Nezaradený subjekt

TOMA, s. r. o.

Topoľčany
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Gorkého 2019, Topoľčany

Záznam platný od: 25. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Matej Danóci
Adresa:
Čerešňová 303/21 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Legát
Adresa:
Sibírska 16 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Hanzely
Adresa:
A. Nográdyho 10 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
JUDr. Milan Cíbik
Adresa:
Tomášikova 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 15.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NVIVI DLEGAL VIMIDLEGAL, s.ro. — 82109Bratíslava — 1ČO 36807915 © +421220664459 — a office Ovividlogal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ OPH SK2022415857 —3 +421258253511 — c wwwividfagal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TOMA, s, r. 0.

Sídlo: Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 31 421 695

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 1615/N
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Mallo, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.
Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 807 915
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
- Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Baľháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1.Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

i
| - "úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 07.01.2019,
1
RVIVID LEGAL.- "úplný výpis spoločnosti ACS teplo j.s.a., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava - mestská
časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 962 802, registrovanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sja, vo vložke číslo: 55/B (ďalej len „spoločnosť
ACS teplo“), z obchodného registra zo dňa 07.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3202/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Capital Slovakia“), z obchodného registra zo dňa 07.01.2019,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments“), z obchodného registra zo dňa 07.01.2019,

- "úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.11.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov spoločnosti ACS teplo zo dňa 31.08.2018 (ďalej len „stanovy spoločnosti
ACS teplo“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia zo dňa 25.07.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Capital Slovakia“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments“),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 12.04.2018,

- čestné vyhlásenie Ing, Alexandra Malla, s trvalým bydliskom Škultétyho 4720/2A, 955 01
Topoľčany, Slovenská republika, dátum narodenia: 25.06.1962, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Alexander Mallo“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Mgr. Matej Danóci“), ako predsedu predstavenstva spoločností
ACS teplo,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08
i Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24,07,1973, štátna príslušnosť:
i Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločností
i Arca Capital Slovakia,

i - čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veľiča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca
Investments,


RVDÁDLEGALčestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments žiadne práva
akcionára spoločnosti Arca Investments, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný
akcionár spoločnosti Arca Investmenis,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca
Investments alebo akýmkoľvek z nich aní s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom.
výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, ani
neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi nám a iným akcionárom /
inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie
v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich
alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom
zhromaždení spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe
ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom
/ inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie
v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona

o ochrane verejného záujmu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické

osoby:

a)

b)

9

Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Mg. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust, $ 6a ods. 1 písm, a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VŠ najmenej

25%.

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 30 % a takisto
nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.-11-
RVIÍVIDLEGAL4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing, Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej
25%.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 55 % a takisto
nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 55 %.

4.3. Oprávnená osoba identifikovala Mgr. Mateja Danóciho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať,
inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľa) Partnera VS. K uvedenému záveru dospela
Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,

ii. právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má spoločnosť ACS teplo ako jediný
spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,

iii. predstavenstvo spoločnosti ACS teplo má jedného (1) člena, ktorým je predseda
predstavenstva Mgr. Matej Danóci. Predseda predstavenstva spoločnosti ACS teplo podľa
stanov spoločnosti ACS teplo i podľa spôsobu zapísaného v obchodnom registri koná menom

spoločnosti ACS teplo pri uskutočňovaní právnych úkonov samostatne,

iv. z ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením
obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo
akcionára v inej akciovej spoločností (bez ohľadu na to, či ide ojediného spoločníka
spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného
z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej
spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak práva Dotknutej spoločnosti
- spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej
spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti sručením
obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach vrámci valného zhromaždenia
spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide

9 spoločnosť s ručením obmedzeným).

Nakoľko predstavenstvo spoločnosti ACS teplo je podľa stanov spoločnosti ACS teplo vytvorené ako
jednočlenný orgán, z uvedeného vyplýva, že predseda predstavenstva spoločnosti ACS teplo Mgr.
Matej Danóci má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
(konateľa) Partnera VS, pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením

disponovala.

4.4. Oprávnená osoba má za to, že okrem osôb uvedených v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. až 4.3. žiadna
ďalšia fyzická osoba (samostatne aní spolu s inými) nespíňa kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm.
a) body 1. až 4, AML Zákona ani ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďaľšia fyzická osoba nespíňa:

2 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007-D -
RVIVIDLÉGAL.a) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %.

Uvedené definičné kritérium nespíňajú:

i Ing. Henrich Kiš, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS
a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %,

i. Ing. Pavol Krúpa, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS
a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) vo výške 5 %,

b) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML
Zákona, pretože okrem osoby uvedenej v bode 4.3. žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie
zdôvodnená v bode 4.3. tohto verifikačného dokumentu prí zdôvodnení identifikácie Mgr. Mateja
Danóciho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

c) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 Ga ods. 1 písm. a) bod 3. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené
v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“) napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj
sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda
(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku).4

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 12a ods. 1 písm. a) body
1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do
17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. 8 6a
ods.1 písm. a) body 1., 2, a 3. AML Zákona.

4V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. S 124 ods. 1 písm. a) bod 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach, Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný
nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 12a ods. 1
písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D splňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 12a ods. 1
písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.-13-


RVIVIDLEGALŽiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom
medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode
alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi
sňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv
v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),

d) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech
najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzníklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu í. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktríny“,

iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým
stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15,04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „Stanovisko č. 1/2016“)57,

5 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registru pri právnickej osobe podľa
$ 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide
o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods, 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podníkania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %," Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

6 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 1] ods. 1 písm. a) bod
4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

7 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej slebo fyzickej osoby-14-
AVIVIDLEGAL,iv. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického
protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností
Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je
podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník
Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama ani
sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi sňou v zhode alebo na základe
spoločného postupu,

e) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 3 AML Zákona. To
znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespíňala kritérium podľa ust. 6a ods.1
písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňott v zhode alebo spoločným
postupom“ by spíňala predmetné kritérium.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení všetkých
akcionárov spoločnosti Arca Investments (tj. Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing.
Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš), v ktorých vyhlásili, že žiadny z nich:

i neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich ani
s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom.
zhromaždení spoločností Arca Investments, ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti
Arca Investments alebo inou fteťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo slebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický neponier sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú, Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovncie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy), Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa)."

8 Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. 8 66b Obchodného zákonníka.

9 Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX, Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného
dňa 27:11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015"). V Stanovisku č. 7/2015 je
uvedená (o.i.) interpretácia ust. $ La ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnáko ako v ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona)
uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup vad hoc záležitostiach), ale na základe
dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).-15 -
SVIVIDLEGAL.i. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za poskytovateľa vyhlásenia uzavrela
s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich alebo inou
treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení
spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by
bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia ainým akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo
spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

f) všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju čínnosť alebo obchod!“

1 Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju
činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

) interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzíckej osoby“, ktorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“).

+ ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna
definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znákov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na
hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu

- z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 01 %),

+ vdôvodovej správe k Zákonu © RPYS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20.
mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a
zrušuje smernica Európskeho parlamentu u Rody 2005/60/ES a strernica Kortísie 2006/70/ES.“

« vzmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 plati, že „„komečný užívateľ výhod" je akákoľvek fyzická(-
| 6) osobaťcy), ktorácé) skutočne ovládaťcjú) alebo vykonávajú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(cé)

osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)“,

| + vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom
| všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. S 6a ads. 1 prvá veta pred bodkočiarkou

AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať

hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,i) obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera
VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny-16 -
RVIVIDLEGAL.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť ACS
teplo s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť ACS teplo má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Capital Slovakia (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments (100 %).
Spoločnosť Arca Investments má štyroch (4) akcionárov:

i Ing, Pavla Krúpu vlastniaceho šesť (6) Akcií spoločnosti Arca Investments, tj. akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments (5 %),

ii) Ing. Petra Krištofoviča vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií spoločnosti Arca Investments,
tj. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (30 %),

E10] Ing. Rastislava Veliča vlastniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií spoločnosti Arca
Investments, tj. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (55 %) a

iv) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho dvanásť (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, t.j.
akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Parinera VS je jeden konateľ Partnera VS, a to Ing, Alexander Mallo,
ktorý koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1, Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospeľa na základe
obsahu Relevantných dokumentov.úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VŠ alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku
uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej
osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-17-
RVIÍVIDLEGAL.7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov
verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.

7.2, Vzhľadom na skutočností uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. $ 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPYS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 07.01,2019 W [V] D LE GA L

lynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR

PI
— IČO: 36 807 915 | IČOPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-18-
NVIVIDLEGAL,- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava -
mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10,11.1979, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (. alej len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investments,

- čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékačská 291/4, 150 00 Praha, Česká
republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter
Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments,

- čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava — mestská
časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments,

- čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna prístušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 6.971,- EUR,
- konateľom Partnera VS je Ing. Alexander Mallo, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to spoločnosť ACS teplo, ktorá sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa vkladom vo výške 6.971, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Partnerovi VS vo výške 100 %,

- spoločnosť ACS teplo ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

- spoločnosť ACS teplo má základné imanie 10,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na desať (10) kmeňových
zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (spolu
ďalej len „Akcie spoločnosti ACS teplo“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len „Akcia
spoločnosti ACS teplo“),

- štatutárnym orgánom spoločnosti ACS teplo je predstavenstvo, ktorého jediným členom je
predseda predstavenstva Mgr, Matej Danóci, ktorý koná menom spoločnosti ACS teplo
samostatne,

- spoločnosť ACS teplo ma jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Capital Slovakia, ktorá je
vlastníkom desiatich (10) Akcií spoločnosti ACS teplo, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca
Capital Slovakia priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ACS
teplo vo výške 100 %,


RVIVIDLEGALspoločnosť Arca Capital Slovakia ako jediný akcionár spoločnosti ACS teplo vykonáva pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti ACS teplo (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku
spoločnosti ACS teplo vo výške 100 %,

spoločnosť Arca Capital Slovakia má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tristo
(300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,-
EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti Arca Capital Slovakia“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek
znich ďalej len „Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia“),

členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia sú predseda predstavenstva Ing.
Rastislav Velič a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca Capital
Slovakia koná každý z členov predstavenstva samostatne,

podľa čl. 27 bod 2. stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že predstavenstvo spoločnosti
Arca Capital Slovakia je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní a na jeho zasadnutí sa zúčastnili obaja
členovia predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,

podľa čl. 2/ bod 3. prvá adruhá veta stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia platí, že
predstavenstvo spoločnosti Arca Capital Slovakia rozhoduje prostredníctvom hlasov prítomných
členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia pričom v prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,

spoločnosť Arca Capita! Slovakia ma jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, ktorá
je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť
Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právacíi v spoločnosti Arca
Capital Slovakia vo výške 100 %,

spoločnosť Arca Investments ako jediný akcionár spoločností Arca Capital Slovakia vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške 100 %,

spoločnosť Arca Investments má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať
(120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,-
EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti Arca Investments“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek
z ních ďalej len „Akcia spoločnosti Arca Investments“),

členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments sú predseda predstavenstva Ing.
Rastislav Velič, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvožák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek,
pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne a člen
predstavenstva koná menom spoločností Arca Investments spoločne sdruhým členom
predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,

podľa čl, 26a bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že predstavenstvo spoločnosti
Arca Investments je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci členovia predstavenstva a na jeho
zasadnutí sa zúčastnili predseda predstavenstva a aspoň jeden (1) člen predstavenstva,

podľa čl. 26a bod 3. prvá a druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že
predstavenstvo spoločnosti Arca Investments rozhoduje väčšinou hlasov prítomných, avšak
v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva,

spoločnosť Arca Investments má štyroch (4) akcionárov, a to:


RVIVIDLEGALa) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií spoločnosti Arca Investments, v
dôsledku čoho má Ing, Pavol Krúpa priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca
Investments vo výške 5% a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v Partnerovi VS vo výške 5 %1,

b) Ig. Petra Krištofoviča, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca
Investments, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov
spoločnosti Arca Investments vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní
ihlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 30 %,

<) Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií spoločnosti Arca
Investments, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2, stanov
spoločnosti Arca Investments vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 55 % a

ďd) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií spoločnosti Arca Investments,
v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čí. 22 bod 2. stanov spoločnosti
Arca Investments vo výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v Partnerovi VS vo výške 10 %,

- podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov
každého akcionára spoločnosti Arca Investments na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií spoločnosti Arca Investments
k výške základného imania spoločnosti Arca Investments,

- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že vaľné zhromaždenie spoločnosti
Arca Investments rozhoduje 60 %-nou (slovom šesťdesiat percentnou) väčšinou hlasov všetkých
akcionárov spoločnosti Arca Investments, pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo stanovách
spoločnosti Arca Investments stanovené inak,

- podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že dvojtretinová väčšina hlasov
všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov,
o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného
imania podľa ust. $ 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo
vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa
určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločností Arca Investments akcionára spoločnosti
Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločností Arca Investments všetkých akcionárov
spoločnosti Arca Investments,

1 Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VŠ bol vypočítaný za analogického
použitia ust. 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z, o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého pletí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom
percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.
RVIDLEGAL.- včestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Alexandra Malla) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

<)

©)

h)

)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 23.11.2018 je posledným aktuálnym úplným znením
zakladateľskej listiny Partnera VS a po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie
valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna
skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo
rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena
zakladateľskej listiny Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného
podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na získu Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VŠ (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie
jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by
vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s utčitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu otíchom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako
na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých
(mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo


RVIVIDLEGALmohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie
osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s uičitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon)
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná
od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje Žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama
alebo spoločne sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na
základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky
prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS)
9 rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- v čestnom vyhlásení spoločníka Partnera VS - spoločnosti ACS teplo, menom ktorej poskytol
čestné vyhlásenie Mgr. Matej Danóci ako predseda predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy
vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:

1.

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ACS teplo bez ohľadu na jej postavenie ako spoločníka
Partnera VS: uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti ACS teplo sú obdobné, ako sú
vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ACS teplo ako spoločníka Partnera VS:

a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

b) vyhlásenie o (i) výške vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS,
(ii) výške jeho obchodného podielu, (iii) o jeho postavení ako jediného spoločníka
Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia
Partnera VS a (iv) výške jeho podielu na zisku Partnera VS,

<) vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti ACS
teplo,

d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti ACS teplo,

e) predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol sám alebo spoločne s inými
v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ACS teplo) na tretiu osobu obchodný podiel


RVIVIDLEGAL.v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť, ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného
podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám
alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ACS teplo) na tretiu
gsobu jeho hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva
pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť
valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskutočnil sám alebo
spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom. by bolo alebo mohla byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera
VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu
osobu,

predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám
alebo spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ACS teplo) na tretiu
osobu jeho právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež sám alebo
spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS
alebo jeho časti na tretiu osobu,

predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS sám alebo spoločne s inými neposkytol
v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ACS teplo) žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS
uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

predseda predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa
Zákona o ochrane verejného záujmu,

- v čestných vyhláseniach spoločnosti Arca Capital Slovakia, menom ktorej poskytol čestné
vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen
predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:

1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia bez ohľadu na jej postavenie ako
akcionára spoločnosti ACS teplo: uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capítal
Slovakia sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS
vo vzťahu k Partnerovi VS a

2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia ako akcionára spoločnosti ACS
teplo:

a)

všetky údaje zapísané o spoločnosti Arca Capital Slovakia v obchodnom registri
zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií spoločnosti ACS teplo vlastnených
spoločnosťou Arca Capital Slovakia k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných
spoločnosťou ACS teplo, ovýške podielu spoločnosti Arca Capital Slovakia na
hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ACS teplo avýške podielu
spoločnosti Arca Capital Slovakia na zisku spoločnosti ACS teplo,
RVTÁDLEGAL©)

e)

8)

h)

)

vyhlásenie o vlastnení Akcií spoločnosti ACS teplo spoločnosťou Arca Capital Slovakia
vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie spoločnosti Arca Capital Slovakia o výkone všetkých práv vyplývajúcich
z vlastníctva Akcií spoločnosti ACS teplo vo vlastnom mene a na vlastný účet,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepreviedol sám alebo
spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na tretiu osobu Akcie
spoločnosti ACS teplo ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto Akcií
spoločnosti ACS teplo alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na
tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti ACS teplo (resp.
hlasovacie práva prí prijímaní rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti ACS teplo
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ACS teplo) ani ich časť
a taktiež neuskutočnil sám alebo spoločne sinými právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích
práv na valnom zhromaždení spoločnosti ACS teplo (resp. hlasovacích práv pri prijímaní
rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti ACS teplo vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia spoločnosti ACS teplo) alebo ích časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia na
tretiu osobu jej právo na podiel na zisku spoločnosti ACS teplo ani jeho časť a taktiež sám
alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo
alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku ACS
teplo alebo jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia sám alebo spoločne
sinými neposkytol v mene spoločností Arca Capital Slovakia žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Capital
Slovakia uskutočniť úkony vymenované v písm. €), 9 ag) vyššie alebo ktorýkoľvek
z nich,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia neuzavrel s druhým
členom predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia žiadnu dohodu, na základe
ktorej by bolo založené konanie v zhode alebo spoločný postup pri výkone pôsobnosti
členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, vykonávajúceho v mene
spoločnosti Arca Capital Slovakia práva akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia ako
jediného akcionára spoločnosti ACS teplo ani neuskutočnil iný právny úkon s obdobnými
právnymi následkami,

Žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia neposkytol žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za neho
uskutočniť úkon podľa písm. j) vyššie,


RVIVIDLEGAL.- včestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing. Rastislava
Veliča) a v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments (t.j. Ing.
Juraja Dvočáka a ing. Petra Brožeka), sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments uvedené
obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu predstavenstva
spoločnosti Axca Capital Slovakia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capita! Slovakia,

- včestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments (tj. Ing. Rastislava Veliča, Ing.
Pavla Krúpu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henrícha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia,
ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:

a)

©)

e)

g)

h)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments
vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých
akcií emitovaných spoločnosťou Arca [nvestments, ovýške podielu toho ktorého
poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení
spoločnosti Arca Investments avýške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments,

vyhlásenie ovlastnení Akcií spoločnosti Arca Investments zo strany toho ktorého
poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Investments vo vlastnom mene ana
vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu Akcie spoločnosti
Arca Investments ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek
z mich na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments ani ich časť
a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Investments alebo ich časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments ani jeho časť podľa rozhodnutia
valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím
takéhoto rozhodnutia a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku
spoločnosti Arca Investments alebo jeho časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
9 rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím takéhoto rozhodnutia na
tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo,
na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. dj), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments
a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vyhotovený podľa ust. $11 ods. S zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Verifikačný dokument“)

Podpísaný: JUDr. Milan Cíbik, advokát, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava -
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 129 192, zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „Oprávnená osoba“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu
obchodnej spoločnosti TOMA, s. r. o., so sídlom Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany, Slovenská
republika, IČO: 31 421 695, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro. vložka
č.: 1615/N (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Register“).

I.
Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola
zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra a Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej listiny Spoločnosti. V rámci uvedeného postupu
boli identifikovaní spoločníci a konatelia Spoločnosti.

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje
9 všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti Valné zhromaždenie
Spoločnosti.

V zmysle ust. $125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. $132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „ak má spoločnosť jediného
spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia“.

V zmysle ust. $125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. $6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a © ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „konečným
užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
Fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto
subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická
osoba, ktorá:

« má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
e má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

+ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

« má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej

jej činnosti“.

1. TOMA, s. r. o. (Spoločnosť)

Za av mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Alexander Mallo

25.06.1962

slovenská

Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
samostatne

Ing. Marek Karniš

20.01.1963

slovenská

Hlavná 188/137, 925 28 Pusté Úľany, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Spoločnosti sa skladá zo štyroch členov:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň
06.08.1960
slovenská

Čierne nad Topľou 265, 094 34 Čierne nad Topľou, Slovenská
republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

Ing. Igor Gula

02.03.1964

slovenská

Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika
Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku

II. tohto dokumentu.

1.

Riadiaca štruktúra a vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Za av mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Alexander Mallo

25.06.1962

slovenská

Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
samostatne

Ing. Marek Karniš

20.01.1963

slovenská

Hlavná 188/137, 925 28 Pusté Úľany, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Spoločnosti sa skladá zo štyroch členov:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň
06.08.1960
slovenská

Čierne nad Topľou 265, 094 34 Čierne nad Topľou, Slovenská
republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

Ing. Igor Gula

02.03.1964

slovenská

Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika

Jediným spoločníkom Spoločnosti je obchodná spoločnosť BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.ž
9 veľkosti majetkovej účasti 6971/6971-in (t.j. 100% na Spoločnosti).
V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázaná majetková účasť na Spoločnosti v časti výšky vkladu

jediného spoločníka a ďalšej vlastníckej a riadiacej štruktúry podrobne špecifikovanej v článku I. tohto
dokumentu.

Konanie za a v mene Spoločnosti prislúcha vyššie uvedeným konateľom Spoločnosti, v nadväznosti na
rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý vydáva záväzné pokyny v časti obchodného
riadenia a obchodnej činnosti Spoločnosti.

Fyzické osoby — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing. Henrich Kiš,
Ing. Jaroslav Hanzely a Ing. Stanislav Legát: boli identifikované Oprávnenou osobou ako

konečný užívatelia výhod vzmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.
Zoznam verejných funkcionárov
Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári

vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.
Preukázanie splnenia podmienok
Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje

konečných užívateľov výhod.

V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 12.07.2017

JUDr. Milan Cíbik
advokát |

|
esa KÁV

|
Jediným spoločníkom Spoločnosti je obchodná spoločnosť BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.,
so sídlom Budovateľská 3598/38, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 35 875 208, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 34639/P: o veľkosti

majetkovej účasti 6971/6971-in (t.j. 100% na Spoločnosti) (ďalej ako „BIOENERGY
TOPOĽČANY s.r.o.“).

1.1 BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.

Jediný spoločník Spoločnosti, BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o., je obchodnou spoločnosťou
v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany oprávnenej osoby
vykonaná lustrácia BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
a Oprávnená osoba nahliadla do Spoločenskej zmluvy BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. V rámci
uvedeného postupu boli identifikovaní spoločníci a konatelia BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.

Za av mene BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým pri BIOENERGY

TOPOĽČANY s.r.o. sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Jaroslav Hanzely

20.04.1962

slovenská

A. Nográdyho 10, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
samostatne

Ing. Stanislav Legát

12.06.1958

slovenská

Sibírska 6958/16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada BIO0ENERGY TOPOĽČANY s.r.o. sa skladá zo štyroch členov,titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň
06.08.1960
slovenská

Čierne nad Topľou 265, 094 34 Čierne nad Topľou, Slovenská

republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

RNDr. Jozef Durkoš

30.08.1965

slovenská

Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika

Spoločníkmi BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

Slov Invest Holding a. s., so sídlom Trenčianska 692/30, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 44 877 421, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sa, vložka

č.: 4814/B, oveľkosti majetkovej účasti 598328/2993640-in (t.j. 20% na BIOENERGY
TOPOĽČANY s.r.o.) (ďalej ako „Slov Invest Holding a. s.“).

R GES, s. r. o., so sídlom Francisciho 3773/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 43 795 731,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19274/P: o veľkosti
majetkovej účasti 2395312/2993640-in (t.j. 80% na BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. — a teda 80%

na Spoločnosti) (ďalej ako „R GES, s. r. o. “).

1.2.1 Slov Invest Holding a. s.

Za av mene Slov Invest Holding a. s. koná š tatutárny orgán, ktorým je pri Slov Invest Holding a. s.

predseda predstavenstva:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Vladimír Stračiak

17.05.1963

slovenská

Ražňany 258, 082 61 Ražňany, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Slov Invest Holding a. s. sa skladá z troch členov:titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Milan Lehocký
06.01.1981
slovenská

Mládežnícka 1595/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Ing. Aneta Havlíčková

18.05.1971

slovenská

Dolná Lehota 8, 976 98 Lopej, Slovenská republika

Ing. Rastislav Kmeť

31.05.1973

slovenská

1. mája 913/2, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika
Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Slov Invest Holding a. s.
v spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o., akcionári Slov Invest Holding a. s. nespíňajú
podmienky pre ich identifikáciu týchto ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

1

.2.2 RGES, s. r. o.

R GES, s. r. o., ako spoločník spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o., je obchodnou
spoločnosťou v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany
oprávnenej osoby vykonaná lustrácia R GES, s. r. o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a
Oprávnená osoba nahliadla do Spoločenskej zmluvy R GES, s. r. o. V rámci uvedeného postupu boli
identifikovaní spoločníci a konatelia R GES, s. r. o.

Za av mene R GES, s. r. o. koná štatutárny orgán, ktorým pri R GES, s. r. o. sú konatelia:

titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.
Spoločníkmi R GES, s. r. o. sú právnické osoby:

Gerhard Klemenz GmbH, so sídlom Dr. Hermanngasse 4, 9020 Klagenfurt am Wôrthersee,
IČO: (EN) 327103 i, zapísaná v Obchodnom registri Rakúskej republiky: o veľkosti majetkovej účasti
5644/33197-in (t.j. 17% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „Gerhard Klemenz GmbH“).

ADOS-TIMA, s.r.o., so sídlom Budovateľská 3617/35, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 36 470 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
12599/P: o veľkosti majetkovej účasti 5644/33197-in (t.j. 17% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „ADOS-
TIMA, s.r.o.“).

INGOS Prešov s.r.o., so sídlom Francisciho 3773/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31
698 352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2006/P:

9 veľkosti majetkovej účasti 4980/33197.-in (t.j. 15% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „INGOS Prešov
s.r.o.“).

ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH (predtým „RZ Slowakei Beteiligungs GmbH“),
so sídlom Augasse 9/12, 1090 Viedeň, Rakúska republika, IČO: (FN) 256276b, Zapísaná v
Obchodnom registri Rakúskej republiky: o veľkosti majetkovej účasti 16929/33197.in (t.j. 51% na R
GES, s. r. 0.) (ďalej ako „ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH“)

1.2.2.1 Gerhard Klemenz GmbH

Gerhard Klemenz GmbH, ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. 0., je obchodnou spoločnosťou pri
ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Gerhard Klemenz GmbH v Obchodnom
registri Rakúskej republiky a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany

zodpovednej osoby Gerhard Klemenz GmbH. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný
spoločník a konateľ Gerhard Klemenz GmbH.

Za av mene Gerhard Klemenz GmbH koná štatutárny orgán, ktorým pri Gerhard Klemenz GmbH
je:

titul, meno a priezvisko: Evelyn Klemenz

dátum narodenia: 19.11.1971

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom Gerhard Klemenz GmbH je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: Ing. Gerhard Franz Klemenz

dátum narodenia: 19.11.1971

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika
majetková účasť: 100% na Gerhard Klemenz GmbH

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Gerhard Klemenz GmbH
v spoločnosti R GES, s. r. o.,, jediný spoločník Gerhard Klemenz GmbH nespíňa podmienky pre jeho
identifikáciu tohto ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

1.2.2.2 ADOS-TIMA, s.r.o.

ADOS-TIMA, s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia ADOS-TIMA, s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny ADOS.TIMA, s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ ADOS-TIMA, s.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením ADOS-TIMA, s.r.o.

Za av mene ADOS-TIMA, s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je pri ADOS-TIMA, s.r.o. konateľ:
titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť ADOS-TIMA, s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom ADOS-TIMA, s.r.o. je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na ADOS-TIMA, s.r.o.)

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci ADOS-TIMA, s.r.o. v spoločnosti
R GES, s. r. 0.,, jediný spoločník, RNDr. Jozef Durkoš, nespíňa podmienky pre jeho identifikáciu ako
konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

12.2.3 INGOS Prešov s.INGOS Prešov s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia INGOS Prešov s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny INGOS Prešov s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ INGOS Prešov s.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením INGOS Prešov s.r.o.

Za av mene INGOS Prešov s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je pri INGOS Prešov s.r.o. konateľ:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť INGOS Prešov s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom INGOS Prešov s.r.o. je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika

majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na INGOS Prešov s.r.o.)
Vzhľadom na majetkovú účasť apodiel na rozhodovacej právomoci INGOS Prešov s.r.o.
v spoločnosti R GES, s. r. o. jediný spoločník, Ing. Igor Gula, nespíňa podmienky pre jeho
identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

1.2.2.4 ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH

ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH, ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je
obchodnou spoločnosťou pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH v Obchodnom registri Rakúskej republiky a Oprávnená
osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby ARCA CAPITAL Slowakei

Beteiligungs GmbH. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný spoločník a konateľ ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH:

Za av mene ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH koná štatutárny orgán, ktorým je pri
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH:

titul, meno a priezvisko: Mgr. Matej Danóci

dátum narodenia: 31.01.1984

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská
republika

konanie za Spoločnosť: samostatneVlastníkom ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH v rozsahu 100% je právnická osoba:

Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 35 868 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B: o veľkosti majetkovej účasti 100% na ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs GmbH (ďalej ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“)

1.2.2.4.1 Arca Capital Slovakia, a.s.

Arca Capital Slovakia, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs
GmbH, je obchodnou spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany
Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Arca Capital Slovakia, a.s. v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I a Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s. V

rámci uvedeného postupu bol identifikovaný jediný akcionár a štatutárny orgán Arca Capital Slovakia,
a.s.

Za av mene Arca Capital Slovakia, a.s. koná Štatutárny orgán, ktorým je pri Arca Capital Slovakia,
a.s. predstavenstvo:

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič
dátum narodenia: 24.07.1973
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt:
republika
konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:

dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská

v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne

Ing. Henrich Kiš

29.06.1975

slovenská

Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne

Vlastníkom Arca Capital Slovakia, a.s., jediným akcionárom v rozsahu 300 akcií (t.j. 100% na Arca
Capital Slovakia, a.s.) je právnická osoba:

Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B: o veľkosti majetkovej účasti 300 akcií (t.j. 100% na Arca Capital
Slovakia, a.s. (ďalej ako „Arca Investments, a.s.“)

1.2.2.4.1.1 Arca Investments, a.s.

Arca Investments, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., je obchodnou
spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby
vykonaná lustrácia Arca Investments, a.s. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a
Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s. V rámci uvedeného
postupu boli identifikovaní akcionári (fyzické osoby) a štatutárny orgán Arca Investments, a.s.

Za av mene Arca Investments, a.s. koná štatutárny orgán, ktorým je pri Arca Investments, a.s.

predstavenstvo:

titul, meno a priezvisko:

dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:

dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

republika

konanie za Spoločnosť:

Ing. Pavol Krúpa

06.03.1972

slovenská

Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika

samostatne

Ing. Rastislav Velič

24.07.1973

slovenská

Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská

samostatne
Akcie obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s., počet: 30 akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné,
forma: akcie na meno, sú vo vlastníctve akcionárov,

titul, meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika

majetková účasť: 12 akcií (t.j. 40% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

dátum narodenia: 17.04.1972

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Chrasťová 12314/19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika

majetková účasť: 9 akcií (t.j. 30% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

dátum narodenia: 24.07.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská
republika

majetková účasť: 6 akcií (t.j. 20% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

majetková účasť: 3 akcie (t.j. 10% na Arca Investments, a.s.)

V nadväznosti na ustanovenia citované v úvodnej časti článku I. Oprávnená osoba identifikovala ako
konečného užívateľa výhod akcionárov Arca Investments, a.s., ako osoby, ktoré majú priamy alebo
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti, aosoby — konateľov BIOENERGY
TOPOĽČANY s.r.o., ako osoby, ktoré majú právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať
riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, rovnako osoby, ktoré
ovládajú Spoločnosť inak ako je uvedené vyššie a osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo inej jej činnosti, nakoľko tieto fyzické osoby spíňajú
podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia
a kontroly Spoločnosti, pričom tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Zakladateľskej
listiny Spoločnosti Spoločnosť riadia a kontrolujú jej činnosť

Štatutárny orgán Spoločnosti v rámci konania za av mene Spoločnosti je viazaný obchodným
vedením a rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia, pričom
jeho činnosť a rozhodnutia sa odvíjajú od vôle jediného spoločníka Spoločnosti v závislosti od jeho
rozhodnutia, od ktorého závisí tiež vymenovanie a odvolanie konateľa/ konateľov Spoločnosti.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej
osoby Spoločnosti.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×