Nezaradený subjekt

MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Cestice

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cestice 0, Cestice

Záznam platný od: 6. December 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2019 do: 29.09.2020

StiahniZáznam platný od: 5.12.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 5 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Cestice 23, 044 71 Cestice

IČO: 31 730 337

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a

11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 862 711

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: SR

Varejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Verifikačný dokument strana 21.2

2.1

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,

e) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,

f) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,

h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,

i) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

j) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

k) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

[b] Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

n) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

o) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

p) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

g) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 504. 550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),
b) Partner verejného sektora má troch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ALIS energy, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

- spoločnosť ALS group, a.s. ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako
spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2%
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora), nespíňa kritéria
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v 8 6a Zákona
o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo
konaním v zhode,

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na

valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,


Verifikačný dokument strana 3- o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Partner verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS
energy, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10484/P (ďalej aj predtým len „ALIS energy, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté
na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške
25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALIS energy,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS
group, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10480/P (ďalej aj predtým len „ALS group, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté
na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,-
EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane


Verifikačný dokument strana 4verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 a2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.4 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.


Verifikačný dokument strana 52.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.7 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach
a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.8 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o AML.


Verifikačný dokument strana 6Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene
spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí konateľ Partnera verejného sektora:
- Ing.Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna
príslušnosť: SR, narodený 23.04.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Varifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020at fan Gocník, LL.M
„advokát a prokurista

advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

1Čo:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:
Zastúpená:

Verifikačný dokumentiektorých zákonov (ďalej
len „ZoRPVS“)

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

1ČO:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:
zastúpenýMOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Cestice 23, Cestice 044 71

31 730 337

2020496819

SK2020496819

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V
Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spo MOLD-TRADE“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. S 11 ods. 4 ZoRPYS ako

konečiužívatelvýhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o

ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titu

Trvalo bytom:
Narodený:Tomáš Kukučka, Ing.
Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike


(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

Meno, priezvisko, titu Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
09.04.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. 11:- predstavuje (i) súčet nepriameho a priameho podielu Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera
60,8%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,8% (it) nepriamy podiel Konečného užívateľa
výhod 2 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,2%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
vo výške 39,2%: ,

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 8 6a Zákona o ochrane:

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku aich overením
S údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnostiOprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne
predložené:

a) Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká
Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P
(ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom


b)
<)

d)

Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, Spoločenská zmluva spol. ESIN
group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s."), zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s.,
spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., Akcie č.
1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a.s.:

Uplný výpis z obchodného registra spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.:

Čestné vyhlásenie spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., ich štatutárnych
orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale
bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská
Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. MOLD-TRADE alebo na
jej základnom imaní,

- oby mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
v spol. MOLD-TRADE alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. MOLD-TRADE iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- oby mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD-TRADE alebo z inej jej či innosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie vtomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

diaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán

Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.


Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.MOLD-TRADE

I,
ALIS energy, n—nno>ý$—y$V

a.s 2%

ový akcionár
fyzická osoba

49%

ALS group,
100% a.s.
100%
ESIN group, a. s.
60% 40%

Ing. Tomáš Kukučka Ing. Vlastimil Majerčák


Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. MOLD-TRADE, ktorý koná
samostatne:a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: Maď.,
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4 ZOoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. ď) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

" SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ

V Poprade, dňa 18.01.2019
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


ds 1350usn|slud EUJEIS

1867 T0 41 :ÁU3poJeN
01S9UJ 9JEIS - EAEJSIJEJJ ZO TIR LZ/T6ZF PAOHEZOWH 1 LUOJÁ OJEMI L
ODUBA 1919d 117M3 "OXSIAZALIJ “O0U3A

:EJ0SO PUBAOMJNUSPI („SUEJYJO O UOMEZ“ UBI [BIEP) AOUOYPZ UJÁJOPIAIU JUSUJJOP © JUJLUZ O E NUZIUCJAI LUIUEACDUEUY Pad BUEJUIO
o e nsouul> (su3sa.) Z aowuflid nomezijeBaj posd suely20 0 ZZ 8007/267 "2 euomEZ (e "ulsid 7 "spo eg 8 3sn ejpod pou/A j93exizn Aupouoy

0X2 SAJHOZ b "SPO TI S Jsn s apejns a ulodngsod essunieg opedlud a ejog “(NAUPI2 03403 £ SPog A Áuspoan a[ A0JUBLUNYOP UlEUZOZ) SUBZOJpäud
POUÁA EJSIEAIZN OJPBUJSUOM © ElSUJIEJ AUPJS OZ 110g [SÍ SJOVJ © EISUMEJ PO EJEPEIZÁAN EGOSO PUSUAPIJO IS AJOPI “AOJUSLUNAOP SPeElAPZ EN CTPOUÁA EJIBIENIZN CYBUJSLOY SIUBLIONO © LIJEYLIJUSPI

1 40U2II
(.30V41-IOW ods“ ogale „Joeg“ ug (sep)

:Auodngsez

127EU04 “SIG. UEJBIS "BUT
ô Auesidez

NETIB :3 EXZOIA “0JS :|2IPPO 1 22IS0M UOPNS UIÁUSEJAO LUOUSPSA LISIBYJ LIOUPOYDJO6TRBOGFOZOZNS "Hd DI

6TBOGKOTOT 121G

LEE 0EZ TE 091

14 b+bO 80150) “£Z 9213592 "LUO|PIS 0s

WÁuSZPpSlude LlUSIN.! S Js0UJ0JOds "JIVYUL-GIOW 10U8UJ $9UPOYJJO

EJ0)435 OYBU [318A JEIIEď
(,20S0 euSUABIdo“ u3] (9jep)

UJOJBJEUOX "UIOX!LUSYNOS LIOPINEJ "JGNC
g/0€S2LS 19 BXZOIA “01S :19IPPO “] Exejsnesg Uopns UJÁUSBJAO LUOUSPYA LASIBĽJ LUOUPOUJJO

9P80O0OBCLOZAS
9680080207
TIL 298 9£ Nmd
80 TT8 ENEJSIJEIJ (FI /GZEL [BXOSRIIOS +LUO]PIS 05
o 1 "S Vyd S - MINAMNOS :DUSU! SUPOUDJO

EJOso EUSUnEido

(.SAJYOZ“ USI
(SIEP) AOUOEZ UZÁJOPIVIU IUZUJdOP E SUBUIZ O E EIOPASS OUSU(SIBA AOIBUNEG LIJSIBAJ O "ZZ STOZ/STE "I EUOMEZ S "SPO TT S "SN S apejns A AUBAODEIdÁA

IUSUINYOP ÁUJENUHSA
NIS3 "ods eanjulz eysu99010dS "40V41-10W "10ds Woxruz0jods af e4opI se #dnolB STV“ uol [SIEP) 4/08F01 2 ExXZOJA “ES :18!PPO
/AOSBId LUOPNS UJÁUSBINAO UOUSBPSA ISIBOJ UIOUPOUDJO A PUPSIdEZ "881 78L Z 502I "ZG 6S0 P2IULI07 PAPA “6YT/TT9 PysueNe |
ulojpIs 0s “"sre "dnouB STV "|0ds eanjulZ ExsiS1ePerieZ "3gv4lL-GIOW "ods wox1u20|ods sf plojy („se "ABleue STIV“ USI [312p)
dle8KOT :3 EXZOIA “ES 3|SIPPO “10S3.d LUOPNS UIÁUSAJIO LUOUSPIA LIISISJ UJOUPOUJJO A FEUESIdEZ “bby 08L Z> 021 ZS 6S0 EDIUUIOT
PASA "6YT/TT9 Pysuelne | UCI os "se “Blaus SIIY ods eanjuz eYSI9JepepiezZ "43V4L-GION "ods eAnjLuZ eisuspojods (e


:3u3z0|pald
egoso euauagidosupelseu 10g [3[ 91014 "ÁpeľoPp SUSPSan aISZIU eJSuJeg po

NSOUZOJOJ SPENOG A NOJOPOd OUSÍ S POUÁA EJBIEXIZN OYPUJSUOY Agopod [3U203NxS UjaBJSBno (g
/150UZ0]0) SPERIOG OUSŤ A UJÁLUAPYAN POUÁA EJSIENIZN OUSUJBUCY

1LUŤfepn S UJUSIBAO UP! © NYUEJ? 030) SPOJ A UJÁUSPRAN UDOJUBLUICP A UJÁUSPSAN POU/A EJBIENIZN OYSUJODUOM NOľepn UEUAOJOd. (e:07 e (,„SOUZOJ0J Peprog“ uBI fajep) zexno.d Aysuengo :DOUÁA EJ9JEXIZN OUYPUJELOY I3SO0UZOJCJ NPEJAOP oUPUJZOIPYJd APpejyez
eu "Agoso (5u3u1g1do n 1souloglid fsugoso osí EZ PUJIBAO E PUBISIZ ÁJOSO fousuneldo ÁueJ3S OZ eJ0J POUÁA BJIEAIZN OUPUJSUOH JSOUZOJOL

"E|JOUPOUÁM 03813 e elogULIOJU| SudnIsop ÁAJOSA EJ35IB3I op nsidez 8JELUIPAJd O EJEJEJSgOEZ
IS W02Id “NOJSOMIJ1S0J235 NOUJOJPO S OUBUEAPUOMÁM EIUBUOYJ OJSUUEISOU OUľONS SPEPIEZ BU EIAdSOp EJOSO PUSUAPIJO NLUSUSPBAN BISKÁA A

"US A nioyuny INfExeuoxÁa Jeuol>yuny Aufelsa sf 3iu esasunieg Anna [3221peli © (9X2/UJSEJA UOUBII — -

1 POUJÁA AOJAJEXIZN YUJÁUJSBUOX OE EJSUNEJ PAJSUBAEJSPoOJJ AOUAI? PIUBAOXUYNUSPI EU Ayxuaitupod euaujds ns slu — -
13UEJUJO 0 EUOXEZ P9 S 7sn ejpod

eJ3UNJEg POUÁAM EJBJEXIZN OYPBUJBUOX OJE EIOPIIS oypuľsisn nojouyed eJgsiBaj op sidez [9[ eu Axustuipod eujdsou egoso EMDIZÁJ EU| EUPEIZ o — -
19UEJYJ0 © EBUOXEZ E9 8 "ISN ZISÁUIZ A EISUNEJ POUÁM EJBIEXIZN OYPUJDUOH 0X2

SIPEMHIUSP! U! kyuaiuupod nfeujdssu eJouned 41u20|0ds AAOUISUSU! EgOso EXDIZÁJ e "S re "dnoJB NISA "jodS UEUOIDAE INOUISUSUI Agoso SADIZÁJ — -
1%ST ONE (9SUDLU BYSÁM OA EJSUNEJ exupod z usedsod Axsiepodsou eu ONEJ PPaAOdpoz nu103 /Y,G7 OBE Isusul sl EisunEeg IUELU!
UIOUPEPIEZ EU E InGISUJEd A UJEAPIJ UDIPEXOSEJY EU EJSUNEJ ex!uDo ods OUSAOUISUSBUU — Ágoso (3X21ZÁJ [31pod (11) "WSZ Oxe ([9susu BYSÁA
OA eJ3UNEJ elUPHIUPod Z UDadsosd AyslepodsoJ Eu UDIU Z OYSPZEX OAPId PPAKODPOZ NUJCI (%57 OE ISUBUI sf eIDUJEJ IUEUI LUOUPEPAEZ
Eu E IXOJAUJEJ A YDEXAEId UPIZENOSEJU EU („SE #dnol6 NISI "lods“ us (SEP) Y/F£90T 2 PYZOIA “es :|0IPPO “Ul9USII LUOPNS UIÁUSEIMO
LUOUSPOA 3SIBAJ UIOUPOYJJO A [auesidez 120€ L8L 9€ 021 10 410 EDL3SÁG EYSZEAOJ 18/00€ FASUEJJE | UOJPIS 0s "s "e !"dnolB NISZ "ods
EJBUDIOYE OYBAOUISUIDU — ÁJoso [3421ZÁJ [opzex [91pod Auleudsu (1l) Y%6y SYSÁA 0A EJSUJEJ eiuexiupod z YJadsosd Axsiepodsoy BU OnPId

EUDNISIId NUIOD "YG6+ EJeunNed UJEXPIJ UDDPEAOSEJU EU E JUELU! UIOUPEPAEZ EU POUÁM EJBIENIZN OUPUIBUOM [Elpod Auuelidsu (1) oľnaejspald — -

111 "1R A fauopaan esauneg Aunpin.gg [5421U3seja [sÁuz A [e oe euozojPaud agoso (SusUxeido ejog
EJOJ4 SIPEJUSLUINYOP B|SÁUUZ A OXJOHEU "SUEJYJO O EUONEZ (e usd 7 "spo eg 5 sn eu UIOZEXNOd S NIAAEZ OINUIBYEJ NA EISdsop egoso PUSUAPIdO

(„PoyAn Jazeajzn kuzouox“ usi [aep)

9x1a4ndal [54SUBAOIS A NIDYUNJ UPNÍEAEUOÁA LUOJEUCIDYUNY uuÁufal31 a[ alu 1eI24UNJ PEUÍSISA


EJOpIES CYSU[SISA EISUJEJ EINPINIYS LYŽUJSEJA
11 H0UBI)

"POUÁM EJBIEXIZN OJSBUDAUOM ZEYJNAJd Aysue go (9

#T86TTO ZI EUP AUSPpoJEu “0]S3U! 91275
PAEJSIJEJY ZO TIS LZ/T6L+ PAOIEZOJ !UUOJÁJ DJEAJJ “ODUEA 19394 :3[ (I3ploYasleys) WOYXJUZOJods/uoeucIDNe UÁUIPať ff -
"AABIIPEU "[BAOFIAOJEJ [O | ÁUEAJ LUOAJIIUPĽIJSOJd PUOJ— -
096£STAH<0JSI2 SUDEJISIBAJ PU — -
#snidA) 7017 2d ©15021N “PIZ3Ue [By "10€ 9210 3014 “09 "SOgEUJET :953JPE EU OJpIS PLU -
#LIZOMIN NOABJds e EjaJExOSsdez OJAUJEIIIJO E 1NSOUJOJods Aosidez LluZjsppo "a1d43
PUNYJNI OUSAYDNSUINI E NISÁLUALIM “NPOUDJO "ÁXNABIBUJ LUDAJSIDISIUIM AOSIdEZ JUSIAPPO I PEHILUISASLId19JU I 9SUI | "Ods 97 “EJISEJUÁA UOJOVY A "S "E “dno JB NISI "|0ds LIOJEUOIDNE F[ EI0J4 („POILUNISSSIIJISIUZ [SSU11“
"ods Uej [ejep) eIZOMIN monguds e ejsJexoSsIdez ouaUJPIDIJO © 13s0uJ0Jods AOSIdez slUSISPPO "NYINJ OUSALISIUNI
e “nisáuusud “npoyago "AXIJ8BI9U3 UICAJSIAJSIU!WJ [5UesIdez "996£STIH :LU0JSII UIÁUDEJISIBEYJ s snudÁáJ "1017 2d PISODIN "EIIUE [BY
"70€ 92140 3014 “09 "soyeule] UOIPI: [1585l1dJ29U3I9S "ods ÁAJSHPEU OMe (SAODIAOJEJ|O| ÁUEAI SIUBSEJUÁA BUJSEJ (P
1119104 031243 Z Pl0pislu Uodse eyjds ulodngsod ulÁuJO Jods o
OgaIe APoUZ A NOY S NODNfeuoy Nogoso NOUI s AUJOJOds Mesne (3 "UISIJ OJUIOJ A BISSÁM BUSPBAN PUPILY eujdsau eules — -
1nsouu9 [3[ (5U1 Z ogaje ZJGV4L-GIOW "|0ds eluexiupod Z % sz fauauľeu uôdsoud Ayslepodsoy eu onbid ejewu Ag —-
“(2 "UISIJ 03U03 UJOXSSPO UJOAP UIIINIEZPEUJPaJd A SUSPSAN SÍ OJE “U10Josods UIÁU! ZJGVYL-GIOW ods ejepejno Ag — -
feuol> USI ASAJOMOUPAE OSIE JTVAL-IIOW ods A
ueBJo ÁujoJ3U04 ogaje ueB10 Au1ozop “ueB1o 1ne1peu "ueB10 AUJEJNIEJS JEJOAPO OJAIE HAOLEJSN EU! JEAOUBUJÁA OAFId Je AJ — -
“1UEUU1 UIOUPENJEZ [a[
Eu Og3je 43avV41-GIOW "ods A UDEXxEId UIDEAOSEJU EU YX ST [SUSLU[EU 33215 YJ! OJAJE JaIPod AUiELdSU ogaIe AlUeUd ejeu AJ —-20)» "EJOSO EYDIZÁJ EUPEIZ ELUPUZ SÍ SIU TRET" TO ZI EYP WÁUSPOJEU "075D! S1EJS - ENEJSJEJJ ZO TIB LZ/TELH ENOLIEZOW
1U10JÁJ ©|EAJ] "E9UEA ENAJ PUEJ LUBJYO LU! 3Z "NÍNSEJUÁA UI0J0J4 A "NYZNANY EseuoJ "Buj "de (EJSploysleYs) esPUODYE/ex!U20JOds
oysulpoť (3f e („Poglurisosudis4u310su11“ "ods USI [3IEP) EIZOMIN NABIds e EJaJenxosidez OYBUJEIDIJO E 17SOUJO Ods AoSsideZ sIU3ISPPO
“nyoni 0YSYDNSLINI © "NISÁLusud “NpoyIgo “AXHABISUJ LUOAJSIBISIUIW [ĽUESIdEZ “JI6ESTIH :LUOJSII UWÁUJEJJSIBYAJ S snNidAJ "TOTT
"7d “EISO2IN “elz3uejby (T0£ 92110 3214 "09 "Sogeuje] UW0JPIS Os “PayLurgsaslid199U3|9su! | "ods "Aoxruzojods/n0JEUGIIYE “A0oUPEBJO
UPÁUJPINJEJS UP! "S "e “dnoJB NISZ ods "ste “dnoJ5 S1V "ods "ste “ABisus srIY "ods “4gY41-GIOW "lods slusseju4a sujseJ (2

1s :e "dnoJB NISA ods ""s"e “dno16 51v "jods "se "ABisu3 STIY "ods “4V4L-GIOW "10dSs EJ3SIBAJ OYSUPOUJJO Z SIdAA Aujdň (a

1s e /dnoJB NISA ods "sre “dnoJ6 s1v "ods "se "ABlaus STIY "|0ods ÁAOUEJS "s "E (dnoJB NIS3 "ods "se “dnoJb S1Y "ods
"se /ABISU3 SITY "|0ds AOJEUOIDYE UEUZOZ (S "E “dno JB NISA“ U9J [SEP) U/KEYOT :"7 PYZOJA "ES :12IPPO "UIZUSIL LUOPNS UÁUSENNO
LUOUSPBA LISIBAJ UJOUPOYJJO A EUESIdeZz “ZDE /8/ 9£ 1021 "10 ZO E2U9SÁJ EYSZEAOJ “8/00£ eysuejJe| ulojpIs os “s "e “dnol5
1UEUU! UJOUPEJYEZ
EU WO0T APzea

12e1u3se|4 "Ágoso
OYDIZÁJ — HEUOIDNE
ÁAOUISUSLU NEIJ

E90SO PYDIZÁJ
UEUODXE ÁAOUISUSUJ%oč

%6bgavVäAL-GIOW%0S

"se
1dno.B6 s1Y

001

pop ursesiid193U4[9SU1s

%0S

se /dno16 NISA

Yôb

YOOT

%001"se
!ABIaU3 SIIYO3UBA 1218d
do3eu04
MIUSYNOS PIAEJ JANE
o u "S !VyďuL.S - MINZMNOS"02 ———L1OZTT IT EYP 21ULU01 [0X19 0A

"NABJS NUISUAJSIZ BUJOJNYS NLEPANOdPOZ AIUĽLINYOP 0JUI0] A PUSPSAN NSOUJOJNYS ÁAJESA SZ "SÍNSEJUÁA OLO? SPEPIEZ
eu [JEZIPOP PUUIAOd UIUSNOUEJSN UIÁUAPZAN S APEJNS A EJOJ NIOVA © JEXOPEZOd PUZOU! SAJHOZ k "SPO TT S 35N S apelns A [Su po ojog n.o
SOAI3S0.JEJS [SUIOJPO [DA9SA IUBAOYJEZ Ud "BUUEJJSBU EJEXOdNJSod NZUALUNYCP C03YJJ IUEnoDEJdÁN LId SZ “a[NSejJÁA OJUJÁJ egoso eusuaeido"SAJHOZ (P "usd g "Spo TT 8 sn ejpod 3souunod elusu 19Uned
09 EU UIOPEJYO S /SAď4OZ b "SPO b S JSN EJpod Ipe. SUZNIÁA oieudau ogaje OLEJ E EPEJAO OAOMJSŤEUI SUZNIÁA OUELIdZU OJSIE OUIELIJ ZUDHLUS
09U33 NJOJA NOJSsoUJOJOdS [UP AOJOIdEď YUJÁUUSI U10JUBNYUJS JSULEJ af slu NIUSLINYOCP 0JUYCJ £ POJ I NALEJ? A UJÁUBPSAN AOJUBLUNYOP SPEPYEZ ENAgoso (3usuneido
AI 40UBI2

8SEIUÁA

"ox 1gndau [3XSUSAOJS A NIOHUNJ UANTEXEUONÁM JEUOI>YUNJ AU[BI3A AUPEIZ S[ slu essunieg ÁINpANJSs [528!PEUI UOUSID
(EYSIEPELU :JSOUSNISIJ EUJPIS "IBST"FO"EZ ElUSPOJeu LUNIEP “10 860 ELUSN) "197 ewu>n LU0JÁJ OJEAJ3 "SIGOL UeJBIS "Buj ued (e

10UJEJSOUJES
EL NJUBLUNAOP 03Y0J € POG [I NAUEJI A UJÁUSPBAN AOJUSLUNYOP SPEPIEZ ENelox AIO] 39VYL-GIOMW "|OdS /232U0x] LIOAJ EISUJEJ NINPANJJS NI

EJOpPISS CySU[o JS EISULIEd EINpINS Poeipery
111I H0UPI>

"oxigndau [(SYSUSACIS A NIDYUNY YJINNexeuoxg Aa Jeuoiyuny Aufal94 Auperz af alu essuneg Alnpin.3$ [2X2/U3SEJA OUSI)

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×