Nezaradený subjekt

BPS Sintava, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 18. September 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Január 2018
Záznam do:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Záznam do:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Záznam do:
26. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 26.01.2018 do: 28.06.2019

StiahniZáznam platný od: 18.09.2017 do: 26.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Sintava, s. r. o.

BPS Sintava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236
558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77556/B,
v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko alng. Štefan Drábik — konatelia (ďalej len “partner

verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba")

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,

- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,

- > čestné prehlásenie spoločnosti BPS Sintava, s.r.o. a spoločnosti Šintavan s.r.o.,

- > aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Šintavan s.r.o.,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy Šintavan s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
B.Y.,

- aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčťenský fond“,

- výpis zevidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Mšstským soudem vPrahe č.
16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svšťenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

- občianske preukazy Ing. Peter Nosko, Ing. Štefan Drábik, Ing. Ján Šulák, Valéria Šuláková, Ing.
Pavol Šujdák, Eva Ondrušková, Anton Drábik, Ernest Holička a Viera Diškancová.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.
Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Sintava, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011, Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o. a Šintavan s.r.o., ktoré vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov a zisku/likvidačnom zostatku Partnera
verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so
sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH
Prachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je ZORROS
rodinný svčľenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej
republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným
číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčňenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
aich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.
Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním

3
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Spoločník 2: Šintavan s.r.o., so sídlom Nitrianska 509, 925 51, SR, IČO: 34 136 720

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 40% základného imania spoločnosti s 40% hlasov a podielu na zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Šintavan s. r. o., každý
s12,5 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú
nasledovné osoby, pričom tieto nekonajú v zhode:

"pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pani Valéria Šuláková, narodená dňa 8.7.1942, občianka Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 220, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ing. Pavol Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,

" pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská
republika,

" pán Anton Drábik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt
Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt
Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a

" pani Viera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky,
trvalý pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.


Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera
verejného sektora.

Činnosťou oprávnenej osoby nebola zistená žiadna osoba, ktorá by napíňala definíciu KÚV
a to aj vzhľadom na už zistených KÚV, ktorí spolu ovládajú 60% PVS.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
zobchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastávajú konatelia:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky trvale
bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konateľ: Ing. Štefan Drábik, rod. Drábik, nar. 29.7.1964, štátny občan Slovenskej republiky, trvale
bytom Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti: Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne. Pri
podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a
priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok 11l.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie sodbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených osobných dokladov
a ostatných vyššie uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
takto:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.
Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby vsúlade s ustanovením $8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v či. II, ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby vsúlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019

JUDf. Michal Badifiský
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Sintava, s. r. 0.

BPS Sintava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236
558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77556/B,
v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko alng. Štefan Drábik — konatelia (ďalej len “partner
verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- © aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- > čestné prehlásenie spoločnosti BPS Sintava, s.r.o. a spoločnosti Šintavan s.r.o.,
- >“ aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Šintavan s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Šintavan s.r.o.,
aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
B.V.,

- aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- aktuálne rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO,
B.V.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,
aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON
TREUHAND ANSTALT:

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- štatút („Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation,

- > stanovy („By-laws“) nadácie FOX-B Foundation,

- > nadačná listina („Foundation Deed“) nadácie FOX-B Foundation:

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation,

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT:

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,

- občianske preukazy Ing. Peter Nosko, Ing. Štefan Drábik, Ing. Ján Šulák, Valéria Šuláková, Ing.

Pavol Šujdák, Eva Ondrušková, Anton Drábik, Ernest Holička a Viera Diškancová.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku azistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Sintava, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o. a Šintavan s.r.o., ktoré vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov a zisku/likvidačnom zostatku Partnera
verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť
BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den lIiseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení

2
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň ztohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je vsúčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfihrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa $ Ga ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.
Vzmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: Šintavan s.r.o., so sídlom Nitrianska 509, 925 51, SR, IČO: 34 136 720

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 40% základného imania spoločnosti s 40% hlasov a podielu na zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Šintavan s. r. o., každý
s 12,5 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú
nasledovné osoby, pričom tieto nekonajú v zhode:

"pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pani Valéria Šuláková, narodená dňa 8.7.1942, občianka Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 220, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ing. Pavel Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,

"pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská
republika,

"pán Anton Drábik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt
Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

" pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt
Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a

" paniViera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera
verejného sektora.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastávajú konatelia:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Noska, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky trvale
bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konateľ: Ing. Štefan Drábik, rod. Drábik, nar. 29.7.1964, štátny občan Slovenskej republiky, trvale
bytom Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti: Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne. Pri
podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a
priezvisko a uvedie, že ide a konateľa spoločnosti.

Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie sodbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených osobných dokladov
a ostatných vyššie uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

ČlánokV.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona


č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených vči. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 15.1.2018


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Sintava, s. r. 0.

BPS Sintava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236
558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77556/B,
v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko alng. Štefan Drábik — konatelia (ďalej jen “partner
verejného sektora", "PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zoznarne SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie kanečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- > čestné prehlásenie spoločnosti BPS Sintava, s.r.o. a spoločností Šintavan s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Šintavan s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Šintavan s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmiuvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
B.V.,

- aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- aktuálne rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO,
BY.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-
B Foundation,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON
TREUHÁND ANSTALT:

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- štatút („Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation:

- stanovy [„By-laws“) nadácie FOX-B Foundation:

- > nadačná listina („Foundation Deeď“) nadácie FOX-B Foundation:

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation:

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spolačnosti LEGACON TREUHÁND ANSTALT:

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,

- občianske preukazy Ing. Peter Noska, Ig. Štefan Drábik, Ing. lán Šulák, Valéria Šuláková, Ing.

Pavol Šujdák, Fva Ondrušková, Anton Drábik, Ernest Holička a Viera Diškancová.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajav konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.
Článok I.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Sintava, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a ta BPS green energy 1,
s.r.o. a Šintavan s.r.o., ktoré vklady sú v plnej miere splatené.2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov a zisku/likvidačnom zostatku Partnera
verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, $.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť
BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrásse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná vobchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia").

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates" , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mahla členov Správnej rady
odvalať či vymeniť.
Funkciu Správňej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tahto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGAČON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. 3), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Naplňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale býtom lm Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: Šintavan s.r.o., so sídlam Nitrianska 509, 925 51, SR, IČO: 34 136 720

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 40% základného imania spoločnosti s 40% hlasov a podielu na zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Šintavan s. r. o., každý
512,5 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú
nasledovné osoby, pričom tieto nekonajú v zhode:

" pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky,
trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

. pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

„ pani Valéria Šuláková, narodená dňa 8.7.1942, občianka Slovenskej republiky,
trvalý pobyt Šintava 220, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

„ pán Ing. Pavel Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,

" pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky,
trvalý pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská
republika,

" pán Anton Dráhik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,

„ pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý
pobyt Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a

x pani Viera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky,
trvalý pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera
verejného sektora.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastávajú konatelia:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky trvale
bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Stará Mesto, Slovenská republika.

Konateľ: Ing. Štefan Drábik, rod. Drábik, nar. 29.7.1964, štátny občan Slovenskej republiky, trvale
bytom Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti: Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne. Pri
podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a
priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok III.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie sodbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených osobných dokladov
a ostatných vyššie uvedených dokladov kanečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
takto:

1. Dr.iur, HSG Alexander Wialfgang Ospelt, SLA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionárach

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bola zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia či. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcianármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ads, S, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov vetejného sektora

Na základe dokumentov uvedených vči. 1l., ods. 1 tohta dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.
Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej asaby v súlade s ustanovením $ 11, ods, 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Banskej Bystrici, dňa 11.9.2017

JUDr. NOHAL APodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×