Nezaradený subjekt

Bioagris 1, s. r. o.

Považská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Šebešťanová , Považská Bystrica

Záznam platný od: 22. Október 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 25. Júl 2017

Záznam platný do: 22. Október 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
22. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
22. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2018
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2018
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Nosko
Adresa:
Sládkovičova 859/9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
18. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo nám. 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 22.10.2019 do: 30.09.2020

StiahniZáznam platný od: 27.06.2019 do: 22.10.2019

StiahniZáznam platný od: 18.04.2018 do: 27.06.2019

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 18.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. Bioagris 1, s. r. o.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 45 724 008

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sro, Vložka č.: 67342/B

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument1.2

2.1

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Zakladateľská listina spoločnosti Bioagris, s. r. o.,

d) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Bicagris, s. r. o.,

e) Stanovy spoločnosti FSRB, a.s.,

f) Zoznam akcionárov spoločnosti FSRB, a.s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť FSRB, a.s.,

h) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

j) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

k) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,

m) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

n) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

0) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

p) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

r) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť Bioagris, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 1.750,- EUR (35% podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora),

- spoločnosť FSRB, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom
vo výške 3.250,- EUR (65% podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení,

- orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Partnera verejného
sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.strana 2
Verifikačný dokument strana 32.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Bioagris, s. r. o., so sídlom Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica, 1ČO: 44
697 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 58022/B (ďalej aj predtým len „Bioagris, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Bioagris, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) spoločnosť Bioagris, s. r. o. má jediného spoločníka a to spoločnosť FSRB,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,-
EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Bioagris, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti Bioagris, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Bioagris, s. r. o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Bioagris, s. r. o.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 a 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti FSRB,
a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, Poprad 058 01, IČO: 50 326 732, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10511/P (ďalej aj predtým len „FSRB, a.s.“), pričom zistila nasledovné

skutočnosti:

a) spoločnosť FSRB, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť FSRB, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a.
S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti FSRB, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti FSRB, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti FSRB, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti FSRB, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti nie je členom vlastníckej štruktúry
spoločnosti FSRB, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 4a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.4 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.6 Na základe skutočností uvedených vbode 2.5 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno


Verifikačný dokument strana 5v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR.

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.7 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
splňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na
hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.8 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť
zastupujú a za ňu podpisujú konatelia vždy spoločne.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvoria konatelia spoločnosti:


Verifikačný dokument strana 6- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
štátna príslušnosť: SR, narodený: 09.04.1984, ktorý nie je verejným
funkcionárom,
- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: SR, narodený 27.03.1979, ktorý nie je verejným
funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020“Milan Gocník, LL.
št a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. Bioagris 1, s. r. o.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 45 724 008

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sro, Vložka č.: 67342/B

sektora“)
a
II. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

1.1

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli
v prípade Partnera verejného sektora postupom vsúlade sust. 8 11 ods. 4
Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
9 ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“ identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvale bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, Slovenská republika

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
Verifikačný dokument1.2

2.1

strana 2
Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvale bytom: Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná, Slovenská
republika
Narodený: 09.04.1984
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

b) Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa
07.08.2019,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky Partnera verejného sektora,

d) Zakladateľská listina spoločnosti Bioagris, s. r. o.,

e) Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Bioagris, s. r. o. zo dňa
07.08.2019,

f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti Bioagris, s. r.
[0

g) Stanovy spoločnosti FSRB, a.s.,

h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti FSRB, a.s.,

i) Zoznam akcionárov spoločnosti FSRB, a.s.,

j) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

k) Zoznam akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s.,

m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti ESIN group, a.
s.

n) doklad totožnosti Ing. Tomáša Kukučku,

0) doklad totožnosti Ing. Vlastimila Majerčáka.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej Štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov a to:

- > spoločnosť Bioagris, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 1.750,- EUR (35 % podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

- spoločnosť FSRB, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 3.250,- EUR (65 % podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),


Verifikačný dokument strana 3c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- orozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Partnera verejného
sektora,

- “konateľov volí aodvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného
sektora,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Bioagris, s. r. o., so sídlom Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 44
697 112, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 58022/B (ďalej aj predtým len „Bioagris, s. r. o.“), pričom
zistila nasledovné skutočnosti:

a) Bioagris, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Bioagris, s. r. o. má jediného spoločníka a to spoločnosť FSRB, a.s., ktorá ako
spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100 %
podiel na základnom imaní Bioagris, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny Bioagris, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Bioagris, s. r. o.,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Bioagris, s. r. o. žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 a 2.2 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti FSRB,
a.s., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 326 732,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10511/P (ďalej aj predtým len „FSRB, a.s.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť FSRB, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), rozvrhnuté na 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 2.500,- EUR,

b) spoločnosť FSRB, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a.
S., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 25.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti FSRB, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100 %
podiel na základnom imaní spoločnosti FSRB, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti FSRB, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti FSRB,


Verifikačný dokument strana 4d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti FSRB, a.s. žiaden verejný
funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté na
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má dvoch akcionárov, a to:

- Ing. Tomáš Kukučka, ktorý vlastní 6 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s.
vo výške 4.800.000,- EUR, má priamy podiel na hlasovacích právach
v spoločnosti ESIN group, a.s. ana základnom imaní spoločnosti ESIN
group, a.s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti ESIN group, a.s. vo výške 60%,

- Ing. Vlastimil Majerčák, ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s.
vo výške 3.200.000,- EUR, má priamy podiel na hlasovacích právach
v spoločnosti ESIN group, a.s. ana základnom imaní spoločnosti ESIN
group, a.s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti ESIN group, a.s. vo výške 40%,

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a.s. žiaden
verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích
právach a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac
ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného


Verifikačný dokument strana 5zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,

Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 20 Dobšiná,
Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR, ktorý
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov,

2.6 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou sňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť
zastupujú a za ňu podpisujú konatelia vždy spoločne.

3.2 — Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov:

- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 20 Dobšiná,
Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom,

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 06 Bratislava - mestská
časť Rača, Slovenská republika, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR,
ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 — Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona o RPVS možné požadovať


Verifikačný dokument strana 6a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 16.10.2019advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora Bioagris 1, s. r. o.

Bioagris 1, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 724
008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67342/B,
v mene ktorej koná Ing. Peter Nosko — konateľ (ďalej len “partner verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,

- úplne znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora,

- aktuálny výpis z obchodného spoločnosti Bioagris, s.r.o.,

- úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Bioagris, s.r.o.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti BALLO, B.V.,

- stanovy spoločnosti BALLO, B.V.,

- čestné prehlásenie partnera verejného sektora,

- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčťenský fond“,

- výpis zevidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Mšstským soudem vPrahe č.
16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný syčťenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.

Článok.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora Bioagris 1, s. r. o.:

1/ Partner verejného sektora Bioagris 1, s. r. o. je právnická osoba — podnikateľský subjekt
a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 07.09.2010. Základné imanie
1
partnera verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladu dvoch spoločníkov, t.j. spoločnosti
Bioagris, s.r.o. ktorý predstavuje podiel vo výške 35% a spoločnosti BALLO, B.V. ktorý predstavuje
podiel vo výške 65%, ktoré základné imanie je v plnej miere splatené a predstavuje 100% základného
imania spoločnosti a 100% podielu na hlasovacích právach, zisku/likvidačnom zostatku.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe uvedeného a predložených listín identifikovala
vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — jeho spoločníkov:

Bioagris, s.r.o.

Spoločnosť Bioagris, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 81106 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 44 697 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
58022/B, s vkladom vo výške 1.750,- EUR, splatený v celej výške. 100% vlastníkom spoločnosti je
spoločnosť BALLO, B.V.

BALLO, B.V.

Spoločník: BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské
kráľovstvo, IČO: 80 3638 152, s vkladom vo Výške 3.250, splatený v celej výške.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Je ZORROS
rodinný syčťenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej
republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným
číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčťenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Mčstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
a ich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi

z
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom
spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle $ 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu av súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 8 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti konateľ vykoná tak, že k vytlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a označeniu funkcie podpisujúci konateľ
pripojí svoj podpis.

Článok III.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komoľanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. I, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.


Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. ll., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019

/

JUDr. Michal Badinský
7i
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora Bioagris 1, s. r. o.

Bioagris 1, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 724
008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67342/B,
v mene ktorej koná Ing. Peter Nosko — konateľ (ďalej len “partner verejného sektora", “PVS“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len "oprávnená osoba“)

Článok.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora Bioagris 1, s.r.o.

- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,

- > čestné prehlásenie spoločnosti Bioagris 1, s. r. o.

- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO,
BY.

- úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- > rozhodnutie nadácie FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva spoločnosti LEGACON TREUHAND
ANSTALT:

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady
LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation:

- > čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- > stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených vosobných dokladoch
konečných užívateľov výhod.


Článokil.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora Bioagris 1, s. r. o.:

1/ Partner verejného sektora Bioagris 1, s. r. o. je právnická osoba — podnikateľský subjekt
a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 07.09.2010. Základné imanie
partnera verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladu dvoch spoločníkov, t.j. spoločnosti
Bioagris, s.r.o. ktorý predstavuje podiel vo výške 35% a spoločnosti BALLO, B.V. ktorý predstavuje
podiel vo výške 65%, ktoré základné imanie je v plnej miere splatené a predstavuje 100% základného
imania spoločnosti a 100% podielu na hlasovacích právach, zisku/likvidačnom zostatku.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe uvedeného a predložených listín identifikovala
vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — jeho spoločníkov:

Bioagris, s.r.o.

Spoločnosť Bioagris, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 44 697 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
58022/B, s vkladom vo výške 1.750,- EUR, splatený v celej výške. 100% vlastníkom spoločnosti je
spoločnosť BALLO, B.V.

BALLO, B.V.

Spoločník: BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den ijseel, Holandské
kráľovstvo, IČO: 80 3638 152, s vkladom vo výške 3.250,- EUR, splatený v celej výške.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je
spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo,
zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
fúnkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa $ 6a ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.
V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa
partnera verejného sektora zastáva jediný konateľ:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky
trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti konateľ vykoná tak, že k vytlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a označeniu funkcie podpisujúci konateľ
pripojí svoj podpis.

Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe osobných dokladov a ostatných vyššie
uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1/ Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan Lichtenštajnského
kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.

2/ Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom
Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.
Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 13.4.2018/ /
/ Vá
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti Bioagris 1, s. r. o.

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou POLÁČEK 8: PARTNERS s. r. o.

- ako oprávnenou osobou -

dňa 21. júla 2017

POLÁČEK: PARTNERS
Tento VERIFIKAČNÝ DOKUMENT je vypracovaný v súlade s $ 11 ods. 5 zákona č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

(1)

(2)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Bioagris 1, s. r. 0., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 45 724 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 67342/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“).

OPRÁVNENÁ OSOBA

POLÁČEK % PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava
— mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala
od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu
poskytnuté, ide najmä o:

(i) — výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
(ii) úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
(iii) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

" mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:

1.) mápriamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora
alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

Strana 227
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je
uvedené v prvom a druhom bode,

4.) máprávo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

5.) sama nespíňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným
postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora
sa vzmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov považuje/ považujú:

1.) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého
pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky,

vyššie uvedený/ uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie
je/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi
vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa
článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z.z.

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora nie je osoba — verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
vSlovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej
osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu
aku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť
a úplnosť,

nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu
konečného užívateľa výhod,

výpis z obchodného registra spoločnosti Bioagris, s. r. 0. pre právne úkony,

úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Bioagris, s. r. o.,

výpis zobchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa
spoločnosti BALLO, B.V.,

úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

Strana 327
(b)

(c)

(d)

(e)

(9

(g)

Ch)

(i)

(viii) — rozhodnutie spoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka
spoločnosti BALLO, B.V.,

(ix) výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa
spoločnosti FOX-B Foundation.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že
Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou
podľa $ 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Spoločníkom Partnera verejného sektora s 35% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť Bioagris, s.
r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 697
112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka
č. 58022/B.

Spoločníkom Partnera verejného sektora so 65% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO,
B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO:
803638152.

Z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Bioagris,
S. r. 0. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná vobchodnom
registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B
Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. — Zverejných — zdrojov týkajúcich © saprávneho poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho
poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficientoch,
ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany
spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie
otom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích
právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je
možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod.

Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela
k záveru, že žiadna fyzická osoba nespíňa kritéria pre určenie konečného užívateľa
výhod uvedené v $ 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

Strana 427
()

(k)

(b

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov. Sohľadom na uvedenú skutočnosť sa za konečných
užívateľov výhod budú vzmysle $ 6a ods. 2 predmetného zákona považovať
členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora je a za konečného
užívateľa výhod (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) sa považuje pán Ing.
Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava —
Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan
Slovenskej republiky.

Zároveň bolo zistené, že Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená
na základe predloženého dokladu totožnosti.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(m)

Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou
s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 5.000,00 EUR.

Spoločníkom Partnera verejného sektora s 35% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť Bioagris, s.
r.o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 697
112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 58022/B.

Spoločníkom Partnera verejného sektora so 65% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO,
B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo
(pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO:
803638152.

Z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Bioagris,
S. r. 0. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti
BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom
Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná vobchodnom
registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.

Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B
Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského

Strana 527
kniežatstva. — Zverejných © zdrojov — týkajúcich sa právneho — poriadku
Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho
poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch ibeneficientoch,
ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

(n) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany
spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie
otom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích
právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je
možné určiť vlastnícku štruktúru tejto spoločnosti.

(0 Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého
pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora, a to spoločnosť
BALLO, B.V.

(g) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, pán Ing. Peter Nosko,
adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava — Staré Mesto,
Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej
republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného
sektora: Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti
samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti konateľ vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a
označeniu funkcie podpisujúci konateľ prípoji svoj podpis.

(h) Sohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie
osoby.

VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vzmysle čl. 2 ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

INFORMÁCIE K $ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Strana 627
5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácií Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

V Bratislave dňa 21. júla 2017POLÁČEK 8: PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, advokát a konateľ

Strana 727

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×