Nezaradený subjekt

BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Budovateľská 38, Prešov

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Jozef Durkoš
Adresa:
Volgogradská 70 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
29. August 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017

Meno:
Ing. Igor Gula
Adresa:
Kukučínová 46 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
1. Marec 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017

Meno:
Evelyn Klemenz
Adresa:
Schwarz 43 Ebenthal 9065
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
28. September 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Február 2019

Meno:
JUDr. Miloš Kvasňovský
Adresa:
Jégého 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. September 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Február 2019

Meno:
Ing. Gerhard Klemenz
Adresa:
Schwarz 43 Ebenthal 9065
Krajina:
Rakúska republika
Dátum narodenia:
18. November 1971
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Február 2019

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
13. Február 2019

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
13. Február 2019

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
13. Február 2019

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
13. Február 2019

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Milan Cíbik
Adresa:
Tomášikova 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 13.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a © zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako »Verifikačný dokument“)

Podpísaný: JUDr. Milan Cíbik, advokát, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava -
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 129 192, Zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „Oprávnená osoba“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom
zápisu obchodnej spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o., so sídlom Budovateľská 3598/38,
080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 35 875 208, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 34639/P. (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov
verejného sektora vedenom Ministerstvom | spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako
»„Register“).

1.
Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola
zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov a Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej listiny Spoločnosti. V rámci uvedeného
postupu boli identifikovaní spoločníci a konatelia Spoločnosti.

Spoločnosti.

V zmysle ust. $125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie konateľov“,

V zmysle ust. 8127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „počet hlasov každého
spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak
spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“.

V zmysle ust. $127 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva
nevyžaduje vyšší počet hlasov“.

V zmysle ust. $6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
„konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v
prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov
výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:
e má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

« má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

+ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

. má právo na hospodárs

jej činnosti“.

ky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej

1. BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. (Spoločnosť)

Za av mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti Je konateľ:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Stanislav Legát

12.06.1958

slovenská

Mukačevská 4803/13, 080 01 Prešov, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Spoločnosti sa skladá zo štyroch členov:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň

06.08.1960

slovenská

Soľ 128, 094 35 Soľ, Slovenská republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

RNDr. Jozef Durkoš

30.08.1965

slovenská

Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika

Spoločníkmi Spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

Slov Invest Holding a. s., so sídlom Trenčianska 692/30, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 44 877 421, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 4814/B: o veľkosti majetkovej účasti 598328/2993640-in (t.j. 20% na Spoločnosti) (ďalej ako
„Slov Invest Holding a. s.“).

R GES, s. r. 0., so sídlom Francisciho 3773/1 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 43 795 731,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19274/P: o veľkosti
majetkovej účasti 23953 12/2993640-in (t.j. 80% na Spoločnosti) (ďalej ako „R GES, s. r. o.“).

1.1 Slov Invest Holding a. s.
—.——— >lov Invest Holding a. s.

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Slov Invest Holding a. s.
v Spoločnosti, akcionári Slov Invest Holding a. s. nespíňajú podmienky pre ich identifikáciu týchto
ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti.

Za av mene Slov Invest Holding a. s. koná štatutárny orgán, ktorým pri Slov Invest Holding a. s. je
predseda predstavenstva:

titul, meno a priezvisko: Ing. Vladimír Stračiak

dátum narodenia: 17.05.1963

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Ražňany 258, 082 61 Ražňany, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

Dozorná rada Slov Invest Holding a. s. sa skladá z troch členov:

titul, meno a priezvisko: Ing. Milan Lehocký

dátum narodenia: 06.01.1981

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Mládežnícka 1595/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
titul, meno a priezvisko: Ing. Aneta Havlíčková

dátum narodenia: 18.05.1971

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Dolná Lehota 8, 976 98 Lopej, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kmeť

dátum narodenia: 31.5.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: I. mája 913/2, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika

1.1 R GES. s. r. o.
T—xmxmIIŠI—IŠ—$IH I 1. 9.

R GES, s. r. o. je obchodnou spoločnosťou v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri
ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia R GES, s. r. o. v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba nahliadla do Spoločenskej zmluvy R GES, s. r. o. V rámci
uvedeného postupu boli identifikovaní spoločníci a konatelia R GES, s. r. o.
Zaav mene R GES, s. r. o. koná štatutárny orgán, ktorým pri R GES, s. r. o. sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:

trvalý pobyt:

konanie za R GES, s. r. o.:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:

trvalý pobyt:

konanie za R GES, s. r. o.:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:

trvalý pobyt:

konanie za R GES, s. r. o.:

RNDr. Jozef Durkoš

30.08.1965

slovenská

Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
všetci konatelia spoločne

Ing. Igor Gula

02.03.1964

slovenská

Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
všetci konatelia spoločne

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov
všetci konatelia spoločne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkmi R GES, s. r. 0. sú právnické osoby:

Gerhard Klemenz GmbH, so sídlom Di

22573/33197-in (t.j. 68% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „Gerhard Klemenz GmbH“).

r. Hermanngasse 4, 9020 Klagenfurt am Wôrthersee,
IČO: (FN) 327103 i, zapísaná v Obchodnom registri Rakúskej republiky: o veľkosti majetkovej účasti

ADOS-TIMA, s.r.o., so sídlom Budovateľská 3617/35, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 36 470 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:

12599/P: o veľkosti majetkovej účasti 4648/33197-in (t.j. 14% na R GES, s. r. 9.) (ďalej ako „ADOS-
TIMA, s.r.o.“).

INGOS Prešov s.r.o., so sídlom Francisciho 3773/1 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31
698 352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2006/P:

© veľkosti majetkovej účasti 4316/33197-in (t.j. 13% na R GES, s. r. 0.) (ďalej ako „INGOS Prešov
s.r.o.“).

Kvasňovský £ Partners S.r.o., so sídlom Dunajská 32, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 847 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
105683/B: o veľkosti majetkovej účasti 1660/33197-in (t.j. 5% na R GES, s. r. 9.) (ďalej ako
»„Kvasňovský 8 Partners S.r.o.“).

1.1.1 Gerhard Klemenz GmbH
—e2—— erhard Klemenz GmbH

Gerhard Klemenz GmbH, ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou pri
ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Gerhard Klemenz GmbH v Obchodnom
Za av mene Gerhard Klemenz GmbH koná štatutárny orgán, ktorým pri Gerhard Klemenz GmbH
je:

titul, meno a priezvisko: Evelyn Klemenz

dátum narodenia: 29.09.1972

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom Gerhard Klemenz GmbH je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: Ing. Gerhard Franz Klemenz

dátum narodenia: 19.11.1971

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika
majetková účasť: 100% na Gerhard Klemenz GmbH

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Gerhard Klemenz GmbH
v spoločnosti R GES, s. r. 0.,, jediný spoločník a štatutár Gerhard Klemenz GmbH spíňa podmienky
pre ich identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

1.1.2 ADOS-TIMA, s.r.o.
#IGÓČŠĎŠĎŠĎŠW W IGG La SI O

ADOS-TIMA, s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia ADOS-TIMA, s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny ADOS-TIMA, s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ ADOS-TIMA, S.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením ADOS-TIMA, s.r.o.

Za av mene ADOS-TIMA, s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je pri ADOS-TIMA, s.r.o. konateľ:

titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť ADOS-TIMA, s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom ADOS-TIMA, s.r.o. je fyzická osoba:
titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na ADOS-TIMA, s.r.o.)

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci ADOS-TIMA, s.r.o. v spoločnosti
R GES, s. r. o., jediný spoločník, RNDr. Jozef Durkoš, nespíňa podmienky pre jeho identifikáciu ako
konečného užívateľa výhod Spoločnosti z titulu jediného spoločníka ADOS-TIMA, s.r.o.

1.1.3 INGOS Prešov s.r.o.
Te — 1NGOS Prešov s.r.o.

INGOS Prešov s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia INGOS Prešov s.r.o. V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny INGOS Prešov s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ INGOS Prešov S.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením INGOS Prešov s.r.o.

Zaav mene INGOS Prešov s.r.o. Koná štatutárny o án, ktorým je pri INGOS Prešov s.r.o. konateľ:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť INGOS Prešov s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom INGOS Prešov s.r.o. je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na INGOS Prešov s.r.o.)

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci INGOS Prešov s.r.o.
v spoločnosti R GES, s. r. 9., jediný spoločník, Ing. Igor Gula, nespíňa podmienky pre jeho

identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti z titulu jediného spoločníka INGOS Prešov
s.r.o.

1.1.4 Kvasňovský «% Partners S.r.o.
Kvasňovský «£ Partners s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je obchodnou spoločnosťou
pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná Ilustrácia Kvasňovský £ Partners s.r.o. v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené
informácie zo strany zodpovednej osoby Kvasňovský £ Partners s.r.o.

Za avmene Kvasňovský £ Partners s.r.o. koná štatutárny orgán - konateľ, ktorým je pri

Kvasňovský «£ Partners s.r.o.

titul, meno a priezvisko: JUDr. Miloš Kvasňovský

dátum narodenia: 12.09.1980

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
konanie za spoločnosť: samostatne

Vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti Kvasňovský £ Partners s.r.o. spočíva v majetkovej

účasti dvoch fyzických osôb:

titul, meno a priezvisko: JUDr. Miloš Kvasňovský

dátum narodenia: 12.09.1980

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
majetková účasť: 3320/6640-in (t.j. 50% na spoločnosti Kvasňovský £ Partners
S.r.o.)

titul, meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Kvasňovská

dátum narodenia: 31.07.1980

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
majetková účasť: 3320/6640-in (t.j. 50% na spoločnosti Kvasňovský © Partners
S.r.o.)

v spoločnosti R GES, s. r. 9., spoločníci a štatutár Kvasňovský £ Partners s.r.o. nespíňajú podmienky
pre ich identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti z titulu účasti Kvasňovský £
Partners s.r.o. ako spoločníka R GES, s. r. o.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej
osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ" výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku
II. tohto dokumentu.
I.
Riadiaca štruktúra a vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Za av mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti je konateľ:

titul, meno a priezvisko: Ing. Stanislav Legát

dátum narodenia: 12.06.1958

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Mukačevská 4803/13, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

Spoločníkmi Spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

Slov Invest Holding a. s. o veľkosti majetkovej účasti 598328/2993640-in (t.j. 20% na Spoločnosti)
a rovnako 20% hlasovacích práv na Spoločnosti.

R GES, s. r. o. o veľkosti majetkovej účasti 2395312/2993640-in (t.j. 80% na Spoločnosti) a rovnako
80% hlasovacích práv na Spoločnosti.

V nadväznosti na vyššie uvedené Je preukázané rozdelenie majetkovej účasti na Spoločnosti v časti
výšky vkladu spoločníkov Spoločnosti a ďalšej vlastníckej a riadiacej štruktúry podrobne
špecifikovanej v článku I. tohto dokumentu.

Konanie za a v mene Spoločnosti prislúcha vyššie uvedeným konateľom Spoločnosti, v nadväznosti na
rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré svojimi uzneseniami vydáva záväzné pokyny
v časti obchodného riadenia a obchodnej činnosti Spoločnosti.

Fyzické osoby — Ing. Igor Gula, RNDr. Jozef Durkoš, JUDr. Miloš Kvasňovský, Ing. Gerhard
Franz Klemenz a Evelyn Klemenz boli identifikované Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ

výhod vzmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

II.
Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári
vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.
Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje
konečných užívateľov výhod.

v.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 01.01.2019

JUDr. Milan Cíbik
advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Verifikačný dokument“)

Podpísaný: JUDr. Milan Cíbik, advokát, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava -
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 129 192, zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „Oprávnená osoba“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom
zápisu obchodnej spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY S.r.o., so sídlom Budovateľská 3598/38,
080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 35 875 208, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 34639/P (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov
verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako

„Register“).

1.
Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola
zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov a Oprávnená osoba nahliadla do Spoločenskej zmluvy Spoločnosti. V rámci uvedeného
postupu boli identifikovaní spoločníci a konatelia Spoločnosti.

V zmysle Spoločenskej zmluvy Spoločnosti Je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje
9 všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti Valné zhromaždenie
Spoločnosti.

V zmysle ust. 8125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patri vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. $127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „počet hlasov každého
spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak
spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“,

V zmysle ust. $127 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva
nevyžaduje vyšší počet hlasov“,

V zmysle ust. $6a ods. | zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
„konečným užívateľom výhod je každá Jizická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v
prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov
výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:
. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

+ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

+ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej

jej činnost“.

1. BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. (Spoločnosť)

Za av mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Jaroslav Hanzely

20.04.1962

slovenská

A. Nográdyho 10, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
samostatne

Ing. Stanislavy Legát

12.06.1958

slovenská

Sibírska 6958/16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Spoločnosti sa skladá zo štyroch členov:titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň

06.08.1960

slovenská

Čierne nad Topľou 265, 094 34 Čierne nad Topľou, Slovenská
republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

RNDr. Jozef Durkoš

30.08.1965

slovenská

Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika
Spoločníkmi Spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

Slov Invest Holding a. s. o veľkosti majetkovej účasti 598328/2993640-in (t.j. 20% na Spoločnosti)
a rovnako 20% hlasovacích práv na Spoločnosti.

R GES, s. r. a. o veľkosti majetkovej účasti 2395312/2993640-in (t.j. 80% na Spoločnosti) a rovnako
80% hlasovacích práv na Spoločnosti.

V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázané rozdelenie majetkovej účasti na Spoločnosti v časti
výšky vkladu spoločníkov Spoločnosti a ďalšej vlastníckej a riadiacej štruktúry podrobne
špecifikovanej v článku I. tohto dokumentu.

Konanie za a v mene Spoločnosti prislúcha vyššie uvedeným konateľom Spoločnosti, v nadväznosti na
rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré svojimi uzneseniami vydáva záväzné pokyny
v časti obchodného riadenia a obchodnej činnosti Spoločnosti.

Fyzické osoby — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing, Rastislav Velič, Ing. Henrich Kiš,
Ing. Igor Gula a RNDr. Jozef Durkoš: boli identifikované Oprávnenou osobou ako konečný

užívateľ výhod vzmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0zmene a doplnení niektorých zákonov.

NI.
Zoznam verejných funkcionárov
Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári

vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.
Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje
konečných užívateľov výhod

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 12.07.2017

JUDr. Milan Cíbik
advokát A


Spoločníkmi Spoločnosti sú obchodné spoločnosti:

Slov Invest Holding a. s., so sídlom Trenčianska 692/30, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 44 877 421, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.: 4814/B: o veľkosti majetkovej účasti 598328/2993640-in (t.j. 20% na Spoločnosti) (ďalej ako
„Slov Invest Holding a. s.“).

R GES, s. r. o., so sídlom Francisciho 3773/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 43 795 731,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19274/P: o veľkosti
majetkovej účasti 2395312/2993640-in (t.j. 80% na Spoločnosti) (ďalej ako „R GES, s. r. o.“).

1.1 Slov Invest Holding a. s.

Za a v mene Slov Invest Holding a. s. koná štatutárny orgán, ktorým pri Slov Invest Halding a. s. je
predseda predstavenstva:

titul, meno a priezvisko: Ing. Vladimír Stračiak

dátum narodenia: 17.05.1963

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Ražňany 258, 082 61 Ražňany, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

Dozorná rada Slov Invest Holding a. s. sa skladá z troch členov:titul, meno a priezvisko: Ing. Milan Lehocký

dátum narodenia: 06.01.1981

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Mládežnícka 1595/21, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
titul, meno a priezvisko: Ing. Aneta Havlíčková

dátum narodenia: 18.05.1971

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Dolná Lehota 8, 976 98 Lopej, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kmeť

dátum narodenia: 31.5.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: 1. mája 913/2, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Slov Invest Holding a. s.
v Spoločnosti, akcionári Slov Invest Holding a, s. nespíňajú podmienky pre ich identifikáciu týchto
ako konečných užívateľov výhod Spoločnosti.
1.2 R GES. s. r. o.

R GES, s. r. o., ako spoločník Spoločnosti, je obchodnou spoločnosťou v právnej forme spoločnosti
s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia R GES, s. r. o.
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba nahliadla do Spoločenskej zmluvy
R GES, s. r. o. V rámci uvedeného postupu boli identifikovaní spoločníci a konatelia R GES, s. r. o.

Zaav mene R GES, s, r. o. koná štatutárny orgán, ktorým pri R GES, s. r. o. sú konatelia:titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodei 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkmi R GES, s. r. o. sú právnické osoby:

Gerhard Klemenz GmbH, so sídlom Dr. Hermanngasse 4, 9020 Klagenfurt am Wôrthersee,
IČO: (EN) 327103 i, zapísaná v Obchodnom registri Rakúskej republiky: o veľkosti majetkovej účasti
5644/33197-in (t.j. 17% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „Gerhard Klemenz GmbH“),

ADOS-TIMA, s.r.o., so sídlom Budovateľská 3617/35, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 36 470 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
12599/P: o veľkosti majetkovej účasti 5644/33197-in (t.j. 17% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „ADOS-
TIMA, s.r.o.“),

INGOS Prešov s.r.o., so sídlom Francisciho 3773/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31
698 352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2006/P:
o veľkosti majetkovej účasti 4980/33197-in (t.j. 15% na R GES, s. r. o.) (ďalej ako „INGOS Prešov
s.r.o.“).

ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH (predtým „RZ Slowakei Beteiligungs GmbH“),
so sídlom Augasse 9/12, 1090 Viedeň, Rakúska republika, IČO: (FN) 256276b, zapísaná v
Obchodnom registri Rakúskej republiky: o veľkosti majetkovej účasti 16929/33197-in (t.j. 51% na R
GES, s. r. o.) (ďalej ako „ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbIT“).
1.2.1 Gerhard Klemenz GmbHGerhard Klemenz GmbH, ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. ., je obchodnou spoločnosťou. pri
ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Gerhard Klemenz GmbH v Obchodnom
registri Rakúskej republiky a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany
zodpovednej osoby Gerhard Klemenz GmbH. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný
spoločník a konateľ Gerhard Klemenz GmbH.

Za av mene Gerhard Klemenz GmbH koná štatutárny orgán, ktorým pri Gerhard Klemenz GmblI
je:

titul, meno a priezvisko: Evelyn Klemenz

dátum narodenia: 19.11.1971

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť R GES, s. r. o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom Gerhard Klemenz GmbH je fyzická osoba:titul, meno a priezvisko: Ing. Gerhard Franz Klemenz

dátum narodenia: 19.11.1971

štátna príslušnosť: rakúska

trvalý pobyt: Schwarz 43, 9065 Ebenthal. Rakúska republika
majetková účasť: 100% na Gerhard Klemenz GmbH

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci Gerhard Klemenz GmbH
v spoločnosti R GES, s. r. o.,, jediný spoločník Gerhard Klemenz GmbH nespíňa podmienky pre jeho
identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti.1.2.2 ADOS-TIMA, s.r.o.

ADOS-TIMA, s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. 9., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia ADOS-TIMA, s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny ADOS-TIMA. s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ ADOS-TIMA, s.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením ADOS-TIMA, s.r.o.

Za a v mene ADOS-TIMA, s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je pri ADOS-TIMA, s.r.o. konateľ,

titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika

konanie za Spoločnosť: samostatne
V rámci obchodnej spoločnosť ADOS-TIMA, s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom ADOS-[IMA, s.r.o. je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: RNDr. Jozef Durkoš

dátum narodenia: 30.08.1965

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika
majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na ADOS-TIMA, s.r.o.)

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci ADOS-TIMA, s.r.o. v spoločnosti
R GES, s. r. o., jediný spoločník, RNDr. Jozef Durkoš, nespíňa podmienky pre jeho identifikáciu tohto
ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti z titulu jediného spoločníka ADOS-TIMA, s.r.o., ale
výlučne z titulu konateľa R GES, s. r. o.1.2.3 NGOS Prešov s.r.o.INGOS Prešov s.r.o., ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. 9., je obchodnou spoločnosťou v právnej
forme spoločnosti s ručením obmedzeným, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná
lustrácia INGOS Prešov s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov a Oprávnená osoba
nahliadla do Zakladateľskej listiny INGOS Prešov s.r.o. V rámci uvedeného postupu bol
identifikovaný spoločník a konateľ INGOS Prešov s.r.o., pričom tieto spojené v jednej fyzickej osobe
a teda nevzniká rozpor medzi vlastníctvom a riadením INGOS Prešov s.r.o.Za av mene TINGOS Prešov s.r.o. koná štatutárny orgán, ktorým je pri TNGOS Prešov s.r.o. konateľ:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

V rámci obchodnej spoločnosť INGOS Prešov s.r.o. nie je zriadená dozorná rada.

Spoločníkom INGOS Prešov s.r.o. je fyzická osoba:

titul, meno a priezvisko: Ing. Igor Gula

dátum narodenia: 02.03.1964

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Kukučínová 894/46, 080 05 Prešov, Slovenská republika
majetková účasť: 6639/6639-in (t.j. 100% na INGOS Prešov s.r.o.)

Vzhľadom na majetkovú účasť a podiel na rozhodovacej právomoci INGOS Prešov. s.r.o.
v spoločnosti R GES, s. r. a.,, jediný spoločník, Ing. Igor Gula, nespíňa podmienky pre jeho
identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti z titulu jediného spoločníka INGOS Prešov
s.r.o. ale výlučne z titulu konateľa R GES, s. r. o.
1.2.4 ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligzungs GmbH

ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH, ako spoločník spoločnosti R GES, s. r. o., je
obchodnou spoločnosťou pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH v Obchodnom registri Rakúskej republiky a Oprávnená
osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs GmbH. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný spoločník a konateľ ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH:

Za av mene ARCA CAPITAL Slowakei Betciligungs GmbH koná štatutárny orgán, ktorým je pri
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH:

titul, meno a priezvisko: Mgr. Matej Danóci

dátum narodenia: 31.01.1984

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská
republika

konanie za Spoločnosť: samostatne

Vlastníkom ARCA CAPITAL Slowakei Betciligungs GmbH v rozsahu 100% je právnická osoba:Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 35 868 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B, o veľkosti majetkovej účasti 100% na ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs GmbH (ďalej ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“)

1.2.4.1 Arca Capital Slovakia, a.s.

Arca Capital Slovakia, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs
GmbH, je obchodnou spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany
Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Arca Capital Slovakia, a.s. v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1 a Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s. V
rámci uvedeného postupu bol identifikovaný jediný akcionár a štatutárny orgán Arca Capital Slovakia,
a.s.

Za av mene Arca Capital Slovakia, a.s. koná štatutárny orgán, ktorým je pri Arca Capital Slovakia,
a.s. predstavenstvo:

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

dátum narodenia: 24.07.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská
republika

konanie za Spoločnosť: v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva

spoločne
titul, meno a priezvisko: Ing. Henrich Kišdátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

konanie za Spoločnosť: v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne

Vlastníkom Arca Capital Slovakia, a.s., jediným akcianárom v rozsahu 300 akcií (t.j. 100% na Arca
Capital Slovakia, a.s.) je právnická osoba:

Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B: o veľkosti majetkovej účasti 300 akcií (t.j. 100% na Arca Capital
Slovakia, a.s. (ďalej ako „Arca Investments, a.s.“)

1.2.4.1.1 — Arca Investments, a.s.

Arca Investments, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., je obchodnou
spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby
vykonaná lustrácia Arca Investments, a.s. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a
Oprávnená osoba nahliadla do Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s. V rámci uvedeného
postupu boli identifikovaní jednotlivý akcionári a štatutárny orgán Arca Investments, a.s.

Za av mene Arca Investments, a.s. koná štatutárny orgán, ktorým je pri Arca Investments, a.s.
predstavenstvo:

titul, meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika

konanie za Spoločnosť: samostatne

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

dátum narodenia: 24.7.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská

republika

konanie za Spoločnosť: samostatne

Akcie obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s., počet: 30 akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné,
forma: akcie na meno, sú vo vlastníctve akcionárov:
titul, meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpadátum narôden 06.03.1972

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská
Bystrica, Slovenská republika

majetková účasť: 12 akcií (t.j. 40% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

dátum narodenia: 17.04.1972

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Chrasťová 12314/19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika

majetková účasť: 9 akcií (t.j. 30% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

dátum narodenia: 24.07.1973

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská
republika

majetková účasť: 6 akcií (t.j. 20% na Arca Investments, a.s.)

titul, meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

majetková účasť: 3 akcie (t.j. 10% na Arca Investments, a.s.)

V nadväznosti na ustanovenia citované v úvodnej časti článku 1. Oprávnená osoba identifikovala ako
konečného užívateľa výhod akcionárov Arca Investments, a.s., ako osoby, ktoré majú priamy alebo
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti, a osoby — konateľov R GES, s. r. o., ako
osoby, ktoré majú právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán alebo kontrolný
orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, rovnako osoby, ktoré ovládajú Spoločnosť inak ako
je uvedené vyššie a osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
Spoločnosti alebo inej jej činnosti, nakoľko tieto fyzické osoby spíňajú podmienky identifikácie
vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia a kontraly Spoločnosti,
pričom tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti
Spoločnosť riadia a kontrolujú jej činnosť.

Štatutárny orgán Spoločnosti vrámci konania za av mene Spoločnosti je viazaný obchodným
vedením a rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, pričom jeho činnosť a rozhodnutia sa
odvíjajú od vôle spoločníkov Spoločnosti v závislosti od rozsahu hlasovacích práv, od ktorého závisí
tiež vymenovanie a odvolanie konateľa/ konateľov Spoločnosti.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej
osoby Spoločnosti.
Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku

1. toto dokumentu,

II.

Riadiaca štruktúra a vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým pri Spoločnosti sú konatelia:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

konanie za Spoločnosť:

Ing. Jaroslav Hanzely

20.04.1962

slovenská

A. Nográdyho 10, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
samostatne

Ing. Stanislav Legát

12.06.1958

slovenská

Sibírska 6958/16. 080 01 Prešov, Slovenská republika
samostatne

Dozorná rada Spoločnosti sa skladá zo štyroch členov:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno á priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:

štátna príslušnosť:
trvalý pobyt:

Ing. Ján Hardoň

06.08.1960

slovenská

Čierne nad Topľou 265, 094 34 Čierne nad Topľou, Slovenská
republika

Ing. Gerhard Franz Klemenz

19.11.1971

rakúska

Schwarz 43, 9065 Ebenthal, Rakúska republika

RNDr. Jozef Durkoš

30.08.1965

slovenská

Volgogradská 4794/70, 080 01 Prešov, Slovenská republika

JUDr. Miloš Kvasňovský

12.09.1980

slovenská

Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava — mestská časť Ružinov,
Slovenská republika

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×