Nezaradený subjekt

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

Jurová

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: pošta Baka , Jurová

Záznam platný od: 19. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zoltán Pivoda
Adresa:
Mederčská ul. 5 Komárno 945 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
4. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 4.12.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016. z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
so sídlom: pošta Baka, 930 04 Jurová
IČO: 00 191 493
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Réka Világi, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 27/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s $8 9 a11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Vladimír Tvaroška

Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto.
14.04.1972

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Ing. Zoltán Pivoda

Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
17.03.1968

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul: Réka Világi

Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 02.09.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

b

) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2016:

c) Zoznam členov partnera verejného sektora:
d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 02.12.2019, v ktorom m. i. vyhlasuje, že

ej

i. odo dňa posledného overenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora pre účel
oznámenia overenia Registru partnerov verejného sektora (t. j. od 12.08.2019) do dňa zmeny údajov
týkajúcich sa konečných užívateľov výhod (t. j. do 18.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k
žiadnej zmene vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob
určenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane:

ii. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré boli partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
podľa S 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne a v súlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora:

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

a.s.

g) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 17.02.2016:

k]
1)

) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |,
Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,
a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015,

m) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej

ni

v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:
) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu):

o) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.

P

) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok I.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za

PI

reukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
»

partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 1.400.000,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške (i)
995,- EUR pre fyzické osoby a (ii) 10.000,- EUR pre právnické osoby.

Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má:

i. 137 členov - fyzické osoby, pričom súhrnná výška členských vkladov všetkých fyzických osôb - členov
PVS predstavuje 23,29 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora: žiadna z týchto
fyzických osôb pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb
uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS, a ďalej,

il. 1člena - právnickú osobu, ktorou je spoločnosť EXATA GROUP, a.s., pričom súhrnná výška členského
vkladu spoločnosti EXATA GROUP, a.s. predstavuje 76,71 %-ný podiel na základnom imaní partnera
verejného sektora.

z úplného znenia Stanov partnera verejného a z ďalších podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto
verifikačného dokumentu vyplýva, že

- podiel jednotlivých členov na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na

hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera
verejného sektora:

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou

osobou:

- žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

c—

d

„. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR
(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno
v počte:

4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel sa rovná nepriamemu
podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 11,51 %),

il. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 26,85 %) a

iii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 38,35 %),

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.
spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., príčom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

b
©)

partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 4,77 %),

il. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora vo výške 16,78 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vo výške 5,3 %).

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár

vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

„ Na základe skutočností uvedených vods. 3. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a

b)
c)

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je

vo výške 10.000,- EUR:

hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku:

z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding

Kft,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou

osobou,

členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný

funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom

v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na

majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa

výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného

sektora vo výške 18,79 %, 18,79 % a 0,77 %,

- ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci

orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich

člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené

v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera

verejného sektora alebo z inej jeho činností,

- nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

„ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, ato ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona

4


o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila kidentifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok II.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne:
„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle
vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
člena predstavenstva, ktorou je Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad
Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

ci

. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.
Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že prí vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 03.12.2019advokáťAa konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. 811 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
so sídlom: pošta Baka, 930 04 Jurová
IČO: 00 191 493

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva

1.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Dr, vložka č. 27/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej
boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora
postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a

v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republikeMeno, priezvisko, titul: Ing. Zoltán Pivoda

Adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 17.03.1968

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera
verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)
b)

c

d)

e)

32

p)
9)
U]

s)

Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam členov partnera verejného sektora a Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku
dňu 21.06.2016,

Výpis spoločností EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 36 744 344, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.:
10696/7 (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam akcionárov spoločností EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných
papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326:

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016,

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 13.07.2017:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I,

Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia
konaného dňa 21.04.2017:

Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sa, vložka č.: 3253/8 (ďalej ako
„AZC, a.s.") z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.
pre číslo emisie LPO000303462:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015:

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 12.07.2017:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Marká utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.") z obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 10.07.2017:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora ačlenov jeho štatutárneho orgánu zo dňa
13.07.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch,
ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená
osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného
sektora:

a)

b)

partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 1.400.000,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške
995,- EUR.
Podľa aktuálneho zoznamu členov partner verejného sektora má:
b 142 členov - fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní sa pohybuje medzi 0,07%
a 1,12% podielu na základnom imaní: celkový podiel 142 členov - fyzických osôb na
základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 23,95 %,


ii. 1 člena - právnickú osobu, ato spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorej celkový podiel na
základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 76,05 %, čím spoločnosť EXATA
GROUP, a.s. je jediným členom partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom
imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.
c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom
partnera verejného sektora vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi
a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora
a inou osobou,
- Žiaden zčlenov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného
sektora, okrem člena vlastniaceho majoritný podiel na členských vkladoch - spoločnosti EXATA
GROUP, a.s.,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške
1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme
akcií na meno v počte:

i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j.
ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na
základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach
v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 11,40%),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-

EUR 325 akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje

obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní spoločnosti

EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych

štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného

sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného

sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 26,61%),

spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií vmenovitej hodnote jednej

akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár

disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich

z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera

verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi

verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 38,02%),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.3. Na základe skutočno:
pristúpila k identifiká:uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
poločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:


a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má štyroch akcionárov, a to:

iv.

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 14.686,47 EUR (38,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho
podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní
vo výške 10,18%),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý aka akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 4, ktarý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo
výške 9.311,03 EUR (24,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vbode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila

k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričam zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie je vo výške 10.000, - Eur,

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

d) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

podiel na základnom imaní je totožný spodielom na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding
Kft. a inou osobou,

právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne
jedinému členovi spoločnosti,

nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
hlasovacích právach v Poľnohospodárskom družstve v Jurovej alebo na jej základnom imaní,
(podiely troch beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie
uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná
nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej
základnom imaní vo výške 18,64%, 18,64% a 0,77%),

ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dazorný orgán alebo kontrolný orgán v Poľnohospodárskom družstve
v Jurovej alebo akéhokoľvek ich člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Poľnohospodárske družstvo v Jurovej iným spôsobom, ako
je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
Poľnahospodárskeho družstva v Jurovej, alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak
spoločne sinou osobou kanajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom splňa aspoň
niektoré z týchto kritérií.
Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov aich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera
verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $
6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo sa
skladá z predsedu a ďalších dvoch členov predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia
jeho riadiaceho orgánu oprávnený konať nasledovne: „Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo
všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za
družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktaríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu
družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“

Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen

štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho

orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu
štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie

uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa
trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého
pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

c) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého
pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia vsúlade so zásadami
odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá
konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811
04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945
01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. a ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.


Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01
Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani
spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3
Zákona o ochrane.

Článok V.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie
konečných užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Nazáklade dokumentov uvedených v Článku |. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $
11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona možné
požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje,
že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 13.07.2017IBL LEGAL s.r.o.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×