Nezaradený subjekt

Smart City Parking s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 11. Január 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Karadžičova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 24. August 2017

Záznam platný do: 10. Január 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Chrenko
Adresa:
Dlhé 2 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Erika Wild
Adresa:
Muškátová 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno JUDr. Erika Wild

Sídlo Muškátová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK č. 5952

Identifikačné číslo organizácie 42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno Smart City Parking s. r. o

Sídlo Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný — register Okresného súdu
Bratislava |, Odd. Sro, vložka č. 117394/B

Identifikačné číslo organizácie 50 733 788

Konajúca Mgr. Zdenko Kučera, konateľ a Mgr. Marcel

Sedlák, konateľ

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je vsúlade s 311 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu
identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty
zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpis zobchodného registra, číslo dožiadania el-153890/2017/B k dátumu
12.07.2017 (ďalej ako „Výpis SCP“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Smart City Parking
s. r.o. (ďalej ako „SCP“)

b) Zakladateľská listina spoločnosti SCP zo dňa 3. februára 2017 (aktuálne a úplné
znenie)

c) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu SCP, preverené na
internetovej stránke — http://www.minv sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d, či
nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov
d) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za
spoločnosť HB Reavis Group B.V. zo dňa 5. mája 2017 so sídlom Claude
Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245
(ďalej ako „Výpis HBRG BV“)

e) Spoločenská zmluva HBRG BY zo dňa 20. júla 2016 (aktuálne a úplné znenie)

f) Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti HBRG BV zo dňa 12. júla 2017 (ďalej
ako „Výpis zo zoznamu spoločníkov“)

g) Čestné vyhlásenie HBRG BY zo dňa 12 júla 2017 (ďalej ako „čestné vyhlásenie
HBRG BV“)

h) Výpis z registra obchodu a spoločnosti Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Holding
S.á r.l. zo dňa 15. júna 2017 so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „Výpis HB Reavis
Halding“)

1) Spoločenská zmluva HB Reavis Holding S.ä r.I. zo dňa 29. mája 2015 (aktuálne
a úplné znenie) (ďalej ako „spoločenská zmluva HB Reavis Holding“)

i) Certifikáty spoločnosti HAWKINSON HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4,
Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením
registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208235
(ďalej ako „Hawkinson“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo
dňa 30. marca 2017

k) Certifikáty spoločnosti KENNESVILLE HOLDINGS LIMITED so sidlom Afentrikas 4,
Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením
registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208126
(ďalej ako „Kennesville“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti
zo dňa 30. marca 2017

) Certifikáty spoločnosti A. J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1

Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť

registrovaná oddelením registrátora spoločnosti a správcu konkurznej podstaty

Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu vNicosii, Cyprus pod

registračným čislom HE 68967 (ďalej ako „AJK") preukazujúce sídlo, založenie,

konateľov a spoločníkov spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej

ako „spoločenská zmluva AJK“)

n) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment
Management Inc. (ďalej ako „Cam“)

9) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti

p) Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „AJK Wealth“)
preukazujúce významné údaje spoločnosti

g) Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spoločenská zmluva AJK“)

r) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom

s) Organizačná štruktúra SCP platná ku dňu 12. júla 2017.

3

Oprávnenej osobe vrámci obstarávania informácii o KÚV, vzhľadom na povinnosť
Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany SCP
dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku
dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť,
úplnosť a pravdivosť,

b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,

c) Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,

d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre SCP neuzavrela žiadne dohody o tichom
spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody
súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,

e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva SCP,
ktoré by mali na SCP vplyv na základe dohody,

f) Konatelia SCP aostatných spoločností vrámci organizačnej štruktúry SCP
nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech
akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora
Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená

osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV vsúlade s ust. $ Ga Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno Priezvisko | Trvalý Dátum Státna Verejný
pobyt narodenia príslušnosť | funkcionár
Ivan (Chrenko — [Dlhé 253/2, | 27.06.1967 | SVK NIE
900 21 Svätý
Jur

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu SCP, spoločníkom SCP je spoločnosť HB Reavis Group B.V., so sidlom
Claude Debussylaan 10. 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245
(ďalej ako „HBRG BV“) vlastniaca 100% obchodného podielu. Táto spoločnosť priamo aj
nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného
sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo
zakladateľskej listiny spoločnosti a zároveň túto skutočnosť SCP preukázal aj čestným
vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu SCP. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne
(nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a vprospech KÚV SCP
vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona

Deľba zisku v SCP (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 11 zakladateľskej listiny O rozdelení zisku spoločnosti alebo o úhrade strát
spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po prednostnom odpočítaní súm
pripadajúcich na dane a poplatky ustanovené právnymi predpismi ana doplnenie
rezervného fondu, ak ešte nie je naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj
spoločnosti, a na časť, ktorá zostane spoločníkom

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť tiež, že sa celý čistý zisk po úhrade daní a poplatkov
ustanovených právnymi predpismi a po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti
alebo že sa celý vyplatí spoločníkom

O rozdeleni zisku rozhoduje valné zhromaždenie s ohľadom na dostatočnú tvorbu rezerv
spoločnosti súvisiacich s plánovaným obchodným rozvojom spoločnosti.

Spoločník nie je povinný prispieť peňažným plnením na úhradu strát spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach v SCP:
Vzmysle čl. 9 zakladateľskej listiny Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú

prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v súlade s právnymi predpismi
pôsobnosť valného zhromaždenia

Konateľmi SCP sú:
(i) Adrián Rác
Brumovická 8495/1, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2017

(i) Mgr. Marcel Sedlák
Brumovická 6, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2017

(iii) Mgr. Zdenko Kučera
Brumovická 8, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2017

(iv) Ing. Jakub Gossányi
Jégého 21, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie: 15.02.2017

Spoločnosť nemá prokuristu. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy
dvaja konatelia spoločne.

Z Výpisu zo zoznamu spoločníkov HBRG BY vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti HB
Reavis Holding S.ä r.|. so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstva, č. zápisu B156287 (ďalej ako „HBR Holding“) vlastniaca 99,994%
obchodného podielu HBRG BV a Hawkinson vlastniaca 0,006% obchodného podielu. HBR
Holding vzhľadom na vlastníctvo 99,994% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých
priamo ovláda a kontroluje HBRG BV. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBRG BV, nepriamo výlučne ovláda
a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že
neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán HBRG BV inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu HBRG BV vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti. Z čestného
vyhlásenie HBRG BV vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej
činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z výpisu HBR Holding vyplýva. že jej spoločníkmi sú spoločnosti Hawkinson vlastniaca
0,01% obchodného podielu a spoločnosť Kennesville vlastniaca 99,99% obchodného
podielu HBR Holding. K vzhľadom na skutočnosť, že Kennesville vlastní 99,99%
obchodného podielu v spoločnosti HBR Halding, tým priamo ovláda spoločnosť HBR
Holding. Kennesville vzhľadom na vlastníctvo 99,99% — obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR Holding, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR
Holding. nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom
verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR Holding vyplýva, že na jej hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného
podielu tejto spoločnosti, ako aj skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická
osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR Holding inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Holding

Z certifikátov Kennesville vyplýva, že Jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK
vlastniaca 99,577% obchodného podielu Kennesville. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK
vlastní 99,577% obchodného podielu v spoločnosti Kennesville, tým priamo ovláda
spoločnosť Kennesville. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99,577% obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Kennesville, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Kennesville, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad
Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam
na základe ktorej spoločnosť AJK drží vmene spoločnosti Cam 99,577% obchodného
podielu spoločnosti Kennesville. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba prostredníctvom
nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth
vlastniaca 99% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth vlastní
99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam. AJK
vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda
a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu
výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú
zmluvu so KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží vmene KÚV 99%
obchodného podielu spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná fyzická osoba prostredníctvom
nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spíňa definíciu KÚV
vzmysle ust. 886a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

V zmysle S 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných
funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 311 Zákona.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
© predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila
postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému

stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 13.07.2017Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×