Nezaradený subjekt

Bioplyn Horovce, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Údernícka , Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 18. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. November 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Miroslav Chupáč
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Apríl 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. November 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKÁCNY DOKUMENY
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8: Partners s.s.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík,
Zapísaný v Obchodnom tegistri Okresného súdu Banská
Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/8konateľ

/ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO
SEKETGORA: Bioplyn Horovce, s. r. 0.
IČO: 44 035 845
Sídla: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SR
V mene spoločnosti konajú: Juraj Cíbik, konateľ
lng. Henrich Kiš, konateľ
Phľr. Peter Michalovič, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51346/B

/ďalej ako „partner“ /

k bed

Predmet veztíikačného dokumentu
identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sektora
v registri partnerov verejného sektora.

11.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnera
Obchodného registra SR partnera:
zmluvy partnera (v.j. aktuálne znenie),
iluvý ACORD plus spol,

enie Zakladateľskej Ii:

Výpis z Obchodného reg i obchodnej spoločnosti AGRAF: o.
- Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločno OTEC,
10.5% z KZbehodného registra SR obchodnej spoločy JIROVCE, s.r.o.
1 istra SR obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s rs » Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capiial Slovakia,
Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.
. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Ľnergit plus s. r. o.
. Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Gapíral Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi z:
. Stanovy obchodnej spoločností Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi z
. Zoznam alscionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Atca Imvestments, a.s.,

. Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej
2 vlastníckej štruktúry partnera a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasť ou vlastníckej alebo riadiacej štruktúty partnera:

20. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRÁFA, s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne radiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti AGRÁFA, s.r.o. a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovensk tníckej alebo
riadiacej štruktúry partneta:

21. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Arca Investments, a.s.

jných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partner:

22. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Enetgit plua0s. r. o. O pravdivosti, úplnosti

a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Energit plus s. r. o.

a o verejných funkcionátoch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčas

vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod parmera a o tom, že konečný užívateľ výhod

nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

24. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti AGRA s.Lo.
a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával fankciu
v Slovenskej republike:A,. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.
a otom, že konečný užívateľ výhod nic je verejným funkcionátom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,

26. Písomné vyhlásenie © konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosú Energit plus s. t. o.

a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,

27. Doklady totožnosti — Tang, Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing. Henrich

Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan Roháč, Miroslav

Chupáč:

S dôrazom ma konanie s odbornou starostlivosť ou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne
jej predložené:

Z8. Písomné vyhlásenie Ing. avia Krúpu zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- jekonečným užívateľom výhod partner:+ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR. sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnetovi, af ma jeho základnom imaní (ani j
nepreviedol na inú osobu,

cho časť“
ho časť)nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobnú podľa 86a ods. 1

kona č. 297/2008 Z

- nieje verejným funkcionárz. vznení nkorších predpisov,
m pôsobiacim v SR,
29. Písomné vyhlásenie Miroslava Chupáča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

30. Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofovi:

31. Písomné35. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra M2je konečným užívateľom výhod partneta,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jcho základnom imaní ťani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepteviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepteviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v parmetovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa f64 ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionátom pôsobiacim v SR:a zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedo! na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

ktorého vyplýva, žehlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 08.01.2018
konečným užívateľom výhod partnera,

tky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní ťaní jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $Ga ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,]

ísomné vyhlásenie lng. Menricha Kiša zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
je konečným uteľom výhod partnera,
tky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka pattnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ant j
nepreviedol na inú osobu,nepreviedot na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v parmnerovi,previedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parmera spôsobmi podľa jód ods.

zona č. 297/2008 Z. z. v
mie je verejným funkcionárom pôsobiacim « SR

není neskorších predpis

aloviča zo dňa 02.01.2018, z k:
je konečným užívateľom výhod partnera,orého vyplýva,Strana 3
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jebo základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na z:

- neprevieda] na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnetovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,sku v partneto:

34. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 02.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod parmera,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka parmera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnetovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedal na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatene podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,35. Písomné vyhlásenie Tng. Milana Hudáka zo dňa 02.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod pattnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

36. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 02.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- jekonečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osobyako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálna- svoj obchodný podiel v partnerovi, ami na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,
neprevicdol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zis
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnetovi,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala pattnera spôsobmi podľa
kona č. 207/2008 Z. není neskorších predpisov,
- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.v paitnetovi,a ods. 1


ra verejného seldora


1/ spoločníkmi partnera sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlorm Údernícka 11, 851 01 Bratislava,
SR, IČO: 35 866 934, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č.: 29778/B (ďalej len ako „ACORD plus spol. sr.o.“) a AGRÁFA, s.r.o., so sídlom
020 62 Horovce 106, SR, IČO: 36 296 660, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10327/R (ďalej len ako „AGRAĽA, s.r.o“):

2/ konateľmi partnera sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, SR,
PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
a Juraj Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce 105, SR, PhDr. Petet Michalovič a Ing. Henrich
Kiš konajú v mene spoločnosti spoločne. Juraj Cíbik koná v mene spoločnosti vždy spoločne s
PhDr. Petrom Michalovičom a lng. Henrichom Kišom. Podpisovanie v mene spoločnosti
vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, funkcii a menupodpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.:

3/základné imanie partnera je 817.567,- RUR,

4/základné imanie partneta je tvorené peňažnými vkladmi spoločník: to ACORD plus spol.
sr.o. sumou 781.120, EUR a AGRAFÁ, s.r.o. sumou 36.447,- EUR, bolo splatené v plnej
výške,

5/hlasovacie práva v paítnerovi patria spoločníkovi ACORD plus spol. sr.o., a to v rozsahu
95,5% a spoločníkovi AGRAFÁ, s.r,

6/štarutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

7/dozornú radu partner nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci ACORD plus spol.
s r.o. a to v rozsahu 95,5% a AGRÁFA, s.r.o. v rozsahu 4,5 %.„v rozsahu 4,5 %:TV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločníka ACORD plus spol. s r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava Ť, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“) a Energit
plus s. r. o., so sídlotm Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SR, IČO: 47 728 922, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č.: 98465/B (ďalej len
ako „Energit plus s. r. 0.)

ľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902

mok, SR a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava —

horská Bystrica, SR, Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.:

3/základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je 6.639,- EUR:

4/základné imanie ACORD plus spol. st
Arca Capital SI
bolo splatené v plnej

5/hiasovacie práva v Á D plus spol. s r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a to
v rozsahu 30,00 % a spoločníkovi Ílnergit plus s. r. o. v rozsahu 59,00 %,


je tvotené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to
.t o. sutnou 3.319,50 HUR,č

6/štatutárny a riadiaci orgán ÁCORD plus spol sto. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

?/dozornú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospo:
Arca Capital Slovakia,

Strana 5 z 5
v.
Vlastnícka a riadiaca širulnúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zisúla, že

1/ jediný akcionát Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35975 041, zapísaná v obchodnom registri zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len
ako „Arca Investments, a.s.“),

Z/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: lag. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR. predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR — člen predstavenstva, V mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to rak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému , svojmu menu, priezvisku a funkcií prípoja vlastnoručný podpis.:

3/základné imanie Arca Capíral Slovakia, a.s. je 996.000,- FUR:

4/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splarené v plnej výške. Základné imanic je rozdelené na 300 kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnora jednej akcie má hodnou 3.320,- HR,

5/hlasovacie práva v Árca Capital Slovakia, a.s. patria Arca Investments, a.
100,00 % :,

6/tatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juťaj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Pavol Krúpa,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.) má Arca
Investments, a.s., a to v rozsahu 100,00 %.ato vrozsahuvI.
Viastnícka 2 riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

a základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi Arca Investments, sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841 06
Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — 12 akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova
12314/19, 831 01 Bratislava, SR — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, tvale bytora 956 08 Horné
Obdokovce 369, SR. 6 akcií a lňg. Henrich Kiš, trvale byrom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinols, SR -- 3 akcie:2/ predstavenstvo Arca lovestmenís, 2.s. tvoria: Tag. Pavol Krúpa, trvale bytora Trstínska 11,
841 06 Bratislava- Záhotská Bystrica, 5R — predseda predstavenstva a lng. Rastislav Velič,
trvale bytom 956 08 Horné Ohdokovce 369, SR. člen predstavenstva:
koná predseda predstaven

mene spoločnosti
sa alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne.
3/základné imanie Arca Investments, a.s. je 99.600,- HUR:

základné imanie Ňrca Investments, a

je tworené splatením menovitej hodnoty akcií, a tieto
manie je rozdelené na 30 kusov listinných kmeňových
vdaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- EUR:
tments, a.s. pata ing, Pavlovi Krúpovi, a to v rozsahu 40,00 %,
rozsahu 30,00%, ing. Rastislavovi Veličovi v rozsahu 20,00%,
ovi v rozsahu 10% 1ákladnéboli splatené v plnej výške.
akcií
5/hlasovacie práva v Area Inv
Íng. Petrovi K:
log. Hentichovi


6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

Strana 6 z 6
7/dozornú radu Arca Investments, a.s. má zriadenú a tworia ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na získu Area Investments, a.s.) majú lng. Pavol
Krúpa, a to v rozsahu 40,00 %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislav Velič
v rozsahu 20,00%, Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10%.VIÍ.
Vlastnícka a riadiaca šttuktúra Energit plus s. r. o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi Energit plus s. t. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Pavol Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava - Záhorská Bystrica, SR, Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlarská 1417/5, 069
01 Snina, SR, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné, SR:

2/ konateľmi Fnergit plus s. r. o, sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SK a Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihotlatská 1417/5, 069
(1 Snina, SR, Za spoločnosť koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

3/ základné imanie Hnergit plus s. r. o. je 7.300,- EUR,

4/základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Mgr.
Peter Michalovič sumou 3.000,- HUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,- EUR, Ing. Milan
Hudák sumou 750, EUR, JUDr. Tvan Roháč sumou 750,- EUR, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v Energit plus s. r. o. patria spoločníkovi Mgr. Petrovi Michalovičovi, a to

ahu 40,00%, — Pavlovi Michaiovičovi v rozsahu 40,00%, Ing. Milanovi Hudákovi

nu 10,00%, JUDr. Ivanovi Roháčovi v rozsahu 10,00%:

6/štatutárny a riadiaci orgán Enetgit plus s. r. o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu Finergit plus s. r. o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.) majú spoločníci Mgr.
Peter Michalovič, a to v rozsahu 40,00%, Pavol Michalovič v rozsahu 40,00%, Ing. Milan
Hudák v rozsahu 10,00%, JUDr. Tvan Roháč v rozsahu 10,00%.

VETE.
Vlastnícka a riadiaca štrukrúra AGRAFA, s.r.o.základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ spoločníkom ÁAGRÁFA, s. r. o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytora 020 62 Horovce +4, SR:
2/ konateľom AGRAFA, s, r. o. je: hupáč, trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR,
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vydačenému
názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnou
s. r. o. je 6.634/zakladné imanie AGRÁ 1. O, je tvor: a, a to Miroslava
Chupáča sumou 6.639,- EUR, bolo splatené v £ ýški

5/hlasovacie práva vÄGRÁPFA, s. m o. pamia spoločníkovi Miroslavovi Chupáčovi, a to
v rozsahu 100,00%,

6 /štatutárny a tladiaci orgán Á

7/ dozornú radu AGRAÁFÁ, s

8/právo na hospo
Chupáč, a to v ro:GRÁPA, s. r. O. j
o. nemá zriaden
h (podiel na zisku AGRA]
aha 100,00%a:menovaný a odvolávaný ým zhromaždením:s. £ o) má spoločník Miroslav

Strana 7 z 7
vi.

identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno 2 priezvisko: Ťag. Pavol Krúpa

Dátum narodenia: 06,603.1972

Adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

2/ Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

Dátum narodenia: 17.04.1977

Adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 83: 01 Bratislava, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

3/ Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

Dátum narodenia: 24.67.1973

Adresa trvalého pobytu: Florné Chdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, SR.
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

4/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.96.1975

Adresa trvalého pobytu: Na Bieienisku 20 902 61 Pezinok, SR
Šrátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

5/ Meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

Dám narodenia: 27.13.1982

Adresa trvalého pobytu: Donská 33, 844 06 Bratislava —
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republik:Bystrica, SR

oi

6/ Meno a priezvisko: Pavol Mickalovič

Dátum narodenia: 27.11.1982

Adresa trvalého pobytu: Bonská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár vykonáv,

úci funkciu vlovenskej republík:

#1 Ncno a priezvisko: lat Hudák

Dátum narodenia: 16.11,1965

Adresa trvalého pobym: Vihariatská 1417/5, 099 84 Snina, SR
občem SA

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

ng, MSrámia nríslušne
8/ Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč

Dátum narodenia: 97.07.1984

Adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:9/ Meno a priezvisko: Miroslav Chupáč
Dátum narodenia: 24.04.1964

Adresa trvalého pobytu: 826
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie.2 Horovce 44, SR

pe
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o 40gistti partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonovSúčasť ou vlastníckej alcho radiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

x1.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
potrner. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právacho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, krorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priatno alebo neptiamo výlučne riadi.Vyhlásenie oprávnenej osoby

Gprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosij uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skuiočne zistenéimu stavuV Banskej Bystrici, dňa 08.01.2018" Onľávaená osoba Pártner verejného sekiora

VRBÁN 1 8 Pastners s.ro. Bioplyn Horovce, s. r. o.

2 ŠUBr. Jarej Jrraj Cíbik
advokát, kon: konateľ

Strana 9 z 9

5
g. Menrich Kiš
f
konateľ

Partner verejného sektor
Bioplyn Horovce, s. r. o.
Phľr. Peter Michalovič

konateľ

a

Strana 19 z 15
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Ax
SSLužnÝ (ž
Verifikačný dokument :Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1čO:
34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

pre: Bioplyn Horovce, s. r. 0., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava,
1ČO:44035845, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 51346/B(ďalej aj ako
„Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

i. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.:
li. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.,
iv. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:
v. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s. r. o.,
vi. úplné znenie Zakladateľskej listiny AGRAFA, s.r.o.
vii. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:
viii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o.,
ix. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.,
x. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCCE, s.r.o.,
xi. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.:
xii. — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
xiii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,
xiv. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s.r.o.
xy. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,
xvi. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,
xvii. — zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
xvili. — zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:
xix. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti AGRAFA, s.r.o.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

xx. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

xxi. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. o. 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

xxii. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti AGRAFA,
s.r.o. a 0 tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

xxiii, písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a 0 tom, že kone čný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

xxiv. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r. o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

xxy, — doklad totožnosti — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč a Miroslav Chupáč.

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora
2.1. Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.2. Písomné vyhlásenie Miroslava Chupáča zo dňa 30.06.2017
10.

11.

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(viii) meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

(ix) — meno a priezvisko: Miroslav Chupáč
adresa trvalého pobytu: 44, 020 62 Horovce , Slovenská republika
dátum narodenia: 24.04.1964
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcí funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Volič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič. Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč a Miroslav Chupáč spíňajú kritériá na to, aby mohli byť podľa ust. $ 6a ods. 1 písm.
a) prvý, tretí a štvrtý bod Zákona č. 297/2008 Z. z. považovaní za konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.07.2017


2.3.

2.4.

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.5. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.6. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.7. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:
svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

2.8. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.9. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlom
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35866934, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B
(ďalej aj „ACORD plus spol. s r.o.“) a AGRÁFA, s.r.o., so sídlom 106 020 62
Horovce, Slovenská republika, 1ČO: 36296660, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10327/R (ďalej aj „AGRAFA,
s.r.o.“

konateľmi Partnera verejného sektora sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, PhDr. Peter Michalovič, trvale
bytom Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika a
Juraj Cíbik, trvale bytom Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika, PhDr.
Peter Michalovič a Ing. Henrich Kiš konajú v mene spoločnosti spoločne. Juraj
Cíbik koná v mene spoločnosti vždy spoločvne s PhDr. Petrom Michalovičom a Ing.
Henrichom Kišom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, funkcii a menu podpisujúceho
pripojí podpisujúci svoj podpis.:

základné imanie Partnera verejného sektora je: 817.567,-EUR,

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to ACORD plus spol. s r.o. sumou 781.120,-EUR a AGRAFA, s.r.o.,
sumou 36.447,-EUR. bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: ACORD plus spol. s r.o. 95.5%,
AGRAFA, s.r.o. 4,5%:

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
A CORD plus spol. s r.o. 95.5%, AGRAFA, s.r.o. 4,5%:

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s,“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“),
6.

iv,

vii.

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR,

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. o. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s.r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozomú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s.r. o. 50%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

s

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“),

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.
Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Homé Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%,

štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozomú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s, r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika: za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s.r. o. je: 7.500,-EUR:
iv,

vii.

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%,

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s. r. 0.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ix.

b A.

xiv.

xv,
xvi.

Spoločníkom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62
Horovce , Slovenská republika:

konateľom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62 Horovce,
Slovenská republika: spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k
napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.:
základné imanie AGRAFA, s.r.o. je: 6.639,-EUR:

základné imanie AGRAFA, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka a to
Miroslava Chupáča sumou 6.639,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v AGRAFA, s.r.o.: Miroslav Chupáč 100%,

štatutárny a riadiaci orgán AGRAFA, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu AGRAFA, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s.r.o.): Miroslav Chupáč
100%:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(i)

meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17,04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iii)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24,07,1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iv)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák

adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina
dátum narodenia: 16.11.1965

štátna príslušnosť št. občan SR

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×