Nezaradený subjekt

BPS Senec, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 2. August 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Apríl 2018
Záznam do:
1. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Apríl 2018
Záznam do:
1. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Nosko
Adresa:
Sládkovičova 859/9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
17. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Svobodová
Adresa:
Kvetoslavov 278 Kvetoslavov 93041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
17. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo nám. 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.04.2018 do: 1.07.2019

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 17.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Senec, s. r. o.

BPS Senec, s. r. 0., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236
531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71554/B,
v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko a Ing. Katarína Svobodová - konatelia (ďalej len “partner

Ad

verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michaľ Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,

- > aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,

- > čestné prehlásenie spoločnosti BPS Senec, s.r.o.,

- stanovy AGRO — BIO HUBICE, a.s.,

- výpis zobchodného registra spoločnosti AGRO — BIO HUBICE, a.s.,

- výpis zobchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,

- > úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,

- výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,

- úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- >“ čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svéťenský fond“,

- výpis zevidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Méstským soudem vPrahe č.
16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svšťenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku azistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.:


1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o. a AGRO — BIO HUBICE, a.s., ktorých oba vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 4.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 80% základného imania spoločnosti s 80% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so
sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH
Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je ZORROS
rodinný svččenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej
republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným
číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
aich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi

2
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. © poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fond u, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady, Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.
V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoťanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Spoločník 2: AGRO — BIO HUBICE, a.s. so sídlom Hubice 8, 930 39 Hubice, IČO: 34 108 491,
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 44/T, zastúpená
predsedom predstavenstva Vladimírom Tvaroškom a členom predstavenstva Tomášom Bartalom,
ktorý má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera
verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 1.000,- €, je splatený v plnej
výške a predstavuje 20% základného imania spoločnosti s 20% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Činnosťou oprávnenej osoby nebola zistená žiadna osoba, ktorá by napíňala definíciu KÚV
a to aj vzhľadom na výšku podielu Agro-Bio Hubice (20%) v PVS a zistených KÚV, ktorí spolu ovládajú
80% PYS.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konatelia: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika a Ing.
Katarína Svobodová, adresa trvalého pobytu Kvetoslavov 278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská
republika, dátum narodenia 31.12.1972, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne.
Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno
a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Ill.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,
2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár, ktorým nie je ani žiadny identifikovaný konečný užívateľ výhod, v zmysle ustanovenia čl.
Il, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených vči. II., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019

NA

A. ) JI
JUDF.. Michál Badiniský
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Senec, s. r. o.

BPS Senec, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236
531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77554/B,
v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko a Ing. Katarína Svobodová - konatelia (ďalej len “partner
verejného sektora“, “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:
- “aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,
- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.,
- > čestné prehlásenie spoločnosti BPS Senec, s.r.o.,
- stanovy AGRO — BIO HUBICE, a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti AGRO — BIO HUBICE, a.s.,
- výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
- > úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
- > rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,
- výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- > výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT:

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation,

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.,

- “občiansky preukaz Ing. Petra Noska.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku azistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.
Článok I.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Senec, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1,
s.r.o. a AGRO — BIO HUBICE, a.s., ktorých oba vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO:
46 334 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 4.000,- €, je splatený v plnej výške
a predstavuje 80% základného imania spoločnosti s 80% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť
BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den liseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deeď“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
úsporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.
Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je vsúčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur, HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, naplňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

Vzmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
E:. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Spoločník 2: AGRO — BIO HUBICE, a.s. so sídlom Hubice 8, 930 39 Hubice, IČO: 34 108 491,
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 44/T, zastúpená
predsedom predstavenstva Vladimírom Tvaroškom a členom predstavenstva Tomášom Bartalom,
ktorý má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera
verejného sektora. Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 1.000,- €, je splatený v plnej
výške a predstavuje 20% základného imania spoločnosti s 20% podielu na hlasovacích právach,
zisku/likvidačnom zostatku.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konatelia: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika a lng.
Katarína Svobodová, adresa trvalého pobytu Kvetoslavov 278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská
republika, dátum narodenia 31.12.1972, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie menom spoločnosti: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne.
Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno
a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Il.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.
Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár, ktorým nie je ani žiadny identifikovaný konečný užívateľ výhod, v zmysle ustanovenia čl.
ll, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 13.4.2018fe
JUDr. 7 ah
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti BPS Senec, s. r. o.

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou POLÁČEK 8: PARTNERS s. r. o.

- ako oprávnenou osobou -

dňa 25. júla 2017

POLÁČEK:PARTNERS
Tento VERIFIKAČNÝ DOKUMENT je vypracovaný v súlade s $ 11 ods. 5 zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vznení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

(1)

(2)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

BPS Senec, s. r. 0., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 47 236 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 77554/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“).
OPRÁVNENÁ OSOBA

POLÁČEK 8: PARTNERS s. r. 0., advokátska kancelária založená a existujúca podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava
— mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala
od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli vpožadovanom rozsahu
poskytnuté, ide najmä o:

(i) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne
úkony,

(ii) úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa
23.10.2013,

(iii) úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa
29.11.2011,

(iv) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

" mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

1) mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora
alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

Strana 2 z 8
3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je
uvedené v prvom a druhom bode,

4.) máprávo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

5.) sama nespíňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným
postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

. za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora
sa vzmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov považuje/ považujú:

1) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého
pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky,

2.) pani Ing. Katarína Svobodová, konateľka spoločnosti, adresa
trvalého pobytu Kvetoslavov 278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská
republika, dátum narodenia 31.12.1972, štátna občianka
Slovenskej republiky,

. vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie
je/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi
vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa
článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z.z.

. súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora nie je osoba — verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
vSlovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

„ všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej
osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu
aku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť
a úplnosť,

- nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod,

(v) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1,
s.r.o. pre právne úkony,

Strana 32 8
(b)

(c)

(d)

(e)

(vi) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti BPS green energy 1, S.r.o.,

(vii) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti AGRO — BIO HUBICE,
a.s. pre právne úkony,

(viii) — úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti AGRO — BIO HUBICE,
a.S.,

(ix) úplné znenie stanov spoločnosti AGRO — BIO HUBICE, a.s.,

(x) výpis zobchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa
spoločnosti BALLO, B.V.,

(xi) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

(xii) rozhodnutie spoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka
spoločnosti BALLO, B.V.,

(xiil) — výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa
spoločnosti FOX-B Foundation.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že
Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou
podľa $ 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

« spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06
Bratislava, IČO: 46 384 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 76886/B, ktorá má 80% podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku
Partnera verejného sektora,

„ spoločnosť AGRO — BIO HUBICE, a.s., so sídlom Hubice 8, 930 39 Hubice,
IČO: 34 108 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sa, vložka č. 44/T, ktorá má 20% podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného
sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti

BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom

Strana 42 8
(0

(g)

(h)

(i)

6)

(k)

()

Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná vobchodnom
registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B
Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku lichtenštajnského
kniežatstva. — Zverejných © zdrojov týkajúcich sa právneho — poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho
poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficientoch,
ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany
spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie
otom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích
právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je
možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod tejto
spoločnosti.

Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe nebol zo strany
spoločnosti AGRO — BIO HUBICE, a.s. poskytnutý zoznam akcionárov spoločnosti,
čiže doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti, nie je možné
identifikovať žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod tejto
spoločnosti.

Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela
k záveru, že žiadna fyzická osoba nespíňa kritéria pre určenie konečného užívateľa
výhod uvedené v $ 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. S ohľadom na uvedenú skutočnosť sa za konečných
užívateľov výhod budú vzmysle $ 6a ods. 2 predmetného zákona považovať
členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú a za konečných
užívateľov výhod (ďalej len „Koneční užívatelia výhod“) sa považujú: pán Ing.
Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava —
Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky a pani Ing. Katarína Svobodová, konateľka spoločnosti,
adresa trvalého pobytu Kvetoslavov 278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika,
dátum narodenia 31.12.1972, štátna občianka Slovenskej republiky.

Zároveň bolo zistené, že Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Totožnosť pána Ing. Petra Noska ako Konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou

osobou zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti. Nakoľko
pani Ing. Katarína Svobodová ako Konečná užívateľka výhod odmietla Oprávnenej

Strana 528
2.

osobe poskytnúť doklad totožnosti, bola jej totožnosť, resp. overenie jej
identifikácie vykonané na základe iného dôveryhodného a nezávislého zdroja,
ktorým je aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre
právne úkony, ako aj úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
zo dňa 29.11.2011, na ktorej je vyznačené obcou Kvetoslavov úradné overenie
podpisu pani Ing. Kataríny Svobodovej na základe jej občianskeho preukazu.
Zhodou rodných čísel na predmetných dokumentoch bola identifikácia tejto osoby
overená.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou
s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 5.000,00 EUR a je splatené
v celom rozsahu.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

" spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06
Bratislava, IČO: 46 384 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76886/B, ktorá má 80% podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku
Partnera verejného sektora,

" spoločnosť AGRO — BIO HUBICE, a.s., so sídlom Hubice 8, 930 39 Hubice,
IČO: 34 108 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sa, vložka č. 44/T, ktorá má 20% podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného
sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na
jeho základnom imaní, hlasovacích právach azisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel,
Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské
kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom
registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B
Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. — Zverejných zdrojov — týkajúcich — sa právneho poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho
poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficientoch,
ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

Strana 62 8
() — Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany
spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie
otom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích
právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je
možné určiť vlastnícku štruktúru tejto spoločnosti.

(g) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe nebol zo strany
spoločnosti AGRO — BIO HUBICE, a.s. poskytnutý zoznam akcionárov spoločnosti,
čiže doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti, nie je možné
určiť vlastnícku štruktúru tejto spoločnosti.

(h) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie
spoločníkov Partnera verejného sektora.

(i) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia: pán Ing. Peter
Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré
Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej
republiky a pani Ing. Katarína Svobodová, adresa trvalého pobytu Kvetoslavov
278, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, dátum narodenia 31.12.1972, štátna
občianka Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene
Partnera verejného sektora: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v Jej mene
samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému
menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

()) Sohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie
osoby.

VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vzmysle čl. 2 ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

INFORMÁCIE K $ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Strana 7 z 8
5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25. júla 2017

/POLÁČEK 8: PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, advokát a konateľ

Strana 8 z 8

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×