Nezaradený subjekt

BPS Myjava, s.r.o.

Myjava
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: časť Turá Lúka 195, Myjava

Záznam platný od: 19. Marec 2021

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 31. Júl 2017

Záznam platný do: 18. Marec 2021


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniel Krátký
Adresa:
Okoř 16 Okoř 25264
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Záznam do:
16. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2019
Záznam do:
16. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 15 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.03.2021 do: 18.03.2021

StiahniZáznam platný od: 28.06.2019 do: 16.03.2021

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 28.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Myjava, s. r. o.

BPS Myjava, s. r. o., so sídlom časť Turá Lúka 195, 907 03 Myjava, SR, IČO: 47 236 515, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77539/B, zastúpená konateľmi
Ing. Ľuboš Obuch a MgA. Vladimír Volečko (ďalej len “partner verejného sektora")

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 15, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis PVS z príslušného obchodného registra,

- aktuálna spoločenská zmluva PVS,

- rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 8.12.2020,

- výpis z obchodného registra družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave,

- čestné vyhlásenie Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 14.1.2021,

- stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017,

- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenské farmárske, a.s.,

- aktuálne znenie stanov spoločnosti Slovenské farmárske, a.s,

- vyhlásenie predstavenstva spoločnosti Slovenské farmárske, a.s., zo dňa 17.2.2021, ktoré obsahuje
identifikáciu akcionárov, počet a menovitú hodnotu akcií každého akcionára, počet hlasov každého
akcionára,

- výpis z obchodného registra spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.,

- stanovy spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s. zo dňa 30.6.2017,

- výpis z obchodného registra spoločnosti FARMA INVEST, s.r.o.,

- občiansky preukaz Ing. Ľuboš Obuch , MgA. Vladimír Volečko,

- občiansky preukaz Daniel Krátký.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v občianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 03.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladu jediného spoločníka a je v plnej miere splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.
2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníka:

Spoločník: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom časť Turá Lúka 195, Myjava 907 03,
IČO: 00 203 777, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Dr, vložka č.
10081/R. Vklad spoločníka : Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave na základnom imaní spoločnosti
je 5.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 100 % základného imania spoločnosti so 100 %
hlasov.

V zmysle $ 127, ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
V zmysle 8 127, ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný
počet hlasov. V zmysle 8 127, ods. 3 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie rozhoduje prostou
väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet
hlasov.

Spoločenská zmluva PVS odlišnú úpravu neobsahuje.

Vzmysle článku XII., bodu 2 spoločenskej zmluvy čistý zisk sa rozdelí medzi spoločníkov
v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným vkladom. Rozdelenie zisku schvaľuje valné zhromaždenie
(čl. XII., bod 3).

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má Roľnícke družstvo "Turá
Lúka" v Myjave 105 členov, z toho 104 členov sú fyzické osoby.

Zostávajúcim členom družstva je spoločnosť Slovenské farmárske, a.s., so sídlom: Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, IČO: 47 254 246, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1757/V, ktorý jediný disponuje členským podielom vo výške väčšej
ako 25%.

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017:
„„Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu, že jeden hlas
je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu a jeden hlas počítaný na 1 euro menovitej
hodnoty družstevného podielnického listu, ak je člen družstva zároveň podielnikom.““

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa
30.05.2017: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov, u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“
Základné imanie spoločnosti Slovenské farmárske, a.s. je tvorené zo 100 kmeňových
listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33.968,- Eur.

Spoločnosť Slovenské farmárske, a.s. má dvoch akcionárov — právnické osoby, pričom majoritným
akcionárom s 99% akcií ( 99 kusov akcií) je obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity,
a.s., IČO: 46 382569, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1553/V a minoritným členom je
obchodná spoločnosť FARMA INVEST, s.r.o., IČO: 52 854 884, so sídlom Galvaniho 7/A, Bratislava -
mestská časť Ružinov 821 04, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |., odd.
Sro, vložka č. 149602/B, s 1 % akcií ( 1 kus akcií).

Každý akcionár má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- Euro menovitej
hodnoty akcií vzmysle čl. IX. Stanov akciovej spoločnosti (bod 9.2). Valné zhromaždenie ju
uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, t.j. akcionári, ktorí majú spoločne 100
% všetkých hlasov. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas
hlasov akcionárov, ktorí disponujú vsúlade sbodom 9.2 stanov 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou
všetkých hlasov.Spôsob rozdelenia zisku určujú stanovy akciovej spoločnosti, pričom podiely na zisku akcionárov sa,
v zmysle čl. XIV. stanov akciovej spoločnosti, vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi
vlastnených a zároveň splatených akcií (bod 14.1). Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu
zisku inak.

Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., IČO: 46 382 569 so základným imaním vo
výške 25.000,- Eur. Počet akcií spoločnosti je 500, druh — kmeňové, v listinnej podobe, vo forme na
meno, s menovitou hodnotou: 50 EUR/1 akcia. Vzmysle čl. VI. ods. 5, stanov sa počet hlasov
akcionárov určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára kvýške základného imania
spoločnosti. V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu
prislúcha jeden hlas vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná
s menovitou hodnotou jednej akcie spoločnosti. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné
zhromaždenie v zmysle čl. VIII a čl. XVIII stanov spoločnosti. Majoritným akcionárom s podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 99 % je Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale
bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR.

Na základe uvedeného fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň 25% na
hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel Krátký,
narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR.

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Ing. Ľuboš Obuch , občan SR, nar. 27.5.1971, trvale bytom Ulica Svätého
Urbana 1670/33, Šenkvice 900 81, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: MgA. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 6.4.1979, trvale bytom Leškova 4, Bratislava —
mestská časť Staré Mesto 811 04, Slovenská republika.
Podľa článku VIll., bodu 1 spoločenskej zmluvy: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja
konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon
nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho
podpisu.

Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika,
občan ČR.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Daniel Krátký, nar. 24.03.1971, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Okoť 16,
252 64 Okoť, Česká republika,

2. Konateľ č. 1: Ing. Ľuboš Obuch , občan SR, nar. 27.5.1971, trvale bytom Ulica
Svätého Urbana 1670/33, Šenkvice 900 81, Slovenská republika.

3. Konateľ č. 2: MgA. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 6.4.1979, trvale bytom Leškova
4, Bratislava — mestská časť Staré Mesto 811 04, Slovenská republika.

v súlade s ustanovením čl. 2, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov nezastávajú funkciu verejného funkcionára.

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. 2, ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejným funkcionárom nie sú ani identifikovaný
konečný užívateľ výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 6, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených vči. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného


sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 6, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 17.3.2021

7

adiriský
r. Micl

JUDr. MICHAL BADINSKÝ
ADVOKÁT

ČSA 15, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
1ČO:42003091 DIČ: 1073892765
wwxw.badinsky.sk
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Myjava, s. r. o.

BPS Myjava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 515, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77539/B, zastúpená konateľmi
Ing. Ľuboš Obuch a MgA. Vladimír Volečko (ďalej len “partner verejného sektora“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 15, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis PVS z príslušného obchodného registra,

- aktuálna spoločenská zmluva PVS,

- rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 8.12.2020,

- výpis z obchodného registra družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- čestné vyhlásenie Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 14.1.2021,

- stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017,

- výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenské farmárske, a.s.,

- aktuálne znenie stanov spoločnosti Slovenské farmárske, a.s,

- vyhlásenie predstavenstva spoločnosti Slovenské farmárske, a.s., zo dňa 17.2.2021, ktoré obsahuje
identifikáciu akcionárov, počet a menovitú hodnotu akcií každého akcionára, počet hlasov každého
akcionára,

- výpis z obchodného registra spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.,

- stanovy spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s. zo dňa 30.6.2017,

- výpis z obchodného registra spoločnosti FARMA INVEST, s.r.o.,

- občiansky preukaz Ing. Ľuboš Obuch , MgA. Vladimír Volečko,

- občiansky preukaz Daniel Krátký.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vobčianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článokil.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 03.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladu jediného spoločníka a je v plnej miere splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.
2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníka:

Spoločník: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom časť Turá Lúka 195, Myjava 907 03,
IČO: 00 203 777, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Dr, vložka č.
10081/R. Vklad spoločníka : Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave na základnom imaní spoločnosti
je 5.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 100 % základného imania spoločnosti so 100 %
hlasov.

V zmysle 8 127, ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
V zmysle $ 127, ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný
počet hlasov. V zmysle 8 127, ods. 3 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie rozhoduje prostou
väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet
hlasov.

Spoločenská zmluva PVS odlišnú úpravu neobsahuje.

V zmysle článku XII., bodu 2 spoločenskej zmluvy čistý zisk sa rozdelí medzi spoločníkov
v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným vkladom. Rozdelenie zisku schvaľuje valné zhromaždenie
(čl. XII., bod 3).

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má Roľnícke družstvo "Turá
Lúka" v Myjave 105 členov, z toho 104 členov sú fyzické osoby.

Zostávajúcim členom družstva je spoločnosť Slovenské farmárske, a.s., so sídlom: Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, IČO: 47 254 246, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1757/V, ktorý jediný disponuje členským podielom vo výške väčšej
ako 25%.

V zmysle $ 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017:
„„Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu, že jeden hlas
je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu a jeden hlas počítaný na 1 euro menovitej
hodnoty družstevného podielnického listu, ak je člen družstva zároveň podielnikom.““

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa
30.05.2017: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov, u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“
Základné imanie spoločnosti Slovenské farmárske, a.s. je tvorené zo 100 kmeňových
listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33.968,- Eur.

Spoločnosť Slovenské farmárske, a.s. má dvoch akcionárov — právnické osoby, pričom majoritným
akcionárom s 99% akcií ( 99 kusov akcií) je obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity,
a.s., IČO: 46 382569, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1553/V a minoritným členom je
obchodná spoločnosť FARMA INVEST, s.r.o., IČO: 52 854 884, so sídlom Galvaniho 7/A, Bratislava -
mestská časť Ružinov 821 04, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |., odd.
Sro, vložka č. 149602/B, s 1 % akcií ( 1 kus akcií).

Každý akcionár má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- Euro menovitej
hodnoty akcií vzmysle čl. IX. Stanov akciovej spoločnosti (bod 9.2). Valné zhromaždenie ju
uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, t.j. akcionári, ktorí majú spoločne 100
% všetkých hlasov. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas
hlasov akcionárov, ktorí disponujú vsúlade s bodom 9.2 stanov 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou
všetkých hlasov.

Spôsob rozdelenia zisku určujú stanovy akciovej spoločnosti, pričom podiely na zisku akcionárov sa,
v zmysle čl. XIV. stanov akciovej spoločnosti, vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi
vlastnených a zároveň splatených akcií (bod 14.1). Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu
zisku inak.

Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., IČO: 46 382 569 so základným imaním vo
výške 25.000,- Eur. Počet akcií spoločnosti je 500, druh — kmeňové, v listinnej podobe, vo forme na
meno, s menovitou hodnotou: 50 EUR/1 akcia. Vzmysle čl. VI. ods. 5, stanov sa počet hlasov
akcionárov určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára kvýške základného imania
spoločnosti. V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu
prislúcha jeden hlas vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná
s menovitou hodnotou jednej akcie spoločnosti. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné
zhromaždenie v zmysle čl. VIII a čl. XVIII stanov spoločnosti. Majoritným akcionárom s podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 99 % je Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale
bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR.

Na základe uvedeného fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň 25% na
hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel Krátký,
narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR.

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Ing. Ľuboš Obuch , občan SR, nar. 27.5.1971, trvale bytom Ulica Svätého
Urbana 1670/33, Šenkvice 900 81, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: MgA. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 6.4.1979, trvale bytom Leškova 4, Bratislava —
mestská časť Staré Mesto 811 04, Slovenská republika.
Podľa článku Vlll., bodu 1 spoločenskej zmluvy: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja
konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon
nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho
podpisu.

Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie sodbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika,
občan ČR.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Daniel Krátký, nar. 24.03.1971, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Okoť 16,
252 64 Okoľ, Česká republika,

2. Konateľ č. 1: Ing. Ľuboš Obuch , občan SR, nar. 27.5.1971, trvale bytom Ulica
Svätého Urbana 1670/33, Šenkvice 900 81, Slovenská republika.

3. Konateľ č. 2: MgA. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 6.4.1979, trvale bytom Leškova
4, Bratislava — mestská časť Staré Mesto 811 04, Slovenská republika.

v súlade s ustanovením čl. 2, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov nezastávajú funkciu verejného funkcionára.

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. 2, ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejným funkcionárom nie sú ani identifikovaný
konečný užívateľ výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 6, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených včl. ll., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného


sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 6, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 10.3.2021]

/
ÁSA 15,91 4 01 BANSKÁ BYSTRICA
/ 1ČO:42003091 DIČ: 1076892765
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Myjava, s. r. o.

BPS Myjava, s. r. 0., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 515, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77539/B, zastúpená konateľmi
Ing. Petrom Noskom a Ing. Vladimírom Volečkom [ďalej len “partner verejného sektora“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len "oprávnená osoba“)

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis PVS z príslušného obchodného registra

- aktuálna spoločenská zmluva PVS

- zápisnica z valného zhromaždenia PVS

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS

- výpis z obchodného registra družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- aktuálne znenie stanov družstva:

- zoznam členov družstva, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva, výšku členského vkladu
každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva:

- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave,

- zápisnica z poslednej členskej schôdze Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave,

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave,

- výpis z obchodného registra družstva Slovenské farmárske, družstvo,

- aktuálne znenie stanov družstva Slovenské farmárske, družstvo

- aktuálny zoznam členov družstva Slovenské farmárske, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu členov
družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva,

- zápisnica z poslednej členskej schôdze družstva Slovenské farmárske, družstvo

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Slovenské farmárske, družstvo,

- výpis z obchodného registra spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.

- aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s,

- aktuálny zoznam akcionárov KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., ktorý obsahuje identifikáciu
akcionárov, počet a menovitú hodnotu akcií každého akcionára, počet hlasov každého akcionára,

- zápisnica z posledného valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private
Eguity, a.s.

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod,

- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS — spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti BALLO, BY,

- stanovy spoločnosti BALLO, B.V.,čestné prehlásenie partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčľenský fond“,

- výpis z evidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Mšstským soudem v Prahe č. 16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčťenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018,

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska, Ing. Vladimíra Volečka,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vobčianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 03.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov všetkých spoločníkov a je v plnej miere
splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníkov:
Spoločník č. 1: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom časť Turá Lúka 195, Myjava 907
03, IČO: 00 203 777, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Dr,
vložka č. 10081/R. Vklad spoločníka : Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave na základnom imaní
spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti so
40% hlasov.

Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO: 46
384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je
splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1%
obchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom 3/4 všetkých hlasov spoločníkov,
ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

V zmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na
zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má:
A) Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave 120 členov, z toho 119 členov sú fyzické osoby,
ktoré majú spolu 4,7 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach už aj po započítaní DPL 21,94% -
žiadny z členov — fyzických osôb teda nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%).
Zostávajúcim členom družstva je družstvo Slovenské farmárske, družstvo, so sídlom: Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, IČO: 47 254 246, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Dr, vložka č. 1404/V, s členským podielom vo výške 95,30% (podiel na hlasovacích
právach 78,06%).

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017:
„mbri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu, že jeden hlas
je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu a jeden hlas počítaný na 1 euro menovitej
hodnoty družstevného podielnického listu, ak je člen družstva zároveň podielnikom.““

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa
30.05.2017: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov: u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“

Družstvo Slovenské farmárske, družstvo má dvoch členov — právnické osoby, pričom
majoritným členom s členským podielom 99% je obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private
Eguity, a.s., IČO: 46 382 569, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1553/V a minoritným členom je
obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s. IČO: 36 189 367, so sídlom Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa,
vložka č. 1050/V s členským podielom vo výške 1%. Pričom každý člen družstva má pri hlasovaní na
členskej schôdzi jeden hlas na každé 1,- Euro menovitej hodnoty svojho členského vkladu v zmysle čl.
V Stanov družstva. O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje členská schôdza družstva pri schvaľovaní
účtovnej závierky. V zmysle čl. V. ods. 8 Stanov družstva podiel člena na zisku sa určí pomerom výšky
jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov.

Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., IČO: 46 382 569 so základným imaním vo
výške 25.000,- Eur. Počet akcií spoločnosti je 250, druh — kmeňové, v listinnej podobe, vo forme na
meno, s menovitou hodnotou: 100 EUR/1 akcia. V zmysle čl. VI. stanov sa počet hlasov akcionárov
určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára kvýške základného imania spoločnosti.
V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu prislúcha jeden hlas
vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná s menovitou hodnotou
jednej akcie spoločnosti. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle č. VII
a čl. XVIII stanov spoločnosti. Majoritným akcionárom s podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach vo výške 99 % je Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť,
Česká republika, občan ČR.

Na základe uvedeného fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň 25% na
hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel Krátký,
narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR s nepriamym
podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca 30,60%.

B) Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora je nasledovná:
spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o. má jediného spoločníka a to spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom
Smaragd 16, Drachten9207GH, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná adresa: Mient 24,29031C
Capelle aan den ljssel, Holandské kráľovstvo IČO: 803638152, so 100% podielom na hlasovacích
právach, na základnom imaní aj na zisku spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.. Spoločnosť BALLO,
B.V. je akciovou spoločnosťou, s akciami na meno, 40 ks akcií - každá s menovitou hodnotou 450,-
Eur, spolu základné imanie 18.000,- Eur.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným akcionárom/spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je ZORROS rodinný svčľťenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva
spravodlivosti Českej republiky vedenej Mšstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH,
pod identifikačným číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčľenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Mšstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
aich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia, Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov,

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.
Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod vzmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených
dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo
zistené, že takýmito osobami na základe vyššie uvedených skutočností sú:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika,

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:
Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06
Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.
Konateľ č. 2: Ing. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 27.07.1950, trvale bytom Hviezdoslavova 472/36,
Senica 905 01, Slovenská republika.

Podľa článku Vlll, bodu 1 spoločenskej zmluvy: Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej
mene spoločne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu
spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Ill.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej — zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika,

3. Daniel Krátký, nar. 24.03.1971, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Okoť 16,
252 64 Okoť, Česká republika,

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika,

3. Daniel Krátký, nar. 24.03.1971, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Okoť 16, 252 64 Okof, Česká republika,

4. Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova
859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

5. Konateľ č. 2: Ing. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 27.07.1950, trvale bytom
Hviezdoslavova 472/36, Senica 905 01, Slovenská republika.

v súlade s ustanovením 82, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov nezastávajú funkciu verejného funkcionára.

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. 1l, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. 1l., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019AML San
JUDr. Michal Badinský
[3892
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Myjava, s. r. o.

BPS Myjava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 515, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77539/B, zastúpená konateľmi
Ing. Petrom Noskom a Ing. Vladimírom Volečkom (ďalej len “partner verejného sektora“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z príslušného obchodného registra

- aktuálna spoločenská zmluva PVS

- zápisnica z valného zhromaždenia PVS

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS

- výpis z obchodného registra družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- aktuálne znenie stanov družstva:

- zoznam členov družstva, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva, výšku členského vkladu
každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva:

- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- zápisnica z poslednej členskej schôdze Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave:

- výpis z obchodného registra družstva Slovenské farmárske, družstvo:

- aktuálne znenie stanov družstva Slovenské farmárske, družstvo

- aktuálny zoznam členov družstva Slovenské farmárske, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu členov
družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva:

- zápisnica z poslednej členskej schôdze družstva Slovenské farmárske, družstvo

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Slovenské farmárske, družstvo:

- výpis z obchodného registra spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.:

- aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s:

- aktuálny zoznam akcionárov KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., ktorý obsahuje identifikáciu
akcionárov, počet a menovitú hodnotu akcií každého akcionára, počet hlasov každého akcionára,

- zápisnica z posledného valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private
Eguity, a.s.,

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.:
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod:

- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS — spoločnosti BPS green energy 1, s.r..
- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.:

- aktuálne stanovy spoločnosti BALLO, B.V. — jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1,
s.r.o.

- výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti BALLO, B.V.


- výpis z príslušného registra nadácie FOX-B Foundation

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vobčianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 03.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené zvkladov všetkých spoločníkov a je vplnej miere
splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníkov:
Spoločník č. 1: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom časť Turá Lúka 195, Myjava 907
03, IČO: 00 203 777, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Dr,
vložka č. 10081/R. Vklad spoločníka : Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave na základnom imaní
spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti so
40% hlasov.

Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO: 46
384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd. Sro, vložka č.
76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000, - £, je
splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1%
obchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom 3/4 všetkých hlasov spoločníkov,
ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

V zmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na
zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má:
A) Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave 120 členov, z toho 119 členov sú fyzické osoby,
ktoré majú spolu 4,7 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach už aj po započítaní DPL 21,94% -
žiadny z členov — fyzických osôb teda nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%).
Zostávajúcim členom družstva je družstvo Slovenské farmárske, družstvo, so sídlom: Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, IČO: 47 254 246, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Dr, vložka č. 1404/V, s členským podielom vo výške 95,30% (podiel na hlasovacích
právach 78,06%).

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa 30.05.2017:
„„Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu, že jeden hlas
je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu a jeden hlas počítaný na 1 euro menovitej
hodnoty družstevného podielnického listu, ak je člen družstva zároveň podielnikom.““

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Roľníckeho družstva "Turá Lúka" v Myjave zo dňa
30.05.2017: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov, u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“

Družstvo Slovenské farmárske, družstvo má dvoch členov — právnické osoby, pričom
majoritným členom s členským podielom 99% je obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private
Eguity, a.s., IČO: 46 382 569, so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1553/V a minoritným členom je
obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s. IČO: 36 189 367, so sídlom Protifašistických
bojovníkov 11, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa,
vložka č. 1050/V s členským podielom vo výške 1%. Pričom každý člen družstva má pri hlasovaní na
členskej schôdzi jeden hlas na každé 1,- Euro menovitej hodnoty svojho členského vkladu v zmysle čl.
V Stanov družstva. O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje členská schôdza družstva pri schvaľovaní
účtovnej závierky. V zmysle čl. V. ods. 8 Stanov družstva podiel člena na zisku sa určí pomerom výšky
jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov.

Spoločnosť KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s., IČO: 46 382 569 so základným imaním vo
výške 25.000,- Eur. Počet akcií spoločnosti je 250, druh — kmeňové, v listinnej podobe, vo forme na
meno, s menovitou hodnotou: 100 EUR/1 akcia. V zmysle čl. VI. stanov sa počet hlasov akcionárov
určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania spoločnosti.
V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu prislúcha jeden hlas
vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná s menovitou hodnotou
jednej akcie spoločnosti. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle či. VIII
a čl. XVIll stanov spoločnosti. Majoritným akcionárom s podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach vo výške 99 % je Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť,
Česká republika, občan ČR.

Na základe uvedeného jedinou fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň
25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel
Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okof, Česká republika, občan ČR

s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca
30,60%.B) Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora je nasledovná:
spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o. má jediného spoločníka a to spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom
Smaragd 16, Drachten9207GH, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná adresa: Mient 24,2903LC
Capelle aan den lissel, Holandské kráľovstvo IČO: 803638152, so 100% podielom na hlasovacích
právach, na základnom imaní aj na zisku spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.. Spoločnosť BALLO,
B.V. je akciovou spoločnosťou, s akciami na meno, 100 ks akcií - každá s menovitou hodnotou 450,-
Eur, spolu základné imanie 45.000,- Eur. Jediným akcionárom spoločnosti BALLO, B.V. je nadácia FOX
- B Foundation, so sídlom: Landstrasse 99, 9494 Schaan, Principality of Lichtenstein (Lichtenštajnské
kniežactvo) a teda je aj jediným subjektom so 100% podielom na hlasovacích právach, na základnom
imaní aj na zisku spoločnosti BALLO, B.V.. Nadácia FOX - B Foundation sa riadi a je založená podľa
právneho poriadku Lichtenštajnského kniežactva. V zmysle uvedenej právnej úpravy nadácia síce
%

vedie záznamy o zakladateľoch aj beneficientoch, avšak tieto záznamy neposkytuje tretím osobám.
Činnosťou oprávnenej osoby bolo zistené, že štatutárnym orgánom nadácie je trojčlenná nadačná
rada, pričom na konanie vmene nadácie sa vyžaduje podpis aspoň dvoch jej členov. Nakoľko
oprávnenej osobe neboli poskytnuté informácie alebo doklady o tom, kto má účasť na základnom
imaní, hlasovacích právach, či prípadnom zisku nadácie, nie je možné vo vlastníckej štruktúre
druhého spoločníka partnera verejného sektora identifikovať ako konečného užívateľa výhod žiadnu
fyzickú osobu.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov
identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo
zistené, že takouto osobou na základe vyššie uvedených skutočností je výlučne:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR
s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo výške cca
30,60%

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:
Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06
Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: Ing. Vladimír Volečko, občan SR, nar. 27.07.1950, trvale bytam Hviezdoslavova 472/36,
Senica 905 01, Slovenská republika.

Podľa článku VIII, bodu 1 spoločenskej zmluvy: Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej
mene spoločne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu
spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

Článok Il.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká republika,
občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní vo výške cca 37% a na hlasovacích právach vo
výške cca 30,60%

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR,
vsúlade s ustanovením 82, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
v,

funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 26.7.2017

DINSKÝS
úpr V. o
JuD . Michal Badinský ]/ ]
f

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×