Nezaradený subjekt

Slovak Lines Služby, a. s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bottova 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 23. Október 2017

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské nivy 31, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 5. September 2017

Záznam platný do: 23. Október 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Slovak Lines Služby, a. s.

IČO: 44668759

Adresa: Bottova 7, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4318

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. August 2020

Záznam platný do: 28. August 2023

Posledná zmena: 29. August 2020


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Chrenko
Adresa:
Dlhé 2 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Erika Wild
Adresa:
Muškátová 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 5.09.2017 do: 23.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno
Sídlo
Zápis v SAK

Identifikačné číslo organizácie

Partner verejného sektora
Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Zápis

Identifikačné číslo organizácie

Konajúca

Východiskové informácie

JUDr. Erika Wild
Muškátová 30, 821 01 Bratislava
č. 5952

42 244 862

Slovak Lines Služby, a. s.
Bottova 7, 811 09 Bratislava
akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 4723/B

44 668 759
Ing. Peter Sádovský, predseda

predstavenstva a Mgr. Peter Daubner,
podpredseda predstavenstva

Tento verifikačný dokument je vsúlade s 811 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu
identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV") v súvislosti s prvým zápisom
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty

zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpis z obchodného registra, zoznam výpisov č. VI-1445/2017 k dátumu 19.10.2017
(ďalej ako „Výpis SLS"), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu
podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby, a. s.

(ďalej ako „SLS“)

b) Stanovy spoločnosti SLS zo dňa 11.04.2011 (aktuálne a úplné znenie)
c) Zoznam akcionárov SLS zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110015197 (ďalej ako

„Zoznam akcionárov“)
d)

e)

9)

hn)

Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu SLS, preverené na
internetovej stránke —http://www.miny.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d, či
nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov

Výpis z obchodného registra pre spoločnosť Slovak Lines, a.s. Bottova 7, 811 09
Bratislava, IČO: 35 821 019, Registrácia: Obchodný register Okresného Bratislava
I, Odd. Sa, vložka č. 2815/B, zoznam výpisov č. VI — 1443/2017 k dátumu
19.10.2017 (ďalej ako „Výpis SL“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby
a.s.

Stanovy spoločnosti SL zo dňa 23.12.2010 (aktuálne a úplné znenie)

Zoznam akcionárov SL zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110009034, SK1110010107
a k ČEM SK1110010818 (ďalej ako „Zoznam akcionárov“)

Výpis z obchodného registra pre spoločnosť BUS TRANSPORT |I s. r. o., sídlo:
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 50 630 6681, spoločnosť s ručením
obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 115920/B, číslo dožiadania el-136787/2017/B k dátumu 26.6.2017
(ďalej ako „Výpis BUS TRANSPORT“), preverený na internetovej stránke
www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak
Lines Služby a. s.

Zakladateľská listina BUS TRANSPORT zo dňa 28. novembra 2016 (aktuálne
a úplné znenie)

Čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „čestné
vyhlásenie BUS TRANSPORT“)

Výpis z obchodného registra pre spoločnosť MH Manažmaert, a. s., číslo dožiadania
el-136787/2017/B k dátumu 22.8.2017 (ďalej ako „Výpis MH Manažmenť),
preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného
dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Opravy, a. s.

Výpis zo štatistického registra organizácií pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00686832 (ďalej ako „Výpis Ministerstva hospodárstva SR“)

m) Certifikáty spoločnosti JULESBURG INVESTMENTS LIMITED. so sídlom Afentrikas

n)

9)

p)

9)

4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná
oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom
HE 341779 (ďalej ako „JULESBURG“) preukazujúce sídlo, konateľov, založenie
a spoločníkov spoločnosti zo dňa 12. júna 2017

Spoločenská zmluva JULESBURG zo dňa 24. apríla 2017 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spoločenská zmluva JULESBURG“)

Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1,
Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť
registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu vNliosii, Cyprus pod
registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „AJK“) preukazujúce sídlo, založenie,
konateľov a spoločníkov spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej
ako „spoločenská zmluva AJK“)

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment
Management Inc. (ďalej ako „Cam“)
n
s)

+
u)

v)

Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti

Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „AJK Wealth“)
preukazujúce významné údaje spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spoločenská zmluva AJK")

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
Organizačná štruktúra SLS platná ku dňu 12. júla 2017.

Oprávnenej osobe vrámci obstarávania informácii o KÚV, vzhľadom na povinnosť
Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany SLS
dokumertt, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

a)

b)
o)
d)

e)

Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku
dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť,
úplnosť a pravdivosť,

Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,

Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,

Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre SLS neuzavrela žiadne dohody o tichom
spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody
súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,
Neexistujú Žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva SLS,
ktoré by mali na SLS vplyv na základe dohody,

Členovia predstavenstva SLS a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry
SLS nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet
av prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená

osoba

identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV vsúlade sust. 8 6a Zákona

o ochrane pred legalizáciou príjmov:Meno Priezvisko [Trvalý Dátum Štátna Verejný
pobyt narodenia príslušnosť | funkcionár
Ivan Chrenko Dlhé 253/2, | 27.06.1967 | SVK NIE
900 21 Svätý
JurÚdaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu SLS a Zoznamu akcionárov akcionárom SLS je spoločnosť Slovak Lines,
a.s. so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 019, právna
forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej ako „SL“) vlastniaca 100% akcií Partnera verejného
sektora. Táto spoločnosti priamo aj nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného
sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická
ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného
sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera
verejného sektora vyplýva jednak zo stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť SLS
preukázala aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej
hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií SLS. Fri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne
(nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV SLS vykonáva
svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v SLS (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 6 ods. 6 stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu),
ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel
akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote
akcií všetkých akcionárov.

Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spôsob a miesto
výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je
povinná vyplatil dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Podiel na hlasovacích právach v SLS:

V zmysle čl. 6 ods. 4 písm. c) stanov spoločnosti hlasovacie právo patriace akcionárovi sa
riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,- EUR (slovom tridsaťtri eur)
pripadá jeden hlas.

Členmi predstavenstva SLS sú:
(i) Mgr. Peter Daubner- podpredseda predstavenstva
Stupavská 38, Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.04.2017

(ii) Ing. Peter Sádovský - predseda predstavenstva
Tichá 4, Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.09.2013

(iii) Ing. Robert Nemec - člen predstavenstva
Palisády 34, Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.11.2015
Partner verejného sektora má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

(i) Eugénia Ondrášeková
Holičská 6, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 18.10.2016

(i) — Mgr. Gabriela Ižáriková
Podzáhradná 100, 821 07 Bratislava
Vznik Funkcie: 23.11.2015

lil) Marián Herman
Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava
Vznik Funkcie: 03.02.2015

Spoločnosť nemá prokuristu. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja
členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve
podpisujúci pripoja svoj podpis.

Na základe Výpisu SL a Zoznamu akcionárov, akcionármi SL sú spoločnosti BUS
TRANSPORT II s. r. o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 50 630 661, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka číslo: 115920/B (ďalej ako „BUS
TRANSPORT) vlastniaca 56% akcií a MH Manažmert, a. s. so sídlom Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 088 033, právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B
(ďalej ako „SL“) vlastniaca 44% akcií Partnera verejného sektora. Tieto spoločnosti priamo
aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích
práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera
verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by
mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo
stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť SL preukázal aj čestným vyhlásením. Ako
vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa Žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií SL.

Z Výpisu MH Manažment vyplýva, že jej jediným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00686832 (ďalej ako „Ministerstvo hospodárstva SR“). Vzhľadom na skutočnosť, že
Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 100% akcií v spoločnosti MH Manažment, tým priamo
ovláda spoločnosť MH Manažment. Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na vlastníctvo
100% akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje MH Manažment, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov MH Manažment, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom
verejného sektora.

Ministerstvo hospodárstva SR je zriadené zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
© organizácii činnosti vlády“). Zákon o organizácii činnosti vlády v $ 3 určuje, že
v Slovenskej republike okrem iných ministerstiev vymedzených v tomto paragrafe pôsobí aj
Ministerstvo hospodárstva SR na čele ktorého je člen vlády. Zákon o organizácii činnosti
vlády v 8 6 stanovuje, že Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej
správy pre

a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov,

b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť,

c) teplárenstvo a plynárenstvo,

d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín,
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,

e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy | Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory
spracovania dreva a biotechnológií,

f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane
podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do
prílohy | Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti
spracovania dreva a biotechnológií,

g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu
Európskej únie,

h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a
využívaním ložísk nerastov,

i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky
v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,

J) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,

[) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej
sfére,

n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až di),

o) zrušené od 1.11.2010,

p) zrušené od 1.11.2010.

Zákon o organizácii činnosti vlády v $ 35 stanovuje, že ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy sú právnické osoby. Zároveň v 8 39 určuje, že činnosť ministerstiev
prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy
prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda Slovenskej
republiky (ďalej len "vláda"). Činnosť vlády podľa 8 1 ods. 1 Zákona o ormanizácii činnosti
vlády riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze. Predsedu vlády vymenúva a
odvoláva prezident Slovenskej republiky (zvyčajne na základe výsledku parlamentných
volieb alebo koaličných dohôd). Predseda vlády riadi činnosť vlády, zvoláva aj vedie jej
schôdze v rámci výkonu svojej funkcie. Tým, že predseda vlády riadi činnosť vlády nepriamo
riadi aj činnosť ministerstiev vrámci výkonu svojej funkcie. Z Výpisu Ministerstva
hospodárstva SR jednoznačne vyplýva, že vlastníctvo ministerstva je štátne. Vzhľadom na
vyššie uvedené máme zato, že tak predseda vlády ako aj ministri vykonávajú svoju funkciu
v prospech štátu, a tým nie je naplnená litera zákona podľa S Ga ods. 3 Zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov, a to že: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá
sama nesplňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu,
avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií.“, teda neexistujú žiadne fyzické alebo právnické osoby, ktoré
by konali vzhode a tak splňali aspoň niektoré znaky KÚV podľa Zákona. Pri identifikácii
konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora bolo zistené, že neexistuje na
strane spoločnosti MH Manažment žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo
nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Z Výpisu BUS TRANSPORT vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť
JULESBURG. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu
v spoločnosti BUS TRANSPORT, tým priamo ovláda spoločnosť BUS TRANSPORT.
JULESBURG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých
priamo ovláda a kontroluje BUS TRANSPORT, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov BUS TRANSPORT,
nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného
sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán BUS TRANSPORT inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu BUS TRANSPORT vyplýva zo stanov
spoločnosti. Z čestného vyhlásenie BUS TRANSPORT vyplýva, že na jeho hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátov JULESBURG vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK
vlastniaca 99,998% obchodného podielu JULESBURG. Spoločnosť AJK má uzavretú
zmluvu so spoločnosťou Cam na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti
Cam 99,998% obchodného podielu spoločnosti JULESBURG. Z tejto zmluvy vyplýva, že na
hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba
prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Vzhľadom
na skutočnosť, že AJK drží 99,9898% obchodného podielu v spoločnosti JULESBURG
v mene spoločnosti Cam, tým spoločnosť Cam nepriamo ovláda spoločnosť JULESBURG.
Cam vzhľadom na vlastníctvo 99,998% obchodných podielov JULESBURG, ktoré v jej
mene drží AJK v súlade s vyššie uvedenou zmluvou, prostredníctvom ktorých nepriamo
ovláda a kontroluje JULESBURG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov JULESBURG, nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Z vyššie uvedeného
jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK priamo nevlastní obchodný podiel v spoločnosti
JULESBURG. V súlade s vyššie uvedenou zmluvou, úlohou AJK je aby držal vmene
spoločnosti Cam obchodné podiely v spoločnosti JULESBURG.
Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth
vlastniaca 99% obchodného podielu Cam. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú zmluvu s
KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží v mene KÚV 99% obchodného podielu
spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania
alebo inej činnosti sa podieľa fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva
obchodného podielu tejto spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth drží v mene
KÚV 99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým KÚV nepriamo ovláda spoločnosť
Cam. KÚV vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, ktorý v jeho mene drží AJK
Wealth, prostredníctvom ktorých nepriamo ovláda akontroluje Cam, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Cam, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora.
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK Wealth priamo nevlastní
obchodný podiel v spoločnosti Cam. V súlade s vyššie uvedenou zmluvou, úlohou AJK je
aby držal v prospech KÚV obchodné podiely v spoločnosti Cam.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV splňa definíciu KÚV
vzmysle ust. 864 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent. priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

V zmysle $ 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných
funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 811 Zákona.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si

o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila
postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 19.10.2017

JUDr. Erika Wild
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 9 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno
Sídlo
Zápis vSAK

Identifikačné čísla organizácie

Partner verejného sektora
Obchodné meno

Sidlo

Právna forma

Zápis

Identifikačné číslo organizácie

Konajúca

Východiskové informácie

JUDr. Erika Wild
Muškátová 30, 821 01 Bratislava
č. 5952

42 244 862

Slovak Lines Služby, a. s.
Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť

Obchodný — register Okresného — súdu
Bratislava 1, Odd. Sa, vložka č. 4723/B

44 668 759
Ing. Peter Sádovský, predseda

predstavenstva a Mgr. Peter Daubner,
podpredseda predstavenstva

Tento verifikačný dokument je vsúlade s 811 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu
identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty

zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpis zobchodného registra, číslo dožiadania el-153814/20171B k dátumu
12.7.2017 (ďalej ako „Výpis SLS“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
ku dňu podpisu tohta verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby,

a. s. (ďalej ako „SL.S")

b) Stanovy spoločnosti SLS zo dňa 11.04.2011 (aktuálne a úplné znenie)
c) Zoznam akcionárov SLS zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110018197 (ďalej ako

„Zoznam akcionárov“)


d) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu SLS, preverené na
internetovej stránke —http://vww.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d, či
nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov

e) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť Slovak Lines, a.s. Mlynské nivy 31, 821
99 Bratislava, IČO: 35 821 019, Registrácia: Obchodný register Okresného
Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 2815/B, číslo dožiadania el-153302/2017/B k dátumu
12.7.2017 (ďalej ako „Výpis SL“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku
dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby a. s.

f) Stanovy spoločnosti SL zo dňa 23.12.2010 (aktuálne a úplné znenie)

g) Zoznam akcionárov St. zo dňa 13.7.2017 k ČEM 8K1110009034, 5K1110010107
a k ČEM SK1110010818 (ďalej ako „Zoznam akcionárov“)

h) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť BUS TRANSPORT II s. r. o., sídlo:
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 50 630 661, spoločnosť s ručením
obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel:
Sro, vložka číslo: 1 15920/B, číslo dožiadania el-136787/2017/B k dátumu 26.6.2017
(ďalej ako „Výpis BUS TRANSPORT“), preverený na internetovej stránke
www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak
Lines Služby a, s.

i) Zakladateľská listina BUS TRANSPORT zo dňa 28. novembra 2016 (aktuálne
a úplné znenie)

j) Čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „čestné
vyhlásenie BUS TRANSPORT“)

k) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť MH Manažment, a. s., číslo dožiadania
el-136787/20171B k dátumu 22.8.2017 (ďalej ako „Výpis MH Manažmenť),
preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného
dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Opravy, a. s.

I) Výpis za štatistického registra organizácií pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00686832 (ďalej ako „Výpis Ministerstva hospodárstva SR")

m) Certifikáty spoločnosti JULESBURG INVESTMENTS LIMITED. so sídlom Afentrikas
4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná
oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom
HE 341779 (ďalej ako „JULESBURG") preukazujúce sídlo, konateľov, založenie
a spoločníkov spoločnosti zo dňa 12. júna 2017

n) Spoločenská zmluva JULESBURG zo dňa 24. apríla 2017 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spoločenská zmluva JULESBURG“)

9) Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1,
Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Lamaca Cyprus, spoločnosť
registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu vNicosii, Cyprus pod
registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „AJK") preukazujúce sídlo, založenie,
konateľov a spoločníkov spoločnosti

p) Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej
ako „spoločenská zmluva AJK“)

g) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment
Management Inc. (ďalej ako „Cam")

r) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spolačnosti


v)

Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „AJK Wealth")
preukazujúce významné údaje spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spolačenská zmluva AJK“)

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom

Organizačná štruktúra SLS platná ku dňu 12. júla 2017,

Oprávnenej osobe vrámci obstarávania informácii o KÚV, vzhľadom na povinnosť
Oprávnenej osoby konať s odbomou starostlivosťou, bol predložený zo strany SLS
dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

a)

Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku
dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť,
úplnosť a pravdivosť,

Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,

Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,

Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre SLS neuzavrela žiadne dohody o tichom
spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podníkové zmluvy ani žiadne iné dohody
súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,
Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva SLS,
ktoré by mali na SLS vplyv na základe dohody,

Členovia predstavenstva SLS a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry
SLS nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet
a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
aozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
© ochrane pred legalizáciou príjmov").

Kanečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená

osoba

identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV vsúlade s ust. $ 6a Zákona

o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno Priezvisko | Trvalý Dátum Štátna Verejný
pobyt narodenia príslušnosť | funkcionár
Ivan Chrenko Dlhé 253/2, | 27.06.1967 | SYK NIE |
900 21 Svätý
JurÚdaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.


Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu SLS a Zoznamu akcionárov akcionárom SLS je spoločnosť Slovak Lines,
a.s. so sídlom Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 019,
právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej ako „SL“) vlastniaca 100% akcií Partnera
verejného sektora. Táto spoločnosti priamo aj nepriamo ovláda a kontroluje Parinera
verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje
žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny argán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
verejného sektora inak ako prostrednictvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť
SLS preukázala aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na
jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií SLS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne
(nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora av prospech KÚV SLS vykonáva
svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v SLS (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 6 ods. 6 stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu),
ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel
akcionára zo získu sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote
akcií všetkých akcionárov.

Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spôsob a miesto
výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je
povinná vyplatil dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Podiel na hlasovacích právach v SLS:
V zmysle čl. 6 ods. 4 písm. c) stanov spoločnosti niasovacie právo patriace akcionárovi sa

riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,- EUR (slovom tridsaťtri eur)
pripadá jeden hlas.

Členmi predstavenstva SL.S sú.
(i) Mgr. Peter Daubner- podpredseda predstavenstva
Stupavská 38, Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.04.2017

(ii) Ing. Peter Sádovský - predseda predstavenstva
Tichá 4, Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.09.2013

(iii) Ing. Robert Nemec - člen predstavenstva
Palisády 34, Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.11.2015


Partner verejného sektora má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

(8) Eugénia Ondrášeková
Holičská 6, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 18.10.2016

(ii) Mgr. Gabriela ižáriková
Podzáhradná 100, 821 07 Bratislava
Vznik Funkcie: 23.11.2015

(iii) Marián Herman
Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava
Vznik Funkcie: 03.02,2015

Spoločnosť nemá prokuristu. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti padpisujú dvaja
členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve
podpisujúci pripoja svoj podpis.

Na základe Výpisu SL a Zoznamu akcionárov, akcionármi SL sú spoločnosti BUS
TRANSPORTIII s. r. o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 50 830 861, právna forma: spoločnosť s nučením obmedzeným zapisaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava |, oddieľ. Sro, vložka číslo: 115920/B (ďalej ako „BUS
TRANSPORT) viastniaca 56% akcií a MH Manažment, a. s. so sidlom Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, Slovenská republíka, IČO: 50 088 033, právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ], oddiel: Sa, vložka číslo: B295/B
(ďalej ako „SL“ vlastniaca 44% akcií Partnera verejného sektora. Tieto spoločnosti priamo
aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera
verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická aní právnická osoba, ktorá by
mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo
stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť SL preukázal aj čestným vyhlásením. Ako
vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania
alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií SL.

Z Výpisu MH Manažment vyplýva, že jej jediným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
00686832 (ďalej ako „Ministerstvo hospodárstva SR“). Vzhľadom na skutočnosť, že
Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 100% akcií v spoločnosti MH Manažment, tým priamo
ovláda spoločnosť MH Manažment. Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na vlastníctvo
100% akcií, prostrednictvom ktorých priamo ovláda a kontroluje MH Manažment, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvalania príslušných


orgánov MH Manažment, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom
verejného sektora.

Ministerstvo hospodárstva SR je zriadené zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
o organizácii činnosti vlády“). Zákon o organizácii činnosti vlády v 8 3 určuje, že
v Slovenskej republike okrem iných ministerstiev vymedzených v tomto paragrafe pôsobí aj
Ministerstvo hospodárstva SR na čele ktorého je člen vlády. Zákon o organizácii činnosti
vlády v 8 6 stanovuje, že Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej
správy pre

a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov,

b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť,

c) teplárenstvo a plynárenstvo,

d) dobývanie a úpravu tuhých paliv, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín,
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,

e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy | Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory
spracovania dreva a biotechnológií,

f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane
podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do
prílohy | Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti
spracovania dreva a biotechnológií,

g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu
Európskej únie,

h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a
využívaním ložísk nerastov,

i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia prí práci a bezpečnosťou prevádzky
v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,

j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

K) kontralu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,

1) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej
sfére,

n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa pismen a) až d),

o) zrušené od 1.11.2010,

p) zrušené od 1.11.2010.

Zákon o organizácii činnosti vlády v $ 35 stanovuje, že ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy sú právnické osoby. Zároveň v 8 39 určuje, že činnosť ministerstiev
prostrednictvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy
prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda Slovenskej
republiky (ďalej len "vláda"). Činnosť vlády podľa $ 1 ods. 1 Zákona o organizácii činnosti
vlády riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze. Predsedu vlády vymenúva a
odvoláva prezident Slovenskej republiky (zvyčajne na základe výsledku parlamentnýchí
Í
i
volieb aleba koaličných dohôd). Predseda vlády riadi činnosť vlády, zvoláva aj vedie jej
schôdze v rámci výkonu svojej funkcie. Tým, že predseda vlády riadi činnosť vlády nepriamo
riadi aj činnosť ministerstiev vrámci výkonu svojej funkcie. Z Výpisu Ministerstva
hospodárstva SR jednoznačne vyplýva, že vlastníctvo ministerstva je štátne. Vzhľadom na
vyššie uvedené máme zato, že tak predseda vlády ako aj ministri vykonávajú svoju funkciu
v prospech štátu, a tým nie je naplnená litera zákona podľa 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov, a to že: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá
sama neshíňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu,
avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií", teda neexistujú žiadne fyzické alebo právnické osoby, ktoré
by konali vzhode atak splňali aspoň niektoré znaky KÚV podľa Zákona. Pri identifikácii
konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora bolo zistené, že neexistuje na
strane spoločnosti MH Manažment žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo
nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Z Výpisu BUS TRANSPORT vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť
JULESBURG. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu
v spoločnosti BUS TRANSPORT, tým priamo ovláda spoločnosť BUS TRANSPORT.
JULESBURG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých
priamo ovláda a kontroluje BUS TRANSPORT, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov BUS TRANSPORT,
nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného
sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán BUS TRANSPORT inak ako prostrednictvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu BUS TRANSPORT vyplýva zo stanov
spoločnosti. Z čestného vyhlásenie BUS TRANSPORT vyplýva, Že na jeho hospodárskom
prospechu z podnikania aleba inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická aleba právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátov JULESBURG vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK
vlastniaca 99,998% obchodného podielu JULESBURG. Spoločnosť AJK má uzavretú
zmluvu so spoločnosťou Cam na základe ktorej spoločnosť AJK drži v mene spoločnosti
Cam 99,998% obchodného podielu spoločnosti JULESBURG. Z tejto zmluvy vyplýva, že na
hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba
prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejta spoločnosti. Vzhľadom
na skutočnosť, že AJK drží 99,998% obchodného podielu v spoločnosti JULESBURG
v mene spoločnosti Cam, tým spoločnosť Cam nepriamo ovláda spoločnosť JULESBURG.
Cam vzhľadom na vlastníctvo 99,998% obchodných podielov JULESBURG, ktoré v jej
mene drží AJK v súlade s vyššie uvedenou zmluvou, prostredníctvom ktorých nepriamo
ovláda a kontroluje JULESBURG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov JULESBURG, nepriamo ovláda
a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Z vyššie uvedeného
jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK priamo nevlastní obchodný podiel v spoločnosti
JULESBURG. V súlade s vyššie uvedenou zmluvou, úlohou AJK je aby držal vmene
spoločnosti Cam obchodné podiely v spoločnosti JULESBURG.
Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth
vlastniaca 99% obchodného podielu Cam. Spoločnosť AJK Weallh má uzavretú zmluvu s
KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží v mene KÚV 99% obchodného podielu
spoločnosti Cam. Z tejta zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania
alebo inej činnosti sa podieľa fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva
obchodného podielu tejto spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealthi drží v mene
KÚV 99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým KÚV nepriamo ovláda spoločnosť
Cam. KÚV vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, ktorý v jeho mene drží AJK
Wealth, prostredníctvom ktorých nepriamo ovláda a kontroluje Cam, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Cam, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora,
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK Wealth priamo nevlastní
obchodný podiel v spoločnosti Cam. V súlade s vyššie uvedenou zmiuvou, úlohou AJK je
aby držal v prospech KÚV obchodné podiely v spoločnosti Cam.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV splňa definíciu KÚV
vzmysle ust. 86a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriatno výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

V zmysle 8 11 ods. 5 pism. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných
funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $11 Zákona.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si

o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila
postupom podľa Zákona a ochrane pred legalizáciou príjmov.
Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 24.08.2017
ÚDr. Erika Wild

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×