Nezaradený subjekt

MKM-STRED, spol. s r.o.

Družstevná pri Hornáde

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Prešovská , Družstevná pri Hornáde

Záznam platný od: 25. August 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2019
Záznam do:
27. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. August 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 20.02.2019 do: 27.11.2019

StiahniZáznam platný od: 25.08.2017 do: 20.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

MKM-STRED, spol. s r.o.
so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde.
IČO: 31 363 741
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Réka Világi, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 11369/V

(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

Identii

registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

kácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s 88 9 a 11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované

nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Vladimír Tvaroška

Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
14.04.1972

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Réka Világi

Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
02.09.1934

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike
(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)
b)
c)

d

ej

f)

h)

Z

)

Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Košice |:

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2018:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2019, v ktorom m. i. vyhlasuje, že

i. odo dňa zápisu poslednej zmeny týkajúcej sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do
Registra partnerov verejného sektora (t. j. od 21.02.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa
konečných užívateľov výhod (t. j. do 03.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane:

il. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré boli partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora
podľa $ 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne a vsúlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora:

Výpis Družstevná agro družstva, so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 51 640 376,

zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1466/V (ďalej len

„Družstevná agro družstvo“) z Obchodného registra Okresného súdu Košice |:

Notárska zápisnica o založení Družstevná agro družstva zo dňa 14.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam

členov, resp. Stanovy Družstevná agro družstva v aktuálnom znení:

Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Družstevná agro družstva zo dňa 15.03.2018:

Vyhlásenie Družstevná agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 11.04.2018:

Zmluva o prevode členského podielu v Družstevná agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského

podielu zo dňa 11.05.2018:

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s.

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

m) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného

ni

o)
p)
9)

r)
s)
+

zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,
a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska,

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu):
Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.

Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava,
u) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku

dnešnému dňu):

v) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške

ci

d

338.580,- EUR (rozsah splatenia: 338.580,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 338.580,- EUR, t. j.

v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - Družstevná agro družstvo,

ktoré je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 338.580,- EUR, predstavujúceho 100 %

podielu na základnom imaní partnera verejného sektora:

zúplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených

v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Družstevná agro družstvo ako jediný spoločník
partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora,
resp. ich členov:

ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou,

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Družstevná agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) Družstevná agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého

b

zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.

Počet členov ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných

členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov

Družstevná agro družstva sa podieľa na jeho celkovom (skutočnom) základnom imaní aj ďalším členským

vkladom v hodnote 1.944.834,- EUR, celkové (skutočné) základné imanie Družstevná agro družstva -

zahfňajúce uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad
jedného z členov Družstevná agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov
ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Družstevná agro družstva

a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 1.946.084,- EUR.

Podľa aktuálneho stavu má Družstevná agro družstvo 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.944.834,- EUR, spolu v celkovej výške 1.945.459,-
EUR (99,97 % podielu na celkovom základnom imaní Družstevná agro družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 99,97 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,03 % podielu na základnom imaní Družstevná agro družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 0,03 %):
<) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Družstevná agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %,

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,03 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 100 %, oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

il. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR,

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č.1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 35 %) a

ii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 50 %):

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.
spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:
i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa

b

4
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 6,21 %),

il. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 21,88 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,91 %).

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii zahraničnej spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je

vo výške 10.000,- EUR,
b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku:
c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,
členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 24,5%41%,
ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,
ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,
- ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov aich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo

5
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona
0 ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera

verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho
konatelia oprávnení konať nasledovne: „V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť
podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými
ku dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR a

b) Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v SR.

„ Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu prí výkone funkcií verejných funkcionárov.

Réka Világi, dátum narodei 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

„ Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočností, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.


2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 64 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $11 ods.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, prí zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 25.11.2019Mgrí Eva Molnárová
a konateľ spoločnosti

IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

MKM-STRED, spol. s r.o.
so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO: 31 363 741
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Tomáš Bartal, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 11369/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok |.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k
31. decembru kalendárneho roku 2018 v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona. Nakoľko oprávnená osoba počas
overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho
roku 2018 vykonaného v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona zistila, že došlo k zmenám vlastníckej štruktúry
partnera verejného sektora, oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny av súlade s 811 ods. 6 Zákona
v spojení s 8 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu
predmetných zmien.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený vodseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republikeMeno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

„ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného

sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Košice |:

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2018:

c) Výpis Družstevná agro družstva, so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 51 640 376,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1466/V (ďalej len
„Družstevná agro družstvo“) z Obchodného registra Okresného súdu Košice I:

Notárska zápisnica o založení Družstevná agro družstva zo dňa 14.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam

členov, resp. Stanovy Družstevná agro družstva v aktuálnom znení,

Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Družstevná agro družstva zo dňa 15.03.2018,

f) Vyhlásenie Družstevná agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 11.04.2018:

g) Zmluva o prevode členského podielu v Družstevná agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského
podielu zo dňa 11.05.2018:

h) Čestné vyhlásenie Družstevná agro družstva zo dňa 31.01.2019:

i) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej
ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

ji) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s. pre číslo emisie LP0001107462,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s. pre číslo emisie LP0001007326,

1) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

m) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 31.01.2019:

n) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,

9) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017:

p) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l,

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo

emisie LPO000303462,

r). Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015:

s) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 31.01.2019:

t) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej

v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra

Ministerstva spravodlivosti Maďarska,

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

v) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 31.01.2019:

w) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,

IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T

(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu

Trnava:

Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku

dnešnému dňu):

Čestné vyhlásenie Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 31.01.2019:

d

©

k

g

u

s.

y


z) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 31.01.2019, vktorom vyhlasuje, že všetky
identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,

aa) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške
338.580,- EUR (rozsah splatenia: 338.580,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 338.580,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - Družstevná agro družstvo,
ktoré je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 338.580,- EUR, predstavujúceho 100 %
podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,

c) zúplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi

b

orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že

i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Družstevná agro družstvo ako jediný spoločník
partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora,
resp. ich členov,

ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou,

členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike.

d

„ Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Družstevná agro družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) Družstevná agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého

zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.

Počet členov ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných

členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov

Družstevná agro družstva sa podieľa na jeho celkovom základnom imaní aj ďalším členským vkladom

vhodnote 1.944.834,- EUR, celkové základné imanie Družstevná agro družstva - zahfňajúce uvedené

základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad jedného zčlenov

Družstevná agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích

práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Družstevná agro družstva a ďalších prípadných práv

a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 1.946.084,- EUR.

Družstevná agro družstvo má 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.944.834,- EUR, spolu v celkovej výške 1.945.459,-
EUR (99,97 % podielu na celkovom základnom imaní Družstevná agro družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 99,97 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,03 % podielu na základnom imaní Družstevná agro družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených

S


od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 0,03 %),
c) členom vlastníckej štruktúry Družstevná agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

„ Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo
výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,03 %):

členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny verejný

funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

c)

„ Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b), ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto článku
verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že nepriame podiely spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na
majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 100 %, oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako
akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 15 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR
a 25 ks akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 35 %) a

ii. spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá je vlastníkom 2.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 50 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:


a)

b,

c

spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah

splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na

meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,21 %),

il. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 21,88 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 6,91 %).

členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu

v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a

b)
c)

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- EUR.

hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku.

z čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,

členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný

funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 24,5 %, 24,5%a 1%,

anijeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

- nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto
kritérií.
M

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov ainformácií poskytnutých partnerom verejného

sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach vrámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona
o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok lll.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú jeho

konatelia oprávnení konať nasledovne: „V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť
podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru

partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR a

b) Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej

riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného

sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne

s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane.


Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 84 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods.
5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 811 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 18.02.2019
Mgr. Eva Molnárov:
advokát a konateľ spol:
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 811 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

1.

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

MKM:-STRED, spol. s r.o.
so sídlom: Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO: 31 363 741
v mene ktorého konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ spoločnosti a Tomáš Bartal, konateľ spoločnosti
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 11369/V
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré j: jej
boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora
postupom v súlade s ust. 511 S 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 pís

a) v spojení s ust. Ť

činnosti a o ochrane pred finaniúvai terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera
verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice |:

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 11.04. 2012,
c)

d)

e)

8)
h)

n
k)

3

p)
9)
r)

s)

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 36 744 344, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.:
10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.") z obchodného registra Okresného súdu Trnava
(predtým: E.X.A.T.A — Group, a.s.):

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326:

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016,

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. za dňa 21.08.2017:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu
Bratislava |:

Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia
konaného dňa 21.04.2017:

Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA. GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako
„AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
zo dňa 10.08.2017,

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015:

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 21.08.2017:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko,
zapísanej v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti Maďarska pod č. 01-09-297606 (ďalej
ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.08.2017:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora ačlenov jeho štatutárneho orgánu zo dňa
21.08.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch,
ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku |. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená
osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného
sektora:

a)

b)

c)

partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo

výške 338.580,- EUR (rozsah splatenia: 338.580,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške

338.580,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%:

partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba — spoločnosť EXATA

GROUP, a.s. (predtým: E.X.A.T.A — Group, a.s.), ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu

vo výške 338.580,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného

sektora,

z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so

štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že

h podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného

sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný
spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky
prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť


EXATA GROUP, a.s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne
vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov:
ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda otichom spoločenstve medzi partnerom verejného
sektora a inou osobou,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške
1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo
forme akcií na meno v počte:

i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a

11. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i, akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t
j. ako akcianár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na
základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach
v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),

il. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje
obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35%),

li. — spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií vmenovitej hodnote jednej
akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár
disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
Z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 50%),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR
(rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo
forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho
iii.

podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom
imaní vo výške 15,38%),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vbode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila

k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie je vo výške 10.000,- Eur,

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

d) zČestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

podiel na základnom imaní je totožný spodielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding
Kft. a inou osobou,

právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne
jedinému členovi spoločnosti,

nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel aleba ich súčet najmenej 25%
na hlasovacích právach v spoločnosti MKM-STRED, spol. s r.o. alebo na jej základnom imaní,
(podiely troch beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie
uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná
nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej
základnom imaní vo výške 24,5%, 24,5% a 1%),

ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti MKM-STRED, spol.
sr.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

ani jeden z beneficientov neovláda spoločnosť MKM-STRED, spol. s r.o. iným spôsobom, ako
je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
spoločnosti MKM-STRED, spol. s r.o. , alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň
niektoré z týchto kritérií.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov aich vyhodnotenia vsúlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera
verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $

a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, pri osoba pristúpila k identifikácii konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.
Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Štatutárnym orgánom partnera verejného sektara sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú
podľa Spoločenskej zmluvy konatelia oprávnení konať nasledovne: „V mene spoločnosti konajú obaja
konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy
podľa podpisového vzoru.“

V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými
k dnešnému dňu sú:

a) Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7,
811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu vSR a

b) Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929
01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v SR.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov aich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby splňajú kritériá
konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ads. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7,
811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01
Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom podľa ust. 5 6a ods. 3
Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie
konečných užívateľov výhod.

Žiadny zkonečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá
povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona možné
požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje,
že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 22.08.2017IBL LEGAL s.r.o.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×