Nezaradený subjekt

ŽPSV a.s.

Uherský Ostroh
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Třebízského 207, Uherský Ostroh

Záznam platný od: 28. September 2017

Záznam platný do: 6. Február 2019


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ŽPSV a.s.

IČO: 46346741

Adresa: Třebízského 207, Uherský Ostroh

Registračné číslo: 2016/7-PO-E1734

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Júl 2016

Záznam platný do: 7. Júl 2019

Posledná zmena: 21. Február 2017


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Richard Arzberger
Adresa:
Schwabenstrasse 38 Kissing 86438
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2018
Záznam do:
6. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Spevák
Adresa:
Tylova 573 Čerčany 25722
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2018
Záznam do:
6. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Christian Kilger
Adresa:
Am Ried 26 Egmating 85658
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2018
Záznam do:
6. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Záznam do:
5. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Záznam do:
5. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2017
Záznam do:
5. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.12.2018 do: 6.02.2019

StiahniZáznam platný od: 28.09.2017 do: 5.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Las FirmOPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: ŽPSV a.s.DÁTUM VERIFIKÁCIE: 5. novembra 2018
á

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT!

1. — Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len Oprávnená osoba), identifikovala
nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti ŽPSY a.s, akciovej spoločnosti riadne
založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Tľebízského 207, 687 24
Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 463 46 741, spisová značka B 744 vedená Krajským
súdom y Brne (ďalej len Partner verejného sektora):

(1) g. Jan Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum
narodenia 8. júla 1955, štátna príslušnosť Česká republika:

(2) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egmating, Am Ried 26, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, štátna príslušnosť Spolková republika
Nemecko:

(3) Richard Arzberger, trvale bytom 86438 Kissing, Schwabenstrasse 38, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 13. júla 1966, štátna príslušnosť Spolková republika
Nemecko.

Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora (ďalej len Koneční
užívatelia výhod) nie sú verejnými funkcionármi.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie
Konečných užívateľov výhod

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 5. novembra 2018, elektronicky
podpísaného Krajským súdom v Brne (1Č00215724) vyplýva, že Partner verejného sektora je
riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom
obchodnom registri. Z výpisu a stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že štatutárnym
orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná nasledovným spôsobom:
„Společnost zastupuje buďto pňedseda pňedsiavenstva samostatné, nebo vždy dva členové
pňedstavenstva společné.“

Pripravený v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).

1
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law FirmČlenmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú podľa výpisu z obchodného registra
nasledovné osoby:

(1) ing. Ján Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum
narodenia 8. júla 1955, funkcia predseda predstavenstva:

(2) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egmating, Am Ried 26, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, funkcia podpredseda predstavenstva, a

(3) Richard Arzberger, trvale bytom 86438 Kissing, Schwabenstrasse 38, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 13. júla 1966, funkcia člen predstavenstva.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú podľa výpisu
z obchodného registra nasledovné osoby:

(1) — Vlastimil Štefánek, trvale bytom Jezerní 1605, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká
republika, dátum narodenia 30. januára 1970, funkcia člen dozornej rady:

(2) Jindňich Vlč, trvale bytom č.p. 124, 798 27 Vrchoslavice, Česká republika, dátum
narodenia 2. mája 1963, funkcia člen dozornej rady:

(3) Alexander Gliver Beer, trvale bytom 86938 Schondorf, Leitenweg 8, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 3. októbra 1979, funkcia predseda dozornej rady:

(4) Richard Dieter Ziegler, trvale bytom 92318 Holzheim Neumarkt in der Oberpíalz,
Trifistrasse 1, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 2. marca 1963, funkcia
podpredseda dozornej rady, a

(5) Rôdiger Lugert, trvale bytom 86850 Fischach, Blumenstrafe 13, Spolková republika
Nemecko, dátum narodenia 1.apríla 1960, funkcia člen dozornej rady.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora má dozorná rada právo voliť členov predstavenstva
Partnera verejného sektora. Uznesenie dozornej rady Partnera verejného sektora je platné, ak
bolo schválené väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady, pričom každý člen dozornej
rády má jeden hlas. Na základe uvedeného žiadny z členov dozornej rady Partnera verejného
sektora nie je samostatne oprávnený vymenovať, inzk ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
respektíve člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora. Členov dozornej rady Partnera
verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora. Na každú
akciu Partnera verejného sektora pripadá pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera
verejného sektora jeden hlas.

V zmysle organizačnej schémy Partnera verejného sektora vyššie uvedení členovia
predstavenstva Partnera verejného sektora spoločne s generálnym riaditeľom Partnera verejného
sektora (vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera
verejného sektora), pánom Ing. Janom Spevákom, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany,
Česká republika, dátum narodenia 8. júla 1955, štátna príslušnosť Česká republika, predstavujú
takzvaný vrcholový manažment Partnera verejného sektora podľa ustanovenia $6 ods. 2
zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane

$
$
Š

/
S)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA: KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firm.pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len AML zákon).

Právo akcionára Partnera verejného sektora na podiel na zisku, a teda na hospodársky prospech
Partnera verejného sektora sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej
hodnote všetkých akcií všetkých akcionárov Partnera verejného sektora.

a

Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a stanov vo
výške 596.310.000,. CZK, ktoré je rozdelené do 596.310 kusov kmeňových akcií
v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- CZK.

Z evidencie zaknihovaných cenných papierov Partnera verejného sektora zo dňa 6. septembra
2018 vyplýva, že väčšinovým akcionárom Partnera verejného sektora je česká spoločnosť
s ručením obmedzeným Železniční Prúmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., so sídlom
Tebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 062 98 362, spisová značka
C108128 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len ŽPSY Holding), ktorá vlastní akcie
Partnera verejného sektora v celkovej výške 577.503.000,- CZK predstavujúce približne 96,85%
základného imania Partnera verejného sektora, pričom zvyšné akcie Partnera verejného sektora
predstavujúce približne 3,15% základného imania Partnera verejného sektora vlastní ďalších
približne 290 menšinových akcionárov.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 5. novembra 2018, elektronicky
podpísaného Krajským súdom v Brne (IČ00215724) pre spoločnosť ŽPSV Holding vyplýva, že
základné imanie spoločnosti je 10.000, CZK, pričom jediným spoločníkom spoločnosti je
nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH
so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 1294, Spolková republika
Nemecko, registračné číslo HRB103214 (ďalej len Leonhard Moil Betonwerke Beteiligungs-
GmbH).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 28. augusta 2018 vydaného Obchodným
registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-
GmbH vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 26.000,- EUR, pričom jediným spoločníkom
spoločnosti je nemecká komanditná spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH
£ Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrae 129a, Spolková
republika Nemecko, registračné číslo HRA66142 (ďalej len LEONHARD MOLL.
BETONWERKE GmbH % Co KG).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 28. augusta 2018 vydaného Obchodným
registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE
GmbH £ Co KG vyplýva, že (i) jej jediným komanditistom s povinným vkladom vo výške
4.500.000,- EUR je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengeseilschaft, so sídlom
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafie 129a, Spolková republika Nemecko,
identifikačné číslo HRB97994 (ďalej len Leonharď Moll Aktiengesellschaft) a (ii) jej jediným
osobne ručiacim komplementárom (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením
obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH, so sídlom 80337
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA:KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firm

Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafe 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné
číslo HRB86442 (ďalej len Leonhard Moli Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 22. októbra 2018 vydaného Obchodným
registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke
Verwaltungsgesellschaft mbH vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 52.000,- EUR, pričom
jej jedirfým spoločníkom je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Molí Aktiengesellschaít.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 24. augusta 2018 vydaného Obchodným
registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft
vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 13.000.000, - EUR, ktoré je rozdelené do 500.000
kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 26,- EUR. Jediným
akcionárom spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft je nemecká komanditná spoločnosť
Moll GmbH £ Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a,
Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA60464 (ďalej len Moll GmbH % Co
KG), ktorá vlastní akcie spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft v celkovej výške
13.000.000,- EUR predstavujúce 100% jej základného imania.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 26. júla 2018 vydaného Obchodným
registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Mol GmbH %£ Co KG vyplýva, že
spoločnosť má nasledovných komanditistov, ktorých povinné vklady do tejto spoločnosti
predstavujú spoločne 8.000.000,- EUR:

(1) nemeckú komanditnú spoločnosť ASMO KG, so sídlom 80802 Mníchov, Horné
Bavorsko, KunigundenstraBe 22b, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo
HRA105117, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje približne
9,52% na spoločnosti Moll GmbH 8: Co KG:

(2) nemeckú komanditnú spoločnosť Anna von Zumbusch Verwaltungs GmbH % Co Kg, so
sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika
Nemecko, identifikačné číslo HRA 104823, s povinným vkladom vo výške 825.397,34
EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH % Co KG,

(3) nemeckú komanditnú spoločnosť Hans Moll KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné
Bavorsko, LindwurmstraBe 1294, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo
HRA64039, s povinným vkladom vo výške 2.476.192,- EUR, čo predstavuje približne
30,95% na spoločnosti Mol! GmbH % Co KG (ďalej len Hans Moil KG):

(4) nemeckú komanditnú spoločnosť Lorenz Mol! Verwaltungs GmbH £ Co KG, so sídlom
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafše 1294, Spolková republika Nemecko,
identifikačné číslo HRA104871, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo
predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Mol] GmbH S: Co KG:

(5) nemeckú komanditnú spoločnosť Xaver Moll Verwaltungs GmbH 8 Co KG, so sídlom
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurnstrafe 129a, Spolková republika Nemecko,
identifikačné číslo HRA104887, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo
predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH £ Co KG:

VERIp,
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-:KLUCH -VÍGLASKÝ

Lasy Firm.(6) fyzickú osobu, pána Heinz-Gerhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH 8 Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 3. februára 1967, s povinným vkladom vo výške 923.808, EUR, čo
predstavuje približne 11,55% na spoločnosti Moll GmbH % Co KG,

(7) fyzickú osobu, pani Natalie Chiara Moll, pracovná adresa Moll GmbH čz Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafše 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 15. novembra 1997, s povinným vkladom vo výške 600.000,- EUR, čo
predstavuje 7,5% na spoločnosti Moll GmbH % Co KG:

(8) fyzickú osobu, pána Dr. Christian Schulz, pracovná adresa Moll GmbH čz Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrale 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 23. mája 1971, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje
9,52% na spoločnosti Moll GmbH £ Co KG,

(ďalej spolu aj ako Komanditisti Moll GmbH S Co KG).

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti Moll GmbH £ Co KG
ďalej vyplýva, že jediným osobne ručiacim komplementárom spoločnosti Moll GmbH £ Co
KG (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť sručením obmedzeným Moll
Geschäfisfihrungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a,
Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB983322, ktorej jediným spoločníkom je
spoločnosť Moll GmbH % Co KG.

Zo zoznamov spoločníkov a výpisov z obchodného registra vydaných pre Komanditistov Moll
GmbH £ Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora
vyplýva, že všetci Komanditisti Moll GmbH %£ Co KG sú ďalej priamo vlastnení rôznymi
fyzickými osobami, z ktorých žiadna nemá priamo alebo nepriamo (i) aspoň 25% podiel na
hlasovacích právach alebo základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, (ii) aspoň 25%
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej jej činnosti Partnera verejného
sektora, alebo (iii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek
ich člena a (iv) ani Partnera verejného sektora neovláda iným spôsobom, pričom tieto fyzické
osoby zároveň ani nekonajú v zhode alebo spoločným postupom.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra zo dňa 28. marca 2018 vydaného Obchodným
registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Hans Moll KG ako aj z informácií
poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť má nasledovných
komanditistov, ktorých vklady do tejto spoločnosti predstavujú spoločne 3.231.875,97 EUR:

(1) fyzickú osobu, pani Margarete Angelika Baez, pracovná adresa Moll GmbH Sz Co KG,
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafše 129a, Spolková republika Nemecko,
dátum narodenia 24.marca 1962, s vkladom vo výške 285.761,01 EUR, čo predstavuje
približne 8,84% na spoločnosti Hans Moll KG:

(2) fyzickú osobu, pani Antonina Lena Cácilie Moll, pracovná adresa Moil GmbH £: Co KG,
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrale 129a, Spolková republika Nemecko,
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH "VÍGLASKÝ

Las Firm6)

(4)

6)

(6)

(7)

(8)

dátum narodenia 6. apríla 1985, s vkladom vo výške 248.487,85 EUR, čo predstavuje
približne 7,69% na spoločnosti Hans Moli KG:

fyzickú osobu, pána Dr. Banjamin Moll, pracovná adresa Moll GmbH £ Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraŠe 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 29. júna 1983, s vkladom vo výške 973.029,42 EUR, čo predstavuje približne
30,11% na spoločnosti Hans Moll KG,

fyzickú osobu, pani Catharina Beatrice Moll, pracovná adresa Moli GmbH £ Co KG,
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika Nemecko,
dátum narodenia 8. januára 1971, s vkladom vo výške 221.103,50 EUR, čo predstavuje
približne 6,84% na spoločnosti Hans Moll KG:

fyzickú osobu, pána David Moll, pracovná adresa Moll GmbH X Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 29. júna 1983, s vkladom vo výške 973.029,42 EUR, čo predstavuje približne
30,11% na spoločnosti Hans Moll KG:

fyzickú osobu, pani Finja Moll, pracovná adresa Moll GmbH 8: Co KG, 80337 Mníchov,
Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia
10. júna 1996, s vkladom vo výške 129.285,08 EUR, čo predstavuje približne 4% na
spoločnosti Hans Moll KG:

fyzickú osobu, pána Luzius Moll, pracovná adresa Moll GmbH £ Co KG, 80337
Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstrafše 129a, Spolková republika Nemecko, dátum
narodenia 13. novembra 1999, s vkladom vo výške 129.285,08 EUR, čo predstavuje
približne 4% na spoločnosti Hans Moll KG:

fyzickú osobu, pána Dr. Hans Leonhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH % Co KG,
80337 Mníchov, Horné Bavorsko, LindwurmstraBe 129a, Spolková republika Nemecko,
dátum narodenia 22. apríla 1933 (ďalej len Dr. Hans Leonhard Moll), s vkladom vo
výške 271.894,61 EUR, čo predstavuje približne 8,41% na spoločnosti Hans Moll KG.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že spoločnosť Hans Moll KG má nasledovných
osobne ručiacich komplementárov, ktorí spoločnosť zastupujú každý samostatne:

(1)

©)

komplementára bez povinného vkladu, nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným
Hans L. Moll Beteiligungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko,
LindwurmstraŇe 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB79676,
ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Hans Moll KG: a

komplementára s povinným vkladom, pána Dr. Hans Leonhard Moll.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Hans Moll KG ako aj z výpisu z nemeckého Registra
Transparentnosii vyplýva, že Dr. Hans Leonhard Moli predstavuje konečného užívateľa výhod

Nemecký register transparentnosti zriadený na základe nemeckého zákona, ktorým bola do nemeckého právneho
poriadku transponované smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní
využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, do ktorého sa zapisujú koneční užívatelia výhod nemeckých
spoločností (ďalej len Register Transparentností).

VER
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firm.spoločnosti Hans Moll KG zdôvodu, že má právo na približne 34,41% hospodárskeho
prospechu z podnikania spoločnosti Hans Moll KG, pričom však nemá (i) priamo alebo
nepriamo viac ako 8,41% podiel na hlasovacích právach v rámci zhromaždení spoločníkov
spoločnosti Hans Mol! KG, (ii) právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti Hans Moll KG alebo
akéhokoľvek ich člena, a ani (iv) neovláda spoločnosť Hans Moll KG iným spôsobom.

Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že pán Dr. Hans Leonhard Moll má
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške iba približne 2,52%.
Z dôvodu výšky tohto nepriameho podielu nie je možné určiť, že by pán Dr. Hans Leonhard
Moll bol konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá vo
vzťahu k Partnerovi verejného sektora spíňa kritéria uvedené v ustanovení 86a ods. 1 písm. a)
AML zákona, t.j. neexistuje fyzická osoba, ktorá:

(1) mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní:

©) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek
ich člena:

(3) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom
bode vyššie:

(4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného
sektora alebo z inej jeho činnosti:

a teda v súlade s ustanovením $6a ods. 2 AML, zákona sa za konečných užívateľov výhod u
Partnera verejného sektora považujú vyššie uvedení členovia jeho vrcholového manažmentu.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že:

(1) podľa jeho najlepšieho vedomia neexistuje fyzická osoba, ktorá (samostatne alebo
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom):

(a) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora:

(b) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

(c) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora:

(d) má právo na hospodársky prospech najmenej dvadsaťpäť percent (25%) z
podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti: alebo

(e) by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora: a

(2) — súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

5.

Law Firm

Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera
verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár.

Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Parinerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu
v zmysle ustanovenia $ 4 ods. 4 Zákona, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom
cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších
predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Nakoľko však neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
spíňala kritéria uvedené v ustanovení 86a ods. 1 písm. a) AML zákona, v súlade s ustanovením
Š6a ods. 2 AML. zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora

považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, "že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 5. novembra 2018.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA- KLUCH "VÍGLASKÝ

Law Firm.OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: — ŽPSY as.

DÁTUM VERIFIKÁCIE: 26. september 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT!Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom a zákonom č. 297/2008 Z.z. a ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a a zmene a doplneni
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so zápisom Partnera verejného

sektora do Registra partnerov verejného sektora zriadeného Zákonom.

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len Oprávnená osoba), identifikovala
nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti ŽPSV a.s., akciovej spoločnosti
riadne založenej a existujúcej podľa. práva Českej republiky, sídlom Tľebizského 207, 687 24
Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 463 46 741, spisová značka B 744 vedená Krajským
súdom v Be (ďalej len Partner verejného sektora):

(1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska:

(2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259.D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska: a

(3) pani Silvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259.D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

! Pripravený v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len Zákon)
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA: KLUCH "VÍGLASKÝ

Law FirmKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 25. septembra 2017,
elektronicky podpísaného Krajským súdom v Brne [00215724] vyplýva, že Partner verejného
sektora je riadne založenou a existujúcou českou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou
v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu a stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva,
že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré koná
nasledovným spôsobom: „Společnost zastupuje buďto pňedseda pňedstavenstva samostatné,
nebo vždy dva členové pňedstavenstva společné.“

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú podľa výpisu z obchodného registra ku
dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

(1) Juan Antonio Felices Romo, trvale bytom Paseo de las Delicias 74, 28045 Madrid,
Španielske Kráľovstvo, dátum narodenia 2. júla 1968, funkcia: predseda predstavenstva:

(2) Ján Spevák, trvale bytom Tylova 573, 257 22 Čerčany, Česká republika, dátum
narodenia 8. júla 1955, funkcia: podpredseda predstavenstva: a.

(3) Tomáš Ženatý, trvale bytom č.p. 121, 679 22 Svinošice, Česká republika, dátum
narodenia 27. mája 1961, funkcia: člen predstavenstva,

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú podľa výpisu
z obchodného registra ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

(1) Vlastimil Štefánek, trvale bytom Jezerní 1605, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká
republika, dárum narodenia 30. januára 1970:

(2) Jindfich Vlé, trvale bytom č.p. 124, 798 27 Vrchoslavice, Česká republika, dátum
narodenia 2. mája 1963:

(3) Ignacio Martinez Esteban, trvale bytom Padre Damian 5 008 IZ, Madrid, Španielske
kráľovstvo, dátum narodenia 3. augusta 1964:

(4) Arturo Agullo Taramillo, trvale bytom C. de Portilo Pesadilia 4, San Sebastian de los
Reyes, Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum narodenia 17. decembra 1962: a

(5) Jose Emilio Pont Perez, trvale bytom Na behu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 20. januára 1965.

Vzmysle stanov Partnera verejného sektora má dozorná rada právo voliť členov
predstavenstva Partnera verejného sektora. Uznesenie dozornej rady Partnera verejného
sektora je platné, ak bolo schválené väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady, pričom
každý člen dozornej rady má jeden hlas, Na základe uvedeného žiadny z členov dozornej rady
Partnera verejného sektora nie je samostatne oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, respektíve člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
z čoho je možné vyvodiť, že žiadny zčlenov dozomej rady Partnera verejného sektora

2
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH "VÍGLASKÝ

Law Firmnepredstavuje jeho konečného užívateľa výhod. Členov dozornej rady Partnera verejného
sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora. Na každú akciu
Partnera verejného sektora pripadá pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného
sektora jeden hlas.

Právo akcionára Partnera verejného sektora na podiel na zisku, ateda na hospodársky
prospech Partnera verejného sektora sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií
k menovitej hodnote všetkých akcií všetkých akcionárov Parinera verejného sektora.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 596.310.000,- CZK, ktoré je
rozdelené do 596.310 kusov kmeňových akcií v zaknihovanej podobe s menoviton hodnotou
jednej akcie vo výške 1.000,- CZK.

Z evidencie zaknihovaných cenných papierov Partnera verejného sektora zo dňa 14. júna 2017
vedenej Centrálním depozitáfem cenných papírú vyplýva, že väčšinovým akcionárom Partnera
verejného sektora je česká akciová spoločnosť OHL Central Europe, a.s., so sídlom Olšanská
2643/1A, 130 80 Praha 3, Česká republika, IČO: 264 20 341, spisová značka B 6939 vedená
Mestským súdom v Prahe (ďalej len OHL CE), ktorá vlastní akcie Partnera verejného sektora
v celkovej výške 576.219.000,- CZK predstavujúce približne 96,63% základného imania
Partnera verejného sektora, pričom zvyšné akcie Partnera verejného sektora predstavujúce
približne 3,37% základného imania Partnera verejného sektora vlastní ďalších približne 315
menšinových akcionárov.

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 25. septembra 2017,
elektronicky podpísaného Mestským súdom v Prahe [00215660] pre spoločnosť OHL CE
vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 500.975.000,- CZK, ktoré je rozdelené do 100.195
kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 5.000,-
CZK, pričom jediným akcionárom spoločnosti OHL CE je španielska spoločnosť
OBRASCON HUÁRTE LAIN, CONSTRUCCKN INTERNACIONAL SL, so sídlom Paseo
de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ:
B85043081, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Oddiel 24015, Vložka 18] a
nasledujúce, list M-431334 (ďalej len GHL CI), ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti OHL
CE.

Z výpisu zo španielskeho obchodného registra vydaného Obchodným registrom v Madride pre
spoločnosť OHL CI, vyhlásenia spoločnosti OHL, CI a vyhlásenia španielskej akciovej
spoločnosti OBRASCON HUARTE LAIN SA, so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre
Espacie, 28046 Madrid, Španielske kráľavstvo, DIČ: A-48010573 (ďalej len OHL) vyplýva,
že OHL CI je spoločnosť riadne založená a existujúca podľa práva Španielskeho kráľovstva,
pričom jej základné imanie je 41.829.499,. EUR a jej jediným spoločníkom je spoločnosť
OHL, ktorá vlastní 100% obchodných podielov spoločnosti OHL CI.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že spoločnosť CHL má nepriamu
približne 96,63%-nú majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA+ KLUCH "VÍGLASKÝ

lave FirmZ verejne dostupných informácií ako aj na základe vyhlásení spoločnosti OHL vyplýva, že
základné imanie spoločnosti je 179.255.398,80 EUR, ktoré je rozdelené do 298.758.998 kusov
akcií v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 0,60 EUR, prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu (Madridskej burze cenných papierov - Bolsa de Madrid,
sídliacej na Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo) podliehajúcemu
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu
rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom.

Z verejne dostupných zdrojov a vyhlásenia spoločnosti OHL zároveň vyplýva, že akcie
spoločnosti OHL, ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní, hlasovacích právach
a právu na hospodársky prospech z podnikania aleba inej činnosti spoločnosti OHL v celkovej
výške predstavujúcej približne 51,12% nepriamo vlastní španielska akciová spoločnosť
Inmobiliaria Espacio S.A., so sídlom Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio, 28046
Madrid, Španielske kráľovstvo, DIČ: A28294718 (ďalej len Inmobiliaria Espaclo), pričom
žiadny z ostatných akcionárov spoločnosti OHL ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu nevlastní akcie spoločnosti OHL, ktoré by zodpovedali viac ako 5% podielu na
základnom imaní, hlasovacích právach alebo právu na hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti spoločnosti OHL.

Z vyhlásenia spoločnosti Inmobiliaria Espacio vyplýva, že spoločnosť má nasledovných
akcionárov, z ktorých každý vlastní akcie spoločnosti predstavujúcich približne 28,7% podiel
na základnom imaní spoločnosti:

(1) pán Juan Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 16. novembra 1961, štátna príslušnosť španielska:

(2) pán Álvaro Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259.D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 16. júna 1963, štátna príslušnosť španielska, a

(3) pani Sitvia Villar-Mir de Fuentes, s trvalým pobytom pre tieto účely Paseo de la
Castellana 259-D, Torre Espacio, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo, dátum
narodenia 6. marca 1966, štátna príslušnosť španielska.

Zvyšná časť akcii spoločnosti Inmobiliaria Espacio predstavuje takzvanú treasury stock, s
ktorými nie sú spojené žiadne hlasovacie práva, respektíve práva na hospodársky prospech.

Nakoľko sú všetci traja akcionári spoločnosti Inmobiliaria Espacio blízki príbuzní, na účely
verifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa ich podiely spočítavajú.
Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že prostredníctvom nepriamych
podielov v spoločnosti OHL majú pán Tuan Villar-Mir de Fuentes, pán Álvaro Villar-Mir de
Fuentes, a pani Silvia Víllar-Mír de Fuentes spolu nepriamy podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora v celkovej výške približne 49,4%. Z dôvodu tohto nepriameho
podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora a s tým spojeného nepriameho podielu
na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a hospodárskom prospechu Partnera
verejného sektora sme názoru, že vyššie uvedené fyzické osoby možno spoločne považovať za
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

4
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH "VÍGLASKÝ

Law Firm3.

5.

Údaje overejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera
verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár.

Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu,
nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťon, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo

výlučne riadi.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26. septembra 2017.

77

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×