Nezaradený subjekt

BEST PLACE, a.s.

Žilina
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hlinská , Žilina

Záznam platný od: 26. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jiří Mařas
Adresa:
Lidická 1000 Mnichovo Hradiště 29501
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Kristína Drábiková
Adresa:
Zochova 6-8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
LEGAL GROUP, s.r.o.
Adresa:
Trnavská cesta B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI BEST PLACE, A.S.

I.
OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

1.1 Oprávnená osoba:

Mgr. Kristína Drábiková, advokát

so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

IČO: 42141486

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4763
(ďalej len „Advokát“)

1.2 Partner verejného sektora:

BEST PLACE, a.s.

so sídlom: Hlinská 40, 011 18 Žilina

IČO: 36 694 444

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10672/L
(ďalej len „Partner VS“)

1.3 Advokát zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného
sektora zo dňa 12.02.2019 registráciu Partnera VS v registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„Register PVS“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o RPVS“).

1.4 PODKLADY PRE OVERENIE IDENTIFIKÁCIEU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

1.5.1 Advokát si za účelom vykonania overenia identifikácie KUV Partnera VS do Registra PVS zaobstaral
o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotil postupom podľa
zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „AML Zákon“), pričom
všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle asodbornou
starostlivosťou.

1.5.2 Pri overení identifikácie KUV Partnera VS Advokát preveril najmä (ale nielen) nasledovné
dokumenty:

a) výpis Partnera VS z Obchodného registra, úplné prepracované znenie stanov Partnera VS,
čestné vyhlásenie Partnera VS, potvrdzujúce jeho vlastnícku štruktúru, úpravu hlasovacích
práv a úpravu práv na podiel na zisku, účtovná závierka Partnera VS za rok 2017 a rozhodnutie
jediného akcionára Partnera VS pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia,

výpis jediného akcionára Partnera VS, spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. z Obchodného registra,
úplné znenie stanov spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., čestné vyhlásenie spoločnosti VÁHOSTAV-
SK, a.s., potvrdzujúce jeho vlastnícku štruktúru, úpravu hlasovacích práv a úpravu práv na
podiel na zisku, účtovná závierka spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. za rok 2017 a rozhodnutie
jediného akcionára spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. pri výkone pôsobnosti riadneho valného
zhromaždenia:

výpis jediného akcionára spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., spoločnosti FINASIST, a.s.
z Obchodného registra, úplné znenie stanov spoločnosti FINASIST, a.s., čestné vyhlásenie
spoločnosti FINASIST, a.s., potvrdzujúce jej vlastnícku štruktúru, úpravu hlasovacích práv
a úpravu práv na podiel na zisku, účtovná závierka spoločnosti FINASIST, a.s. za rok 2017
a rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti FINASIST, a.s. pri výkone pôsobnosti riadneho
valného zhromaždenia,

b

c,
d) výpis jediného akcionára spoločnosti FINASIST, a.s., spoločnosti Druhá strategická, a.s.
z Obchodného registra, úplné znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., čestné
vyhlásenie spoločnosti Druhá strategická, a.s. potvrdzujúce jej vlastnícku štruktúru, úpravu
hlasovacích práv a úpravu práv na podiel na zisku, účtovná závierka spoločnosti Druhá
strategická, a.s. za rok 2017 a zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Druhá
strategická, a.s., zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.:

výpis spoločnosti Baccata a.s. z Obchodného registra, stanovy spoločnosti Baccata a.s., zoznam
akcionárov, čestné vyhlásenie spoločnosti Baccata a.s. potvrdzujúce jej vlastnícku štruktúru,
úpravu hlasovacích práv a úpravu práv na podiel na zisku,

f) výpis spoločnosti Bazcom SK, a.s. z Obchodného registra, stanovy spoločnosti Bazcom SK, a.s.,
čestné vyhlásenie spoločnosti Bazcom SK, a.s. potvrdzujúce jej vlastnícku štruktúru, úpravu
hlasovacích práv a úpravu práv na podiel na zisku,

výpis spoločnosti Bazcom, a.s. z Obchodného registra, úplné znenie stanov spoločnosti
Bazcom, a.s., čestné vyhlásenie spoločnosti Bazcom, a.s. potvrdzujúce jej vlastnícku štruktúru,
úpravu hlasovacích práv a úpravu práv na podiel na zisku, účtovná závierka spoločnosti
Bazcom, a.s. za rok 2017 a zrozhodnutie jej jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia,

(dokumenty podľa písmen a) až g) vyššie ďalej len ako „Dokumentácia“).

e,

8

II.
VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

1.1 Podľa výpisu Partnera VS z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, je tento akciovou
spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu. Základné imanie Partnera VS vo výške 33 200,-EUR je splatené v celej výške a je
tvorené desiatimi (10) kusmi listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 3320,-EUR,
pričom najvyšším orgánom Partnera VS je valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom Partnera VS je
predstavenstvo, ktorého členov volí valné zhromaždenie atoto i rozhoduje o rozdelení zisku.
Hlasovacie práva akcionárov sa spravujú pomerom nimi vlastnených akcií Partnera VS, kedy v zmysle
stanov za každú akciu vo výške 3320,-EUR má akcionár jeden hlas na valnom zhromaždení. Akcionár
Partnera VS má ďalej právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie.

Akcionármi Partnera VS sú:

a) spoločnosť VÁHOSTAV — SK, a.s, so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 59996/B (ďalej
len „VÁHOSTAV, a.s.“), vlastniaca štyri (4) kusy akcií Partnera VS, čo predstavuje 40%tnú účasť
na základnom imaní Partnera VS, čomu v zmysle Stanov Partnera VS zodpovedá 40% hlasov na
valnom zhromaždení: a

b) spoločnosť Baccata a.s, so sídlom 17. listopadu 237, Zelené Predmôstí, 530 02 Pardubice, Česká
republika, IČ: 071 38 750, zapísaná v Obchodnom rejstčíku vedenom Krajským súdom v Hradci
Králové, oddiel: B, vložka číslo: 3610 (ďalej len „Baccata a.s.“), vlastniaca šesť (6) kusov akcií
Partnera VS, čo predstavuje 60%tnú účasť na základnom imaní Partnera VS, čomu v zmysle
Stanov Partnera VS zodpovedá 60% hlasov na valnom zhromaždení:

11.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,

b) okrem akcionárov Partnera VS neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom
prospechu z podnikania Partnera VS alebo inej činnosti Partnera VS väčší ako 25%:
c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera VS inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera VS,

d) akcionármi Partnera VS sú spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s. a Baccata a.s., pričom každá z nich
vlastní viac než 25%tný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera VS,

Advokát dospel kzáveru, že VÁHOSTAV-SK, a.s. a Baccata a.s. vzhľadom na svoje podiely
v Partnerovi VS tohto priamo ovládajú a kontrolujú, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a preto Advokát skúmal
pomery voboch týchto spoločnostiach.

I.3 VETVA VÁHOSTAV, A.S.

11.3.1 Podľa výpisu VÁHOSTAV-SK, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, je tento
akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu. Základné imanie VÁHOSTAV-SK, a.s. vo výške 20 000 000,-EUR
je splatené v celej výške a je tvorené sto (100) kusmi listinných kmeňových akcií na meno s menovitou
hodnotou 200 000,-EUR, pričom najvyšším orgánom VÁHOSTAV — SK, a.s. je valné zhromaždenie,
štatutárnym orgánom VÁHOSTAV — SK, a.s. je predstavenstvo, ktorého členov volí valné zhromaždenie
a toto i rozhoduje o rozdelení zisku. Hlasovacie právo akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty
jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má ďalej právo na podiel na zisku, ktorý valné
zhromaždenie určí na rozdelenie.

Jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV — SK, a.s. je spoločnosť FINASIST, a.s. so sídlom Trnavská
cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“), vlastniaca 100% akcií VÁHOSTAV —
SK, a.s., čo predstavuje 100%tnú účasť na základnom imaní VÁHOSTAV —SK, a.s., čomu v zmysle Stanov
VÁHOSTAV — SK, a.s. zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení.

1.3.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán VÁHOSTAV — SK, a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií VÁHOSTAV — SK, a.s.,

b) okrem akcionárov VÁHOSTAV — SK, a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na
hospodárskom prospechu z podnikania VÁHOSTAV-SK a.s. alebo inej činnosti VÁHOSTAV —SK,
a.s. väčší ako 25%:

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala VÁHOSTAV — SK, a.s. inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií VÁHOSTAV — SK, a.s.,

d) jediným akcionárom Partnera VS je spoločnosť FINASIST, a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť FINASIST, a.s. vzhľadom na svoj 100%tný podiel v spoločnosti
VÁHOSTAV-SK, a.s. túto priamo a výlučne ovláda a kontroluje, a to vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho
40% podielu čiastočne nepriamo ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, preto Advokát ďalej skúmal
pomery v spoločnosti FINASIST, a.s.

11.3.3 Podľa výpisu FINASIST, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |, je tento akciovou
spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu. Základné imanie FINASIST, a.s. vo výške 331 939,19 EUR je splatené v celej výške
a je tvorené desaťtisíc (10 000) kusmi listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou
33,1 93919 EUR, pričom najvyšším orgánom FINASIST, a.s. je valné zhromaždenie, štatutárnym
orgánom FINASIST, a.s. je predstavenstvo, ktorého členov volí valné zhromaždenie a toto i rozhoduje
o rozdelení zisku. Hlasovacie právo akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií, kedy
na každých 33,193919 EUR pripadá jeden hlas.

Jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. je spoločnosť Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská
cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel Sa, vložka č. 1239/B (ďalej len „Druhá strategická, a.s.“), vlastniaca 100% akcií
FINASIST, a.s., čo predstavuje 100%tnú účasť na základnom imaní FINASIST, a.s., čomu v zmysle Stanov
FINASIST, a.s. zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení.

11.3.4 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán FINASIST, a.s. inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FINASIST, a.s.,

b) okrem akcionárov FINASIST, a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom
prospechu z podnikania FINASIST, a.s. alebo inej činnosti FINASIST, a.s. väčší ako 25%,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala FINASIST, a.s. inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií FINASIST, a.s.,

d) jediným akcionárom FINASIST, a.s. je spoločnosť Druhá strategická, a.s.,

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Druhá strategická, a.s. vzhľadom na svoj 100%tný podiel
V spoločnosti FINASIST, a.s. túto priamo a výlučne ovláda a kontroluje, a to vrátane výkonu hlasovacích
práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov ana základe
nepriameho 40% podielu čiastočne nepriamo ovláda i Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, a preto Advokát ďalej
skúmal pomery v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

1.3.5 Podľa výpisu Druhá strategická, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, je táto
akciovou — spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej akcie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu. Základné imanie spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo výške
26 941 179,832 EUR je splatené v celej výške a je tvorené 811 628 kusmi kmeňových zaknihovaných
akcií na doručiteľa, s menovitou hodnotou 33,194 EUR, pričom najvyšším orgánom spoločnosti Druhá
strategická, a.s. je valné zhromaždenie, štatutárnym orgánom spoločnosti Druhá strategická, a.s. je
predstavenstvo, ktorého členov volí valné zhromaždenie a toto i rozhoduje o rozdelení zisku. Akcionár
má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určí na
rozdelenie. Hlasovacie práva akcionárov sa určujú pomerom menovitej hodnoty ich akcií, kedy počet
hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 EUR nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.

Najväčšími akcionármi spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú:

akcionár podiel na základnom imaní | podiel na
(obch. meno, sídlo, IČO) spoločnosti Druhá | Partnerovi VS
strategická, a.s.
1 | Helston Investments a.s., so sídlom Konviktská | 24,546% 9,82%

291/24, Staré Mésto, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČ: 05129974

2 | Infinity ELITE o.c.p., a.s., so sídlom Štúrova 11, | 24,348% 9,74%
811 02 Bratislava, IČO: 47 232 498
3 | Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská 12,25% 4,9%cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001


1.3.6 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Druhá strategická, a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Druhá strategická, a.s.,

b) okrem akcionárov Druhá strategická, a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na
hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Druhá strategická, a.s. alebo inej činnosti
spoločnosti Druhá strategická, a.s. väčší ako 25%:

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Druhá strategická,
a.s. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Druhá strategická,
a.s.

d) najväčší akcionári spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú uvedení v tabuľke v ods. II.3.5 vyššie,
pričom žiaden z nich nedosahuje relevantnú hranicu 25% podielu, ani iné kritérium v ponímaní
ust. 86a ods.1 písm. a) AML zákona, a to ani na spoločnosti Druhá strategická a.s. a v dôsledku
uvedeného ani na Partnerovi VS, advokát ďalej neskúmal vlastnícku štruktúru týchto
akcionárov.

1.4 VETVA BACCATA A.S.

1.4.1 Podľa výpisu Baccata a.s. z Obchodního rejstčíku vedeného Krajským súdom v Hradci Králové, je
tento akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a jej základné imanie vo výške
2 000 000,-CZK je splatené v celej výške a je tvorené dvadsiatimi (20) kusmi listinných kmeňových akcií
na meno s menovitou hodnotou 100 000,-CZK, pričom valné zhromaždenie, tvorené akcionármi,
rozhoduje v zmysle stanov a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., okrem iného aj
o rozdelení zisku, resp. úhrade straty spoločnosti. Štatutárnym orgánom Baccata a.s. je štatutárny
riaditeľ, ktorého volí valné zhromaždenie. Hlasovacie práva akcionárov upravujú stanovy nasledovne:
„s každou akciou s nominálnou hodnotou 100 000,- CZK je spojený jeden hlas pri hlasovaní na valnom
zhromaždení“. Celkový počet hlasov v spoločnosti Baccata a.s. je vzhľadom na celkový počet akcií
dvadsať (20). Akcionár má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa hospodárskeho
výsledku určí na rozdelenie.

Jediným "akcionárom spoločnosti Baccata a.s. je spoločnosť Bazcom SK, a.s., akciová spoločnosť
založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Mšsto, 110
00 Praha 1, Česká republika, IČ: 074 88 815, zapísaná v Obchodnom rejstčíku vedenom Krajským súdom
vPrahe, oddiel: B, vložka číslo: 23831 (ďalej len „Bazcom SK, a.s.“), vlastniaca 100% akcií Baccata a.S.,
čo predstavuje 100%tnú účasť na základnom imaní Baccata a.s., čomu zodpovedá 100% hlasov na
valnom zhromaždení.

11.4.2 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Baccata a.s. inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Baccata a.S.,

b) okrem akcionárov Baccata a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom
prospechu z podnikania Baccata a.s. alebo inej činnosti Baccata a.S., a.s. väčší ako 25%,

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Baccata a.s. inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Baccata a.s.

d) jediným akcionárom Baccata a.s. je spoločnosť Bazcom SK, a.s.

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Bazcom SK, a.s. vzhľadom na svoj 100%tný podiel v spoločnosti
Baccata a.s. túto priamo výlučne ovláda a kontroluje, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 60%
podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,

5
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, preto Advokát ďalej skúmal pomery
v spoločnosti Bazcom SK, a.s.

11.4.3 Podľa výpisu Bazcom SK, a.s. z Obchodního rejstčíku vedeného Mestským súdom v Prahe, je
tento akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a jej základné imanie vo výške
2 000 000,-CZK je splatené v celej výške a je tvorené dvadsiatimu (20) kusmi listinných akcií na meno
s menovitou hodnotou 100 000,-CZK. Spoločosť Bazcom Sk, a.s. má monistický systém vnútornej
štruktúry, pričom jej orgánmi sú valné zhromaždenie, správna rada a štatutárny riaditeľ. Najvyšším
orgánom Bazcom SK, a.s. je valné zhromaždenie, tvorené akcionármi, ktoré rozhoduje /v zmysle
stanov a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., okrem iného aj o rozdelení zisku, resp.
úhrade straty spoločnosti. Štatutárnym orgánom Bazcom SK, a.s. je štatutárny riaditeľ, ktorého volí
valné zhromaždenie. Hlasovacie práva akcionárov upravujú stanovy nasledovne: „s jednou akciou
s nominálnou hodnotou 100 000,- CZK je spojený jeden hlas pri hlasovaní na valnom zhromaždení“.
Celkový počet hlasov v spoločnosti Bazcom SK, a.s. je vzhľadom na celkový počet akcií dvadsať (20).
Akcionár má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa hospodárskeho výsledku určí
na rozdelenie.

1.4.4 Jediným akcionárom spoločnosti Bazcom SK, a.s. je spoločnosť Bazcom, a.s., akciová spoločnosť
založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Mšsto, 110
00 Praha 1, Česká republika, IČ: 273 97 050, zapísaná v Obchodnom rejstčíku vedenom Krajským súdom
v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 10297 (ďalej len „Bazcom, a.s.“), vlastniaca 100% akcií Bazcom SK, a.s.,
čo predstavuje 100%tnú účasť na základnom imaní Bazcom SK, a.s., čomu zodpovedá 100% hlasov na
valnom zhromaždení.

1.4.5 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Bazcom SK, a.s. inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Bazcom SK, a.s.,

b) okrem akcionárov Bazcom SK, a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom
prospechu z podnikania Bazcom SK, a.s. alebo inej činnosti Bazcom SK, a.s. väčší ako 25%:

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Bazcom SK, a.s. inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Bazcom SK, a.s.,

d) jediným akcionárom Bazcom SK, a.s. je spoločnosť Bazcom, a.s.

Advokát dospel k záveru, že spoločnosť Bazcom, a.s. vzhľadom na svoj 100%tný podiel v spoločnosti
Bazcom SK, a.s. túto priamo výlučne ovláda a kontroluje, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov a na základe nepriameho 60%
podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, ato vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania,
ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov, preto Advokát ďalej skúmal pomery
v spoločnosti Bazcom, a.s.

11.4.6 Podľa výpisu Bazcom, a.s. z Obchodního rejstčíku vedeného Mestským súdom v Prahe, je tento
akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a jej základné imanie vo výške 2 000
000,-CZ je splatené vcelej výške aje tvorené dvadsiatimi (20) kusmi listinných akcií na meno
s menovitou hodnotou 100 000,-CZK. Spoločnosť Bazcom, a.s. má monistický systém vnútornej
štruktúry, pričom jej orgánmi sú valné zhromaždenie, správna rada a štatutárny riaditeľ. Najvyšším
orgánom Bazcom, a.s. je valné zhromaždenie, tvorené akcionármi, ktoré rozhoduje /v zmysle stanov
a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., okrem iného aj o rozdelení zisku, resp. úhrade
straty spoločnosti. Štatutárnym orgánom Bazcom, a.s. je štatutárny riaditeľ, ktorého volí správna rada
(s výnimkou prvého štatutárneho riaditeľa, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie). Členov
správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Hlasovacie práva akcionárov upravujú stanovy

6
nasledovne: „s každou akciou s nominálnou hodnotou 100 000,- CZK je spojený jeden hlas pri hlasovaní
na valnom zhromaždení“. Celkový počet hlasov v spoločnosti Bazcom, a.s. je vzhľadom na celkový
počet akcií dvadsať (20). Akcionár má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa
hospodárskeho výsledku určí na rozdelenie.

Jediným akcionárom spoločnosti Bazcom, a.s. je Jičí Maľas, nar. 21.07.1968, trvale bytom Lidická 1000,
29501 Mnichovo Hradišté, Česká republika, štátna príslušnosť Českej republiky (ďalej len „Jičí Maťas“),
vlastniaci 100% akcií Bazcom, a.s., čo predstavuje 100%tnú účasť na základnom imaní Bazcom, a.s.,
čomu vzmysle Stanov Bazcom, a.s. zodpovedá 100% hlasov na valnom zhromaždení.

11.4.7 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Bazcom, a.s. inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Bazcom, a.s.,

b) okrem akcionárov Bazcom, a.s. neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom
prospechu z podnikania Bazcom, a.s. alebo inej činnosti Bazcom, a.s. väčší ako 25%:

c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Bazcom, a.s. inak ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Bazcom, a.s.,

d) jediným akcionárom Bazcom, a.s. je Jiťí Maťas,

Advokát dospel k záveru, že:

a) Jičí Mačas vzhľadom na svoj 100%tný podiel v spoločnosti Bazcom, a.s. túto priamo výlučne
ovláda a kontroluje, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania jeho príslušných orgánov,

b) Jičí Maťas na základe nepriameho 60% podielu čiastočne ovláda i Partnera VS, a to vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných
orgánov,

c) Jičí Maťas teda napíňa kritériá uvedené vods. 1 písm. a) paragrafu 6a AML zákona, podľa
ktorého konečným užívateľom výhod právnickej osoby je taká fyzická osoba, ktorá má priamy
alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej
osobe, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa, a bol ztohto dôvodu
identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS.

1l.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

11.1 Vzhľadom na skutočnosti zistené z Dokumentácie a z dôvodov popísaných vods. Il.4.7 vyššie
Advokát identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú osobumeno a priezvisko dátum trvalý pobyt štátna verejný
narodenia príslušnosť funkcionár
Jičí Mačas 21.07.1968 | Lidická 1000, — 29501 | Česká nie
Mnichovo Hradišté, Česká | republika
republika
IV.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

IV.1 Riadiacu štruktúru Partnera VS tvorí jeho štatutárny orgán, teda členovia predstavenstva :
- Ing. Sven Mitana, predseda predstavenstva, dátum narodenia 02.01.1978, trvale bytom
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava: a

- Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva, dátum narodenia 27.06.1965, trvale bytom
Blumentálska 2732/8, 811 07 Bratislava.

IV.2 Spôsob konania štatutárneho orgánu: „V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia
predstavenstva spoločne.“

v.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,
KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS

Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nevykonávajú verejnú
funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

VI.
VYHLÁSENIE V ZMYSLE 811 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

Podpísaná Mgr. Kristína Drábiková, advokát týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti
zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.02.2019Mgr. Kristína Drábiková, advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
[S

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z, o registri partnerov verejného sektora
aozmene a doplnení niektorých zákonov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: BEST PLACE, a. s.

Sídlo Hlinská 40, 011 18 Žilina

1ČO: 36 694 444

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č.: 10672/L

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „BEST PLACE, a.s.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: LEGAL GROUP, s.r.o.

Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,

IČO: 47 237 589,

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa $ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 313/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“),v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe
preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti BEST PLACE, a.s. nasledovné
fyzické osoby:Meno a priezvisko Dátum Štátna Trvalý pobyt Verejný
narodenia príslušnosť funkcionár
Ing, Juraj Široký 29.12.1953 SR Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

IL
Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhodužívateľ výhod Spoločnosti bol identifikovaný na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých
spoločníkom Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej
štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných
izných právnych predpisov.
všeobecné

Podľa S Ga ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o AML?) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá
skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto
subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod) medzí konečných nžívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide a právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imanívrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak nstanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe
alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je nvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z tnej jej činnosti,

Podľa $ 6a ods. 2 zákona o AMI: AA žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto
osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu,
prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Podľa $ 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo

písm. «) druhého a štvrtého bodu, avšak. spoločne s inon osobon konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Podľa $ 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na nverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo. rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa
do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje Štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická
asoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predohádzajúcej veľy: v takom prípade sa do
registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrobolného manažmeníu

boli splnené.

Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty,
informácie a údaje
Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
- stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Obchodného registra a Zbierky listín,
- Výpis z Obchodného registra Spoločnos
- Vyjadrenie Spoločnosti — Informácie z
sa najmä jej obchodnej činnosti, riadenia Spoločnos
platobných operácii a rozdeľovania zisku),
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VÁHOSTAV — SK, a.s
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINASIST, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
Výpis z Obchodného registra spoločnosti Fidea Consulting, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti BEST PLACE, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti VÁHOSTAV — SK, a.s.,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti FINASIST, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti POLYMEA, a.s
Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., vrátane Vyhlásení akcionára spoločnosti Helston Investments,účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (týkajúce
, distribúcie peňažných prostriedkov, vykonávania transakcii a


aš,

- Zoznam akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.s., vrátane Vyhlásení akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.š.,

— ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania,
činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov,Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov
a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ Ga zákona o AML.Za týmto účelom Spoločnosť (prostredníctvom konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML, poskytla informácie o spoločníkovi, o svojich štatutárnych orgánoch,
o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti,
© najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami
Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti,
disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej
Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie

25% hospodársky prospech z činnos

Spoločnosť sa ďalej na požiadanie oprávnenej osoby vyjadtila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom
spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré
nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou
v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli
v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML mať
vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojom spoločníkovi (viď nižšie), o členoch štatutárneho orgánu (viď nižšie),
o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť je zameraná na oblasti predaja
a spracovania piesku a štrkopiesku a mechanizovaných zemných prác vykonávaných pracovnými strojmi a stavebnými
mechanizmami. Najčastejšie uzatváranými obchodnými vzťahmi Spoločnosti sú kúpne zmluvy, zmluvy o nájme a zmluvy na
poskytnutie služieb typických v danej podnikateľskej oblasti. Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými
hodnotami Spoločnosti a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila,
že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo
k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné
vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia.
Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25%
hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
34.

39,

40.

11

I.2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Pojem riadiaca štruktúra možno podľa Ministerstva spravodlivosti SR vykladať v kontexte $ 6a ods. Z zákona o AML (štatutárnyVlastné riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrenia Spoločnosti zverené jej štatutárnym orgánom a riaditeľom. Štatutárnymi orgánmi

avenstva. Podľa stanov Spoločnosti a zápisu v Obchodnom registri: V mene spoločnosti konajú aSpoločnosti sú členovia pre
odpisujú dvaja členoviaČlenmi predstavenstva Spoločnosti sú:

> Ing. Sven Mitana -predseda predstavenstva, vznik funkcie: 29.10.2014
> ng. Ivan Kimlička - člen predstavenstva, vznik fankcie: 05.05.2014

Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva nasledovná Riadiaca štruktúra Spoločnosti:Meno a priezvisko Pozícia v riadiacej štruktúre Verejný funkcionár
Ing. Sven Mitana predseda predstavenstva nie
Ing, Ivan Kimlička člen predstavenstva nie
11.

Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla
mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

do registra zapisuje zoznamPodľa $ 4 ods. 3 písm. ) ZRPVS O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora,
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektoza. Pri vymedzení pojmu verejný funkcionár ZRPVS odkazuje na osobitný predpis - ústavný zákon
č. 357/2004 Z.z. © ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (čl. 2 ods. 1). Právnická osoba
VÁHOSTAV - SK, a.s. ako vlastník 100 % akcii Spoločnosti nemôže byť identifikovaná ako verejný funkcionár.

Na žiadosť Oprávnenej osoby bolo Oprávnenej osobe oznámené, že osoby v riadiacej štruktúre nezastávajú žiadnu z funkcií, ktoré
vyššie špecifikovaný ústavný zákon v spojení s ZRPVS označuje za výkon funkcie verejného funkcionára.

IV.
V prípade partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 4 ZRPVS preukázanie,
že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

Podľa S 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trbu, ktorý
podlieha požiadavkám na uerejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento enritent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. sa
do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu: za člena vreholového nranažmentu sa považuje štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu. prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická
osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej veľy: v takom prípade sa do
registra zapisuje konečný užívateľ výhod, V erifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vreholného manažmentu
boli splnené.

V prípade Spoločnosti nešlo o prípad zápisu vrcholového manažmentu podľa ust. $ 4 ods. 4 ZRPVS.

v.
Záverie uvedené možno konštatovať nasledovné závery

Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (86a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML)

Podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo
kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto
subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: pričom medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu,
.. fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe
kladnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa

alebo na jej z
46.

odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre) bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy
podiel (i) prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. celkovo 32,43985693 % a (ii) prostredníctvom
priameho vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. celkovo 0,11542999 %, v súčte
teda celkový nepriamy podiel najmenej 32,55528692 %. Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod
Spoločnosti. podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena ($6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom
obstarávaní (pôvodná právna úprava) je napríklad potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny
orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv
medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa
teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o

í rgánu v právnickej osobe (žiadateľovi o zápis do registra), a to bez ohľadu na reťaz právnických osôbalebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané. Vzhľadom
na vlastnícku štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukciealebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti

Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode ($6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona
9 AML)

soby, ktoré sú ako spoločníciPodľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak
evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníkmi, ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo
vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie
aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Za konečného užívateľa výhod sa
považuje fyzická osoba ovládajúca zapisovanú právnickú osobu spôsobom odlišným od tých, ktoré sa uvádzajú v prvých dvoch
bodoch $ 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML (pôv. $ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2013 Z.z.). V praxi môže ísť napr. o právo
ičšinu hlasovacích práv v zapisovanej právnickej osobe na základe dohody s jej akcionárom, resp. spoločníkom a pod.
vinutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takéto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je

vykonávať víPo preskúmaní pos
uvedené v prvom a druhom bode, podľa S 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (S6a ods. 1 písm. a)
bod 4 zákona o AMI.)

Podľa vý
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4a $ 11 ods. 1 p
(pozn. pôvodná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný
užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez
obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inejladového stanoviska ÚVO č. 1/2016: Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
sm. b) zákona o verejnom obstarávanípodobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj
druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To
znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho aby za to

sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa

poskytla primerané protiplnenia(napr. dodala tovary alebo služby), mus
výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení
dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým.
plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je
hodnota protiplnenia © viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak
alebo stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovanéhoposkytujú svoje tovary, služby
ujúpodnikateľa nepoPodľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa S 11 ods. 1 písm.
a) bodu 4 (pozn. predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento.
hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1

písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe akcií

v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok
alebo pri ktorom by možný hospodársky prospech spočíval v skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených
v predchádzajúcich bodoch S 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML,Konanie v zhode alebo spoločným postupom (S6a ods. 3 zákona o AML)
a

48Legálna definícia pojmu „konanie v zhodé“ sa nachádza v $ 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie
$ 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o.i. dôležitý záver: na to, aby
určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby
one (tj. osoby označené v $ 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale
aj predpoklad, že zho konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich vzájomnej dohody, skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný
sama o sebe ešte neznamená, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. $ 66b, o konaní v zhode možno
hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pritom nie je dôležité, či dohoda bola
uzavretá písomne alebo ústne.!Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPYS ani zákone o AML
žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody
oločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie
konného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe
„dohody alebo zniluvy o spoločnom postupe“.
Jednotlivé fyzické osoby, ktoré by vzhľadom na zistenia Oprávnenej osoby mohli za splnenia určitých podmienok splniť niektorú
z definícii konečného užívateľa výhod vyhlásili, že nekonajú v zhode, ani na základe vzájomnej dohody o zhodnom výkone
hlasovacích práv ani spoločným postupom. Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom.
výkone hlasovacích právach a pod.Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s
odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých
dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v
žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady alebo právne vzťahy, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného
užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

vI.
Vyhlásenia Oprávnenej osobytúvislostiOprávnená osoba v tejto úroveň vyhlasuje, že:- pri identifikácií a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala
nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky

dostupné informácie:

Ň Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností
uvedených v tomto verifikačnom dokumente: z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto
prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie $ 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS

- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu,
z skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,

f nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia € 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa AT-04.2017LEGAL GROUP, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rusiňák , LL.M., advokát a konateľ!OVEČKOVÁ O, a kol: Obchodný zákonník — Komentár. Bratislava. lurnedition. 2005. ISBN: 80-8078-027-7, str. 208
18.

Oprávnená osoba poskytnuté údaje overila v dokumentácii poskytnutej a sprístupnenej jej Spoločnosťou a ďalšími osobami.

Oprávnená osoba, za účelom zistenia konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného
užívateľa výhod v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a $ 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila
He preštidoviiui preskúmaniú pôskýtnútých informácií, Sdajúva dokladov dostiála pô zahľadiiení všeobecne záväzných právnychpredpisov k záverom špecifikovaným nižšie.1.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúru partnera verejného sektora

I1.1. Vlastnícka štruktúra SpoločnostiSpoločnosť Bi spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným
imaním vo v ŽUR, splateným v rozsahu 33.200,- EUR, rozvrhnutým na 10 ks akcii, druh akcii: kmeňové, podoba akcii:
listinné, forma akcii: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 3.320,- ER. Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti,
jediným akcionárom spoločnosti BEST PLACE, a.s. je obchodná spoločnosť VÁHOSTAV — SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821
09 Bratislava „ IČO: 31 356 648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5996/B (ďalej
len „VÁHOSTAV — SK, a.s.“). Tento údaj potvrdila Spoločnosť, ktorá vedie v súlade s Obchodným zákonníkom zoznam svojich
akcionárov,

Spoločnosť VÁHOSTAV — SK, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným
imaním vo výške: 20.000.000,- EUR, splateným v rozsahu 20.000.000,- EUR, rozvrhnutým na 100 ks akcii, druh akcii: kmeňové,
podoba akcii: listinné, forma akcii: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 200,000,- EUR. Podľa výpisu z obchodného
registra, jediným akcionárom spoločnosti VÁHOSTAV — SK, a.s. je obchodná spoločnosť FINASIST, a.s., so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 O4Bratislava, IČO: 35 703 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
1205/B (ďalej len „FINASIST, a.s.“). Tento údaj potvrdila spoločnosť VÁHOSTAV — SK, a.s., ktorá vedie v súlade s Obchodným
zákonníkom zoznam svojich akcionárov.

Spoločnosť FINASIST, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním
vo výške: 331.939,19 EUR, splateným v rozsahu 331.939,19EUR, rozvrhnutým na 10 000 ks akcii, druh akcii: kmeňové, podoba
akcii: listinné, forma akcii: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Podľa výpisu zo zoznamu akcionárov je
jediným akcionárom spoločnosti FINASIST, a.s. obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831
04Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej
len „Druhá strategická, a.s.“).

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným
c: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií:
zaknihované, forma akcii: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s.
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov spoločnosti
je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976
(ďalej len “CDCP?). Oprávnenej osobe bol pos Zoznám akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP

Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli identifikované nasledovné osoby s významným podielom nazákladnom imaní:

Akcionár Podiel akcionára na

spoločnosti Sídlo/Bydlisko 1čO základnom imaní
Druhá strategická, a.s. spoločnosti
Helston Investments, | Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 05129974 24,54659 %
as
Fidca Consulting, a.s Opletalova 1015/55, Nové Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 61672751 — | 24,34822 %
Prvá strategická, a.s Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35705 001 | 12,25093 %
Ing. Juraj Široký Strmý výšok 8137/137, 841 06 Bratislava z 0,08637 %

Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, ktorej
ých papierov v Bratislave, a.s., boli podľa Zoznamu

akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cem
ýznamným podielom na základnom imaní:

akcionárov vedeného CDCP k 12.07.2017 identifikované nasledovné osoby20.

SRS šo Bydlisko s [St
Helston — Investments, | Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 05 129974 | 19,41917%
Fida Consulting, a.s Opletalova 1015/55, Nové Mčsto, 110 00 Praha 1, ČR 61672751 — | 20,27288 %
Druhá strategická, a.s. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35705 027 | 25,39631 %
Ing. Juraj Široký Strmý víšok 8137/137, 841 06 Bratislava z 0,07816 %

Ďalej je (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné
obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska,
odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí
Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej
osobe iných dostupných oficiálnych informácii, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie
konečného užívateľa), potrebné zohľadniť tiež vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou

Druhá strategická, a.s.

Vlastné akcie A S...
g S Podiel akcionára na
spoločnosti Sídlo 1čO Ž Pe
4 Tr základnom imaní
Prvá strategická, a.s.
Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04Bratislava , SR 35 705 001 | 6,82299 %
Vlastné akcie a
spoločnosti Sídlo čo Podiel st
Druhá strategická, a.s.
Druhá strategická, a.s. "Trnavská cesta 27/B, 831 04Bratislava , SR 35 705027 | 17,28563 %

Ďalej je (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné
počet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska,
odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí
Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej
osobe iných dostupných oficiálnych informácii, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie
konečného užívateľa) potrebné zohľadniť tiež vzájomné (krížovo) vlastnené akcie medzi materskou a dcérskou spoločnosťou

obstarávanie SR pre

májom, pričom
dcérskou spoločnosťou spoločnosti Druhá strategická, a.s. je aj spoločnosť POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej,

a.s. na POLYMĽA, a.s.: 94,45 %), zároveň však spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická,
a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87294%)

dcérskou spoločnosťou spoločnosti Druhá strategická, a.s. je aj spoločnosť FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickej,
a.s.: 100%), zá oločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST,
a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,43025%)

- dcérskou spoločnosťou spoločnosti Prvá strategická, a.s. je aj spoločnosť Druhá strategická, a
a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 12,25093 %), zároveň však spoločnosť Druhá strategická, a.s. vl
strategická, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 25,39631%)

- nepriamou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Prvá strategická, a.s. je aj FINASIST, a.s. (podiel Prvej strategickej, a.s. je
nepriamy, prostredníctvom spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorej 100% dcérskou spoločnosťou je spoločnosť
FIN s), zároveň však spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel
FINASIST, a.s, na Prvej strategickej, a.s.: 1,12704 %).roveň však s

(podiel Prvej strategickej,
stní akcie spoločnosti Prvá

Akcionár
spoločnosti ah
Druhá strategická, a.s. Sídlo 1čo S
s c základnom imaní
a zároveň jej dcérska
spoločnosť
POLYMEA, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 31 322 379 0,87294 %
Trnavská cesta 27/B, 831 O4Bratislava 35703 661. | 0,43025 %Podiel akcionára na
základnom imaní
spoločnosti Prvá
strategická, a.s.

Akcionár spoločnosti

Prvá strategická, a.

a zároveň jej dcérska
spoločnosť

Druhá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04Bratislava 35 705027 | 25,39631 %

Sídlo 1čo


1
[RJ

FINASIST, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04Bratislava 35 703 661 1,12704 %

Súčasne, spoločnosť POLYME.
akcii spoločnosti Druhá strategi
Vlastné akcie

a.s. ako dcérska spoločnosť spoločnosti Druhá strategická, a.s., zároveň však vlastniaca 0,87294 %
a.s., vlastní podľa zoznamu akcionárov svoje vlastné akcie:Podiel na základnomspoločnosti Sídlo 1čo sal
POLYMEA, a.s.
POLYMEA, a.s. Priemyselná 6, 821 09Bratislava 31 322 379 | 1,62151 %

Prepočet nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti BEST PLACE, a.s., po
zohľadnení vyššie uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST,
a.s. VÁHOSTAV -— SK, a.

[(24,54659/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 24,54659 %

on Investments, 2.5. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., Druhej
ST, a.s. VÁHOSTAV —SK, a.s.:

Nepriamy podiel Hels
strategickej, a.5., FID


19,19177100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 2,37902892%Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, 2.s., vlastných
akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s, VÁHOSTAV — SK, a.s.:

[04,54659/100) x (17,28563/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 4,24303273%Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s.
POLYMEA, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINÁSIST, a.s.,
VÁHOSTAV —SK, a.s.:104,54659/100) x ©4,45/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,20238463%Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s.,
POLYMEA, a.s., vlastných akcii spoločnosti POLYMEA, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve
spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV — SK, a.s.:

104,54659/100) x (9445/100) x (1,62151/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] | 0,00328169%
x 100Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST,
a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK, a.s.:[(24,54659/100) x (100/100) x (0,43025/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,10561170%Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných
akcii spoločnosti Prvá strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK, a.s.:[19,41917/100) x (6,82299/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,16232091%Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST,
a.s., akcii spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST,
a.s.. VÁHOSTAV — SK, a.s.:[04,54659/100) x (100/100) x (1,12704/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x | 0,03389218%
100Nepriamy podiel Helston Investments, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., akcii
spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s.
vo vlastníctve spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s. , VÁHOSTAV — SK, a.s.:[4,54659/100) x (25,39631/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,76371417%


SPOLU nepriamy podiel Helston Investments, a.s. najmenej: 32,43985693%Prepočet ameho podielu spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti BEST PLACE, a.s. po

zohľadnení vyššie uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov:
Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s.,
VÁHOSTAV —SK, a.s.


[(24,34822/100) x (100/100) x (100/100 x (100/100))] x 100 24,34822 %Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., Druhej strategickej,
a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV — SK, a.s.

[(20,27288/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 2,48361634%Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., vlastných akcii
spoločnosti Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV — SK, a.

104,34822/100) x (17,28563/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 4,20874322%Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., POLYMEA, a.s.,
akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s, VÁHOSTAV — SK, a.s.:

[(24,34822/100) x (94,45/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,20074908 %Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s, POLYMEA, a.s.,
vlastných akcii spoločnosti POLYMEA, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s.,
FINASIST, a.s. VÁHOSTAV — SK, a1041348227100) x 0445/100) x (1,62151/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] | 0,00325517%
x 100

Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, 2.s., FINASIST, a.s.,
akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s. VÁHOSTAV — SK, a.s.:

(24,34822/100) x (100/100) x (0,43025/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,10475822%
) )Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných akcii
spoločnosti Prvá strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK, a.s.:[00,27288/100) x (6,82299/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,16945689%Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s.,
akcii spoločnosti Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s, Druhej strategickej, a.s, FINASIST, a.s.,
VÁHOSTAV —SK, a.s.:

[(24,34822/100) x (100/100) x (1,12704/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x | 0,03361829%
100Nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., akcii spoločnosti
Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s. akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve
spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV -— SK, a.s.:


104,34822/100) x (25,39631/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,75754231%SPOLU nepriamy podiel Fidea Consulting, a.s. najmenej: 32,30995952%,

ýkladovým stanoviskom Úradu

Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností a uskutočnení prepočtov nepriameho podielu (v súlade s
pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe,
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), bolo zistené, že spoločnosť Helston Investments,

ti vo výške 32,43985693 % a spoločnosť Fidea Consulting, a.s. má vs
c 32,30995952 %. Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru

s použitím ust. $ 2 písm. 0) Z
v súčte nepriamy podiel na základnom imaní Spoločn
nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo vý
týchto spoločností,
m
a

29.

Spoločnosť Fidea Consulting, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, ČR, 1ČO:61672751, zapísaná v
Obchodnom registri ČR, sp. zn. B 3537 vedená u Môstského soudu v Prahe, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho

so základným imaním vo výške: 1.030.000,- Kč, rozvrhnutým na 1.050 ks akcii na meno, v menovitej
s. sú akcionármi spoločnostiporiadku Českej republiky
hodnote jednej akcie: 1000 Kč, Podľa predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Fidea Consulting, a.
Fidca Consulting, a.s. Mgr. Jiží Mažas, (50%) a Mgr. Jan Vrátný, (50%). Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s
účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcii uvedenej spoločnosti. Akcionári spoločnosti Fidea Consulting, a.s., v
ytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a zákona o AML, každýboli dotazovaní za

nadväznosti na pos
samostatne, vyhlásili, že:
- vsúvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Fidea Consulting, a.s. koná každý z nich vo svojom vlastnom mene, na vlastný
účet,
akcie vlastní každý zakcionárov pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),

- vsúvislosti s vlastníctvom akcií žiadny z akcionárov neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,

- nie je žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy
podiel/ obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v Spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo v prospech
niektorého z akcionárov (čím by sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré
by na účely spracovania tohto verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),

- nepreviedli právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcii na inú osobu,

- nepreviedli hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcii na inú osobu,

- vykonávajú hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného
rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,

- vykonávajú práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce im z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa
svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,

- konajú a rozhodujú v súvislosti s vlastníctvom akcii samostatne a nezávisle,

- konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými akcionármi alebo s inou
osobou (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody) (najmä
dohody týkajúce sa výkonu práv spojených s účasťou na Spoločnosti, so správou a riadením spoločnosti a pod.) a medzi

stuje žiadna uzatvorená dohoda o zhodnom výkone akcionárskych práv.


akcionármi navzájom necPo prepočte nepriameho podielu spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti (najmenej 32,30995952 %, nie

však viac ako 50%) zohľadňujúc vyššie uvedené skutočnosti a následnom prepočte nepriamych podielov jednotlivých akcionárov
(fyzických osôb) spoločnosti Fidea Consulting, a.s. na základnom imaní Spoločnosti (každý 30% akcii spoločnosti Fidea Consulting,
a.s., [62,30995952/100) x (50/100)] x 100 — 16,15497976 %)), bolo zistené, že žiadna fyzická osoba z akcionárskej štruktúry
spoločnosti Fidea Consulting, a.s. samostatne nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Nakoľko osoby čestne vyhlásili, že nekonajú v zhode
ani spoločným postupom s inou osobou, nie sú splnené podmienky ani na aplikáciu ust. 6a ods. 3 zákona o AML.Po zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo potrebné skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s.
Spoločnosť Helston Investments a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Mčsto, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v
Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn: B 21623, je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Českej
republiky, so základným imaním vo výške: 2.000.000,- Kč, splateným v rozsahu 2.000.000,- Kč, rozvrhnutým na 100 ks akcii, druh
akcii: kmeňové, podoba akcii: listinné, forma akcií: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie: 20.000,- Kč. Podľa predloženého

výpisu zo zoznamu akcionárov je akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:J H S Štátna Podiel akcionára na
SES ic a príslušnosť základnom imaní
Ing. Juraj Široký Strmý Víšok 8137/137, Bratislava 841 06 SR 100%Výpočtom priameho a nepriameho podielu a ich súčtu (najmenej 25 %) na hlasovacích právach v Spoločnosti BEST PLACE, a.s.
alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa bolo zistené, že spoločnosť Helston Investments, a.s. ako právnická osoba
má najmenej 32,43985693 % celkový nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti,

Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcii
uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre
identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa $ Ga zákona o AML, vyhlásil, že

— vsúvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,

- akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),

- vsúvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,

- nie je žiadna tretia osoba, ktorá by priamo či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/ mala akýkoľvek nepriamy podiel/
obchodný podiel / akcie/ hlasovacie práva v Spoločnosti (vo vlastnom mene), ale na účet a/alebo v prospech akcionára (čím by
sa zvyšoval priamy či nepriamy podiel akcionára v Spoločnosti alebo iný jeho vplyv, ktoré by na účely spracovania tohto
verifikačného dokumentu bolo potrebné zohľadniť),

- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcii na inú osobu,
nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcii na inú osobu,
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia
mikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
a riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcii samostatne, nezávisle a podľa svojho

a uváženia, bez viazanosti
vykonáva prá
las
koná a rozhoduje v s s

- koná bez existencie dohody © spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme
dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).


Po prepočte nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. možno konštatovať, že akcionár Ing. Juraj Šitoký má
prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej
32,43985693 % : [(100/100) x (32,43985693/100)] x 100 — 32,43985693 %

u nepriameho podielu fyzickej osoby Ing. Juraja Širokého na Spoločnosti BEST PLACE, a.s.,
s. (0,07816 %) a Druhá strategická, a.s. (0,08637 %)

Ďalej Oprávnená osoba zisťovala výš
prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločností Prvá strategická,

Prepočet nepriameho podielu p. Ing. Juraja Širokého na základnom imaní Spoločnosti BEST PLACE, a.s., po zohľadnení vyššie
uvedených akcionárskych vzťahov, s použitím ust. $ 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s. VÁHOSTAV —
SK, a.s.1(0,08637/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,08637%Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Prvej strategickej, a.s. Druhej strategickej, a.s.,
FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK, a.

[(0,07816/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,00957533 %Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., vlastných akcii spoločnosti
Druhá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK,

1(0,08637/100) x (17,28563/100) x (100/100) x (100/100)x (100/100)] x 100 0,01492960 %Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s. POLYMEA, a.s., akcii
spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV -— SK, a.s.:1(0,08637/100) x (94,45/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100)x (100/100)] x 100 0,00071211 %Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s.. POLYMEA, a.s., vlastných akcii
spoločnosti POLYMEA, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti POLYMEA, a.s., FINASIST,
a.š., VÁHOSTAV — SK, a.s.:10,08637/100) x (94,457100) x (1,62151/100) x (0,87294/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x | 0,00001155 %
100Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcii spoločnosti
Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —SK,

[(0,08637/100) x (100/100) x (0,43025/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,00037161 %

Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosť prostredníctvom Prvej strategickej, a.s., vlastných akcii spoločnosti Prvá
strategická, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV — SK, a.s.:1(0,07816/100) x (6,82299/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x 100 0,00065332 %Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., akcii spoločnosti
Prvá strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti FINASIST, a.s., Druhej strategickej, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV —
SK, a.s:
[(0,08637/100) x (100/100) x (1,12704/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)] x | 0,00011925 %
100

Nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti prostredníctvom Druhej strategickej, a.s. akcii spoločnosti Prvá
strategická, a.s. vo vlastníctve spoločnosti Druhá strategická, a.s., akcii spoločnosti Druhá strategická, a.s. vo vlastníctve
spoločnosti Prvá strategická, a.s., FINASIST, a.s., VÁHOSTAV — SK, a.s.:

10,086377100) x (25,39631/100) x (12,25093/100) x (100/100) x (100/100)x (100/100)] x 100 0,00268722 %


33.Nepriamy podiel Ing. Široký najmenej: 0,11542999 %

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že p. Ing. Juraj Široký má na základnom imaní Spoločnosti nepriamy podiel ()
prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. najmenej 3243985693 % a (i) prostredníctvom priameho
vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. najmenej 0,11542999 %, v
celkový nepriamy podiel najmenej 32,55528692 %. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak splňa definíciu konečného užívateľ
podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, podľa ktorého je konečným užív: od právnickej osoby fyzická osoba,
ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Ing. Juraj Široký bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod
Spoločnosti podľa $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.oa TT

12 DANA Cr

fi RANEJ

ASTOEVO%EGOSTZI
St v6
1 [Ar TO

A ETA tl“

PE ET
EA TON SZV

% TE96E“SZ %Yv6ZL8O

LISTY 6T

SNJSTETCIN
[en

Deer Z leT

POUŠA VJDIĽAIZN OYPUJIUOY UJUIILUZÁA S
"SEČHOVIA LSA NSOU?OJOdS Ámxjnu$ [PYSFISPJA JeJŠ KussnpoupalZ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×