Nezaradený subjekt

Bioplyn Ladzany, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Údernícka , Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 17. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. November 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. November 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova Trenčianske Teplice 91451
Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERITFIKAČNY DOKUMENY
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektotých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI £: Partners s.r.o.
1ČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystric:
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Rem:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/S

SR
„ konateľ/ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: Bioplyn Ladzany, s. r. 9.
IČO: 44 097 361
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SR
V mene spoločnosti konajú: Ing, Henrich Kiš, konateľ
PhDr. Peter Michalovič, konateľ
Zapísaný v Obchodnom regisuj Okresného súdu Bratislava
1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52122/B

/ďalej ako „partner“ /

1
ikačného dokumentuPredmet vi

identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby pattnera verejného sektora
v registri partnerov verejného sektora.

11.
ade ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnerafaformácie a podldady, na zJýpis z Obchodného regi:
plné znenie SpoločenskáSR parmeta,
] zmluvy partnera (t.j. aktuálne znenie),
spoloče: skej: zmluvy Y ACORD plus po sto.


Úplné znenie Sp: oločenskej zly Enct gr M s. to,
Obchodného regi:
18 Z > Obchodného registr ] :
z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia,

Obchodného registta SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.)
z Ohchodného registra SR obchodnej
SR obchodnej spoločnosti :

spoločnos ti Energit plus s. t. o.
„ 2.5. podpísané štatutárnymi zástupcami,
.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:

pítal Slova!
. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Átca Ťvestments, 2.8.:Sranovy obchodnej spoločnosti Arca Investm
4. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti

Arca Č


20.

21.

24.

25

. Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosú údajov ohľadne riadiacej
a vlastníckej štruktúry pattneta a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štrukrúry paitnera,

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Árca Investmenís, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločností Arca Investments, a.s.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republíke, ktorí sú súčasť ou
vlastníckej alebo riadiacej štraktúry partnera,

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti finergit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosťi údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štrukrúry spoločnosti Hnetgit plus s. r. o.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry pattnera:,

. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partneta a o tom, že konečný užívateľ výhod

nie je verejným funkcionátom, ktorý by vykonával fankciu v Slovenskej republike,

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.

a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu

v Slovenskej republike:

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.

a otom, že konečný užívateľ vý

v Slovenskej republike:

od nie je verejným funkcionátom, ktorý by vykonával funkciu- Doklady totožnosti — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Ki

tofovié, Ing. Rastislav Velič, Ing. Henrich
„ lag. Milan Hudák, JUDr. Ivan Roháč:Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovi

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli oprávnenou — osobou vyžiadanéa následne jej predložení

. Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jcho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partneroví, ani na jeho základnom imaní (ani jeho čas
nepreviedol na inú osobu,- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- mnepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o totm, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6 ods. 1
ona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim « SR. Písomné vyhlásenie lag.
- jekonečným uží

etra Krištofoviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
ateľom výhod partnera,všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka parmera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
svoj obchodný podiel v partnero
nepícviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)- nemá vedomosť otom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6. ods. 1
zákona č. 297/2098 Z. z

- aleje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,„ v znení neskorších predpisov,. Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veľiča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jcho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR, sú úplné, správne a aktuálne,

Strana Z z 2
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
acpreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnero

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnetovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala pattnera spôsobmi podľa $6 ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,26. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka pattnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jcho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zi

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnetovi,

- nemá vedomosť o rom,
zákona č. 297/2008 Z.

- nieje verejným funkcionáku v partnerovi,c by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
znení neskorších predpisov,
om pôsobiacim v SR:v- Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- Jekonečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálac,
j obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,- Sv- > nepreviedoj na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- metmá vedoinosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,28. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z krorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje rýkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, aní na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnetovi,
neprevicdol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedoinosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobnú podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsoblacím v SR,

29. Písomné vyhlásenie Ing. Milana lďudáka zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- je konečným užívateľom výhod parmera,

- všetky údaje týkajúce sa ]

registri 5

ho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
uálne,

ani na jeho základnor

R sú úplné, správne aa:- svoj obchodný podiel v partnerimaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,- nepreviedol na inú osobu svojprávo na vyplatenie podielu na získu v
úlasovacie právo x partnerovi,

artnerovi,A.
]
nepreviedol na inú osobu svoje
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parmera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z cní neskorších predpisov,
- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,30. Písomné vyhlásenie JUDr. Tvana Roháča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- je konečným užívateľom výhod pattnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR. sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v parmerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnerovi,

- nemá vedomosť o tom. by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verej

ým funkcionárom pôsobiacim v SR.

..
Viastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: ACORD plus spol. s £.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava,
SR, IČO: 35 866 934, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sto,
vložka č.. 29778/B (ďalej len ako „ACORD plus spol. s r.o.“) a Obec Ladzany, so sídlom 962
6] Ladzany 122, SR, IČO: 00 320 072 (ďalej len ako „Obec Ladzany“):

2/ konateľmi pattneta Ing. Ientich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok.
PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR:
PhDr. Peter Michalovič alng. Hemích Kiš konajú vmene spoločnosti spoločne.
Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná mk, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci konateľ
svoj podpis.:

3/základné imanie pattnera je 796.788,- EUR,

4/ základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to ACORD plus spol.
s r.o, sumou 795.790, HUR a Obec Ladzany sumou 998,- KUR, bolo splarené v plnej výške,
5/hlasovacie práva v partnerovi patria spoločníkovi ACORD plus spol. s to., ato v rozsahu

99,37% a spoločníkovi Obec Ladzany v rozsahu 0,13 %,

6/Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

7 /dozornú radu pastnet nemá zriadenú,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci ACORD plus spol.
s £.o., a to v rozsahu 99,37% a Obec Ladzany v rozsahu 0,13%.TY.

Vlastnícke a radiaca štvuktúra spoločníke ACORID) sius spol. s r.o.Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba ziS 32002/B NS Ja Boergi
plus s. r. 0., so AN Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SR, IČO: 47 728 022, zapísaná
ného súdu Bratislava 1, oddiel: Šro, vložka č.: 98465/B (ďalej len

ako „1. inergit plus s. r. 0.5),

Strana 4 z 4
2/ konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú Tng. Henrich Kiš, uvale bytom Na Bielenisku 20, 902
01 Pezinok, SR a PhDr. Peter Michalovič, ttvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava —
Záhorská Bystrica, SR: Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.,

3/základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je 6.639,- EUR,

4/základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to
Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50 EUR a Energit plus s. £. o. sumou 3.319,50 EUR,
bolo splatené v plnej výške,

5/hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a ro
v rozsahu 50,00 % a spoločníkovi #nergit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %,

6/štatutárny a riadiaci orgán ACORD) plus spol. sr.o. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,


7idozornú radu ACORD plus spol. s to. nemá zriadenú,
8/právo na hospodátsky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.) majú spoločníci
Arca Capiral Slovakia, a.s., a to v rozsahu 50,00 % a Enetgit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %.

v.
Vlastnícka a zladiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, $R, IČO: 35975041, zapísaná v obchodnom registri zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len
ako „Arca Investments, a.s.“h

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, mvale bytom Na
žielenisku 20, 902 01 Pezinok, SR - člen predstavenstva, V mene spolačnosti konajú vždy
dvaja členovia predstavenstva spoločne.,

3/ základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000,- EUR,

4/ základné imanie Arca Capítal Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tlero boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov listinných aicií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320. sR,

5/hlasovacie práva v Arca Capítal Slovakia, a.s. patria Arca Investrens, a.s., a to vrozsahu
100,00 % :

G/štatutárny a riadiaci orgán Arca Capítal Slovakia, a.s. je menovaný a odvoláv
zhromaždením:

ný valným

?/dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú a tvotia ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
2 Ing. Pavol Krúpa,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.) má Arca
lnvestmenis, a.s., A to v rozsahu 100,00 %.vi.
Vlastnícka a risdiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Nz základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

lonárimi Arca Investments, a.s.sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom nska 11, 841 06
Bratislava: Záhorská Bysttica, SR — 12 akcií, ing. Peter Kuišrofovič, trvale bytom Chrasťova
12314/19, 831 01 Bratislava, SR — 9 akcií, Ing, Rastislav Velič, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 369, 5R- 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom ľŇa Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, SR — 3 akcie:Arca InvestmemZ/ predstavenstv: „ 4.5. tvoria: Ing, Pavol Krúpa, trvale byrom Trstínska 11,

341 06 Bratislava Záhorská Bysica, SK — predseda predstavenstva a Ing. Rastislav Velič,

Štrana 5 zb
trvale bytom 956 08 Horné Obdokovce 369, SR. člen predstavenstva, V mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne.,
3/základné imanie Arca Investments, a.s. je 99.600,- EUR,

4/základné imanie Arca Investments, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií, a tieto
boli splatené v plnej ke, Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- IZUR,

5/ hlasovacie práva v Atca Tavesnments, a.s. patria Ing. Pavlovi Krúpovi, a to v rozsahu 40,00 %
lng. Pettovi Krištofovičovi v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislavovi Veličovi v rozsahu 20,00% A
Ing. Henrichovi Kišovi v rozsahu 10% ,

6/štatutátny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu Arca Investments, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Hentich Kiš:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú Ing. Pavol
Škrúpa, a to v rozsahu 40,00 %, Ing, Peter Krištofovič v rozsahu 30,00%, Ing, Rastislav Velič
v rozsahu 20,00%, Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10%,


VII.
Vlasinícka a riadiaca štruktúra Energit plus s. r. 0.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi Hnergit plus s. r, o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Pavol Nfichalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069
01 Snina, SR, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom. Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné, SR,

2/ konateľmi Finergit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR a Ing. Milan Fľudák, trvale býtom Vihorlatská 1417/5, 069
01 Snina, SR, Za spoločnosť koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.

3/zákiadné imanie Enetgir plus s. r. o. je 7.500, R:

4/zálladné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Mgr.
Perer Michalovič sumou 3.000, EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000, EUR, Ing. Milan
#ludák sumou 750,- EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,- EUR, bolo splatené v plnej v

S /hlasovacie práva v Energit plus s. t. o. patria spoločníkovi Mgr. Petrovi Michalovičovi, a to
v rozsahu 40,00%, — Pavlovi Michalovičovi v tozsahu 40,00%, Ing. Milanovi Hudákovi
v rozsahu 10,00%, HDr. Tvanovi Roháčoví © rozsahu 10,00%:

6/štatutárny a riadiaci otgán finergir plus s. r. o. je menovaný 2odvolávaný valným
zhromaždením:7/dozornú radu Hnergit plus s. r. o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky pr ch (podiel na zisku fnergit plus s. r. o.) imajú spoločníci Mer.
Peter Michalovič, a to vrozsahu 40,00%, Pavol Michalovič v rozsahu 40,00%, Ing. Milan
sludák v rozsahu 10,00%, JUDr. Ivan Roháč v rozsahu 10,00%.vI.
ie konečnéhovaäteľo výhod
Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako kone
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou p
terorizmu a o zmene a doplnení niekt
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:
1/M

Dátum naťodereno a prie,isko: Dig. Pavol Krápa
36.05.1972Strana 6 z 6
Adresa trvalého pobytu: Trstínska 1, 841 86 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR.
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

2/ Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

Dátum narodenia: 17.04.1972

Adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314 /19, 8310: Bratislava, SR
Štátna príslušnosť: občan SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

3/ Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

Dátum narodenia: 24.07,1973

Adresa rvalého pobytu: Horné Obdokovce 36%, 956 08 Horné Obdokovce, SR
Šrátna príslušnosť: občan SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

4/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.06.1975

Adresa trvalého pobytu: ľďa Bielenisku 20 902 91 Pezinok, SE
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

5/ Meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

Dátum narodenia: 27.11.1982

Adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:6/ Meno a priezvisko: Pavol Michalovič
Dátum narodenia: 27.11.1982

Adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štámna príslušnosť: občan SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:7/ Meno a ptiezvisko: Ing. Milan Hudák

Dátum narodenia: 16.11.1965

Adresa trvalého pobýtu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, SR
Štátna príslušnosť: občam SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: uje:

8/ Meno a priezvis Dr, Ívan Roháč

Dátum narodenia: 87.07 1984

Adresa trvalého pobymu: Záhradná 2004/26, 656 01 Humenné, SR
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: mie:Obec Ladzany s podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní vo
výkon hlasovacích práv obce zabezpečujú na vajnom zhromaždení starosta obce a poslanci
obecného

výške 0,13%, pričoímstupiteľstva - níkto z nich však nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích
právach najtnenej vo vý:Strana Z 7
TX.
Údaje podľa $ 4 ods. 3 nísm. S) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
y £ s
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovSúčasťou vlastní
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

ej alebo riadiacej štrukrúty partnera, nie je verejný funkcionár zapísaný v

x
Preukázanie podmienok na zápis vecholného manažmentaInformácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie ma regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu aleho rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

z
Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu,

V Banskej Bystrici, dňa 98.01.2018Oprávnená osoba Partner verejného sektora

j UBBÁNÍ 8£ Partners s.r.o. Bioplyn Ladzany, s. +. o,

x #UDu/ Juraj Remšík PhDr. Peter Michalovič
“ /advôkát, konateľ konateľ1 vemiaého sektora
Bioplyn Ľadzany, s. r. o.
lag Henrich Kiš

FonzteľStrana 8 z 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
KVerifikačný dokumentVypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1čO:

34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

Bioplyn Ladzany, s. r. o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO:
44097361, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1I., Oddiel: Sro, vložka č.: 52122/B (ďalej aj ako „Partner
verejného sektora“)

Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s.r. o.

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.,

stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o
verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. o. 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora a o tom,
že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o tom, že kone čný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

doklad totožnosti — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč.

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1.

2.2.

Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:
- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
2.3.

2.4,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
2.5. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.6. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.7. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.8. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

3. Vastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlom
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35866934, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B
(ďalej aj „ACORD plus spol. s r.o.“) a Obec Ladzany, so sídlom 122, 962 67
Ladzany, IČO: 00320072 (ďalej aj „Obec Ladzany“):

konateľmi Partnera verejného sektora sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 20, 902 01 Pezinok a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica: PhDr. Peter Michalovič a Ing. Henrich Kiš
konajú v mene spoločnosti spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná
tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a
menu podpisujúceho pripojí podpisujúci konateľ svoj podpis.:

základné imanie Partnera verejného sektora je: 796.788,-EUR,

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to ACORD plus spol. s r.o. sumou 795.790,-EUR a Obec Ladzany
sumou 998,-EUR. bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: ACORD plus spol. s r.o. 99,87%,
Obec Ladzany 0,13%:
vii.

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
ACORD plus spol. s r.o. 99,87%, Obec Ladzany 0,13%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s,“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“),

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR,

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. o. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s.r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozomú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s.r. o. 50%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“),

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
iv,

<

Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Homé Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva: v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%,

štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozomú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:
7. Viastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s. r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

ž ň

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika: za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s.r. o. je: 7.500,-EUR:

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%,

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

8. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie


(i)

meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17,04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iii)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24,07,1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iv)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák

adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina

dátum narodenia: 16.11.1965

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie


10.

(viii) meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieV Bratislave, dňa 11.07.2017

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč spíňajú kritériá na to, aby mohli byť podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) prvý, tretí a štvrtý
bod Zákona č. 297/2008 Z. z. považovaní za konečných užívateľov výhod Partnera
verejného sektora.

Obec Ladzany s podielom na hlasovacích právach a na základom imaní vo výške 0,13%,
pričom výkon hlasovacích práv obce zabezpečujú na valnom zhromaždení starosta a obecný
poslanci — nikto z nich však nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach
najmenej vo výške 25 %.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×