Nezaradený subjekt

Atrium n.o.

Prešov

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Horárska 61, Prešov

Záznam platný od: 13. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing.arch. Slavomír Gmitter
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 085 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Slivová
Adresa:
Kľušovská Zábava 322 Kľušov 08622
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Božena Gmitterová
Adresa:
Komenského 2 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Adriána Gmitterová
Adresa:
Horárska 61 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Savčák
Adresa:
Partizánska 45 Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
preukazujúci identifikáciu konečnýci

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

h užívateľov výhod partnera verejného

sektora podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č, 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBAObchodné meno

JUDr. Ivan Savčák, advokátSidlo

Partizánska 45, 085 01 BardejovPrávna forma

Osoba podnikajúca na základe iného

ako živnostenského zákonaZapísaný v zozname SAK pod č. 5795Registrácia
1ČO 422 300 80
Konajúca JUDr. Ivan SavčákPARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďal:

ej PVS/Obchodné meno

Atrium n.o.Sídlo

Horárska 61, 080 01 PrešovPrávna forma

n.o.Registrácia

Register neziskových organizácií č.
OVVS8-460/2015-NO zo dňa 26.02.2015IČO

45 745 692Štatutárny orgán

Mgr. Adriána Gmitterová

Podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplnení niektorých zákonov
osoba preukazuje identifikáciu konečnéh:

(ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená
o užívateľa výhod /konečných užívateľov

výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1Meno a priezvisko

Mgr. Adriána GmitterováDátum narodenia

24.08.1977Trvalé bydliskoHorárska 13837 /61, 080 01 PrešovVerifikačný dokument PVS — Atrium n.o.

Strana 1
| KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2Meno a priezvisko Ing. arch. Slavomír GmitterDátum narodenia 06.09.1975Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.3Meno a priezvisko Božena GmitterováDátum narodenia 08.12.1955

Trvalé bydlisko Komenského 553/2, 085 01 Bardejov

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.4Meno a priezvisko

Ing. Mária SlivováDátum narodenia

15.09.1977Trvalé bydlisko

Kľušovská Zábava 322, 086 22 Kľušov

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená
osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z
nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Aktuálny výpis z registra nezis. organizácií Atrium n.o. k dátumu 27.6.2017

2. Zakladacia listina neziskovej organizácie zo dňa 16.02.2015

3. Štatút Atrium n.o. podpísaný dňa 16.02.2015

4. Rozhodnutie Obvodného úradu Prešov, odbor všeobecnej vnút. správy o zápise

Atrium n.o. do registra pod. č. OVVS-460/2015-NO ako neziskovú organizáciu

poskytujúcu všeobecne prospešné služby od dňa 26.02.2015

5, Zápisnice zo zasadnutí správnej rady

6. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu a konečných užívateľov výhod zo dňa
06.07.2017

7. Overené kópie dokladov totožnosti koneč. užívateľov výhod

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených
dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Verifikačný dokument PVS — Atrium n.o. Strana 2


Po preštudovaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila, PVS je
neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny dňa 16.02.2015.
Zakladateľom a zároveň štatutárnym orgánom PVS je fyzická osoba: Mgr. Adriána
Gmitterová, trvalé bydlisko Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
narodená 24.08.1977, štátny občan Slovenskej republiky. Výška peňažného vkladu
zakladateľa je 1 000 EUR /slovom tisíc eur/.

PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na
Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-460/2015-NO ako
nezisková organizácia poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 26.02.2015.
Primárne ide oposkytovanie sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti
a poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov —
starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva,
záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Podľa ust. 86a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická
osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle čl. IV Štatútu neziskovej organizácie zo dňa 16.02.2015 sú oriSprávna rada — najvyšší orgán n.o., medzi jej právomoci patrí okrem schvaľovania
rozpočtu, ročnej uzávierky a výročnej správy n.o. aj voľba a odvolávanie riaditeľa,
členov správnej rady a revízora, rozhodovanie o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, rozhodovanie o obmedzení práv riaditeľa ale aj
o zmenách v samotnom štatúte n.o.

Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ n.o. na funkčné obdobie 3 rokov.
Členovia správnej rady volia a odvolávajú štatutárneho zástupcu PVS, ďalších
členov správnej rady a revízora, rozhodujú o použití zisku a úhrade strát a prijímajú
všetky rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa existencie a chodu PVS apreto na
účely zákona č. 315/2016 z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú konečnými užívateľmi výhod. Ide o nasledovných
členov správnej rady:

1. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,

085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
/predseda správnej rady /

Verifikačný dokument PVS - Atrium n.o. Strana 3


2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského
2, 085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľ — štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o. a koná v jej mene. Zúčastňuje
sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom. Vzhľadom na rozsah
právomocí a skutočnosť, že je zároveň aj zakladateľom n.o. — považuje sa štatutárny
orgán za konečného užívateľa výhod na účely zákona č. 315/2016 z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Revízor — kontrolný orgán n.o., ktorý dohliada na činnosť n.o. a upozorňuje
správnu radu na zistené nedostatky s podaním návrhov na ich odstránenie.
Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že okrem riaditeľa n.o.
a členov správnej rady n.o. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný
orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli
zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z registra neziskových organizácií Partnera verejného sektora
vyplýva, že PVS s názvom Atrium n.o. - je neziskovou organizáciou existujúcou
podľa práva Slovenskej republiky. PVS vznikol dňom zápisu do registra neziskových
organizácií vedenom na Okresnom úrade Prešov, odbor vnútornej správy pod č. OVVS-
460/2015-NO ako n.o. poskytujúca všeob. prospešné služby dňa 26.02.2015.

Vlastnícka štruktúra

PVS má jediného zakladateľa, ktorým je Mgr. Adriána Gmitterová, trvale bytom:
Horárska 61, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Výška peňažného vkladu jediného zakladateľa je 1 000,00 EUR.

Riadiaca štruktúra
Riadiacu štruktúru tvoria orgány PVS — správna rada, riaditeľ a revízor.
Členmi správnej rady sú:

1. Ing. Slavomír Gmitter rod. Gmitter, nar. 06.09.1975, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár,
/predseda správnej rady/

2. Božena Gmitterová rod. Harčárová, nar. 08.12.1955, bytom: Komenského 2,
085 01 Bardejov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár

3. Ing. Mára Slivová rod. Gmitterová, nar. 15.09.1977, bytom: Kľušovská
Zábava 322, 086 22 Kľušov, nie je verejný funkcionár.

Riaditeľom je Mgr. Adriána Gmitterová rod. Skoncová, nar. 24.08.1977, bytom:

—EEnnnnnn CHKO

Verifikačný dokument PVS — Atrium n.o. Strana 4


Horárska 61, 080 01 Prešov, občan Slovenskej republiky, nie je verejný
funkcionár

Revízorom je Marta Petrenková, nar. 24.07.1956, bytom: Potočná 1, 085 01
Bardejovská Nová Ves, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS, štatútu,
aktuálneho zoznamu členov správnej rady ako aj zo samotného čestného
prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu
verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej
štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 4
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní
identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vw tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktoré zistila.

TOO O,
Verifikačný dokument PVS — Atrium n.o. Strana 5


Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom
identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov

verejného sektora.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 06.07.2017

JUDr. Ivan Savčák, advokát

Verifikačný dokument PVS — Atrium n.o. Strana 6

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×