Nezaradený subjekt

DPS RE, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Drieňová 27, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 5. September 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Február 2018

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. September 2017
Záznam do:
12. Február 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ALMOND LEGAL s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.02.2018 do:

Stiahni



Záznam platný od: 5.09.2017 do: 12.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ALMOND | LEGAL

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Verifikačný dokument
pri identifikácii konečného užívateľa výhod
podľa ust. $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")



Oprávnená osoba: advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grôsslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora: — DPS RE, s.r.o.

Drieňová 27, 821 01 Bratislava

IČO: 50 579 932

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 113727/B

(ďalej len "partner verejného sektora")



15l

1:2:

Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou dňa 25. 10. 2016 avznikol
zápisom do obchodného registra dňa 30. 11. 2016. Partner verejného sektora je dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová č. 27, 826 56 Bratislava,
identifikačné číslo 31 333 320, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 581/B (ďalej aj "Doprastav, a.s.").

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená
osoba stretla so zástupcami partnera verejného seklora, informovala ich o tom, kto sa v zmysle
ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z. trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon AML") považuje za konečného
užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zároveň zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi
verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo
verejne dostupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného seklora. účelom jeho založenia a jeho
podnikateľskou činnosťou od jeho vzniku. Ilavný predmet činnosti partnera verejného sektora
je prenájom a výkon správy nehnuteľností.

ALMOND LEGAL s.ro. | Grôsslingova 4 | 811 09 Bratislava | T: +421 948 363 364 | E: oficeG©almondlegal.sk | wwnw.almondlegal.com
1ČO: 47 248 653 | IČ DPH: SK2024789075 | IBAN: SK34 7500 0000 0040 1819 6334 | Obch. register Okres. súdu BAL vl. č. 83638/B.
1.4

Okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach si
oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:

(a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora

(b) zakladateľskú listinu partnera verejného sektora zo dňa 25. 10. 2016

(c) dodatok č. 1 k zakladateľskej listine partnera verejného sektora zo dňa 15. 11. 2016

(d) úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora - aktuálna verzia ku dňu

vypracovania verifikačného dokumentu

písomné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s. © prijatí

rozhodnulia zo dňa 24. 10. 2016

(f) správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku partnera verejného sektora za rok 2016

(g) zoznam prijatých faktúr partnera verejného sektora za rok 2016

(h) rozhodnutie jediného spoločníka o schválení účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení
zisku a úhrade strát za rok 2016

(i) is z obchodného registra spoločnosti Doprastav a.s.

(j) výpis zobchodného registra spoločnosti IROL, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56
Bratislava, IČO: 47 247 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 6642/B (ďalej len "IROL. a. s.")

(k) zoznam akcionárov spoločnosti Doprastav, a.s., a to listinných akcií na meno vedený
Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814
80 Bratislava, IČO: 31 338976. zapísaný vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |. oddiel Sa, vložka číslo 493/B (ďalej len "CDCP") zo dňa 21. 12. 2017

(1) stanovy spoločnosti Doprastav, a.s. - úplné znenie ku dňu 29. 6. 2017

(m) stanovy spoločnosti TROL a. s.- úplné a aktuálne znenie ku dňu vypracovania
verifikačného dokumentu

(n) rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti IROL a. s. zo dňa 3. 8. 2017

(0) notárska zápisnica č. N 247/2017, Nz 26892/2017, NCRISs 27451/2017 zo dňa 3. 8. 2017
o priebehu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti IROL a. s.

(p) čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza

(4) čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a. s.

(r) preukaz totožnosti Ing. Jána Blaha

(s) preukaz totožnosti Ing. Petra Milana

(1 preukaz totožnosti Ing. Dušana Mráza



(e





S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala
informácie týkajúce sa spoločnosti IROL. a. s., informácie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve
partnera verejného sektora, informácie o úverových vzťahoch a iných zmluvách, o existencii
záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútoch a oboznámila sa s účtovnou závierkou
partnera verejného sektora zverejnenou na webovej stránke hlíp:/ i
lreport/show/5593035.





Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom
vyhlásil, že

(i) bol zo strany oprávnenej osoby riadne informovaný o tom, kto sa v zmysle $ 6a zákona
AML považuje za konečného užívateľa výhod,

(ii) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov
a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálneho depozitára
a pod., sú aktuálne, úplné a správne.

(iii) — údaje uvedené v dokumentoch. ktoré za účelom identifikácie konečného užívateľa
výhod predložil oprávnenej osobe a údaje uvedené vo verifikačnom dokumente sú
pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skuločnosti, ktoré by mali
vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,




(i)
(vii)

(vii)

ix)

(x)

(xi)

(xii)

oprávnenej osobe poskytol všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného
užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,

partner verejného sektora ani jeho spoločníci nie sú účastníkmi zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia
osoba postavenie konečného užívateľa výhod,

súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je Žiadny verejný funkcionár,
partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby.

neexistuje Žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným
spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy) ako na základe priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,

na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v
$ 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba
odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora,

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera
verejného sektora najmenej 23 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
v partnerovi verejného sektora,

neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi
verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,

nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by
mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené čestné vyhlásenie jediného spoločníka partnera
verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. o tom, Že

(i

(ii)

(i)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(iii)



je výlučným vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, ktoré
zodpovedá peňažný vklad na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 5
000 Eur (ďalej len "Obchodný podiel"),

drží Obchodný podiel pre seba, vo svojom mene. na vlastný účet a nie je účastníkom
žiadnej zmluvy (napr. príkaznej alebo mandátnej zmluvy), z ktorej by mu vyplýval
záväzok držať Obchodný podiel pre tretiu osobu,

je jedinou osobou, ktorá vykonáva práva spoločníka vyplývajúce z Obchodného
zákonníka a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktoré sú spojené
s vlastníctvom Obchodného podielu, svoje práva spoločníka partnera verejného sektora
(vrátane hlasovacích práv, práva na vyplatenie podielu na zisku a iné práva) vykonáva
vo svojom mene, na vlastný účet a tielo práva nepreviedol na tretiu osobu.

Obchodný podiel nie je zaťažený záložným právom ani iným právom v prospech tretej
osoby,

nie je účastníkom zmluvy, predmetom ktorej by bolo zriadenie záložného práva alebo
iného práva v prospech tretej osoby na Obchodný podiel, zmluvy, z ktorej by jej
vyplýval záväzok previesť Obchodný podiel na tretiu osobu, záväzok zaťažiť Obchodný
podiel záložným právom alebo iným právom trelej osoby, záväzok na vyplatenie
hospodárskeho prospechu v partnerovi verejného sektora tretej osobe alebo záväzok
previesť akékoľvek práva spojené s vlastníctvom Obchodného podielu na tretiu osobu
(napr. zmluvy o budúcej zmluve),

nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry v partnerovi verejného sektora,

nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,

údaje v obchodnom registri a všetkých verejne dostupných registroch, ktoré sa jej týkajú
sú úplné, správne a aktuálne,



a
1.

[5

2.4

[)
a

(ix) nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by
mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou
osobou.

Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti
vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely
identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora
Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry parlnera verejného sektora boli najmä

dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou
od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny partnera verejného
sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením
obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 5 000 Eur (päťtisíc eur) a je splatené
v celom rozsahu.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný zakladateľ a spoločník:

Doprastav, a.s.

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 100 %

Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti Doprastav, a.s. oprávnená
osoba zistila, že ide o akciovú spoločnosť založenú a riadne existujúcu podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti Doprastav, a. s. je vo výške 22 182 408 Eur
(dvadsaťdva miliónov stoosemdesiatdvatisícštyristošesťdesiatosem eur) a je splatené v celom
rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií: 1 008 294 ks
menovitá hodnota: 22 Eur

druh: kmeňové
podoba: listinné
forma: na meno

V zmysle zoznamu akcionárov vydaného CDCP tvorí vlastnícku štruktúru spoločnosti
Doprastav, a. s. 31 (tridsaťjeden) akcionárov. V rámci akcionárov spoločnosti Doprastav, a. s.
oprávnená osoba identifikovala nasledovného akcionára, ktorý je vlastníkom akcií
predstavujúcich dominantný podiel na základnom imaní společnosti Doprastav, a. s.:



TROL a. s.
Počet akcií: 1007711 ks
Podiel na základnom imaní: 99,94%
Zo zvyšných 30 akcionárov partnera verejného sektora sú 3 (tri) právnické osoby a27
(dvadsaťsedem) fyzických osôb. Najväčší minoritný akcionár vlastní 290 ks akcií, ktorým
zodpovedá podiel na základnom imaní partnera verejného sektora 0,03 %. Na základe
uvedeného oprávnená osoba konštatuje, že podiel ostatných minoritných akcionárov na
základnom imaní partnera verejného sektora a tým vplyv na riadenie a ovládanie partnera
verejného sektora je zanedbateľný. i



2.6 Zo stanov a výpisu z obchodného registra spoločnosti TROL a. s. oprávnená osoba zistila, že
spoločnosť IROL a. s. je akciová spoločnosť založená a riadne existujúca podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti IROL a. s. je vo výške 25 000 Eur
(slovom dvadsaťpäťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na
akcie v nasledovnej špecifikácii:



počet akc 100 ks
menovitá hodnota: 250 Ľur
druh: kmeňové
podoba: listinné
forma: na meno

2.7 Vlastnicku štruktúru spoločnosti IROL a. s. tvorí jediný akcionár:

Ing. Dušan Mráz

Trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča
Počet akcií: 100 ks
Podiel na základnom imaní: 100 %

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

to
o



Najvyš orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný
spoločník ako jej zakladateľ. Podľa ust. $ 125 ods. 1 písm. b). Ď) a g) Obchodného zákonníka,
do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo
úhrade strát vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie. odvolanie a
odmeňovanie členov dozornej rady. Zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje
odlišnú úpravu právomocí valného zhromaždenia od uvedenej úpravy Obchodného zákonníka.

2.9 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia spoločnosti, ktorí sú jeho
Štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle bodu 2.8 volí a odvoláva valné zhromaždenie
partnera verejného sektora. Konateľmi partnera verejného sektora sú v čase vypracovania
verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

lng. Ján Blaho

trvale bytom: Ambroseho 2455/10, 851 02 Bratislava
vznik funkcie: 30. 11.2016

Ing. Peter Milan

trvale bytom: Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava
vznik funkcie: 18. 5. 2017

2.10 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva za zakladateľskej listiny spoločnosti
a výpisu zobchodného registra. podľa ktorých za spoločnosť konajú a rozhodujú dvaja
konatelia spoločne.

2.11 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov ani dozornú radu.
MI,

3.

3

3:

Em

1

a.

3

4

Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora
boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou
osobou. V zmysle uvedeného as dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou
starostlivosťou v zmysle ust. $ 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. $ 6a zákona AML, oprávnená
osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú
osobu:



Konečný užívateľ výhod |
Ing. Dušan Mráz |
trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča
dátum narodenia: 6. 5. 1954
štátna príslušnosť: slovenská

[ verejný funkcionár: nie



Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba hádzala z ust. $ 64 zákona
AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená
osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je združením majetku ani emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, na základe čoho sa v prípade
partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá
skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyz ká osoba, v prospech
ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod: najmä fyzická osoba, ktorá





1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby
alebo z inej jej činnosti.

W

a

Pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnená
osoba vychádzala najmä z ustanovení zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a
Obchodného zákonníka. Podľa ust. $ 114 ods. | Obchodného zákonníka predstavuje obchodný
podiel práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, jeho výška sa
určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská
zmluva neurčuje inak. Podľa ust. $ 122 ods. 1 vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa
riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom
uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Podľa ust. $ 123 ods. 1 majú
spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust. $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet
hlasov každého spoločníka na valnom zhromaždení určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k
výške základného imania spoločnosti. ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.
Vzhľadom na to. že zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje odlišnú úpravu
od vyššie uvedenej zákonnej úpravy, oprávnená osoba pri posudzovaní splnenia podmienok na
identifikáciu konečného užívateľa výhod vychádzala z uvedených ustanovení Obchodného
zákonníka.





Partner verejného sektora má jediného spoločníka - spoločnosť Doprastav a.s., ktorý z titulu
svojho postavenia ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu
hlasovacích práv a menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera

6
3.5

316

verejného sektora. Skuločnosť, že neexistuje fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera
verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán (t. j. inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora) preukázal partner
verejného sektora čestným vyhlásením a žiadna takáto skutočnosť nevyplýva ani z dokladov,
ktoré mala oprávnená osoba k dispozícii. Z čestného vyhlásenia a dostupných informácií
zároveň vyplýva, že na riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným
v $ 6a ods. | písm. a) zákona AML sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od
fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného
sektora a neexistuje Žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera
verejného sektora najmenej 25 % zpodnikania partnera verejného sektora inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi
verejného sektora.

Podľa stanov jediného spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. Je
s akciami spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného
zostatku po zrušení spoločnosti s jej likvidáciou. Právo na riadení spoločnosti akcionári
uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom patrí akcionárovi hlasovacie právo podľa
menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na každých 22 Eur pripadá 1 hlas, L. j. počet
hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa rovná počtu jeho akcií. Okrem práva na
riadení spoločnosti má každý akcionár právo na dividendu vo vý ke určenej valným
zhromaždením. V zmysle stanov spoločnosti Doprastav. a.s. môže spoločnosť rozdeliť medzi
akcionárov čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov
a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období
a fondov zo zisku. ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. V zmysle príslušných
ustanovení stanov je zrejmé, že podiel na ovládaní a kontrole spoločnosti Doprastav, a.s., počet
hlasov na valnom zhromaždení a tým aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán závisí od počtu akcií
vlastnených akcionárom v spoločnosti Doprastav, a.s. Podľa stanov majoritného akcionára
jediného akcionára partnera verejného sektora, spoločnosti TROL a. s., s kmeňovými akciami je
spojené právo akcionára zúčastňovať sa vzmysle právnych predpisov a stanov na riadení
spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku. Právo na riadení spoločnosti akcionári
uplatňujú na valnom zhromaždení. na ktorom patrí akcionárovi hlasovacie právo podľa
menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na každých 250 Eur menovitej hodnoty akcií
pripadá 1 hlas, t. j. počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa rovná počtu jeho
akcií. Akcionár má zároveň podiel na zisku, pričom podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú
pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií.







Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé. že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať
a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného spoločníkom
partnera verejného sektora. Zároveň zo skutočností uvedených vbode 3.5 vyplýva, že
spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať jediného spoločníka partnera
verejného sektora - spoločnosť Doprastav, a.s a právo na hospodársky prospech z podnikania
Doprastav, a.s. závisí od počtu a menovitej hodnoty akcií vlastnených akcionárom. Na základe
uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. IL
verifikačného dokumentu. je zrejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako
konečný užívateľ výhod, Ing. Dušan Mráz, má z dôvodu výlučného vlastníctva akcií
v spoločnosti IROL, a. s.. ktorá je väčšinovým akcionárom jediného spoločníka partnera
verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. S rozhodujúcim podielom na základnom imaní
vo výške 99,94 %, nepriamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo výške
99,94 % ft. j. 1100/100) x (99,94/100) x (100/100)] x 100 — 99,94).





a
3.1

v
o

4.1



Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že konečný užívateľ
výhod Ing. Dušan Mráz splňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. $ 6a
ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. zákona AML, pričom

- prostredníctvom výlučného vlastníctva akcií v spoločnosti IROL, a. s. ktorá je vlastníkom
1007711 ks akcií spoločnosti Doprastav, a. s. zodpovedajúcim 99,94 % podielu na
základnom imaní spoločnosti Doprastav, a.s., ktorá je vlastníkom 100 % obchodného
podielu v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích právach
partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 99,94 %,

- prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach a základnom imaní partnera
verejného sektora vo výške 99,94 % má právo vymenovať a odvolať členov dozorného
orgánu a štatutárneho orgánu,

- — prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach partnera verejného sektora
vo výške 99,94 % má rozhodujúcu právomoc rozhodnúť © rozdelení zisku partnera
verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov partnera verejného sektora.

Zároveň na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil
partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované
v článku I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako
konečný užívateľ výhod špecifikovaný v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá splňa kritériá.
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona AML. Oprávnená osoba preverovala aj
informácie týkajúce sa existujúcich záložných práv, právnych vzťahov k nehnuteľnostiam,
úverových vzťahov a iných ako štandardných zmluvných vzťahov a ďalšie skuločnosti, ktoré by
mohli mať vplyv na určenie konečného užívateľa výhod. Po preskúmaní všetkých dostupných
informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zada a z dostupných zdrojov a ktoré jej
predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza
oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečného užívateľa
výhod identifikovaného v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spíňala podmienky na jej
zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko
oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú
osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných
informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej
fyzickej osoby apri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok
vyplývajúcich z ust. $ 6a ods. | písm. a) a ods. 3 zákona AML.



Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej
a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
4. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.

Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestného
vyhlásenia Ing. Dušana Mráza ako konečného užívateľa výhod a po preskúmaní verejne
dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry
parlnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári.

Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa $ 4 uds. 4 zákona
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.

566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

8
VI.

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi, a preto nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona.

Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o., so sídlom Grôsslingova 4,

811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1. oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,



že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera ve sjného sektora -
spoločnosti DPS RE, s.r.o., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, I 50 579 932,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 115727/B,
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.





V Bratislave dňa 31. 12. 2017



——- —KR—O———
ALMOND LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Tischerovou
advokátkou, konateľkou
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ALMOND | LEGAL

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

Verifikačný dokument
pri identifikácii konečného užívateľa výhod
podľa ust. $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
0 zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")



Oprávnená osoba: advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grôsslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora: — DPS RE, s.r.o.

Drieňová 27, 821 01 Bratislava

IČO: 50 579 932

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 115727/B



(ďalej len "partner verejného sektora")



1.3

Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou dňa 25. 10. 2016 a vznikol
zápisom do obchodného registra dňa 30. 11. 2016. Partner verejného sektora je dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová č. 27, 826 56 Bratislava,
identifikačné číslo 31 333 320, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 581/B (ďalej aj "Doprastav, a.s.").

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená
osoba stretla so zástupcami partnera verejného sektora, informovala ich o tom, kto sa v zmysle
ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon AML") považuje za konečného
užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zároveň zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi
verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo
verejne dostupných registroch a databázach.




Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného sektora, účelom jeho založenia a jeho
podnikateľskou činnosťou od jeho vzniku. Hlavný predmet činnosti partnera verejného sektora
je prenájom a výkon správy nehnuteľností.

ALMOND LEGAL s.r.o. | Grôsslingova 4 | 811 08 Bratislava | T: +421 948 353 364 | E: office Galmondlegal.sk | www.almondlegal.com
IČO: 47 248 653 | IČ DPH: SK2023788075 | IBAN: SK34 7500 0000 0040 1819 5334 | Obch. register Okres, súdu BA, vl. č. 89538/B.
1.4

1:5

1.6

Okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach si
oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:

(a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 4. 9. 2017, číslo
dožiadania el-195656/2017/B

(b) zakladateľskú listinu partnera verejného sektora zo dňa 25. 10. 2016

(c) dodatok č. 1 k zakladateľskej listine partnera verejného sektora zo dňa 15. 11. 2016

(d) úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 15. 11. 2016 -
aktuálna verzia ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu

(e) písomné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s. o prijatí
rozhodnutia zo dňa 24. 10. 2016

(f) správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku partnera verejného sektora za rok 2016

(g) zoznam prijatých faktúr partnera verejného sektora za rok 2016

(h) rozhodnutie jediného spoločníka o schválení účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení
zisku a úhrade strát za rok 2016

(i) výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav a.s. zo dňa 20. 7. 2017, číslo
dožiadania el-161979/2017/B

()) výpis z obchodného registra spoločnosti IROL, s. r. o., so sídlom Drieňová 27, 826 56

Bratislava, IČO: 47 247 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

oddiel Sro, vložka číslo 88660/B, číslo dožiadania el-161980/2017/B (ďalej len "IROL, s.

r.o.)

zoznam akcionárov spoločnosti Doprastav, a.s., a to listinných akcií na meno vedený

Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814

80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 493/B (ďalej len "CDCP") zo dňa 26. 6. 2017

(I) stanovy spoločnosti Doprastav, a.s. - úplné znenie ku dňu 29. 6. 2017

(m) zakladateľská listina spoločnosti IROL, s. r. o. - úplné znenie zo dňa 28. 2. 2017

(n) čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza zo dňa 26. 7. 2017

(0) čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a. s.

(p) preukaz totožnosti Ing. Jána Blaha

(g) preukaz totožnosti Ing. Petra Milana

(r) preukaz totožnosti Ing. Dušana Mráza

(k

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala
informácie týkajúce sa spoločnosti IROL, s. r. o., informácie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve
partnera verejného sektora, informácie o úverových vzľahoch a iných zmluvách, o existencii
záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútoch a oboznámila sa s účtovnou závierkou
partnera verejného sektora zverejnenou na webovej stránke hitp:/hvww.registeruz.sk/eruz-
public/domain/financialreport/show/5593035.

Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom
vyhlásil, že

(i) bol zo strany oprávnenej osoby riadne informovaný o tom, kto sa v zmysle $ 6a zákona
AML považuje za konečného užívateľa výhod.

(ii) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov
a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálneho depozitára
a pod., sú aktuálne, úplné a správne,

(iii) — údaje uvedené v dokumentoch, ktoré za účelom identifikácie konečného užívateľa
výhod predložil oprávnenej osobe a údaje uvedené vo verifikačnom dokumente sú
pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali
vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,

(iv) — oprávnenej osobe poskytol všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného
užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
157:

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

[69]

(xi)

(xii)

partner verejného sektora ani jeho spoločníci nie sú účastníkmi zmluvy o tichom
spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia
osoba postavenie konečného užívateľa výhod,

súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie Je žiadny verejný funkcionár,
partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech
akejkoľvek tretej osoby,

neexistuje žiadna osoba. ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným
spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy) ako na základe priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,

na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v
$ 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba
odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora,

neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera
verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu
v partnerovi verejného sektora,

neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štalutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi
verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,

nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by
mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené čestné vyhlásenie jediného spoločníka partnera
verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. o tom, že

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
(viii)

(ix)

je výlučným vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, ktorému
zodpovedá peňažný vklad na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 5
900 Eur (ďalej len "Obchodný podiel"),

drží Obchodný podiel pre seba, vo svojom mene, na vlastný účet a nie je účastníkom
žiadnej zmluvy (napr. príkaznej alebo mandátnej zmluvy). z ktorej by mu vyplýval
záväzok držať Obchodný podiel pre tretiu osobu.

je jedinou osobou, ktorá vykonáva práva spoločníka vyplývajúce z Obchodného
zákonníka a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktoré sú spojené
s vlastníctvom Obchodného podielu, svoje práva spoločníka partnera verejného sektora
(vrátane hlasovacích práv, práva na vyplatenie podielu na zisku a iné práva) vykonáva
vo svojom mene, na vlastný účet a tielo práva nepreviedol na tretiu osobu,

Obchodný podiel nie je zaťažený záložným právom ani iným právom v prospech tretej
osoby,

nie je účastníkom zmluvy, predmetom ktorej by bolo zriadenie záložného práva alebo
iného práva v prospech tretej osoby na Obchodný podiel, zmluvy, z ktorej by jej
vyplýval záväzok previesť Obchodný podiel na tretiu osobu, záväzok zaťažiť Obchodný
podiel záložným právom alebo iným právom tretej osoby, záväzok na vyplatenie
hospodárskeho prospechu v partnerovi verejného sektora tretej osobe alebo záväzok
previesť akékoľvek práva spojené s vlastníctvom Obchodného podielu na tretiu osobu
(napr. zmluvy o budúcej zmluve),

nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry v partnerovi verejného sektora,

nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,

údaje v obchodnom registri a všetkých verejne dostupných registroch, ktoré sa jej týkajú
sú úplné, správne a aktuálne,

nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by
mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou
osobou.


2.1

2.2

2.3)

24

2.5

Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti
e uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely
identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.



Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä
dokumenty uvedené v článku 1 tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou
od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka Štruktúra partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny partnera verejného
sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením
obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 5 000 Eur (päťtisíc eur) a je splatené
v celom rozsahu.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný zakladateľ a spoločník:

Doprastav, a.s.

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 100 %

Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti Doprastav, a.s. oprávnená
osoba zistila, že ide o akciovú spoločnosť založenú a riadne existujúcu podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti Doprastav, a. s. je vo výške 22 182 468 Eur
(dvadsaťdva miliónov stoosemdesiatdvatisícštyristošesťdesiatosem eur) a je splatené v celom
rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií: 1 008 294 ks
menovitá hodnota: 22 Eur

druh: kmeňové
podoba: listinné
forma: na meno

V zmysle zoznamu akcionárov vydaného CDCP tvorí vlastnícku štruktúru spoločnosti
Doprastav, a. s. 91 (deväťdesiatjeden) akcionárov. V rámci akcionárov spoločnosti Doprastav,
a. s. oprávnená osoba identifikovala nasledovného akcionára, ktorý je vlastníkom akcií
predstavujúcich dominantný podiel na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a. s.:

TROL, s. r. o.
Počet akcií: 1 007 425 ks
Podiel na základnom imaní: 99.91 %

Zo zvyšných 90 akcionárov sú 3 (tri) právnické asoby a 87 (osemdesiatsedem) fyzických osôb.
Najväčší minoritný akcionár spoločnosti Doprastav, a. s. vlastní 270 ks akcií, ktorým zodpovedá
podiel na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a. s. 0,03 %. Na základe uvedeného
2.6

27A

2.8

29

2.10

oprávnená osoba konštatuje, že podiel ostatných minoritných akcionárov na základnom imaní
spoločnosti Doprastav, a. s. je zanedbateľný.

Zo zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra spoločnosti TROL, s. r. o. oprávnená
osoba zistila, že spoločnosť IROL, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená
a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti
IROL, s. r. o. je vo výške 5 000 Eur (slovom päťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti IROL, s. r. o. tvorí jediný spoločník:

Ing. Dušan Mráz

Trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča
Dátum naradenia: 6. 5. 1954

Peňažný vklad: 5 000 Eur

Rozsah splatenia: 5 000 Eur

Obchodný podiel: 100 %

Vo výpise z obchodného registra spoločnosti IROL, s. r. o. je pri obchodnom podiele jediného
spoločníka Ing. Dušana Mráza zapísané záložné právo v nasledovnom znení: „Záložné právo:
Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný
podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013. 2. Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy
9 zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013.“

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný
spoločník ako jej zakladateľ. Podľa ust. $ 125 ods. 1 písm. b), f) a g) Obchodného zákonníka,
do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo
úhrade strát vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie členov dozornej rady. Zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje
odlišnú úpravu právomocí valného zhromaždenia od uvedenej úpravy Obchodného zákonníka.

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia spoločnosti, ktorí sú jeho
štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle bodu 2.8 volí aodvoláva valné zhromaždenie
partnera verejného sektora. Konateľmi partnera verejného sektora sú v čase vypracovania
verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

Ing. Ján Blaho

trvale bytom: A mbroseho 2455/10, 851 02 Bratislava
vznik funkcie: 30. 11.2016

Ing. Peter Milan

trvale bytom: Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava
vznik funkcie: 18. 5.2017

Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo zakladateľskej listiny spoločnosti
a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých za spoločnosť konajú a rozhodujú dvaja
konatelia spoločne.

Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov ani dozornú radu.
11.

U

3.2

33

3.4

Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora
boli dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V
zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v
zmysle ust. $ 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. $ 6a zákona AML, oprávnená osoba
identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:



Konečný užívateľ výhod

Ing. Dušan Mráz

trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča

dátum narodenia: 6. 5. 1954

štátna príslušnosť: slovenská
letéiný funkcionár: nie



Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. $ 6a zákona
AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená
osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je združením majetku ani emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, na základe čoho sa v prípade
partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická
osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod: najmä fyzická osoba. ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontralný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bodc,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby
alebo z inej jej činnosti.



o

Podľa ust. $ 114 ods. 1 Obchodného zákonníka predstavuje obchodný podiel práva a povinnosti
spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu
spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust.
$ [22 ods. 1 vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej
činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve,
prípadne v stanovách. Podľa ust. $ 123 ods. 1 majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v
pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa
ust. $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka na valnom
zhromaždení určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak
spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Vzhľadom na to, že zakladateľská listina
partnera verejného sektora neobsahuje odlišnú úpravu od vyššie uvedenej zákonnej úpravy,
oprávnená osoba pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa
výhod vychádzala z uvedených ustanovení Obchodného zákonníka.

Podľa stanov jediného spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. je
s akciami spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného
zostatku po zrušení spoločnosti s jej likvidáciou. Právo na riadení spoločnosti akcionári
uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom patrí akcionárovi hlasovacie právo podľa
menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na každých 22 Eur pripadá | hlas, t. j. počet

6
a

3.6

317.

3.8

hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa rovná počtu jeho akcií. Okrem práva na
riadení spoločnosti má každý akcionár právo na dividendu vo výške určenej valným
zhromaždením. V zmysle stanov spoločnosti Doprastav, a.s. môže spoločnosť rozdeliť medzi
akcionárov čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov
a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období
a fondov zo zisku, ktorých použitie nie je vzákone ustanovené. V zmysle príslušných
ustanovení stanov je zrejmé, že podiel na ovládaní a kontrole spoločnosti Doprastav, a.s., počet
hlasov na valnom zhromaždení a tým aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán závisí od počtu akcií
vlastnených akcionárom v spoločnosti Doprastav, a.s.

Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať
a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného spoločníkom
partnera verejného sektora. Zároveň zo skutočností uvedených v bode 3.4 vyplýva, že
spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať jediného spoločníka partnera
verejného sektora - spoločnosť Doprastav, a.s. a právo na hospodársky prospech z podnikania
Doprastav, a.s. závisí od počtu a menovitej hodnoty akcií vlastnených akcionárom. Na základe
uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II
verifikačného dokumentu, je zrejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako
konečný užívateľ výhod, Ing. Dušan Mráz, má z dôvodu výlučného vlastníctva obchodného
podielu v spoločnosti IROL. s. r. o., klorá je väčšinovým akcionárom jediného spoločníka
partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. s rozhodujúcim podielom na základnom
imaní vo výške 99,91 %, nepriamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo
výške 99,91 % ft. j. [(100/100) x (99,91/100) x (100/100)] x 100 — 99,913.

Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že konečný užívateľ
výhod Ing. Dušan Mráz splňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. $ 6a
ods. 1 písm. a) body I., 2. a 4. zákona AML nakoľko

+ prostredníctvom výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o.,
ktorá je vlastníkom | 007 425 ks akcií spoločnosti Doprastav, a. s. zodpovedajúcim 99,91
% podielu na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a.s., ktorá je vlastníkom 100 %
obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích
právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 99,91 %,

- „prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach a základnom imaní partnera
verejného sektora vo výške 99,91 % má právo vymenovať a odvolať členov dozorného
orgánu a štatutárneho orgánu,

- prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach partnera verejného sektora
vo výške 99,91 % má rozhodujúcu právomoc rozhodnúť o rozdelení zisku partnera
verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba preverovala aj informácie týkajúce sa existujúcich záložných práv, právnych
vzťahov k nehnuteľnostiam, úverových vzťahov a iných ako štandardných zmluvných vzťahov.
Na požiadanie oprávnenej osoby partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe doklad
9 zániku záložného práva na obchodný podiel spoločnosti IROL, s. r. o. ako aj záložného práva
na práva spoločníka súvisiace s vlastníctvom obchodného podielu registrovaného v Notárskom
centrálnom registri záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014, a to kvitanciu
záložného veriteľa a zároveň čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza, ako výlučného vlastníka
obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o.. že záložné právo na jeho obchodný podiel
v spoločnosti IROL, s. r. o. a záložné právo registrované v Notárskom centrálnom registri
záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014 platne a neodvolateľne zaniklo.

Na základe skutočnosti vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner

verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku

[Z
IV.

4.1

412)

I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako konečný
užívateľ výhod špecifikovaný vbode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá splňa kritériá
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných
informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej
predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza
oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečného užívateľa
výhod identifikovaného v bode 3.1 verifikačného dokumentu. ktorá by spíňala podmienky na jej
zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko
oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú
osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných
informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej
fyzickej osoby apri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok
vyplývajúcich z ust. $ 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej
a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.

Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestného
vyhlásenia Ing. Dušana Mráza ako konečného užívateľa výhod apo preskúmaní verejne
dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári.

Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa $ 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou.
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi. a preto nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona.
VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.. so sídlom Grôsslingova 4.
811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora -
spoločnosti DPS RE, s.r.o., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 50 579 932,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 115727/B,
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 4. 9. 2017

ALMONDI| LEGAL

OVORÁTAKA
GAL s.r.o.
fa 4/61 09 Bratislava

54 DIČ: ZO dždBO7A




NB LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magd#lénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou. konateľkou

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×