Nezaradený subjekt

Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

Strelníky
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Strelníky

Záznam platný od: 12. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.11.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 11.12.2017 do: 13.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

OPRÁVNENÁ OSOBA:

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:

niektorých zákonov.

URBÁNI 8: Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
Konajúci: JUDr. Juraj Remšík, LL.M., konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 11334/S/ďalej ako „oprávnená osoba“ /

Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

1ČO: 00 189 367

Sídlo: 976 55 Strelníky

Konajúci: JUDr. Jozef Kanoš, predseda predstavenstva
Ing. Peter Mikulina, podpredseda predstavenstva

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská

Bystrica, odd.: Dr, vložka číslo: 20/S

/ďalej ako „partner“ /

1.

Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia končeného užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 2. písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.
© registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného

užívateľa výhod partnera

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera zo dňa 22.10.2018

2. Úplné znenie Stanov. pattnera zo dňa 22.06.2018

3. Zoznam členov partnera aktuálny ku dňu 22.10.2018

4. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica obchodnej spoločnosti AGB

GROUP s.r.o. zo dňa 22.10.2018

5. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica obchodnej spoločnosti

BELTIMO a.s. zo dňa 22.10.2018

6. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s.

-—

Stanovy obchodnej spoločnosti BEĽTIMO a.s. zo dňa 17.12.2015
S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou — osobou vyžiadané
a následne jej predložené nasledovné doklady a písomnosti:

8.

10.

Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 22.10.2018, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica sú správne, úplné a aktuálne ku dňu vyhotovenia
čestného vyhláseniané vyhlásenie obchodnej spoločnosti AGB GROUP s.t.o. zo dňa 22.10.2018, z ktorého

vyplýva, že:

a)

©

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia všetky údaje týkajúce sa jcho osoby ako
spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú
úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v pattnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje právo na
vyplatenie podielu na získu v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo
v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala
partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších
predpisov,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom pôsobiacim
v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia jedinými akcionármi BII.TIMO a.s. sú:
Mgr. Alena Skvašikova s počtom akcií 1 kus v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter
Skvašik s počtom akcií 99 kusov v menovitej hodnote 99.000,-€.

Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s. zo dňa 22.10.2018, z ktorého

vyplýva,

o)ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia je konečným užívateľom výhod partnera,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako
spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú
úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje právo na
vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo
v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala
partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších
predpisov,

ku dňu vyhotovenia či
v Slovenskej republike,
ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia jedinými akcionármi BĽĽIIMO a.s. sú:
Mgr. Alena Skvašikova s počtom akcií 1 kus v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter
Skvašik s počtom akcií 99 kusov v menovitej hodnote 99.000,-€.

stného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom pôsobiacim
11.

12.©)Čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva, že:

a) ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla akcie
v BELTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

b) ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BELTIMO a.s. / dividendu na tretiu osobu,

c) ako akcionár BELĽTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
hlasovacie ptáva na tretiu osobu,

d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávaj
funkciu v Slovenskej republike,

c) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BELTIMO a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

Ď nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v BEI/TIMO a.s.

im.

Čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika zo dňa 22.10.2018, z ktorého vy plýva, že:

a) ako akcionár BEĽITMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie
v BELĽTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

b) ako akcionár BELITMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BET/TIMO a.s. /dividendu na tretiu osobu,

c) ako akcionár BEĽTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

ď) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verej
funkciu v Slovenskej republike,

c) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BELLTIMO a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

9 nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v BEĽITMOým funkcionárom vykonávajúcim- Občiansky preukaz Mgr. Petra Skvašika

111.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera vetejného sektora

základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, žepartner je podľa $ 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania,
orgánmi partnera sú členská schôd:

ákonník spoločenstvom„ predstavenstvo, kontrolná komisia, dočasné a stále
útvary, tj. pomocné orgány partnera zriadené členskou schôdzou alebo predstavenstvom
partnera po schválení stanov partnera,

najvyšším orgánom partnera je členská schôdza, ktorá schvaľuje a mení stanovy partnera: volí
a odvoláva predstavenstvo pattnera a kontrolnú komisiu pattnera: schvaľuje (točnú) riadnu
individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku partnera, rozhoduje a rozdelení a
použití zisku a spôsobe úhrady straty partnera, rozhoduje o zvýšení alebo znížení
zapisovaného základného imania, rozhoduje o základných otázkach koncepcie rozvoja
pattnera, rozhoduje o zlúčení, splynutí (premene) rozdelení a inom zrušení partneta alebo o
zmene právnej formy partnera, schvaľuje rozdelenie likvidačné zostatku pri zrušení partnera
likvidáciou, schvaľuje a mení vnútorné predpisy partnera v oblasti pracovnoprávnych
vzťahov, odmeňovania za prácu, volieb a rokovania orgánov partnera a hospodárenia
partnera: schvaľuje základnú vnútornú organizačnú štruktúru Orgánov pattnera,
d) predstavenstvo partnera je štatutárnym orgánom partnera a riadi jeho činnosť: rozhoduje ©
všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy partnera nevyhradili inému orgánu
partnera. Predstavenstvo partnera sa skladá z piatich členov, príčom zo svojich členov volí
predsedu a podpredsedu. Konanie a právne úkony za predstavenstvo vykonáva predseda
predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná
písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podptedsedu, alebo predsedu a aspoň jedného
ďalšicho člena predstavenstva, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšicho člena
predstavenstva. Členmi predstavenstva sú JUDr. Jozef Kanoš, predseda predstavenstva,
Ing. Peter Mikulina, podpredseda predstavenstva, Jozef Kanoš, člen predstavenstva, Iveta
Mišányová, člen predstavenstva, Anna Majerová, člen predstavenstva,

c) pôsobnosť a právomoc kontrolnej komisie partnera upravuje $ 244 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Kontrolná kotisia partnera sa skladá z troch členov, ktorí zo svojich
spomedzi seba volia predsedu, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen
komisie. V prípade dlhodobej nečinnosti kontrolnej komisie partnera alebo v prípade poklesu
členov komisie partnera pod počet troch členov, vykonáva jej pôsobnosť do najbližšej
schôdze predstavenstvo partnera,

f) pomocné orgány partnera môže zriaďovať členská schôdza partnera a predstavenstvo
partnera. Pomocnými orgánmi partnera sú komisia predstavenstva partnera pre využitie
poľnohospodárskej pôdy v partnerovi a riešenie užívacích a vlastníckych vzťahov k pôde:
komisia pre oceňovanie nepeňaž,


h vkladov členov partnera. Počet členov a právomoc
pomocných orgánov partnera určuje zriaďovateľ, pričom predsedu pomocného orgánu
partnera volí orgán partnera zo svojich členov na návrh ztiaďovateľa,

g) ako vyplýva z aktuálnych stanov partnera, členmi partnera môžu byť fyzické a právnické
osoby, pričom partner vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu členov sa zapisuje
okrem názvu, sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výška
jeho základného členského vkladu, výška ďalšieho členského vkladu a výška, v ktorej boli
splatené,

h) zo zoznamu členov partnera vyplýva, že partner má 191 členov, z toho 190 členov tvoria
fyzické osoby a jeden člen je právnickou osobou. Celkový
191-tich členov partnera predstavuje sumu 1.497.397, ztoho člen družstva AGB
GROUP s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 570 554 (ďalej
len „AGB GROUP s.r.o.), má splatený členský vklad vo výške 1.190.000-€, čo zodpovedá
percentuálnemu vyjadreniu 79,49 % na splatených vkladoch všetkých členov partnera,

1) každý člen partnera má právo osobne alebo na základe písomného splnomocnenia zúčastniť
sa na schôdzi členov partnera. Každý člen pattneta má 1 hlas na každých 995,82 € svojho
členského vkladu alebo svojho vstupného vkladu alebo ďalšieho členského vkladu.
Z aktuálneho zoznamu členov partnera vyplýva, že člen AGB GROUP s.r.o. má 1194 hlasov
z celkového počtu hlasov 1503 hlasov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 79,44 %
všetkých hlasov členov partnera,

) člen pattnera obchodná spoločnosť AGB GROUP s.r.o. má jediného spoločníka, a to
obchodnú spoločnosť BELTIMO a.s., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 50 094211 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 1112/5 (ďalej len ako „BEĽITMO a.s.), ktorý zátoveň vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia AGB GROUP s.r.o.,

ýška peňažného vkladu jediného spoločníka AGB GROUP s.r.o. obchodnej spoločnosti
BELITMO a.s. je 100.000,-€, ktorý je splatený v celom rozsahu,

I) základné imanie BISLTÍMO a.s. je vo výške 100.000,-€, ktoré je splatené v celom rozsahu a je
rozvrhnuté na kmeňové akcie v listinnej podobe, ktoré znejú na mcno, a to v počte 100
kusov, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 1.000,-€,

splatený členský vklad vš


m) na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný

podiel spoločníka BELTIMO a.s. v prospech záložného vetiteľa Tatra banka, a.s,
IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,m) zo zoznamu akcionárov, ako aj z čestného vyhlásenia Mgr. Petra Skvašika a Mgr. Aleny
Skvašikovej obe datované dňa 22.10.2018 vyplýva, že Mgr. Alena Skvašiková je vlastníkom
jednej akcie (akcia č. 100) v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter Skvašik je vlastníkom 99
kusov akcií (akcie č. 1-99) v menovitej hodnote 99.000,-€,

o) z čestného vyhlásenia BELTIMO zo dňa 22.10.2018 vyplýva, že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo z inej činnosti BELĽITMO a.s. sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií BELTIMO a.s.,

p) v mene BELITMO a.s. koná jediný člen predstavenstva Mgr. Peter Skvašik, ktorý je zátoveň
jeho predsedom,

g) štatutárny a riadiaci otgán partnera je menovaný jediným spoločníkom BEĽITTMO a.s.
vykonávajúcim pôsobnosť valného zhtomaždenia,

r) dozornú radu partner zriadenú nemá,

s) právo na hospodársky prospech, t.j. na podiel zo zisku partnera má BELITMO a.s. v rozsahu
100%.

IV.
Identifikácia a ovetenic konečného užívateľa výhod

1. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného

užívateľa výhod partnera podľa $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov nasledovnú
osobu:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik

Adresa trvalého pobytu: Bagarova 381/5, Banská Bystrica 974 04

Dátum narodenia: 12.04.1987

Štátna príslušnosť: občan SR

2. Podľa Zoznamu akcionárov B

11MO a.s., ako jediného spoločníka partnera, vlastní
Mgr. Peter Skvašik 99 kusov akcií, v listinnej podobe, o menovitej hodnote jednej akcie
1.000,-€, ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní BEI, TIMO a.s. o výške
99.000,£ a súčasne tvoria 99% podiel a základnom imaní BELITMO a.s.. Z uvedeného
vyplýva, že Mgr. Peter Skvašik má priamy podiel 99% na základnom imaní, hlasovacích
právach a hospodárskom prospechu BEĽTIMO a.s.
jediného spoločníka partnera BELTIMO a.s. a
nepriamu kontrolu nad partnerom. Mgr. Peter Skvaš
a zároveň predsedom predstavenstva BELTIMO a.s.ím skutočne ovláda a kontroluje

ým nepriamo ovláda a vykonáva
je jediným členom predstavenstva

v.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o fegistri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonovťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v

zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.
VI.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.V Banskej Bysttici, dňa 22.10.2018URBÁNI 8: Partners s.r.o.
JUDr. Juraj Remšík, 1.1 .M.
advokát, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát
reg. VSAK č. 7440
sídlo advokáta M, R. Štefánika 36 Martin 034 01
IČO: 46 884 700
trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43
(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora
Poľnohospodárske družstvo “Bukovina“

so sídlom Strelníky, PSČ: 976 55 Slovenská Republika, IČO: 00 189 367, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Dr, vložka číslo
20/5
(ďalej len „partner verejného sektora“)

ČI, 1.
Identlfikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera
verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik,
Dátum narodenia: 12.4.1987,
Trvale bytom: Bagarova 381/5, 974 04 Banská Bystrica,
Štátna príslušnosť: Slovenská
Čl. Il.

Opls vlastníckej štruktúry a rladlacej štruktúry
1. Partner verejného sektora je právnická osoba — družstvo.

2. Výška zapisovaného základného imania je 186.383,68€.

3. Zo zoznamu členov družstva vyplýva, že družstvo má 190 členov, ztoho 189
fyzických osôb a jednu právnickú osobu. Zo zoznamu členov ďalej vyplýva, že
celková výška splatených členských vkladov je 737.921,07€. Člen družstva,
spoločnosť AGB GROUP s.r.o. AGB GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 26,
Banská Bystrica 974 01 IČO: 44 570 554, má u partnera verejného sektora
splatený základný členský vklad vo výške 600.000,00€, čo predstavuje celkovo
81,31% zo všetkých splatených členských vkladov.

4. Zúplného znenia stanov vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného
sektora je členská schôdza. Každý člen družstva má na hlasovaní členskej
schôdze na každých splatených 995,82€ jeden hlas. Spoločnosť AGB GROUB
s.r.o tak má 602 hlasov zcelkových 741, čo predstavuje 81% hlasov na
hlasovaní členskej schôdze.

Výška základného imania spoločnosti AGB GROUP s.r.o. je 100.000€ (slovom
stotisíc eur) s rozsahom splatenia 100.000£ (slovom stotisíc eur).

Spoločnosť AGB GROUP s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť
BELTIMO a.s. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO: 50094211
zapísaná v Obchodnom regjstii Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa,
vložka číslo: 1112/2. Výška vkladu jediného spoločníka partnera verejného
sektora je 100.000€ (slovom stotisíc eur) s rozsahom splatenia 100.000€ (slovom
stotisíc eur)

Spoločnosť BELTIMO a.s. ako jediný spoločník aako jediný vlastník
obchodného podielu vo výške 100% u spoločnosti AGB GROUP s.r.o. ktorá
disponuje s 81% hlasmi na hlasovaní na členskej schôdzi partnera verejného
sektora, tak nepriamo ovláda akontroluje partnera verejného sektora,
vrátane výkonu všetkých hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora.

Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že
spoločnosť BELTIMO a.s. má základné imanie vo výške 100.000€ (slovom stotisíc
eur) srozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc eur) rozvrhnuté na akcie,
ato na akcie spočtom 100 (slovom stoj, duhom kmeňové, podobou
listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 1.000€ (slovom tisíc eur).

Zo zoznamu akcionárov a fotokópiu akcii a čestného vyhlásenia Mgr. Petra
Skvašika a Mgr. Aleny Skvašikovej vyplýva, že akcionárom/vlastníkom akcii sú
fyzické osoby Mgr. Alena Skvašiková s počtom akcii 1 (1% z celkového počtu
akcii) a Mgr. Peter Skvašik s počtom akcii 99 (99% zcelkového počtu akcii).

„Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. vyplýva, že výkon riadiacich

práv vspoločnosti nie je odlšný od výkonu hlasovacích práv, ktoré
zodpovedajú podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti
BELTIMO a.s. Fyzická osoba uvedená včlánku I. tohto verifikačného
dokumentu, tak priamo ovláda a kontroluje spoločnosť BELTIMO a.s., a tak
nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného
sektora prostredníctvom spoločnosti AGB GROUP s.r.o..

„Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO as. ďalej vyplýva, že na

hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií tejto
spoločnosti.

„Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná

fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva členského vkadu partnera verejného sektora
a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva členského vadu partnera verejného sektora.

13. Orgánmi partnera verejného sektora sú členská schôdza, predstavenstvo,
kontrolná komisia.

14. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza. Do jej
kompetencie patrí prijímať a meniť stanovy, voliť a odvolávať členov
predstavenstva ačlenov kontrolnej komisie, schvaľovať ročnú účtovnú
uzávierku, rozdelenie zisku, prijímať a meniť volebný arokovací poriadok,
rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľuje
podnikateľský zámer družstva.

15. Predstavenstvo družstva rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva medzi
dvoma zasadnutiami členskej schôdze. Predstavenstvo je štatutárnym
orgánom družstva. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva
podpredsedu družstva. Konanie a právne úkony za predstavenstvo vykonáva
predseda, vjeho neprítomnosti člen predstavenstva. K písomnej forme
právneho úkonu predstavenstva je potrebný podpis predsedu družstva a
podpredsedu, v jeho neprítomnosti člena predstavenstva. Členmi
predstavenstva sú: Zuzana Daxnerová, Strelníky 123 (predseda), Anna
Koščová Strelníky 53, Iveta Mišányová, Strelníky 150(podpredseda), Anna
Majerová Strelníky 128, Zdenko Bais, Strelníky 221.,

16. Kontrolná komisia je orgánom družstva, oprávnená kontrolovať všetky činnosti
družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, je nezávislá na
ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 3 členov.

ČI. 11l
Odôvodnenie získaných Informácii
Pi identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala
vzmysle zákona č. 297/2008 Zz.. Informácie o partnerovi verejného
sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami
a dokumentmi :

1. výpis zObchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera
verejného sektora,

2. zoznam členov partnera verejného sektora,

3. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti
BELTIMO a.s.

4. zoznam akcionárov spoločnosti BELTIMO a.s.,

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti AGB

GROUP s.r.o.

čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,

čestné vyhlásenie spoločnosti BELTIMO a.s.,

čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej r. Rybárovej,

čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika

fa

ono
10. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod,
11. úplné znenie stanov partnera verejného sektora,
12. zápisnica z členskej schôdze

ČI, IV.
Údaje o verejných funkclonárov vo vlastníckej a rladlacej štruktúre
1. Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.
V
Splnenie podmlenok na zápls členov vrcholového manažmentu v prípade
emltenta cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne radi.

ČI, VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. VSAK č. 7440, sídlo
kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 034 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor
pod Znievom 038 43, IČO: 46884700, týmto ako oprávnená osoba
vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora som postupoval sodbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.

V Martine dňa 4.12.2017

) JUDr. Peter Celec
A advokát
L/ M.R. Štefánika 36
/ b — 03601 MARTIN
a H reg. SAK č.7440

au s

JUDr. Peter Celec, advokát
oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×