Nezaradený subjekt

Global 24, s. r. o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Rudlovská 53, Banská Bystrica

Záznam platný od: 20. Júl 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čučmianska dlhá 29, Rožňava

Záznam platný od: 7. August 2017

Záznam platný do: 20. Júl 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Chamraz MBA
Adresa:
Lednická 5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Šebeňa
Adresa:
Kamenná 81 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
20. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Madeleine Šebeňová
Adresa:
Lesná 310 Betliar 04921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
18. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.01.2018 do: 20.07.2018

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 18.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Global 24, s. r. o. so sídlom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 710 798, spoloč-
nosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice |, odd.: Sro, vložka č.: 23459/V v právnom postavení
partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností opráv-
nenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti") na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokumentOprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis zobchodného registra spoločnosti,

2. úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.2018:

3. výpis zobchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s.:

4. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Tel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016:
5. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:
6. výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s.:

1. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015,
8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015,
9. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s..

10. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s.,

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000806087,

12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250,

13. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. :

14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o.:

15. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,

16. čestné vyhlásenia spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:

17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017,

18. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s.:

19. čestné prehlásenie spoločníka — p. Jozef Chamraz,

20. čestné prehlásenie spoločnosti,

21. informácia spoločnosti o zmenách v štruktúre spoločníkov,Vlastnicka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnicka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa
24.4.2018 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000 Eur. Rozsah splatenia
základného imania spoločnosti je 5.000 Eur, t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verífikačného dokumentu nasledovných spoloč-
níkov:
s spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. 8.) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 2.500 Eur, čo predstavuje 50
% podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah
splatenia vkladu Danubia Tel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 2.500 Eur.

« p.lng. Jozef Chamraz MBA, nar.: 28.2.1972, trvale bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany, št občianstvo SR
(ďalej len „Jozef Chamraz“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 2.500
Eur, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imani spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti,
pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Jozefa Chamraza na základné imanie spoločnosti predstavuje 2.500
Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
fednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« > spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

o zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eura 6
ks kmeňových akcií na meno v istinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.. 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

« > spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. 5. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..
o zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

" — Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« > spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

" Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 616490, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s.r. o..

" Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r.o..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mentu dvoch konateľov, ktorými sú:

« p.lng. Jozef Chamraz MBA, nar.: 28.2.1972, trvale bytom Lednická 7689/5, 921 01 Piešťany
« p.lng. Vladimír Marhefka, nar.: 12.5.1980, trvale bytom Vodárenská 848/9, 900 42 Dunajská Lužná
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že
k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením
svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všet-
kých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva,
alebo zákon nestanovujú inak. Na prijatie tých rozhodnutí, ktoré má podľa spoločenskej zmluvy schvaľovať valné zhromaž-
denie kvalifikovanou väčšinou, je potrebný súhlas najmenej 76% všetkých hlasov spoločníkov.

klentifikácia konečného uživateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu kone:
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

ho užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona

« p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,5/100 + 50/100) " 100 > 17,625% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora:

« png. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Hokding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,5/100 + 50/100) " 100 > 17,625% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora,

« p.lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 “ 28/100 “ 50/100) “ 100 > 4,62% a sám nespíňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imani a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (31/100 " 28/100 “ 50/100) “ 100 > 4,34% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:
« p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imani a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (31/100 “ 28/100 + 50/100) " 100 z 4,34% a sám nesplňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:« p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (57100 " 28/100 “ 50/100) 100 > 0,70% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 " 1,57100 " 50/100) “ 100 > 0,375% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného uživateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 50% a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imani a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 " 1,5100 “ 50/100) “ 100 > 0,375%, a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Jozef Chamraz je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a a sám spíňa kritériá 8 Ga ods. 1 pism. a), bod
1 zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za ko-
nečného uživateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spoločnosti DanubiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat-
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ Ga ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že okrem p. Jozefa Chamraza ani jedenjedna z vyššie
uvedených osôb samostatne nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol/a byť považovanýlá za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora. Avšak, na základe ich spoločného postupu (u pánov Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing.
Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík de o osoby, majúce nepriamy podiel na spoloční-
kovi partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora je o veľkosti 50% a je dô-
vodné predpokladať ich spoločný postup vo vzťahu k vykonávaniu oprávnení spoločníka) sa môžu tieto osoby podieľať na
podnikani, riadeni a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov
výhod vzmysk S 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
Žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými uživateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli klentifikovani:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
s Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

« — Ing. Jozef Chamraz MBA, nar.: 28.2.1972, trvale bytom Lednická 5, 921 01 Piešťany, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej
republike vzmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne
platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v pripade emitenta cenných rov prijatých naobchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Nyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.7.2018
PATENT IURIST s.r.o.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapisa-
ná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Global 24, s. r. o. so sidlom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, 1ČO: 44710 798, spoloč-
nosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice |, odd.: Sro, vložka č.: 23459/V v právnom postavení
partnera verejného sektora (ďalej len „partner verajného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností opráv-
nenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej jen „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a vsúlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácií konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkiadov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného uživateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 10.1.2018, číslo dožiadania el-1305/2018/V,

2. potvrdenie Okresného súdu Košice | zo dňa 28.12.2017 o vykonaní zápisu zmien o spoločnosti do obchodného

registra,

úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2017,

výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 12.1.2018,

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016,

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016,

výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-

125146/2017/B s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 12.1.2018:

8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:

9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. čislo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015,

10. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.,

1. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania e-125149/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 12.1.2018:

12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000806087:

13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a, s. čislo emisie LP 0000705250,

14. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. :

15. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-160626/2017/B
s aktualizáciou k 12.1.2018,

16. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. za dňa 18.7.2017,

17. čestné vyhlásenia spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:

18. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:

19. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s.:

20. občiansky preukaz p. Ing. Mareka Šebeňu:

21. čestné prehlásenie spoločnosti,

22. Informácia spoločnosti o zmenách v štruktúre spoločníkov:

7-1 pla 1 m pa

Xlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:


Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa
13.12.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000 Eur. Rozsah splate-
nia základného imania spoločnosti je 5.000 Eur: t. j. základné imanie spoločnosti je vplnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase. vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoloč:
níkov:

+ — spoločnosť DanubiaTgi, a. s. so sidlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 2.500 Eur, čo predstavuje 50
% podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločností, pričom aktuálny rozsah
splatenia vktadu Danubia Tel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 2.500 Eur.

+ p.lng. Marek Šebeňa, nar.: 10.9.1978, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor, št. občianstvo SR
(ďalej len „Ing. Marek Šebeňa“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou
2.500 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spo-
ločnosti, príčom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Mareka Šebeňu na základné imanie spoločnosti predsta-
vuje 2.500 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a, s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,00 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

e > spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

o zvýpísu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

„ — Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavo! Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

+ — spoločnosť DENOVO, a. s. so sidlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.


s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-

biaTel, a. s..

o zvýpisu zobchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcii
na meno víistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomir Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514,600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imani DENOVO, a. s.

Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

+ — spoločnosť SpringCom, s. r. 0. so sidlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. .") je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-

nubiaTel, a. s..

© zvýpisu zobchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s.r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť mä dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Riadiaca štruktúra:

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s.r. o..

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábel") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. 0. 0 veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. o..

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-


mentu dvoch konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

+ —p.lng. Marek Šebeňa, nar.: 10.9.1976, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor
+ png. Vladimir Marhefka, nar.: 12.5.1980, trvale bytom Vodárenská 848/9, 900 42 Dunajská Lužná

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že
k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením
svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktori majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všet:
kých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva,
alebo zákon nestanovujú inak. Na prijatie tých rozhodnuti, ktoré má podľa spoločenskej zmluvy schvaľovať valné zhromaž-
denie kvalifikovanou väčšinou, je potrebný súhlas najmenej 76% všetkých hlasov spoločníkov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona
9 ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« p.lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 " 50/100) + 100 — 17,625% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora,

ep. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnea verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 + 50H00) “ 100 — 17,625% a sám nesplňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora:

+ p. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing, Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 + 28/100 + 50400) " 100 > 4,62% a sám nespíňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá Je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera


verejného sektora vo výške (31/100 + 28/100 > 50/100) “ 100 — 4,34% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného saktora vo výške (31/100 + 28/00 " 50/00) + 100 > 4,34% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubiaľel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (5/100 + 28/100 + 50/100) ? 100 — 0,70% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 + 1,500 + 50/100) “ 100 0,375% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o, s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a, S, s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50100 + 1,5/100 " 50/100) " 100 z 0,375% a sám nesplňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

- p. ng. Marek Šebeňa je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a a sám splňa kritériá 3 6a ods. 1 písm. a), bod
1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za ko-
nečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. 0. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spoločnosti DanubiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat:
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing, Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu 8 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že okrem p. Ing. Mareka Šebeňu ani jeden/jedna z vyššie.
uvedených osôb samostatne nesplňa žiadne kritérium na to, aby mohol/a byť považovaný/á za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora. Avšak, na základe ich spoločného postupu (u pánov Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing.
Miroslav Strečanský, Ľubomír Gero, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík ide o osoby, majúce nepriamy podiel na spoloční-


kovi partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora je o veľkosti 50% a je dô-
vodné predpokladať ich spoločný postup vo vzťahu k vykonávaniu oprávnení spoločníka) sa môžu tieto osoby podieľať na
podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov
výhod v zmysle 8 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládaia alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Sratislava, št. občianstvo SR,
Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,
lng. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR,
Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR,

Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR,
Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR,
Ing. Marek Šebeňa, nar.: 10.9.1976, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Spoločnosť nemá vo svojej vlastnickej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej
republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne
platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
V Bratislave, dňa 15.1,2018. /

PATENT [URIST S.r.o. 1,
JUDr. Ing. Vladimir Neuschl 101 ŤA
konateľ / advokát v g


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENTSpoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sidlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapí:
násy obchodnom registri Okresného súdu Eratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Global 24, s. r. o. so sidlom Čučmianska dlhá 29, D48 01 Rožňava, IČO: 44710 798, spoloč-
nosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice |, odd.: Sro, vložka č.: 23459/V v právnom postavení
partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností opráv-
nenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a registri partnerov verejného sekiora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 v spojení s ustanovením 8 11 ods. 4 zákona a vsúlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
néx rámci identifikácie konečného uživateľa výhod:

1. výpis zobchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, čislo dožiadania el-39344/2017 s aktualizáciou podľa
wwnw.orsr.8k k 20.7.2017:

2. úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2015:

3. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 20.7.2017,

4. výpis za zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2018:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Tel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

výpis zobehodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-

125146/20171B s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 20.7,2017,

výpis za zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 za dňa 18.12.2015:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. čislo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:

čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, t

0. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a, s, zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B

$ aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 20.7.2017,

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000808087:

12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. čislo emisie LP 0000705250:

13. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. :

14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-160626/2017/B:

15. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringGom, s. r. 0. zo dňa 18.7.2017:

16. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. 0. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:

17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:

18. čestné prehlásenie spoločnosti Danubia Tal, a. s.:

19. čestné prehlásenie p. Ing. Mareka Šebeňu:

20. čestné prehlásenie p. Ing. Madeleine Šebeňovej:

21. občiansky preukaz spoločníkov p. Ing. Mareka Šebeňu a P. Ing. Madeleine Šebeňovej:

22. čestné prehlásenie spoločnosti:

vao
ap a

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Veľľkačný dokument podľa $ 11 ads. 6 zákona č. 316/2016 Z. z. a registri parinerov varajného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Global 24, s, r. o, so sidľom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, !ČO: 44 710798
Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa
25.11.2015 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000 Eur. Rozsah splale-
nia základného imania spoločnosti je 5.000 Eur: t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoloč-
níkov:

+ — spoločnosť DanubiaTet, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapisaná
v obchodnom registrí vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.") ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 2.500 Eur, čo predstavuje 50
% podiel na základnom imani spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah
splatenia vkladu Danubia Tel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 2.500 Eur.

+ p. Ing. Marek Šebeňa, nar.: 10.9.1976, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor, št. občianstvo SR
(ďalej len „Ing. Marek Šebeňa!) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s naminálnou hodnotou
1.750 Eur, čo predstavuje 35 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spo-
ločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Mareka Šebeňu na základné imanie spoločnosti predsla-
vuje 1.750 Eur.

« — p.lng. Madeleine Šebeňová, nar.: 10.10.1975, trvale bytom Lesná 310, 049 21 Betliar, št. občianstvo SR (ďalej len
„Ing. Madeleine Šebeňová“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hadnotou 750
Eur, čo predstavuje 15 % podiel na základnom Imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti,
pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Madeleine Šebeňovej na základné imanie spoločnosti predstavuje
750 Eur.

Z výpisu z obchodného registra Danubia Tel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanuhiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akeie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
Jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/8 (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej paďobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.190 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s.

© — zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listínnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a6
ks kmeňových akcíl na meno v lislinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

2 Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytam Kunerádska 1588/19. 841 03 Bratislava, št
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v naminálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, A. $..

Verifikačný dokument podľa 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. a regístí partnarov verajnáho sektora v platnom zngní
pre spoločnosť Global 24, s, r. a. so sidfom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710 798.
« — [n1g. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „lng. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na mena
vlistínnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

« — spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 35 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratistava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/8 (ďalej len ,DENOVO, a.
5.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcil na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcil na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

© zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, príčom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, Že:

s ng. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Braiislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

« — Ľubomir Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcii na meno v listinnej po-
dobe s menovilou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

1 lng. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, šl. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašik“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imani DENOVO, a. s..

# — Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčik“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

« — spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sidlom Dratárska cesta 6164/00, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno vlisíinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3,000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur ča je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTej, a. s..

© — Zvýpisu z obchodného regislra SpringCom, s. r. a. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r. 0. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

"Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, [vale bytom Drotárska cesta 6144/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďatej len „ng. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč.
nosti SpringCom, s. r. o. a veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiei na základnom imaní Sprin-
gCom, s. r. o..

Verlfikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registrí partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Global 24, s. r. o. so sidlom Čučmianska dlhá 29, 04801 Rožňava, IČO: 44 710 798.
- Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, šl. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringČom, s. r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mentu dvoch konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

s p.lng. Marek Šebeňa, nar.: 10.9.1976, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor
« p. lng. Vladimir Marhefka, nar.: 12.5.1980, trvale bytom Vodárenská 848/9, 900 42 Dunajská Lužná

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že
k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením
svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, sk sú prítomní spoločníci, ktori majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všet-
kých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločnikov, ak spoločenská zmluva,
alebo zákon nestanovujú inak. Na prijatie tých rozhodnutí, ktoré má podľa spoločenskej zmluvy schvaľovať valné zhromaž-
denie kvalifikovanou väčšinou, je potrebný súhlas najmenej 75% všetkých hlasov spoločníkov,

Identifikácia konečného uživateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 5 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný uživateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« — p. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, A. s. s priamym padielom na základnom imaní a hlasovacich právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 + 50/100) “ 100 - 17,625% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora,

+ p. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 70,5/100 + 50/400) + 100 > 17,625% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora,

Verifikačný dokument podľa $ 11 ads. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. © registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Global 24, s. r. o, so sidľam Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710798
sp. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s, vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosli DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Miroslav Stračanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 > 28/100 + 5000) 100 - 4,62% a sám nespíňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

+ p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom parinera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach pärtnéra verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ľubomír Gaľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (31/100 " 28/100 “ 50/100) “ 100 — 4,34% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

+ p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spolačnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločností DENOVO, a, s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiarTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podie! na základnom Imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (31/100 " 28100 + 50/100) " 100 — 4,34% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTesl, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (5/100 “ 28/100 > 50/100) + 100 0,70% a sám nespíňa žiadne kritárium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imáni
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 “ 1,5/100 + 50/100) + 100 - 0,375% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. 0. spriamym podislom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringGom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Jozet Vrábel mä nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 ? 1,5/100 + 50/100) + 100 - 0,375% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Marek Šebeňa je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 35% a a sám spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a), bod
1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za ko-
nečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a registii partnerov verajnáho sektora v platnom znení
pe spoločnosť Global 24, s. r. o, sa sidlom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, (ČO: 44 710 798.
« —p. lng. Madeleine Šebeňová je spoločníkom partnera verejného seklora s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 15% a sama nesplňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spoločnosti DanubiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcii spoločnosti vykonáva samoslat-
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločností DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na pripadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelavi splnené podmienky na aplikáciu 8 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosli.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že okrem p. Ing. Mareka Šebeňu ani jedenijedna z vyššie
uvedených osúb samostatne nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol/a byť považovaný/a za konečného užívateľa výhod
partriera verejného sektora. Avšak, na základe ich spoločného postupu (u pánov Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing.
Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašik, Michal Majerčík ide o osoby, majúce nepriamy podiel na spoloční-
kovi partnera verejného sektora, klorého podiel na základnom imani partnera verejného sektora je o veľkosti 50% a je dô-
vodné predpokladať ich spoločný postup vo vzťahu k vykonávaniu oprávnení spoločníka, rovnako v prípade p. Madeleine
Šebovej nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe aľatebo zhadnom výkone práv vo vzťahu k p. Ing. Mare-
kovi Šebeňovi, pričom tiež ide o osoby blízkej sa môžu fieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera
verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konačných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 zákona
© ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiac! orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastniclva obchodného
podielu na spoločnosti, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z lnej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, aka prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, klorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Kongčnými užívateľmi výhod partnera verejného saktora tak boli identifikovaní:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, lrvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1989, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
ng. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ľubomlr Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:
Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:
Ing. Marek Šabeňa, nar.: 10.9.1976, trvale bytom Kamenná 2427/81, 949 01 Nitra - Zobor, št. občianstvo SR:
Ing. Madeleine Šebeňová, nar.: 10.10.1975, trvale bylom Lesná 310, 049 21 Betliar. št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ads. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o ochráné
verejriého záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verajných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike. kt isťau vlastníckaj alebo

riadiacej štruktúry spoločnosti:

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2018 Z. z. o registrí partnerov verejného sektore v platnom znení
pre spoľačnosť Global 24, s. r. o. so sídlom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710 798
Spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej
republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne
platnom a účinnom zneni.

Splnenia podmienok na zápis članov vrcholováho manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je ernitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského šlátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skuločnosli uvedené v lomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

V Bratislave, dňa 26.7.2017

PATENT JURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokátVeľifikačný dokument podľa $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o ragístt partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Global 24, s. r. o. so sidlom Čučmianska dihá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710 798

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×