Nezaradený subjekt

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň

Orechová Potôň

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Orechová Potôň

Záznam platný od: 24. August 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Pivoda
Adresa:
Mederčská ul. 5 Komárno 945 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Máj 2019
Záznam do:
16. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
27. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
27. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Pivoda
Adresa:
Mederčská ul. 5 Komárno 945 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
27. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.05.2019 do: 16.12.2019

StiahniZáznam platný od: 24.08.2017 do: 27.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
so sídlom: 930 02 Orechová Potôň
IČO: 00 191 647
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Réka Világi, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 60/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

IBL LEGAL s.r.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)Článok I.
Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s $8 9 a 11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Vladimír Tvaroška

Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
14.04.1972

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Ing. Zoltán Pivoda

Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
17.03.1968

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul: Réka Világi

Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 02.09.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

b) Zoznam členov partnera verejného sektora,

c) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2016,

d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 04.12.2019, v ktorom m. i. vyhlasuje, že

i. odo dňa zápisu poslednej zmeny týkajúcej sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do
Registra partnerov verejného sektora (t. j. od 28.05.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa
konečných užívateľov výhod (t. j. do 18.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane,

i. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré boli partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora
podľa $ 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne a v súlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora:

e) Výpis Orechová Potôň agro družstva, so sídlom: 930 02 Orechová Potôň 2066, IČO: 51 644 967, zapísaného

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 10179/T (ďalej len „Orechová Potôň

agro družstvo“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

1) Notárska zápisnica o priebehu ustanovujúcej členskej schôdze Orechová Potôň agro družstva zo dňa

15.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam členov, resp. Stanovy Orechová Potôň agro družstva

v aktuálnom znení:

g) Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Orechová Potôň agro družstva zo dňa

15.03.2018,

h) Vyhlásenie Orechová Potôň agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 26.04.2018,

i) Zmluva o prevode členského podielu v Orechová Potôň agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského

podielu zo dňa 11.05.2018,

j) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej
ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s.

1) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016,

m) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l,
n) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,
a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava !,

p) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,

g) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

ki

o
J

r) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska,

s) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu),

t) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.

u) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava:

v) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu):

w) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Nazáklade podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 1.250.000,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 663,-
EUR.

Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má:

i. 117 členov - fyzické osoby, pričom súhrnná výška členských vkladov všetkých fyzických osôb - členov
PVS predstavuje 24,28 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora: žiadna z týchto
fyzických osôb pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb
uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS.

ii. 2 členov - právnické osoby, ktorými sú:

- Orechová Potôň agro družstvo, pričom súhrnná výška členského vkladu Orechová Potôň agro
družstva predstavuje 71,29 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora: a

- spoločnosť EXATA GROUP, a.s., pričom súhrnná výška členského vkladu spoločnosti EXATA GROUP,
a.s. predstavuje 4,43 %-ný podiel na základnom i imaní partnera verejného sektora.

c) zúplného znenia Stanov partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3.
tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že

- podiel jednotlivých členov na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na
hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera
verejného sektora,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou

b

osobou
- žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d

. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Orechová Potôň agro družstva, pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) Orechová Potôň agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.
b) Podľa aktuálneho stavu má Orechová Potôň agro družstvo 2 členov, ktorými sú:
i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorej súhrnný členský vklad predstavuje 99,93 %-ný podiel na
základnom imaní Orechová Potôň agro družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora
sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 71,24 %:
a
J

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorej súhrnný členský vklad predstavuje 0,07 %-ný
podiel na základnom imaní Orechová Potôň agro družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
Vo výške 0,05 %.

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Orechová Potôň agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

c—

3. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., príčom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. |. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,05 %):

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.b

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b) bode ii. odrážky druhej, ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3.
písm. b) tohto článku verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že priame a nepriame podiely
spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na majetkovej podstate partnera verejného sektora sú v úhrnnej výške 75,72
%, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom
zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15% podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., príčom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 11,36 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 26,50 %) a

iii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 37,86 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11,600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 4,70 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 16,56 %) a

lií. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 5,24 %).

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je

vo výške 10.000,- EUR:
b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku:
c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding,
Kft,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,
- členom vlastníckej alebo riadiacej Štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 18,55 %, 18,55 % a 0,76%,
ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,
ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,
- ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.


. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia vsúlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu

a/alebo na hlasovacích právach vrámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani

v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne sinou osobou konajúcou s nimi vzhode alebo

spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora

žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona

0 ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera

verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.Článok I.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

„ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne:
„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí. podpisujúci svoj podpis. J.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle
vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresatrvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
c) člena predstavenstva, ktorou je Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad

Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 64 ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 06.12.2019
Mgr„£va Molnárová
advokáť a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
so sídlom: 930 02 Orechová Potôň
IČO: 00 191 647
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 60/7
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k
31. decembru kalendárneho roku 2018 v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona. Nakoľko oprávnená osoba počas
overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho
roku 2018 vykonaného v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona zistila, že došlo k zmenám vlastníckej štruktúry
partnera verejného sektora, oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s 8 11 ods. 6 Zákona
v spojení s $ 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu
predmetných zmien.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. 6 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon a ochrane“) identifikované
nasledovné osohy:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: " SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcianárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Ing. Zoltán Pivoda

Adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 17.03.1968

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narocenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného

sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

b) Zoznam členov partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2018:

c) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2016:

d) Výpis Orechová Potôň agro družstva, so sídlom: 930 02 Orechová Potôň 2066, IČO: 51 644 967, zapísaného

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 10179/T (ďalej len „Orechová Potôň

agro družstvo“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Notárska zápisnica o priebehu ustanovujúcej členskej schôdze Orechová Potôň agro družstva zo dňa

15.03.2018, obsahujúca pôvodný zoznam členov, resp. Stanovy Orechová Potôň agro družstva

v aktuálnom znení,

f) Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov Orechová Potôň agro družstva zo dňa
15.03.2018,

g) Vyhlásenie Orechová Potôň agro družstva o splatení ďalšieho členského vkladu zo dňa 26.04.2018,

h) Zmluva o prevode členského podielu v Orechová Potôň agro družstve a Rozhodnutie o prevode členského
podielu zo dňa 11.05.2018,

i) Čestné vyhlásenie Orechová Potôň agro družstva zo dňa 17.05.2019,

j) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so síčlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s. pre číslo emisie LPO001107462,

1) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LPO001007326,

m) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

n) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 17.05.2019:

0) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |.UA

z

p) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,
49) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,
a.s.) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

r) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo
emisie LP0000303462,

s) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015:

t) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 17.05.2019:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej

v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kýt.“) z Obchodného registra

Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.,

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 17.05.2019:

Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,

IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T

s

<

w
x
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava:

y) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu):

z) Čestné vyhlásenie Poľnahospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 17.05.2019:

aa) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2019, vktorom vyhlasuje, že všetky
identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,

bb) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie (t. j. základné imanie zapisované do obchodného registra) je vo výške
1.250.000,- EUR, pričom základný členský vklad je va výške 663,- EUR. Nakoľko zapisovaným základným
imaním je iba suma uvedená v stanovách partnera verejného sektora a súčasne je táto suma zapísaná
v obchodnom registri, skutočné (celkové) základné imanie družstva (nezapisované do obchodného
registra) predstavuje súhrn všetkých základných ako aj ďalších členských vkladov, na ktoré sa zaviazali
všetci členovia partnera verejného sektora, pričom toto skutočné základné imanie bolo k 31.12.2018
a stále je vo výške 1.300.943,15 EUR.

Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má:

i. 117 členov - fyzických osôb, pričom súhrnná výška základného členského vkladu a ďalších členských
vkladov všetkých fyzických osôb - členov PVS predstavuje 24,28 %-ný podiel na celkovom
(skutočnom) základnom imaní partnera verejného sektora: žiadna z týchto fyzických osôb pritom
nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených nižšie v
rámci vlastníckej štruktúry PVS.

i. 2 členov - právnických osôb, ktorými sú:

- Orechová Potôň agro družstvo, pričom súhrnná výška základného členského vkladu a ďalších
členských vkladov Orechová Potôň agro družstva predstavuje 71,29 %-ný podiel na celkovom
(skutočnom) základnom imaní partnera verejného sektora: a

- spoločnosť EXATA GROUP, a.s., pričom súhrnná výška základného členského vkladu a ďalších
členských vkladov spoločnosti EKATA GROUP, a.s. predstavuje 4,43 %-ný podiel na celkovom
(skutočnom) základnom imaní partnera verejného sektora.

c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom
partnera verejného sektora vyplýva, že
podie! jednotlivých členov na celkovom (skutočnom) základnom imaní partnera verejného sektora je
totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech
z podnikania partnera verejného sektora,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou
osobou

b

žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora
členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

d

Na základe skutočností uvedených vods. 1, tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Orechová Potôň agro družstva, pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) Orechová Potôň agro družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.
Počet členov ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných
členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov
Orechová Potôň agro družstva sa podieľa na jeho celkovom (skutočnom) základnom imaní aj ďalším

3
členským vkladom v hodnote 935.355,- EUR, celkové (skutočné) základné imanie Orechová Polôň agro

družstva - zahťňajúce uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší

členský vklad jedného z členov Orechová Potôň agro družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní
podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania Orechová

Potôň agro družstva a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 936.605,- EUR.

Orechová Potôň agro družstvo má 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 935.355,- EUR, spolu v celkovej výške 935,980,- EUR
(99,93 % podielu na celkovom skutočnom základnom imaní Orechová Potôň agro družstva, pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb
odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate
partnera verejného sektora vo výške 71,24 %) a

i. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,07 % podielu na celkovom skutočnom základnom imaní Orechová Potôň agro
družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,05 %),

c) členom vlastníckej štruktúry Orechová Potôň agro družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

bi

Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričam zistila

nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo

výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.

v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %,

Poľnohospodárska spoločnosť Slovenska, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,05 %),

c) členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

s

Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b) bode ii. odrážky druhej, ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3.

písm. b) tohto článku verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že priame a nepriame podiely

spoločnosti EXATA GROUP, a.s. na majetkovej podstate partnera verejného sektora sú v úhrnnej výške 75,72

%, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti FXATA GROUP, a.s., pričom

zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

il. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako
akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
Štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 11,36 %),

il. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hadnote jednej akcie 250,- EUR
325 ks akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 26,50 %) a

b
iii. spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá je vlastníkom 2.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % padielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa ravná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 37,86 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 4,70 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 16,56 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 5,24 %).

©) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je

vo výške 10.000,- EUR.

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku.

c) zčestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding kft. vyplýva, že

- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je tatožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,

členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný

funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených sčlenstvom

v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

- ani jeden zbeneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 18,55 %, 18,55% 40,76%,
- anijeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

- ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

- ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

- nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspaň niektoré z týchto
kritérií.Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických asôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona
o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora padľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok II,
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne:
„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.".

Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru

partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého

pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je

verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pívoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:

Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom

vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

c) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu:
Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.sPartner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. $ 6a ads. 2 Zákona o ochrane nasledovné asoby:
Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 81104
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionáram vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
vSlovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
privýkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. 5 Ga ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priama alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo slebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $4 ods, 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $11 ods.
5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5 11 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 23.05.2019advokát a konateľ #poločnosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

d

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
so sídlom: Orechová Potôň 930 02
IČO: 00 191647
v mene ktorého konajú: Vladimír Tvaroška, predseda družstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vodd. Dr, vložka č. 60/7
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok |.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej
boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli vprípade partnera verejného sektora
postupom v súlade s ust. 6 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm.
a) vspojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochr: red legalizáciou príjmov z trestne,

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Ing. Zoltán Pivoda

Adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 17.03.1968

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcianárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera
verejného sektora nižšie uvedené daklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)
b)

c)

d)

p)
gl
U)

s)

Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam členov partnera verejného sektora k31.12.2016 aÚplné znenie Stanov partnera
verejného sektora ku dňu 20.06.2016:

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 36 744 344, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.:
10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LPO001007326:

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 21.08.2017,

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I,

Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia
konaného dňa 21.04.2017:

Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., sa sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako
„AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
zo dňa 10.08.2017:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015,

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 21.08.2017:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko,
zapísanej vObchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z
obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.08.2017:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora ačlenov jeho štatutárneho orgánu zo dňa
21.08.2017, vktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch,
ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená
osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného
sektora:

a)

b)

partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva,

ktorého zapisované základné imanie je vo výške 1.250.000,- EUR, pričom základný členský vklad je

vo výške 663,- EUR. Celková výška základných a ďalších členských vkladov je 1.300.943,15 EUR, t.j.

základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 1.300.943,15 EUR.

Podľa aktuálneho zoznamu členov partner verejného sektora má:

i. 135 členov - fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní sa pohybuje medzi 0,05%

a 1,26% podielu na základnom imaní, celkový podiel 135 členov - fyzických osôb na
základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 29,72%,
ii. 1 člena - právnickú osobu, a to spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorej celkový podiel na
základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 70,28%, čím spoločnosť EXATA
GROUP, a.s. je jediným členom partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom
imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.
c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora ana základe diskusie so štatutárnym
orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi
a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora
a inou osobou,
- žiaden zčlenov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného
sektora, okrem člena vlastniaceho majoritný podiel na členských vkladoch - spoločnosti
EXATA GROUP, a.s.,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške
1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo
forme akcií na meno v počte:

4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t.
j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na
základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich 2 vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach
v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 10,54%),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje
obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 24,59%),

iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej
akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár
disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera
verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35,14%),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu Oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) spoločnosť AZC, a.s. je akciavou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR
(rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo
forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcianár disponuje obchodným podielom vo
výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho
podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom
imaní vo výške 15,38%),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vbode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila

k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie je vo výške 10.000,- Eur,

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

d) zČestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding
Kft. a inou osobou,

právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne
jedinému členovi spoločnosti,

nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25%
na hlasovacích právach vPoľnohospodárskom družstve Orechová Potôň alebo na jej
základnom imaní, (podiely trach beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora
sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na
jej základnom imaní vo výške 17,21%, 17,21% a 0,7%),

ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Poľnohospodárskom družstve
Orechová Potôň alebo akéhokoľvek ich člena,

ani jeden zbeneficientov neovláda Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň iným
spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
Poľnohospadárskeho družstva Orechová Potôň, alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň
niektoré z týchto kritérií.
Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že vr: íckej štruktúry partnera

verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $

Sa ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená ristú ý!

užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo sa
skladá z predsedu a ďalších dvoch členov predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia
jeho riadiaceho orgánu oprávnený konať nasledovne: „Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo
všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za
družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“

V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho

orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. Vzmysle

vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa
trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého
pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

c) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého
pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov aich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela kzáveru, že ako fyzické osoby splňajú kritériá
konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7,
811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. oochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75,
945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01
Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, ato tak sama, ako ani
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3
Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie
konečných užívateľov výhod.

2. Žiadny zkonečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe dokumentov uvedených vČlánku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá
povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej vsúlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona možné
požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje,
že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 22.08.2017
gr. Eva Molnárová
vakát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×