Nezaradený subjekt

Bioplyn Hont, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Údernícka , Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 13. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. November 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. November 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 12.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKACINY DOKUMENT
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: — URBÁNI 8: Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuceckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/5

/ ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: Bioplyn Hont, s.r.o.
ČO: 44.035 764
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SR
Y mene spoločnosti konajú: Katarína Gabryšová Babicová, konateľ
Tag. Henrich Kiš, konateľ
PhDr. Peter Michalovič, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51311/B

/ďalej ako „partner“ /

1.

Predmet verifikačného dokumentu

Idendfikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sektora

v registri parmetov verejného sektora.1.
informácie s podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod pattnera


1. nis z Obchodného registra 5R partnera:

2. 1É znenie Spoločenskej zmluvy partnera (t.j. aktuálne znenie):

3. né znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.

4. lné znenie Zakladateľskej zmlu ca Capital Slovakia, a.s.,

5. Iné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investmenns, a.s.:

6. plné znenie Spoločenskej Ná žinergie plus

7. o

8. % Výpi z Obchodného regisi ra SK obchodnej olečnosi AC OR plus spol. s

3. Obchodného registra SR obchodnej spoločností Arca Capital Slovakia, a.s.,

Vý z Obchodného registra SR. obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

ýpis z Obchodného rogistta SR obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.:

tanovy obchodnej spoločnosti Árca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcarai:
. Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, 2.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:Strana 172
14.
13.
16.

bo
2

24.

. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi vý

. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi v

Zoznam akcionárov obchodnej spoločností Arca Capital Slovakia, a.s.

Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

Písomné vyhlásenia parmera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne radiacej
a vlastníckej štruktúry partnera a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Atca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti

a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlasrníckej štruktúry spoločnosti Arca Investments, a.s.
a o verejných funkcionátoch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera,

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnost. Energit plus s. r o. o pravdivosti, úplnosti

a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlasmíckej štruktúry spoločnosti Finergit plus s. r. o.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry pastnera:hod parmera a o tom, že konečný užívateľ výhod
nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,
! ] > Y by v )

. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca Investmenís, a.s.

2 0 tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,hod obchodnej spoločnosti Enetgit plus s. r. o.
ao tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,

„ Doklady totožnosti — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing. Hensich

i<1š, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. [van Roháč.S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou

a následne jej predložené:. Písomné vyhlásenie lng. Pavla Krúpu zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jcho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v parmerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 v znení neskorších predpisov,

jným funkcionárom pôsobiacim v SR,

- niejevPísomné vyhlásenie Ing. Petra Kaištofoviča zo dňa 08.01.2018,
- je konečným užívateľom výhod partner:
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom

registri SR sú úplné, správne a aktuálne,ktorého vyplýva, žesvoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom mmaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v patmmetovi,- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobnú podľa $ úz ods
zákona č. 297/2008
- nieje vetejným funkcionárom pôsobiacir

Č. z. v znení neskorších predpisov,
v SR,

Strana Ž
25. Písomné vyhlásenie Img. Rastislava Veliča zo dňa 98.01.2018,, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v pattnetovi, ani na jehokladnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnerovi.isku v partnerovi,


nemá vedomosť o rom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:26. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka parmera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

neprevicdol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v parmerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parmera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,27. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

tky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka pattnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v parmerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedo! na inú osobu svoje právo na vyplarenie podielu na zisku v partnetovi,
nepreviedoj na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,28. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v parimerovi, ani na jeho základnom imaní ťatú jeho časť)nepreviedoí na inú osobu,
nepreviedol na inú osobu svoje ptávo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie p.rÁvo v pattnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partncra spôsobrai podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
ným funkcionárom pôsobiacim v SR,nie je verejStrana 3 z 2
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, aní na jeho základnom imaní (ani jcho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

30. Písomné vyhlásenie JUDr. ivana Roháča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod partnera,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepteviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na z

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,u v pattnetovi,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

#11.
Viastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava,
SR, IČO: 35 866 934, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č.: 29778/B (ďalej len ako „ACORD plus spol. s r.o.) a Obec Hontianske Moravce, so
sídlom Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce, SR, IČO: 00 319 911 (ďalej len ako
„Obec Hontianske Moravec“):

2/ konateľmi partnera sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok,
PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica
a Katarína Gabryšová Babicová, trvale bytom Družstevná 284/17, 962 71 Hontianske
Moravce: PhDr. Peter Michalovič a Ing. Henrich Kiš konajú v mene spoločnosti spoločne.
Karatína Gabryšová Babicová koná v mene spoločnosti vždy spoločne s PhDr. Petrom
Michalovičom a s ing, Henrichom Kišom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosi
podpisujúceho pripojí podpisujúci konateľ svoj podpis.

3/ základné itaanie partnera je 876.674.00 EUR:

4/ základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníko

to. sutnou 796.156, E
v plnej výške

5/ hlasovacie ptáva v partnerovi patria spoločníkovi ACORD plus spol. s r.o., a to v rozsahu
91,00 % a spoločníkovi Obec Hontianske Moravce v rozsahu 9,00 %:

6/ Štatutárny a ladiaci orgán partnera je menovaný 2 odvolávaný valným zhromaždením,

7/dozornú radu partner nemá zriadenú:funkcii 2 menu

„a to ACORD plus spol.
SU

sR a Obec flontianske Moravce sumou 80,318, EUR, bolo splatené

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku parmera) majú spoločníci ACORD plus

s r.o. a to v rozsahu 91,00 % a Olec Hontianske Moravce v rozsahu 9,00 %.
TV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločníka ACORD plus spol. s r.o.

Nzáklade podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capival Slovakia, a.s., so sídlom. Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu.
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s Ú
plus s. r o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislav: a, SR, IČO: 47 728 929, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej len:
ako „Finergit plus s. r. o.“),

2/ konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kíš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902
01 Pezinok, SR a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava —
Záhorská Bystrica, SR: Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

3/ základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je 6.639,- EUR,

4/záklaáné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažnýti vkladmi spoločníkov, ato
Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50 EUR a Iinergir plus s. r. o. sumou 3.319,50 HUR,
bolo splatené v plnej ke:

5/hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a to
v rozsahu 50,00 % a spoločníkovi Tnergit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %,

6/šratutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. sro. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.) majú spoločníci
Arca Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 50,00 % a [nergit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %.
v.
Viastaícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, 2.s., so sídlom Pi
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 975 041, zapísaná v obchodnom registri zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len

ako „Arca Investments, a.s.),

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: lng. Rastislav Velič, trvale bytom 956 98
Horné Obdokovce 369, SR. predseda pred le bytom Na
Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, 5R — člen predstavenstva: V mene spoločnosti konajú vždy
dvaja členovia predstavenstva spoločne.:

stavenstva a Ing. Henrich Kiš, tv4/ základné imaniea Capital Slovakia,
a teto bok plato né v prej výške. Z

je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
kladné imanie Je rozdelené na 300 kusov istá ých akcií
3/hlasovacie pri
150. 90% /

a1 ňrca Canital Slovakia, a.s. je menovaný a odvoláv:

7 /dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú a rvotia ju Tng, Juraj Koník, Oro Bachratý

2 ing. Pavol Krúpa:
B8/prá prospech (podiel na zisku Árca Capítal Slovakia, a.s.) má Átca
lovestments, a.s., A to v rozsahu 100,00 %.> na hospod

Strana Š z Š
vi.
Vlastiurícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841 06
Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — 12 akcií, Ing. Peter Ktištofovič, trvale bytom Chrasťova
12314/49, 831 01 Bratislava, SR — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 0% Horné
Obdokovce 369, SR- 6 akcií a Ing. Hentich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, SR — 3 akcie:

2/ predstavenstvo Arca Investments, a.s. tvoria: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
8141 06 Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — predseda predstavenstva a Ing. Rastislav Velič,
trvale bytom 956 08 Horné Obdokovce 369, SR- člen predstavenstva, V mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alcbo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne.

3/ základné imanie Arca Investments, a.s. je 99,600,- EUR,

4/základné imanie /tca Investments, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií, a tieto
boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- EUR:

5/hlasovacie práva v Arca Investments, a.s. patria Ing. Pavlovi Krúpovi, a to v rozsahu 40,00 %,
Ing. Petrovi Krištofovičovi v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislavovi Veličovi v rozsahu 20,00%,
ing, Henchovi Kišovi v rozsahu 10% ,

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu Arca Investmenís, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú log, Pavol
Krúpa, a to v rozsahu 40,00 %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislav Velič
v rozsahu 20.00%, Ing, Henrich Kiš v rozsahu 10% .

ViL
Viasínícka a riadiaca štruktúra Energit plus s. r. o.Na základe podkladov a infotmácií oprávnená osoba zistila, že1/ spoločníkmi 1inergit plus s. £. 0. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská B a, SR, Pavol Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Ing. Milan Hudák, tvale bytom Vihotatská 1417/5, 069
01 Snina, SR, TUDr. Ivan Roháč, trvale byrom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné, SR:

2/ konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Perer Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06

trica, SR a Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069
01 Snina, SR, Za spoločnosť koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.

3/základné inmanie netgit plus s. r. o. je 7,500, EUR:

4/ základné fimanie Hnergit plus s. r. o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Mgr.
Petor Michalovič sumou 3.000, EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000, HUR, Ing. Milan

dák sutnou 750, UR, JUDr. Tvan Roháč sutnou 750,- EUR, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v Hnergiť plus s. r. o. para spoločníkovi Mgr. Petrovi Michalovičovi, a to
vrozsahu 40.00%, — Pavlovi Michalovičovi v rozsahu 40,80%, Ing. Milanovi Hudákovi
v rozsahu 10,00%, JUDr. Iyanovi Roháčovi v rozsahu 10,00%:

"G/Štati Yo a riadiaci otgán Energír plus s. r. o. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

7 /dozormú radu HnergjBratislava — Záhorská


plus s. r. 6. nemá zriadenú,Strana 6 z 6
8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. t. o.) majú spoločníci Mgr.
Peter Michalovič, a to vrozsahu 40,00%, Pavoi ňfichalovič v rozsahu 40,00%, Ing. Milan
Hudák v rozsahu 10,00%, JUDr. Tvan Roháč v rozsahu 10,00%.

VH.
identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa 462 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

Dátum narodenia: 06.93,1972

Adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:eno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

Dátum narodenia: 17.04.1973

Adresa trvalého pobyu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

3/NMeno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

Dátum narodenia: 24,07.1973

Adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, SR.
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

4/Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.06.1975

Adresa rrvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezincir, SR
Štátna príslušnosť: občen SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

5/Meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič
Dátum narodenia: 27.11.3987

Adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava - Zahorská Bystrica, SR
Štárna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej

publike: nie,6/Meno a priezvisko: Pavol
Dátum narodenia: 27.11.1987
Adresa trvalého pobytu: Donská
Štátna prísl bčan 5R
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

lichalovič

giava — Záhorská Bystrica, SR.

ašnc7/Meno a priezvisko: Ing. Milan Pudák
„1965

Adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 9] Snina, SRDátum narodenia: 16.

Strana ? 27
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,8/Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč

Dáram narodenia: 87.07.1984

Adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 TTumenné, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,Obec Hontianske Moravce s podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní vo výške
9,00 %, pričom výkon hlasovacích práv obce zabezpečujú na valnom zhromaždení starosta
a poslanci obecného zasrupiteľstva — nikto z nich však nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach najmenej vo výške 25,00 %.

1X,
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Ž. z. o regisíri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

X.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zimene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partací nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Xi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Cprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomío verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 08.01.2018i 04 ávnená osoba Partner verziného sektora.
"URBÁNI 8. Bioplyn Hont, s.r.o.

5i Katarína Gabryšová Bal
advokát, konateľ konateľ

Strana 8 z 8


Bioplyn Hormt, s.r.o.
PhDr. Pete: Michalovič

konaieľTH
Partaer veťejného sekto
Bioplyn Hont, s.r.o.
lng. Nenrich Kiš
konateľ

Stana $2 4
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
KVerifikačný dokumentVypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1čO:

34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

Bioplyn Hont, s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO:
44035764, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1I., Oddiel: Sro, vložka č.: 51311/B (ďalej aj ako „Partner
verejného sektora“)

Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s.r. o.

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.,

stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o
verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. o. 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora a o tom,
že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o tom, že kone čný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

doklad totožnosti — Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč.

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1.

2.2.

Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:
- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
2.3.

2.4,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
2.5. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.6. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.7. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
2.8. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

3. Vastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: ACORD plus spol. s r.o., so sídlom
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35866934, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B
(ďalej aj „ACORD plus spol. s r.o.“) a Obec Hontianske Moravce, so sídlom
Hontianska 255/29, 962 7] Hontianske Moravce, IČO: 00319911 (ďalej aj „Obec
Hontianske Moravce“),

ii. konateľmi Partnera verejného sektora sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica a Katarína Gabryšová Babicová, trvale bytom
Družstevná 284/17, 962 71 Hontianske Moravce, PhDr. Peter Michalovič a Ing.
Henrich Kiš konajú v mene spoločnosti spoločne. Katarína Gabryšová Babicová
koná v mene spoločnosti vždy spoločne s PhDr. Petrom Michalovičom a s Ing.
Henrichom Kišom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu
podpisujúceho pripojí podpisujúci konateľ svoj podpis.:

iii — základné imanie Partnera verejného sektora je: 876.674,-EUR,
iv,

vii.

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to ACORD plus spol. s r.o. sumou 796.156,-EUR a Obec Hontianske
Moravce sumou 80.518,-EUR. bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: ACORD plus spol. s r.o. 91%,
Obec Hontianske Moravce 9%:

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
ACORD plus spol. s r.o. 91%, Obec Hontianske Moravce 9%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s,“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“),

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika, za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR,

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. 0. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s. r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozomú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s.r. o. 50%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:
iv,

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“),

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Homé Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva: v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
ato a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozomú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s, r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika, za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s.r. o. je: 7.500,-EUR:

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%:

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa
adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(i)

meno a priezvisko: Ing, Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17.04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iii)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24,07,1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iv)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák
adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina
10.

dátum narodenia: 16.11.1965
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(viii) meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč spíňajú kritériá na to, aby mohli byť podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) prvý, tretí a štvrtý
bod Zákona č. 297/2008 Z. z. považovaní za konečných užívateľov výhod Partnera
verejného sektora.

Obec Hontianske Moravce s podielom na hlasovacích právach a na základom imaní vo
výške 9 %, pričom výkon hlasovacích práv obce zabezpečujú na valnom zhromaždení
starosta a obecný poslanci — nikto z nich však nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach najmenej vo výške 25 %.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.07.2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×