Nezaradený subjekt

E L E C T R I S spol. s r. o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Rudlovská 53, Banská Bystrica

Záznam platný od: 28. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Fedor
Adresa:
Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Tkáč
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 13.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou E LE C TRIS spol. s r.o. so sídlom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281,
spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 197/S (ďalej len „partner verejného sektora“
alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verej-
ného sektora (ďalej len „zákon").

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti") na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokumentOprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 31.1.2017 (úplné znenie),

výpis z obchodného spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 30.5.2018:

stanovy SWAN, a. s. (v znení všetkých zmien ku dňu 16.5.2018),

výpis zo zoznamu akcionárov SWAN, a. s.:

akcionárska zmluva SWAN, a. s. zo dňa 19.5.2017 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2018 a dodatku č. 2
15.5.2018,

7. rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 228/2018/OK-2018/KOH/SKO/3/6 zo dňa 21.3.2018:

8. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s.:

9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Tel, a. s. zo dňa 27.5.2016:

10. výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s..

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 18.12.2015:

12. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s..

13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.,

14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r.o.:

15. čestné prehlásenia DanubiaTel, a. s., Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s.,

16. čestné prehlásenia akcionárov Danubia Holding, a. s., čestné prehlásenia akcionárov DENOVO, a. s.:
17. čestné prehlásenie SWAN, a. s.:

18. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,

19. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:
20. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017,
21. výpis z obchodného registra SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk zo dňa 12.4.2017:

22. memorandum a stanovy SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015:

23. ponukové memorandum SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple 9.3.2015,

24. Fund Partuculars Supplement SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND zo dňa 10.12.2014:

25. výpis zo zoznamu akcionárov SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017,

26. výpis z obchodného registra Sandberg Capital, správ. spol. a. s. zo dňa 24.3.2017,

27. zmluva o investičnej správe zo dňa 24.11.2014:

28. verifikačný dokument spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 12.7.2018:

29. čestné prehlásenia partnera verejného sektora:

Do BO NU


Vlastnicka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnicka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera
verejného sektora zo dňa 31.1.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie je vo výške 6.700 Eur.
Rozsah splatenia základného imania je 6.700 Eur: t. j. základné imanie partnera verejného sektora je v plnom rozsahu spla-
tené. Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že partner verejného sektora má včase vypracovania verifikačného doku-
mentu jediného (1) spoločníka, a to:

s spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s.“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 6.700 Eur, čo predstavuje 100 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 6.700 Eur.

Spoločnosť SWAN, a. s. je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim partnera verejného sektora, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň,
z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera
verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. a stanov spoločnosti SWAN, a. s. vznení všetkých zmien ku dňu
16.5.2018 (ďalej len „stanovy“ vyplýva, že základné imanie spoločnosti SWAN, a. s. je vo výške 60.026.000 Eur. Rozsah
splatenia základného imania je 60.026.000 Eur, t j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie je rozde-
lené na (i) 26 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur, pričom prevodi-
teľnosť akcií nie je obmedzená a (ii) 60 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie
1.000.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť SWAN, a. s. má v čase vypracovania verifikačného dokumentu
dvoch akcionárov a to:

s spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. 8.) ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.:

« > spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street,
Mriehel, Birkirkara BRK 300, Maltská republika, zapísaná v obchodnom registri Registrátora spoločností v Malte
pod identifikačným číslom SV 337 (ďalej len „SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple“) ktorá vlastní 50%
akcií spoločnosti SWAN, a. s.:

Spoločnosť DanubiaTel, a. s. a spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple sú tak akcionármi priamo ovlá-
dajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť SWAN, a. s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov spoločnosti SWAN, a. s.. Zároveň z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom
prospechu spoločnosti SWAN, a. s. sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SWAN, a. s..

Akgionár DanubiaTel, a. s..

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
fednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:
Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.


Sp
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

hlásenie oprávnenej

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.7.2018

PATENT IURIST s.r.o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát
spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

o zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eura 6
ks kmeňových akcií na meno v istinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.. 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“ je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na me-
no vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. 5. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových ak-
cií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s..

" — Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo") je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

"Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašik“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« > spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

" Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spo-
ločnosti SpringCom, s. r. 0. o veľkosti 5,000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s.r. o..

"Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti
SpringCom, s. r. 0. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r.
o.

Akcionár SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk:

Vzmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015, spoločnosť
SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple emituje dva druhy akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých
akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a investičné akcie, prostredníctvom ktorých
sa akcionári spoločnosti podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pe
(resp. jej pod-fondov). Zároveň, z podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAV Pk z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND
SICAV Pe.

Vzmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015, spoločnosť
SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple môže vytvárať pod-fondy, ktoré predstavujú osobitnú triedu alebo skupinu
fried investičných akcií emitovaných spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple, ktoré tvoria príslušný pod-
fond, do ktorého sú priradené aktíva a pasíva odlišné od ostatných aktív a záväzkov alokovaných do iných pod-fondov. Pod-
fond môže sledovať investičné ciele a dodržiavať investičné politiky odlišné od investícií iných pod-fondov a môže pozostá-
vať z viac ako jednej triedy investičných akcií. Aktíva a pasíva každého jednotlivého pod-fondu obsiahnuté v spoločnosti
predstavujú oddelený majetok od každého iného pod-fondu alebo spoločnosti tak, aby aktíva príslušného pod-fondu boli
k dispozícii pre veriteľov a akcionárov v tomto pod-fonde. Pod-fondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV
Ple je SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple zo dňa 12.4.2017, vlastní-
kom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple je Mgr. Martin Fedor,
nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št občianstvo SR (ďalej len „Mgr. Martin Fedor“).
Mgr. Martin Fedor je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND
SICAV Ple, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoloč-
nosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017:

« — vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND je spoločnosť Poštová ban-
ka, a. s. so sídlom Dvoľákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná vobchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „Poštová banka, a. s.“).

« vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND je spoločnosť J8T BAN-
KA, a. s. so sídlom Pobľežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Mästským soudem v Prahe, odd.: B, vložka 1731 (ďalej len „J8T BANKA, a. s.“).

« vlastníkom 20% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spoločnosť Redrak Ma-
nagement Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikázia, Cyp-
rus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností
a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 275549 (ďalej len „Redrak Management Limi-
teď).

« — vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND j spoločnosť J8T FINAN-
CE GROUP SE so sídlom Pobňežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 275 92 502, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri vedenom Mästským soudem v Prahe, odd.: H, vložka 1317 (ďalej len „J8T FINANCE
GROUP SE).

« > vlastníkom 1,6% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spoločnosť FLUMER
INVESTMENTS LTD, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Znd for, Flat Office 21, 1061 Nikázia,
Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoloč-
ností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 202516 (ďalej len „FLUMER INVES-
TMENTS LTD“).

« — vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je p. Ing. Jozef Motyčka,
nar.: 19.7.1958, trvale bytom Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Mo-
tyčka“).

Analyzujúc následne akcionársku štruktúru jednotlivých investičných akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY
1 FUND je možné konštatovať, že:

« > Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 64,45% akcií Poštová banka, a. s. je spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE
a vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. je spoločnosť PBI, a. s. so sídlom Sokolovská 394/17,
Karlín, 1860 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 036 33 527, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Môstským soudem v Prahe, sp. zn.: 20280 (ďalej len „PBI, a. s.). Spoločnosť J8T FINANCE GROUP SE a spo-
ločnosť PBI, a. s. sú tak akcionármi, priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Poštová banka, a. s., vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na
hospodárskom prospechu spoločnosti Poštová banka, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
Poštová banka, a. s..« Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. je spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE,
ktorá je tak väčšinovým akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť PBI, a. s. vrátane výkonu hla-
sovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom
prospechu spoločnosti PBI, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická oso-
ba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PBI, a. s..

Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti J8T BANKA, a. s. je spoločnosť je spoločnosť J8T Fl-
NANCE GROUP SE, ktorá je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť JT BANKA, a. s.
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.
Na hospodárskom prospechu spoločnosti JAT BANKA, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
JaT BANKA, a. s..

Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti JAT FINANCE GROUP SE je Ing. Jozef Tkáč, nar.:
16.6. 1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Tkáč“)
a vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE je Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale
bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežatstvo, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Ivan
Jakabovič“). Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoloč-
nosť J8T FINANCE GROUP SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom prospechu spoločnosti JšT FINANCE GROUP SE
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE.

Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti Redrak Management Limited je spoločnosť BERG
NOMINEES LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikázia,
Cyprus, registrácia Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoloč-
ností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 230006 (ďalej len „BERG NOMINEES
LIMITED“). V zmysle podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Redrak Management Limited z podni-
kania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited.

Z podkladov vyplýva, že spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED drží 100% akcií spoločnosti Redrak Management
Limited vo svojom mene a v prospech a na účet Mgr. Martina Fedora. V zmysle podkladov, všetky dividendy, resp.
profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited patrí Mgr. Martinovi Fedorovi
a spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED je povinná vykonávať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management
Limited výlučne podľa pokynov Mgr. Martina Fedora. Mgr. Martin Fedor tak nepriamo ovláda a kontroluje spoloč-
nosť Redrak Management Limited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvola-
nia príslušných orgánov spoločnosti.

Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD je spoločnosť PROFEL
CORPORATE LIMITED so sídlom Griva Digeni, 36, 5th floor, Flat/Office 501, 1066 Nikózia, Cyprus, registrácia Mi-
nisterstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapi-
sovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 371190 (ďalej len „PROFEL CORPORATE LIMITED“). V zmysle
podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD z podnikania alebo inej čin-
nosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD.

Z podkladov vyplýva, že spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED drží 100% akcií spoločnosti FLUMER IN-
VESTMENTS LTD vo svojom mene a v prospech a na účet p. Ing. Borisa Čarakčieva, nar.: 11.5.1974, trvale by-
tom Dvoľákovo nábrežie 7527/108, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Boris Čarakčiev“).
V zmysle podkladov, všetky dividendy, resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVES-
TMENTS LTD patrí Ing. Borisovi Čarakčievovi a spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED je povinná vykoná-
vať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce
z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD výlučne podľa pokynov Ing. Borisa Čarakčieva. Ing.
Boris Čarakčiev tak nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť FLUMER INVESTMENTS LTD, vrátane výkonu hla-
sovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Na základe a za podmienok ustanovených v Zmluve o investičnej správe zo dňa 21.11.2014 uzatvorenej medzi spoločnos-
ťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple a spoločnosťou Sandberg Capital, správ. spol., a. s. so sídlom Dvoľákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava |, odd.. Sa, vložka č.: 5994/B (ďalej len „Sandberg Capital, správ. spol., a. s.“] spoločnosť Sandberg Capital,
správ. spol., a. s. riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple, čím sa nepriamo
podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pe. Súčasne tak nepriamo ovláda partnera ve-
rejného sektora.

« Vzmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vlastníkom 99% akcií
spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je p. Mgr. Martin Fedor a vlastníkom 1% akcií spoločnosti San-
dberg Capital, správ. spol., a. s. je Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratisla-
va, št. občianstvo SR (ďalej len „Mgr. Eleonóra Fedorová“). Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú tak
akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vrátane výkonu
hlasovacích práv a práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov tejto spoločnosti. Súčasne
tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora. V zmysle podkladov, na
hospodárskom prospechu spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa ne-
podieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutámym a výkonným orgá-
nom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je konateľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči
tretím osobám a koná jej menom spôsobom ustanoveným v spoločenskej zmluve. Konateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa
vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je
Ing. Jana Vicová, nar.: 14.5.1979, trvale bytom Starohorská 6160/47, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová, št. občianstvo SR.

V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že
k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením
funkcie. Okrem konateľa nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať
akékoľvek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Podľa spoločenskej zmluvy, valné zhromaždenie je uznášanias-
chopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov spoločníkov. Každý spoločník má
jeden hlas na každé 1 Eur svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoloční-
kov, ak spoločenská zmluva alebo Obchodný zákonník neustanovujú inak. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku
dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť SWAN, a. s., vykonáva táto
spoločnosť v zmysle 8 132 Obchodného zákonníka všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia a preto pre platnosť
rozhodnutia valného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jedi-
ného spoločníka.

klentifikácia konečného uživateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4
zákona bol klentifikovaný konečný teľ výhod:

« p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy po-
diel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespíňa krité-
riá $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

P. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy po-
diel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 17,625% a sám nespíňa krité-
riá 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

P. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,62% a sám nespíňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na zá-
kladnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 4,34% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na zá-
kladnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,70% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Tel,
a. 8. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo
Výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,375% a sám nesplňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. 8. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo
Výške 50% ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,375% a sám nesplňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Jozef Tkáč je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je AJ (i)
vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (ji) vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. ktorá
(spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je
vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG
INVESTMENT FUND SICAV Ple a zároveň B) spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spo-
ločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRI-
VATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple, pričom C) sama spoločnosť
J8T FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1
FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN,
a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora:

P. Ing. Ivan Jakabovič je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti JAT FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je
A) (i) vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (ii) vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s.
ktorá (spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová ban-
ka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SAN-
DBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple a zároveň B) spoločnosť J8T FINANCE GROUP SE je 100% akcioná-
rom spoločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SAN-
DBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple, pričom C) sama
spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE
EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Pk ktorá je vlastníkom 50% akcií spoloč-
nosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora:p. Mgr. Martin Fedor je 100% beneficientom spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je akcionárom spoloč-
nosti Redrak Management Limited vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 20% investičných akcií pod-
fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple ktorá je
vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora, pričom zá-
roveň p. Mgr. Martin Fedor je vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAV Ple ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a.s. a zároveň je 99% akcionárom spoloč-
nosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAV Ple,

p. Ing. Boris Čarakčiev je 100% beneficientom spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ktorá je akcionárom
spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 1,6% investičných ak-
cií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple
ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora,

P. Ing. Jozef Motyčka je vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND
spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.
ktorá je 100% spoločníkom partnera verejného sektora:
« p.Mgr. Eleonóra Fedorová je vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi in-
vestície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple,

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš a p. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať,
že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že p. Mgr. Martin Fedor a p. Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami,
možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Sumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský,
Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považo-
vaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylú-
Čená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani,
riadeni a kontrok, partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod
vzmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Jozef Tkáč, Mgr. Martin Fedor
a pani Mgr. Eleonóra Fedorová síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrole
partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle 8 6a ods. 3
zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením potvrdila, že svoje akcionárske práva voči spoloč-
nosti DanubiaTel, a. s. vykonáva samostatne a nezávisle a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo zhod-
nom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti Danubia Tel, a. s. alebo s inou osobou, nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom
— p. Ing. Jozefovi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečnými uživateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli klentifikovani:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,

« Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št občianstvo SR:

s Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št občianstvo SR:

« Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

. Mgr. Martin Fedor, ni .11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežat-
stvo, št. občianstvo SR:Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o, so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDT. Ing. Vladimir
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou EL E C TRIS spol. s r. o. so sídlom Rudlovská $3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281,
spoločnosť zapísaná v OR vedenom O8 Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 197/8 (ďalej len „partner verejného sektara“
alebo „spoločnosť“ dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verej-
nétio sektora (ďalej len „zákon“.

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona av súlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplneni niektorých zákonov (ďalej ten „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného uživateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokumenl.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né vrámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis zobchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el-34015/2017/S s aktualizáciou podľa
MWWLOTST.Sk ku dňu 19.7.2017:
2. spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 31.1.2017 (úplné znenie):
3. výpis zobchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 15.6.2017, čislo dožiadania el-125146/2017/B s aktu-
alizáciou podľa www.orsr.sk ku dňu 19.7.2017:
4. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B.
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 19.7.2017:
5. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Tel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016,
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:
výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el
125148/2017/B s aktualizáciou podľa wsw.orsr.sk k 19.7.2017:
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. čislo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015,
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015,
. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.
„výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B
s aklualizáciou podľa www.orsr.sk k 19.7.2017:
12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000408087:
13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250:
14. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. ,
15. výpis z obchodného registra spoločnosti SpríngCom, s. r. 9. zo dňa 19.7.2017, čísla dožiadania el-160626/2017/B,
16. čestné vyhlásenie spoločnosti SpríngCom, s. r. a. zo dňa 18.7.2017,
17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. 9. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017,
18. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:
19. čestné prehlásenie spolačnosti SWAN, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017:
20. čestné prehlásenie spoločnost zo dňa 21.6.2017:

nm

——2 5m»
i8 "7:

V čestnom vyhlásení zo dňa 21.6.2017 spoločnosť vyhlásila, že dokumenty, ktoré boli predložené oprávnenej osobe za
účelom zápisu do registra partnerov verejného sektora sú aktuálne a platné a medzi dňom ich vydania / vypracovania
a poskytnutím čestného vyhlásenia nedošlo k žiadnej zmene dokumentov.

Veriikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č, 314/2018 Z. z. o regist partnerov verejného sektor v platnom znaní
pre spoločnosť E LEC TRI S spol. sr. o. so stdlom Rudiovská 53, 97401 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281
Vlastnička a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnicka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo
dňa 31.1.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva") vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6,700 Eur. Rozsah!
splatenia základného imania spoločnosti je 6.700 Eur: t. |. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného spoloč-
níka, a ta:

« — spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s.“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 6.700 Eur, čo predstavuje 100 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 6.700 Eur.

Z výpisu z obchodného registra SWAN, a. s, ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že SWAN, a. s. má
jedináho akcionára ktorým je slovenská právnická osoba, a to obchodná spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6,
841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |,
odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel, a. s.“).

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.998.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akeií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur. pričom prevoditeľnosť akcii nie je obmedzená. Z predlažených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapi-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovilou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTet, a. s..

© — zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a, s. Vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akci na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 8
ks kmeňových akcil na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na mena
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.306.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s.

"Ing. Pavat Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listínnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200,000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

Verifikačný dokument podľa $ 11 ads. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri parinerov verejného sektora v platnom znesiť
pre spoločnosť ELE CTRÍ S spol. s r. o. so zidľom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281
« — spoločnosť DENOVO, a, s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/8 (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-

biaTel, a. s..

© — zvýpisu zobchodného regisira DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, príčom prevoditeľ-
nosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva. Že:

Ing. Mirostav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 18397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiet na základnom imaní DENOVO, a
s.

Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubornír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imant DENOVO, a, s.,

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imanl DENOVO, a, s..

« — spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. 0.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3,000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 80.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-

nubiaTel, a. s.

o — zvýpisu zobchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpríngCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Riadiaca štruktúra:

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drolárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč
nosti SpringGom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur ča je 50 % podiel na základnom imaní Šprín-
gCom, s.r.o.

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvals bytom Justičná 7. 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Šprin-
gČom, s. r. 0. 0 veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. o..

Verifikačný dokumení podľa $ 11 odg. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o regisiri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spolačnosť EL EČTRÍ S spol. sr. c. so sídlom Rudlevská 88, 874 01 Banská Bystrica, !ČO: 30 226 281
Z predloženej spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgá-
nom. spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mens je konaleľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči
tretím osobám a koná jej menom spôsobom ustanoveným v spoločenskej zmluve. Konateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa
vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.

Konateľom spaločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:

+ — Ing. Jana Vicová, nar.:14.5.1979, trvale bytom Starohorská 6160/47, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová, šl. ob-
čianstvo SR

V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatng, Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že
k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločností prípojí konateľ svoj podpis s uvedením
funkcie. Okrem konateľa nie sú v spoločnosti žiadni ďatší zamestnancí, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať
akákoľvsk strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Podľa spoločenskej zrnluvy, valné zhromaždenie je uznášanias-
chopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov spoločníkov. Každý spoločník má
jeden hlas na každé 1 Eur svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoloční-
kov, ak spoločenská zmluva alebo Obchodný zákonník neustanovujú inak. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku
dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť SWAN, a. s., vykonáva táto
spoločnosť v zmysle $ 132 Obchodného zákonníka všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia a preto pre platnosť
rozhodnutia valného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jedi-
ného spoločníka.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 8a zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

+ p.ľng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podislom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, z. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 100% ateda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,500 > 100/100)100 — 35,25%
a sám splňa kritériá $ Ba ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a d zákona o ochrane prad legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejnáho sektora:

« p. lng. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podistom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akelonárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavo: Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výšlie (50100 » 70,5100 + 100100“ 160/100)"400 -
35,25% a sám splňa kritériá S Ga ods. 1 písm. a), bod 1, Ž a 4 zákona a ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora:

Veriikačný dokument podľa S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného soktora v platnom znení
pre spoločnosť FL € CTR!S spal. sr. o. so sídlom Rudavská 53, 074 01 Banská Bystrica IČO: 30 225 281
+ p. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Tel, a. s.
8 priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% ateda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (33/100 + 28/00 + 100/00% 100/100)400 -
9,24% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora:

s p. Ľubomír Geľo je akcionárom spaločnosti DENOVO, a, s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akatonárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
$ priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% klorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spalačníkom
parínera verejného sektora s priamym: podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda n. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom Imant a hlasovacích prá-
vach partnera vérejnáho sektora vo výške (31/100 + 28100 + 100/100“ 100/100)“100 — 8,68% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora:

« p. Ing. Vladimír Hašík js akcionárom spolačnosti DENOVO, a, s. s priamym podielom na základnom imanf
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akeicnárom spoločnosti BanubiaTel, a. s.
s priamym podielorn na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imáni a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 109% a teda p. Ing, Vladimir Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (31/100 " 28/100 “ 100/100“ 100/100)“100 > 8,58% a sám ne-
spíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora:- p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTej, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a, s. s priamym podielom na základnom imaní a niasovacíchi právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora ve výške 100% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (5/00 + 28/100 “ 100/300" 100100)“100 — 1,40% a sám nespí-
ňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konačného užívateľa výhod partnera verejného
sektora,sp. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti Springčem, s. r. 0. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCorm, s. r. 0. vo výške 50% ktorá js akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. . s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na inora imaní a hlasovacích právach. vo výške 100% ktorá je spoloč-
nikom parinera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verej-
ného sektora vo výške 100% ateda p. ng. Jozsť Králik má nepriamy podiel na základnom imaní
a tilasovacich právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 1,5100 + 100/100“ 10000)“100 >
0,75% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora:« p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti Sprir:oCom, s. r. o. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti ŠpríngCom, s. r. 0, vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,

Varffikačný dokuznen! podľa $ 11 ods. S záko né č. 314/2016 Z z. o rogístýí paužnerov verejaško sektora v glatnom znené
pre spoločnosť ELE C TRIS spol. sr. o. so sidľom Rudlovská 5, 974 01 Banské Rystrica, 10: 30 225 281
a. s. S prľamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 1,5% klorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoloč-
níkom partnera verejného sektora s priamym podielam na základnom imani a hlasovacích právach partnera verej-
ného sektora vo výške 100% ateda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 1,5/100 > 100100" 400/100)“00 —
0,75% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným #yhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontrolý spoločnosti DanubiaTet, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat:
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody © spoločnom poslupe a/alebo
zhodnom výkane práv s inými akcionármi spoločnosti Danubie a, s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dchody) sie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. lng. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelevi splnené podmienky na aplikáciu $ 82 ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti.

Páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašik, %ichal Majerčík síce jednotlivo nesplňajú žiadne kritérium
na lo, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného
postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe alalebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby
podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné ich tiež považovať za
konečných užívateľov výhod v zmysle 5 6a ods. 3 zákona o ochrane pred tegalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
tať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného
podielu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo zinej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostrednictvom priameho alehc nepriameho vlastníctva obchodného podietu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočns (priamo alebo nepriamo! ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spolačnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákone.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak bolí identifikovaní:

s lng. Juraj Ondriš, nar.: 14.16.1987, irvate bytorm Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratistava, št. občianstvo SR:

. Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1949, trvale bytom Časta na Klanée 4580/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
e ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvaie bytom Krajná 10397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
# > Ľubomír Gefo, nar, 23.7.1971, trvale bytom Hamolova 19, 841 02 Bratislava, ší. občiansívo SR,

» ng. Vladimír Hašik, nar.. 1.10.1967. trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR,

+ Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. Ž ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom zneni.

Zozham varajných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, kt
tiadiacej štruktúry spoločnosti:

f sú súčasťou vlastníckej aleboPodľa čestnéňio vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúra verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej repu! v zmysle usianovenia čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálae piatnom a účianom znení.

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č, 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektore v platnom znení
pre spoločnosť ELE G TRIS spol. sr.o sa sléfam Rudlovská 53. 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 281
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom hu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobilného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,

Vyhlásenie oprávnenej asoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zadpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.7.2017

PATENT IURISŤ s. r.
JUDr. Ing. Vladirnír Neuschl $
konateľ / advokát

Varifkačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 316/2016 Z. z. o registi pastnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť ELEC TRI S spol. sr. o. so sidlom Rudiovská 53, 974 01 Banská Byatrlca, IČO: 30 225 281

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×