Nezaradený subjekt

BioREn s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 18. September 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Záznam do:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2018
Záznam do:
28. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Záznam do:
25. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.01.2018 do: 28.06.2019

StiahniZáznam platný od: 18.09.2017 do: 25.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BioREn s. r. o.

BioREn s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 959 397,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 60408/B, vmene
ktorej koná Ing. Peter Nosko konateľ (ďalej len “partner verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba")

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,

- úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,

- čestné prehlásenie partnera verejného sektora,

- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti BALLO, B.V.,

- stanovy spoločnosti BALLO, B.V.,

- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčťenský fond“,

- výpis zevidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Méstským soudem vPrahe č.
16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svšľenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska, Ing. Ľuboša Obucha a Mgr. Juraja Obucha,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BioREn s.r.o.:


1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 19.9.2009. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov troch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o., Ing. Ľuboš Obuch a Mgr. Juraj Obuch, ktorých vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.500,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 70% základného imania spoločnosti s 70% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so
sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den ljseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH
Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je ZORROS
rodinný svščenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej
republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným
číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčňenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Mčstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
a ich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:


1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Spoločník 2: Ing. Ľuboš Obuch, bydliskom Ulica Svätého Urbana 1670/33, 900 81 Šenkvice,
nar. 27.5.1971, ktorý má 15% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je
splatený v plnej výške a predstavuje 15% základného imania spoločnosti s 15% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Spoločník 3: Mgr. Juraj Obuch, bydliskom Pri Ihrisku 407/7, 976 96 Medzibrod, nar.
8.3.1973, ktorý má 15% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku
Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je splatený
v plnej výške a predstavuje 15% základného imania spoločnosti s 15% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Činnosťou oprávnenej osoby nebola zistená žiadna osoba, ktorá by napíňala definíciu KÚV
ato aj vzhľadom na výšku podielu Ing. Ľuboša Obucha a Mgr. Juraja Obucha (15% a 15%) vPYS
a zistených KÚV, ktorí spolu ovládajú 70% PVS.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
zobchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Spoločnosť má
jedného konateľa. Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní
písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a
uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Ill.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:
1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia či. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v či. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI,
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019 9/1„O

JUDr. Michal Badinský
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BioREn s. r. o.

BioREn s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 959 397,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60408/B, vmene
ktorej koná Ing. Peter Nasko kanateľ (ďalej len “partner verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- čestné prehlásenie spoločnosti BioREn s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- “úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- “aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
B.V.,

- “aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- “aktuálne rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO,
B.Y.,

- > aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON
TREUHAND ANSTALT,

- > kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- štatút („Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation,

- stanovy („By-laws“) nadácie FOX-B Foundation,

- > nadačná listina („Foundation Deedď“) nadácie FOX-B Foundation,

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation:

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- > stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,

- > občianske preukazy Ing. Petra Noska, Ing. Ľuboš Obuch a Mgr. Juraj Obuch.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v osobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.
Článok.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BioREn s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 19.9.2009. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov troch spoločníkov ato BPS green energy 1,
s.r.o., Ing. Ľuboš Obuch a Mgr. Juraj Obuch, ktorých vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.500,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 80% základného imania spoločnosti s 80% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť
BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den lIjseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to vsúlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostáv: členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu


Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje a nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfilhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.
V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

Z. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: Ing. Ľuboš Obuch, bydliskom Ulica Svätého Urbana 1670/33, 900 81 Šenkvice,
nar. 27.5.1971, ktorý má 10% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je
splatený v plnej výške a predstavuje 10% základného imania spoločnosti s 10% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Spoločník 3: Mgr. Juraj Obuch, bydliskom Pri Ihrisku 407/7, 976 96 Medzibrod, nar.
8.3.1973, ktorý má 10% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku
Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je splatený
v plnej výške a predstavuje 10% základného imania spoločnosti s 10% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Spoločnosť má
jedného konateľa. Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní
písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a
uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:
1: Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok v.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená vustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 15.1.2018


o la

[TAL

JUDr. Michal Badinský!
Z |

|
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BioREn s, r. o.

BioREn s. r. 0., sa sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 959 397,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 60408/B, v mene
ktorej koná Ing. Peter Nosko konateľ [ďalej len “partner verejného sektora", "PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sidlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “aprávnená osoba“)

Článok I,
Spôsob identifikácie kanečných užívateľov výhod

1/ identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- čestné prehlásenie spoločnosti BIOREN s.r.o.,
- aktuálný výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- > úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
BY.,

- aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- aktuálne rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO,
BN.

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON
TREUHAND ANSTALT,

- > kópia osobných dokladov členov Správnej rady nádácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHÁND ANSTALT:

- štatút (,Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation,

- stanovy [„By-laws“) nadácie FOX-B Foundation:

- nadačná listina („Foundation Deed“) nadácie FOX-B Foundation

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation:

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHÁND ANSTALT:

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,

- občianske preukazy Ing. Petra Noska, Ing. Ľuboš Obuch a Mgr. Juraj Obuch.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vaodseku 1/ tohto článku azistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.


Článok ll.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BioREn s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 19.9.2009. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov troch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o., Ing. Ľuboš Obuch a Mgr. Juraj Obuch, ktorých vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.500,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 80% základného imania spoločnosti s 80% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvd+ ":.rr. zostatku.

!ediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach a získu/likvidačnom zostatku je spoločnosť
BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 29303LC Capelle ann den ijseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodr.z Šmaragd 16, 920761 Drachten, Hurandské kráľovstvo), IČO: 803638252.pro ných podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
BY. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je sposočnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
ughtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodriom registri Lichtenštajnského kniežatstva

pod t. FL-0002.484.687-1.FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, ang]. „Foundation“) založená dňa
já zúdia právz Lichtenštajnského kniežatstva so sialom v Schaan, Lichtenštajnské
aniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).DodľaŠtetóíno LArieles cf Associetian“) Nadácie
hereficientov ur
určenom v Jej š

ja jej Žčelam fnzrčná podpora
ných ná základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
úte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.


Podľa št-+stu riadi Nadáciu Sorávna rada (ner, „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Cour-+ ), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Pocia štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nádi.cie neexiť.ujé žiaGna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
č vymemť.
Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rády založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficieritov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je vsúčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT (,LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesianálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách, Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežetstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREIJHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur, HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podie: na alasovacích pravach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt ie podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGŽCON TREUHÁND #NSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods.
1 písm. a]. bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činností a o ochraňe pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

ingní neskarších predrisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatute ant v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
érsky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje Žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na noscodársky prospech riajmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
vere:ného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

Vzmysle Jyššie uvedeného oprávnená osoba vtnmto prípade považuje za konečného
užívaTeľa vybd


1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 3494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 25, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: Ing. Ľuboš Obuch, bydliskom Ulica Svätého Urbana 1670/33, 900 81 Šenkvice,
nar. 27.5.1971, ktorý má 10% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je
splatený v plnej výške a predstavuje 10% základného imania spoločnosti s 10% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Spoločník 3: Mgr. Juraj Obuch, bydliskom Pri Ihrisku 407/7, 976 96 Medzibrod, nar.
8.3.1973, ktorý má 10% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku
Partnera verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 750,- €, je splatený
v plnej výške a predstavuje 10% základného imania spoločnosti s 10% podielu na hlasovacích
právach, zisku/likvidačnom zostatku.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného zrenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konateľ: Ing. Peter Noska, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Spoločnosť má
jedného konateľa. Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní
písomných dokladov pripoj! konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a
uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Hi.
Koneéční užívatelia výhod

Oorávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1367, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nár. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.
Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia či, II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
konéční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v či. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podrnienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok Vi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 11.9.201703802765
Ad 6125771


JUDr. Michal Badinský

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×