Nezaradený subjekt

S.O.S., n.o.

Kružlov

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: 1, Kružlov

Záznam platný od: 21. December 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Komenského 2, Bardejov

Záznam platný od: 17. Júl 2017

Záznam platný do: 20. December 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Slivová
Adresa:
Kľušovská Zábava 322 Kľušov 08622
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Božena Gmitterová
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Adriána Gmitterová
Adresa:
Horárska 61 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Savčák
Adresa:
Partizánska 45 Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 20.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBAObchodné meno

JUDr. Ivan Savčák, advokátSídlo

Partizánska 45, 085 01 BardejovPrávna forma

Osoba podnikajúca na základe iného
ako živnostenského zákonaRegistrácia Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795
1IČO 422 300 80
Konajúca JUDr. Ivan SavčákPARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/Obchodné meno

S.O.S., n.o.Sidlo

Kružlov 1, 086 04 KružlovPrávna forma

n.o.Registrácia

Register neziskových organizácií č.
OVVS-365/2012-NO zo dňa 2.8.20121Čo

45 738 891

Štatutárny orgán

Mgr. Adriána GmitterováPodľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov
výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1Meno a priezvisko

Mgr. Adriána GmitterováDátum narodenia

24.08.1977

Trvalé bydliskoHorárska 13837 /61, 080 01 PrešovVerifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o.

Strana 1
KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2

Meno a priezvisko Ing. arch. Slavomír Gmitter
Dátum narodenia 06.09.1975
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko Božena Gmitterová
Dátum narodenia 08.12.1955
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4

Meno a priezvisko Ing. Mária Slivová
Dátum narodenia 15.09.1977
Trvalé bydlisko Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Rozhodnutie Okresného úradu Prešov právoplatné 29.05.2018

2. Výpis z registra nezis. organizácií S.O.S., n.o. k dátumu 27.6.2017

3. Zakladacia listina neziskovej organizácie zo dňa 15.06.2012

4. Štatút S.O.S., n.o. v znení dvoch dodatkov z 10.7.2013 a 12.01.2015

5. Rozhodnutie Obvodného úradu Prešov, odbor všeobecnej vnút. správy o zápise
S.O.S., n.o. do registra pod. č. OVVS-365/2012-NO ako neziskovú organizáciu
poskytujúcu všeobecne prospešné služby od dňa 02.08.2012

6. Výpis z registra Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.12.2016

7. Overené kópie dokladov totožnosti koneč. užívateľov výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených
dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom

pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS jeVerifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 2


neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny dňa 15.06.2012.
Zakladateľom a zároveň štatutárnym orgánom PVS je fyzická osoba: Mgr. Adriána
Gmitterová, trvalé bydlisko Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
narodená 24.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky. Výška peňažného vkladu
zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisíc eur/.

PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na
Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-365/2012-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 02.08.2012.
Primárne ide oposkytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti. Dňa 29.05.2018 bolo
na základe návrhu n.o. zapísané nové sídlo n.o., a to Kružlov 1, 086 04 Kružlov.
Uvedená skutočnosť bola oprávnenej osobe oznámená dňa 18.12.2018.

Podľa ust. 86a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 15.6.2012 sú orgánmi PVS:

Správna rada - najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady arevízora, rozhodujú o použití zisku aúhrade strát
a prijímajú všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS
a preto na účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene adoplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. Ide
o nasledovných členov správnej rady:

1. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionárVerifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 3


[predseda správnej rady/
2. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje
sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí a skutočnosť, že je zároveň aj zakladateľom n.o. — považuje sa štatutárny
orgán za konečného užívateľa výhod na účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Revízor - kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom S.O.S. n.o. - je neziskovou organizáciou existujúcou podľa
práva Slovenskej republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií
vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-365/2012-NO
ako nezisková org. poskytujúca všeobecne prospešné služby dňa 02.08.2012.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Mgr. Adriána Gmitterová, trvale bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS — správna rada, riaditeľ a revízor.

Členmi správnej rady sú:

1. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár
[predseda správnej rady /

2. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,

3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.Verifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 4


Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z výpisu PVS, štatútu a ostatných
predložených dokumentov.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $8 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnená osoba podpisom
tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto
verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila. Tento
verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie KÚV a
tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 18.12.2018JUDr. Ivan Savčák, advokáta
Verifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 5
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
A

4

a z
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBAObchodné meno

JUDr. Ivan Savčák, advokátSídlo

Partizánska 45, 085 01 BardejovPrávna forma

Osoba podnikajúca na základe iného
ako živnostenského zákona

Registrácia | Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795
Ičo | 422 300 80

|
Konajúca JUDr. Ivan SavčákPARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/Obchodné meno

S.O.S., n.o.Sidlo

Komenského 2, 085 01 BardejovPrávna forma

n.o.Registrácia

Register neziskových organizácií č.
OVVS-365/2012-NO zo dňa 2.8.2012IČO

45 738 891Štatutárny orgánMgr. Adriána GmitterováPodľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.

Z. o registri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov
výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1Meno a priezvisko

Mgr. Adriána GmitterováDátum narodenia

24.08.1977Trvalé bydliskoHorárska 13837 /61, 080 01 Prešov

Verifikačný dokument PVS - S.O.S., n.o.

sl

Strana 1


KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2Meno a priezvisko Ing. arch. Slavomír GmitterDátum narodenia 06.09.1975Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko Božena Gmitterová
Dátum narodenia 08.12.1955
Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4[
Meno a priezvisko Ing. Mária Slivová
Dátum narodenia 15.09.1977
Trvalé bydlisko Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Aktuálny výpis z registra nezis. organizácii S.O.S., n.o. k dátumu 27.6.2017

2. Zakladacia listina neziskovej organizácie zo dňa 15.06.2012

3. Štatút S.O.S., n.o. v znení dvoch dodatkov z 10.7.2013 a 12.01.2015

4. Rozhodnutie Obvodného úradu Prešov, odbor všeobecnej vnút. správy 0 zápise

S.O.S., n.o. do registra pod. č. OVVS-365/2012-NO ako neziskovú organizáciu

poskytujúcu všeobecne prospešné služby od dňa 02.08.2012

5. Výpis z registra Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 23.12.2016

6. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu a konečných užívateľov výhod zo dňa
06.07.2017

7. Overené kópie dokladov totožnosti koneč. užívateľov výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených

dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

——nnnn——nnIHHOHOHOHnnnITOVO,
Verifikačný dokument PVS - S.O.S., n.o. Strana 2
Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS je
neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny dňa 15.06.2012.
Zakladateľom a zároveň štatutárnym orgánom PVS je fyzická osoba: Mgr. Adriána
Gmitterová, trvalé bydlisko Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
narodená 24.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky. Výška peňažného vkladu
zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisíc eur/.

PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na
Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-365/2012-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 02.08.2012.
Primárne ide oposkytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Podľa ust. 86a ods. 1 pism. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 15.6.2012 sú orgánmi PVS:

Správna rada — najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady a revízora, rozhodujú o použití zisku a úhrade strát a prijímajú
všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS apreto na
účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. Ide o nasledovných
členov správnej rady:

1. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár
[predseda správnej rady/

|O1OO—
Verifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 3


2. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského
2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,

3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09. 1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje
sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí a skutočnosť, že je zároveň aj zakladateľom n.o. — považuje sa štatutárny
orgán za konečného užívateľa výhod na účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Revízor - kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom S.O.S. n.o. - je neziskovou organizáciou existujúcou podľa
práva Slovenskej republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií
vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-365/2012-NO
ako nezisková org. poskytujúca všeobecne prospešné služby dňa 02.08.2012.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Mgr. Adriána Gmitterová, trvale bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS - správna rada, riaditeľ a revízor.
Členmi správnej rady sú:
1. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár
/ predseda správnej rady/
2. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:

EO,
Verifikačný dokument PVS -— S.O.S., n.o. Strana 4


Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS, štatútu,
aktuálneho zoznamu členov správnej rady ako aj zo samotného čestného
prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prilohu
verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s S 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vw tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktoré zistila.

Verifikačný dokument PVS — S.O.S., n.o. Strana 5


Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom
identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov

verejného sektora.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 06.07.2017JUDr. Ivan Savčák, advokát

Verifikačný dokument PVS — S.O.S., Strana 6Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×