Nezaradený subjekt

DiaMedica s.r.o.

Bratislava - mestská časť Rača
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača

Záznam platný od: 21. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Tomislav Jurik CSc.
Adresa:
J. Jesenského 4 Prievidza 971 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Hodák
Adresa:
Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Február 2020
Záznam do:
13. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Jurík
Adresa:
205 Pravenec 972 15 
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Február 2020
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Tomislav Jurik CSc.
Adresa:
J. Jesenského 4 Prievidza 971 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RADOSLAV TOTH │ law firm, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
RADOSLAV TOTH │ law firm, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
RADOSLAV TOTH │ law firm, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.02.2020 do: 13.03.2020

StiahniZáznam platný od: 3.02.2020 do: 20.02.2020

StiahniZáznam platný od: 20.09.2018 do: 3.02.2020

StiahniZáznam platný od: 5.04.2018 do: 20.09.2018

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 5.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v zmýsle ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon")

Oprávnená osoba : RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 50 449 184

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava |, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: DiaMedica s.r.o.

Sídlo : Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 47 107 588

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88544/B
(ďalej len „PVS"

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PYS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.1.1. Obchodné meno: Apotheke Slovakia, a. s.
Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 47 003 774
výška vkladu (v EUR): 5.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.2. Jediný spoločník PVS, Apotheka Slovakia, a. s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa právnaho
poriadku SR so základným imaním vo výške 25.000,- EUR a nasledovnými akcionármi:

1.2.1. Obchodné meno: UNIPHÁRMA PLUS, s. r. o.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovanská republika
Ičo: 52 967 328
výška vkladu (v EUR): 3.750
percentuálny podiel vkladu(%): 15
1.2.2. Obchodná mena: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť
Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovanská republika
Ičo: 31 625 657
výška vkladu (v EUR): 21.250
percentuálny podiel vkladu(%): 85

1.3. UNIPHARMA PLUS, s. r. o. je spoločnosťou s ručaním obmedzeným založenou podľa právneho poriadku
SR so základným imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.3.1. Obchodné meno: UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť
Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ičo: 31 625 657
výška vkladu (v EUR): 5.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.4. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ja akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR so základným imaním vo výška 2.172.159,- EUR a s vyšším počtom akcionárov
(niekoľko stoviek). Na účely určenia konečného užívateľa výhod PVS má relevanciu iba jeden akcionár,
ktorý napriamo vlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej
25% a týmto akcionárom je:

1.4.1. titul: RNDr., CSc.
meno a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt 4. Jesenského 452/4, 971 01 Priavidza, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verajný funkcionár v SR: nie

2. Riadiaca ra PVS je nasl ná

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 1
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Marián Hodák
trvalý pobyt Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovanská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verajný funkcionár v SR: nie
2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ
samostatne

2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
2.2.1. titul:

„ titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt: Hlboká 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca

verajný funkcionár v SR: nie

3%. Konečným užívateľom výhodje

3.1.1. titul: RNDr., CSc.
meno a priezvisko: Tomislav Jurik
dátum narodenia: 31.05.1954
trvalý pobyt: 4. Jesenského 452/4, 971 01 Priavidza, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verajný funkcionár v SR: nie

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
V zmysle ust. $ 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbomou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácia, a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,

b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,

c) vyhlásenie PVS,

ď) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s., spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o., spol.
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,

e) občiansky preukaz konačného užívateľa výhod,

f) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som idantifikoval
spoločníka PVS uvedeného v boda 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v boda 1.1.1. tohto verifikačného dokument je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výška
základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

+ > okrem zakladateľskej listiny/spoločanskej zmluvy nie je uzavratá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv
a povinností spoločníka PVS,

+ >—PYS nemá zmluvu (zmluvy) s tratími osobami, ktorá týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,

+ > PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tratím osobám poskytujú hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inaj činnosti PVS.

Ďalej z korporačných dokumentov spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. som identifikoval dvoch akcionárov
tejto spoločnosti, a to:
a) UNIPHÁRMÁ PLUS, s. r. o. a
b) UNIPHÁRMAÁ — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť,
pričom zároveň 100% spoločníkom spol. UNIPHARMA PLUS, s. r. o. je spol. UNIPHARMA. — 1. slovenská
lakámická akciová spoločnosť, #. spol. UNIPHARMÁ — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť nepriamo
vlastní 100% podiel PVS.

Ďalej som zistil, že z akcionárov spol. UNIPHARMÁ — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť má na účely
určenia konečného užívateľa výhod PVS relevanciu len jediný akcionár, ktoráho som uviedol v bode 1.4.1. tohto
varifikačného dokumentu, keďže tento akcionár nepriamo vlastní najmenej 25% podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku PVS. Vzhľadom na to táto osoba ako jediná splňa definíciu konečného užívateľa

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 2
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
výhod PVS v zmysle ustanovania $ 6a ods. | zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvadaným som teda postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona fyzickú osobu uvedenú v bode 1.4.1.
tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ovaril som jej totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ju v bode
3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov
V zmysle ust $ 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnaná osoba uvádzam, že PVS n a má žiadnych verejných
funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry PVS.

8. Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto varifikačnom dokumente zodpovedajú mnou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.03.2020

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)
JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.
konateľ

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 3
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmýsle ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon")

Oprávnená osoba : RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 50 449 184

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava |, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: DiaMedica s.r.o.

Sídlo : Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 47 107 588

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88544/B
(ďalej len „PVS"

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PVS je spoločnosťou s ručaním obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.1.1. Obchodné meno: Apotheke Slovakia, a. s.
Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 47 003 774
výška vkladu (v EUR): 5.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

Jediný spoločník PVS, Apotheke Slovakia, a. s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa právnaho
poriadku SR so základným imaním vo výške 25.000,- EUR a nasledovnými akcionármi:

1.2.1. Obchodná mena: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť
Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ičo: 31625 657
výška vkladu (v EUR): 21.250
percentuálny podiel vkladu(%): 85
1.2.2. Obchodné meno: JARSONECHO LIMITED
Sídlo: Arch. Makariou Ill 8. Agias Elenis, 36, GALAXIAS

COMMERCIAL CTR, BLK E, áth floor, Flat/Office 404
1061 Nikózia, Cyperská republika

Ičo: HE 348309
výška vkladu (v EUR): 3.750
percentuálny podiel vkladu(%): 15

UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ja akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR so základným imaním vo výška 2.172.159,- EUR a s vyšším počtom akcionárov
(niekoľko stoviek), z ktorých ani jeden akcionár nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%.

JARSONECHO LIMITED, je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky so
základným imaním vo výške 1.000,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.4.1. Obchodné meno: D.H. NOMINEESLTD
Sídlo: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, šth floor, Agici
Omologitas, 1082 Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 262789
výška vkladu (v EUR): 1.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

Spoločnosť D. H. NOMINEES LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej
republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (nominse sharehoider) v JARSONECHO LIMITED a drží
všetky akcie v JARSONECHO LIMITED pre spoločnosť:

1.5.1. Obchodné meno: FEDANCO TRADING LTD
Sídlo: Stasikratous, 20, GRAMBIS BUILDING, 1“ floor,
Flat/Office 101, 1065 Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 282441
Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 1

Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
1.6. Spoločnosť FEDANCO TRADING LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej
republiky, so základným imaním vo výške 1.200,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.8.1. Obchodné meno: JIGET LTD
Sídlo: Stasikratous, 20, KRAMBIS BUILDING, ist floor,
Flat/Office 101, 1065, Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 282495
výška vkladu (v EUR): 1.200
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.7. Spoločnosť JIGET LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, ktorá
pôsobí ako formálny akcionár (nominee shareholder) v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD a drží
všetky akcia v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD pre viacerá fyzické osoby, z ktorých ani jedna
nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej

25%.
2. Riadiaca ra PVS je nasl ná
2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Marián Hodák
trvalý pobyt Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár v SR: nie

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ

samostatne

2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

2.2.1. titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt: Hlboká 2, 9840 01 Nové Zámky, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca

verajný funkcionár v SR: nie

3%. Konečným užívateľom výhod je

3.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Marián Hodák
trvalý pobyt: Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovanská republika
dátum narodenia: 27.05.1972
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verejný funkcionár v SR: nie

4. Informácie a kl: nazákl ki h bol identifikovaný konečný uží m výh
V zmysle ust. $ 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbomou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácia, a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,

b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,

c) vyhlásenie PVS,

ď) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s., spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť, spol. JARSONECHO LIMITED, spol. D. H. NOMINEES LTD, spol. FEDANCO
TRADING LTD a spol. JIGET LTD,

e) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,

f) dohody o držba akcií a vyhlásenia akcionárov,

g) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som idantifikoval
spoločníka PVS uvedeného v boda 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v boda 1.1.1. tohto verifikačného dokumant je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výška
základného imania PVS, tak ako je uvadené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 2
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
+ > okrem zakladateľskej listiny/spoločanskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv
a povinností spoločníka PVS,

+ >—PYS nemá zmluvu (zmluvy) s tratími osobami, ktorá týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,

+ > PVS namá zmluvu (zmluvy) s tratími osobami, ktorá týmto tratím osobám poskytujú hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inaj činnosti PVS.

Ďalej z korporačných dokumentov spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. som identifikoval dve línie akcionárov
tejto spoločnosti, a to:

a) UNIPHÁRMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a

b) JARSONECHO LIMITED.

Z uvedaných akcionárskych línií ako aj z dohôd o držba akcií a vyhlásení akcionárov som zistil, že ani jedna
fyzická osoba navlastní najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške
najmenej 25%, a teda ani jedna fyzická osoba nesplňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle
ustanovenia $ 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane prad legalizáciou príjmov z trastnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keďže žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v ust $ 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trastnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, za konečných užívateľov výhod PVS sa v zmýsle ust. $ 6a ods. 2 zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda fyzická osoba
uvedená v bode 2.1. tohto verifikačného dokumentu.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona fyzickú osobu uvedenú v bode 2.1.
tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, overil som jej totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ju v bode
3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov
V zmysle ust $ 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnaná osoba uvádzam, že PVS n a má žiadnych verejných
funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry PVS.

8. Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedená v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.02.2020

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)
JÚDr. Radoslav Tóth, LL.M.
konateľ

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 3
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmýsle ust. 8 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon")

Oprávnená osoba : RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 50 449 184

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava |, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: DiaMedica s.r.o.

Sídlo : Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 47 107 588

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88544/B
(ďalej len „PVS"

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1.

1.2.

1.3.

PVS je spoločnosťou s ručaním obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovnými spoločníkmi:

1.1.1. Obchodné meno: Apotheke Slovakia, a. s.
Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 47 003 774
výška vkladu (v EUR): 5.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

Jediný spoločník PVS, Apotheke Slovakia, a. s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho
poriadku SR so základným imaním vo výške 25.000,- EUR a nasledovnými akcionármi:

1.2.1. Obchodná mena: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť
Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ičo: 31625 657
výška vkladu (v EUR): 21.250
percentuálny podiel vkladu(%): 85
1.2.2. Obchodné meno: JARSONECHO LIMITED
Sídlo: Arch. Makariou Ill 8. Agias Elenis, 36, GALAXIAS

COMMERCIAL CTR, BLK E, áth floor, Flat/Office 404
1061 Nikózia, Cyperská republika

Ičo: HE 348309
výška vkladu (v EUR): 3.750
percentuálny podiel vkladu(%): 15

UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ja akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR so základným imaním vo výška 2.172.159,- EUR a s vyšším počtom akcionárov
(niekoľko stoviek), zktorých ani jeden akcionár nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenaj 25%. Spomedzi uvedeného počtu akcionárov má
však na účely určenia konečného užívateľa výhod PVS relavanciu nasledovný akcionár:

1.3.1. titul: BA., MBA
meno a priezvisko: Martin Jurík
trvalý pobyt: 205, 972 16 Pravenec, Slovanská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verejný funkcionár v SR: nie

ktorý má podiel na podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spol. UNIPHARMA — 1.
slovenská lekárnická akciová spoločnosť va výška 18,10%.

1.4. JARSONECHO LIMITED, je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky so
základným imaním vo výške 1.000,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:
1.4.1. Obchodné meno: D.H. NOMINEESLTD
Sídlo: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, šth floor, Agioi
Omologites, 1082 Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 262789
výška vkladu (v EUR): 1.000
Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 1

Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.5. Spoločnosť D. H. NOMINEES LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej
republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (nominse sharehoider) v JARSONECHO LIMITED a drží
všetky akcie v JARSONECHO LIMITED pre spoločnosť:

1.5.1. Obchodné meno: FEDANCO TRADINGLTD
Sídlo: Stasikratous, 20, GRAMBIS BUILDING, 1“ floor,
Flat/Office 101, 1065 Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 282441

1.6. Spoločnosť FEDANCO TRADING LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej
republiky, so základným imaním vo výške 1.200,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.8.1. Obchodné meno: JIGET LTD
Sídlo: Stasikratous, 20, KRAMBIS BUILDING, ist floor,
Flat/Office 101, 1065, Nikózia, Cyperská republika
Ičo: HE 282495
výška vkladu (v EUR): 1.200
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.7. Spoločnosť JIGET LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, ktorá
pôsobí ako formálny akcionár (nominee shareholder) v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD a drží
všetky akcie v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD pre fyzickú osobu:

1.7.1. titul: BA., MBA
meno a priezvisko: Martin Jurík
trvalý pobyt: 205, 972 16 Pravenec, Slovanská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verejný funkcionár v SR: nie
2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná

2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Marián Hodák
trvalý pobyt Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovanská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verajný funkcionár v SR: nie
2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ
samostatne

2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

2.2.1. titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt: Hlboká 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca

verejný funkcionár v SR: nie

3%. Konečným užívateľom výhod je (sú)

3.1. titul: BA., MBA
meno a priezvisko: Martin Jurík
dátum narodenia: 13.05.1990
trvalý pobyt 205, 972 16 Pravenec, Slovanská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verajný funkcionár v SR: nie

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
V zmýsle ust. $ 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnaná osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbomou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácie, a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,
b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,
c) vyhlásenie PVS,

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 2
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
6.

ď) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s., spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť, spol. JARSONECHO LIMITED, spol. D. H. NOMINEES LTD, spol. FEDANCO
TRADING LTD a spol. JIGET LTD,

e) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,

f) dohody o držba akcií a vyhlásenia akcionárov,

g) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som identifikoval
spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokument je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

+» > okrem zakladateľskej listiny/spoločanskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv
a povinností spoločníka PVS,

+ >—PYSnemá zmluvu (zmluvy) s tratími osobami, ktorá týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,

+ >—PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktorá týmto tratím osobám poskytujú hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inaj činnosti PVS.

Ďalej Z korporačných dokumentov spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. som identifikoval dve línie akcionárov
tejto spoločnosti, a to:

a) UNIPHÁRMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a

b) JARSONECHO LIMITED.

Z uvedaných akcionárskych línií ako aj z dohôd o držba akcií a vyhlásení akcionárov som zistil, že len
nasledovná osoba splňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle ustanovenia 8 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

BA. Martin Jurík, MBA, keďže:

a) akoakcionár spol. UNIPHARMA — 1. slovanská lekárnická akciová spoločnosť uvedený v bode 1.3.1.
tohto verifikačného dokumentu má podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spol.
UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vo výške 18,10%, pričom spol.
UNIPHARMÁ — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zároveň vlastní 85% akcií v spol.
Apotheke Slovakia, a. s., ktorá napokon vlastní 100% podiel v PVS. To znamená, BA. Martin Jurík,
MBA má nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výška 15,39%
cez akcionársku líniu UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a zároveň

b) nepriamo cez spoločnosti JIGET LTD, FEDANCO TRADING LTD, D. H. NOMINEES LTD a
JARSONECHO LIMITED vlastní 15% akcií v spol. Apothske Slovakia, a. s., ktorá napokon vlastní
100% podiel v PVS5. To znamená, BA. Martin Jurík, MBA má ďalej nepriamy podiel na základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výška 15% cez akcionársku líniu JARSONECHO
LIMITED,

v súlade s čím BA. Martin Jurík, MBA uvedený v boda 1.3.1 ako aj 1.7.1. tohto verifikačného dokumentu má
v súčte napriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške 30,39%.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona BA. Martina Juríka, MBA.
uvedeného v bode 1.3.1 ako aj 1.7.1. tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa
výhod PVS v zmysle ustanovenia $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil
som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust $ 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnaná osoba uvádzam, že PVS n a má žiadnych verejných
funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry PVS.

Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedená v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.01.2020

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 3
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.
konateľ

Verejný funkcionár v SR: funkelonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 86a zákona č. 297/2008 Z.z.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v zmysle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, odd. Sro, vl. č. 113024/B

: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Obchodný register Okresný súd Bratislava |, oddiel Sro, vlažka č. 88544/B

Oprávnená osoba
Sídlo
Ičo 50 449 184
Registrácia
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
Partner verejného sektora: DiaMedica s.r.o.
Sídlo
Ičo 47 107 588
Registrácia
(ďalej len „PV“
1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PYVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovnými spoločníkmi:

1.1.1.

Obchodné meno: Apotheke Slovakia, a. s.

Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 47 003 774

výška vkladu (v EUR): 5.000

percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.2. Apotheke Slovakia, a. s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR, nad ktorou
vykonáva kontrolu nasledovná spoločnosť:

1.2.1.

Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:

Registrácia:

UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

31 625 657

Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sa,

vložka č. 272/R

1.3. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR s vyšším počtom akcionárov (niekoľko stoviek). Spomedzi uvedeného počtu
akcianárov lan jediný akcionár vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku danej spoločnosti, a týmto akcionárom je:1.3.1. titul: RNDr., CSc.
meno a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt J. Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
varajný funkcionár v SR: nie

2. Riadiaca ra PVS jen: ná
2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Marián Hodák
trvalý pobyt Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
varajný funkcionár v SR: nie

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ

samostatne
2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

2.2.1. titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt Hlboká 2, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca
varajný funkcionár v SR: nie

Verejný funkclonár v SR: funkolonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 1

Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
3%. Konečn žívateľom

3.1.1. titul: RNDr., CSc.
mera a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt: J. Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
dátum narodenia: 31.05.1954
štátna príslušnosť: Slovenská republika

varajný funkcionár v SR: nie

4. Informácie a kl: nazákl ki h bol identifikovaný konečný uží r
V zmysle ust $ 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbomou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,

b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,

c) vyhlásenie PVS,

ď) korporátne dokumanty spol. Apotheke Slovakia, a. s. a spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť,

e) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod (resp. konečných užívateľov výhod),

f) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som identifikoval
spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokument je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

+ > okrem zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy nie je uzavratá iná zmluva (zmluvy) o výkone
práv a povinností spoločníkov,

„ PVSnemáznmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tratím osobám umožňujú ovládať PVS,

„ > PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky
prospach najmenej 25 % z podnikania alabo z inej činnosti PVS (napr. zmluvu o tichom spoločenstve
resp. tejto obdobnú zmluvu).

Ďalej z korporátnych dokumentov spol. Apotheke Slovakia, a. s. som zistil, že kontrolu nad touto spoločnosťou
vykonáva spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Následne z korporátnych
dokumentov spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť som zistil, že z celkového počtu
akcionárov tejto spoločnosti iba akcianár uvedený v boda 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu vlastní
najmenej 25% akcií, ktorému zodpovadá najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach
a zisku spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Vzhľadom na to akcionár spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvadaný v bode
1.3.1. tohto verifikačného dokumentu ako jediný splňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle
ustanovenia $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa 8 11 ods. 4 zákona akcionára spol. UNIPHARMA — 1.
slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvadaného v boda 1.3.1. tohto varifikačného dokumentu identifikoval
ako konačného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil
som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto varifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov
V zmysle ust. $ 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS n e m á žiadnych verejných
funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovanskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry PVS.

8. Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto varifikačnom dokumente zodpovedajú mnou

skutočne zistenómu stavu.

Verejný funkclonár v SR: funkolonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 2
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
V Bratislave dňa 13.09.2018

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)Verejný funkclonár v SR: funkolonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v zmýsle ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon")

Oprávnená osoba RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Sídlo Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 50 449 184

Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: DiaMedica s.r.o.

Sídlo : Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Ičo : 47 107 588

Registrácia Obchodný register Okrasný súd Bratislava |, oddiel Sro, vložka č. 88544/B
(ďalej len „PVS“

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PYS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovnými spoločníkmi:

1.1.1. Obchodná mena:

Apotheke Slovakia, a. s.

Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 47 003 774

výška vkladu (v EUR): 5.000

percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.2. Apotheke Slovakia, a. s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR, nad ktorou
vykonáva kontrolu nasledovná spoločnosť:

1.2.1. Obchodná mena:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

31 625 657

Obchodný register Okrasný súd Trenčín, oddiel Sa,

vložka č. 272/R

1.3. UNIPHARMA -— 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ja akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR s vyšším počtom akcionárov (niekoľko stoviek). Spomedzi uvedeného počtu
akcianárov len jediný akcionár vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku danej spoločnosti, a týmto akcionárom je:

1.3.1. titul:
meno a priezvisko:

RNDr., CSc.
Tomislav Jurik

trvalý pobyt J. Jesenského 452/4, 871 01 Prievidza, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár v SR: nie
2. Riadiaca ra PVS jen: ná
2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul: Ing.
meno a priezvisko: Martin Reis
trvalý pobyt Cesta VI. Clementisa 234/37, 971 01 Prievidza, Slovenská

republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika
verajný funkcionár v SR: nie

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ

samostatne
2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

2.2.1. titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt: Hlboká 2, 840 01 Nové Zámky, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca
verejný funkcionár v SR: nie

Verejný funkcionár v SR: funkolonár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 1

Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
3%. Konečným užívateľom výhod je (sú)

3.1.1. titul: RNDr., CSc.
mera a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt: J. Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
dátum narodenia: 31.05.1954
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verajný funkcionár v SR: nie

4. Informácie a kl: nazákl ki h bol identifikovaný konečný uží P výh
V zmysle ust. $ 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbomou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácia a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,

b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,

c) vyhlásenie PVS,

ď) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s. a spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť,

e) občiansky preukaz konačného užívateľa výhod (resp. konačných užívateľov výhod),

f) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som identifikoval
spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačnáho dokument je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výška
základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

+ > okrem zakladateľskej listiny, resp. spoločanskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy)
9 výkone práv a povinností spoločníkov,

+ >—PYS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktorá týmto tratím osobám umožňujú ovládať PVS,

+ > PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktorá týmto tretím osobám poskytujú hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS (napr. zmluvu o tichom
spoločenstve resp. tejto obdobnú zmluvu).

Ďalej z korporátnych dokumentov spol. Apotheke Slovakia, a. s. som zistil, že kontrolu nad touto
spoločnosťou vykonáva spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Následne
z korporátnych dokumentov spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť som zistil, že
z celkového počtu akcionárov tejto spoločnosti iba akcionár uvedený v bode 1.3.1. tohto varifikačnáho
dokumentu vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Vzhľadom na to akcionár spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvadaný v bode
1.3.1. tohto verifikačnáho dokumentu ako jediný splňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle
ustanovenia $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlada s vyššie uvedeným som teda postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona akcionára spol. UNIPHARMA —
1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvedanáho vboda 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu
identifikoval ako konečnáho užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrana pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto
verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmýsla ust. $ 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS ne má žiadnych
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry PVS.8. Vyhlásenie
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou

skutočne zistenámu stavu.

Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 2
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
V Bratislave dňa 03.04.2018

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)

JUDr.
konateľVerejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle $6a zákona č. 297/2008 Z.z.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v zmýsle ust $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Oprávnená osoba z RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

Sídlo 1 Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Ičo i 50 449 184

Registrácia z Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verajného sektora: DlaMedlca s.r.o.

Sídlo z Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika

Ičo i 47 107 588

Reglstrácia z Obchodný register Okresný súd Bratislava |, oddiel Sro, vložka č. 88544/B
(ďalej len „PVS“)

1. Mastnícka štruktúra PVS Je nasledovná

1.1. PYS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným
imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovnými spoločníkmi:

1.1.1. Obchodné meno: Apotheke Slovakla, a. s.
Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovanská republika
Ičo: 47 003 774
výška vkladu (v EUR): 5.000
percentuálny podiel vkladu(%): 100

1.2. Apotheke Slovakia, a. s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR, nad ktorou
vykonáva kontrolu nasledovná spoločnosť:

1.2.1. Obchodné meno: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Sidlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovanská republilka
Ičo: 31 625 657
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddlel Sa,

vložka č. 272/R.

1.3. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou podľa
právneho poriadku SR, ktorá má celkovo 775 akcionárov. Spomedzi uvedeného počtu akcionárov len
Jediný akcionár vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku danej spoločnosti, a týmto akcionárom je:

1.3.1. titul: RNDr., CSc.
mano a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt 4. Jesenského 452/4, 971 01 Priavidza, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verejný funkcionár v SR: nle

2. Rladlaca štruktúra PVS Je nasledovná
2.1. Konateľ/konatella:

2.1.1. titul: Mgr., MPH
meno a priezvisko: Ondrej Hrivnák
trvalý pobyt Saratovská 2346/17, 841 02 Bratlslava-Dúbravka, Slovanská
republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika

verejný funkcionár v SR: nle

2.1.2 Spôsob konania konateľov za PVS: menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne

2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadlacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

2.2.1. titul: Mgr.
meno a priezvisko: Barbora Gajdošová
trvalý pobyt Hlboká 2, 940 01 Nová Zámky, Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle čl. 2 oda. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. C

Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 88a zákona č. 297/2008 Z.z. [1
6.

štátna príslušnosť: Slovenská republika
názov pozície: odborný zástupca
verejný funkcionár v SR: nie

n

Konečným užívateľom výhod Je (sú)
3.1.1. titul: RNDr., CSc.
meno a priezvisko: Tomislav Jurik
trvalý pobyt: J. Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
dátum narodenia: 31.05.1954
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár v SR: nle

Informácie a podklady, na základe ktorých bol Identlfikovaný konečný užívateľ výhod

V zmysle ust. $ 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného
užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:

a) výpis z obchodného registra PVS,

b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PYS,

c) vyhlásenie PVS,

d) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s. a spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická
akciová spoločnosť,

a) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod (resp. konečných užívateľov výhod),

f) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som idantifikoval
spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného protokolu. Zároveň som na základe
zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVŠ zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka
PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného protokolu je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného protokolu. Ďalej na základe
vyhlásenia PVS som zistil, že:

O okrem zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy)
o výkone práv a povinností spoločníkov,

0 PVYS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,

n PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PYS (napr. zmluvu o tichom
spoločenstve resp. tejto obdobnú zmluvu).

Ďalej z korporátnych dokumentov spol. Apotheke Slovakia, a. s. som zistil, že kontrolu nad touto
spoločnosťou vykonáva spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Následne
Z korporátnych dokumentov spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť som zistil, že
z celkového počtu akcionárov tejto spoločnosti iba akcionár uvedený vbode 1 tohto verifikačného
dokumentu vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.Vzhľadom na to akcionár spol. UNIPHARMA — 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvedaný vbode
1.3.1. tohto verifikačného dokumentu ako jediný splňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle
ustanovenia $ 8a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona akcionára spol. UNIPHARMA —
1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť uvedeného vbode 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu
identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto
verifikačného dokumentu.

Zoznam verejných funkelonárov
V zmýsle ust. $ 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že P/S na má žiadnych

verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry PVS.

XNyhlásenie

Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle čl. 2 oda. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. r
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 88a zákona č. 297/2008 Z.z. [1
Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 15.07.2017

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.
(elektronický podpis)

JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.
konateľ

Verejný funkcionár v SR: funkcionár v zmysle čl. 2 oda. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. r
Konečným užívateľom výhod: fyzická osoba v zmysle 88a zákona č. 297/2008 Z.z. [1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×