje obchodným podielom va výške 153.750,- EUR (15% podielu na
základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach
v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje
obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35%),

lil. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej
akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár
disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach vpartnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 50%),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR
(rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo
forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

[ akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu
podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom
imaní vo výške 15,38%),
5.

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vbode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila

k identifikácii spoločnosti Exata Halding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné

imanie je vo výške 10.000,- Eur,

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

d) zČestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding
Kft. a inou osobou,

- právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne
jedinému členovi spoločnosti,

- nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcianár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

- beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

- anijeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy padiel aleba ich súčet najmenej 25%
na hlasovacích právach v spoločnosti AGROK východ, s. r. o. alebo na jej základnom imaní,
(podiely troch beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie
uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej
základnom imaní vo výške 24,5%, 24,5% a 1%),

- ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti AGROK východ, s. r.
o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- anijeden z beneficientov neovláda spoločnosť AGROK východ, s. r. o. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,

- ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
spoločnosti AGROK východ, s. r. o., alebo z inej jej činnosti,

- nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom splňa aspoň
niektoré z týchto kritérií.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera
verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8

ávnená osoba ýristúpila k identifikácii konečných

užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok Ill.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú
podľa Zakladateľskej listiny konatelia oprávnení konať nasledovne: „Spoločnosť má dvoch konateľov.
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia
spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“

Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho

orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými

k dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

b) Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929
01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR.Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela kzáveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá
konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01
Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3
Zákona o ochrane.

ČlánokIV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie
konečných užívateľov výhod.

Žiadny zkonečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku |. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá
povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona možné
požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje,
že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 18.12.2017advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×