Nezaradený subjekt

TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 8. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 10. Júl 2017

Záznam platný do: 8. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. August 2018
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
17. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.08.2018 do: 22.01.2019

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 17.08.2018

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NJVIVI D LEG AL VIVID LEGAL, so, — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 — s officevluldlegal.sk
Plynárenská 7A — Slovenská republika — IČDPH SK2022415857 © +421258253511 — ci wwwulvidtegal.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Paxtner verejného sektora:

Obchodné meno: TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 577 537

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14700/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s, , 0,

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2, Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
SVMIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokumenť“), na základe ktorého bolí ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

a) Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

b) Ing. Ondčej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondľej Židek“).

» Oprávnená osoba v súlade s ust. $ 11 ods. 2 písm, c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného

dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- Úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01,2019,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom. registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s..o.7), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investmenis, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identiffkačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 37388/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj-https:/ /apl.cnb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WRBI0.VIZITKA?P Jang-czé:p SEO ID-27714268:
P. VER ID-10016:p DATUM-09.01,20196p ROL. KOD-11),


AVVIDLEGAL.doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/20169)%4,

fit. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera Vs
vakejkoľvek výške (a feda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom. tento zoznam mie je verejne prístupný.2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 pístu. a) bodu 4 je totožný s dévodom zápisu KUIV prí fizickej osobe podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osobn právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektoj právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ode, 1 písm. a) (nepôjde napr. o fuzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastnictva akcií v zapisouenom subjekte). Pod hospodárskym
prospedrom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo a plnenie vo forte časti z obvatu (z podnikania alebo
šnej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), « to najmenej vo výške 25 %,“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu. dalšiu podrujenku, a to, že uuedené
vlnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnolou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 11 ods.1 písm, a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon © VO"), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4, AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom ma hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činností
uvedenom prí definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a 8 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu. (z podníkania. alebo šnej podobnej činosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasné však musí byť splnená aj druhá podídenka, a to, že uvedené plnenie by táto
fizická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. Ta znamená, že ak fyzická osoba (priasno alebo
stepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jelo obratu. bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (apr. dodla
tovary slebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádznia v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
vúžšia sko hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predrnetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú. zákosné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinností, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie ož v budúcnosti (napr. na základe dliopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),“-11-


RVMIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:
Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.) konajúca vo vlastnom

mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48%)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Výešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spaločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: 1) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
1) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), ii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krápu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej tepublike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú.
ňou skutočne zistenému stavu,-12-
SVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LMI
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZO0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

40. A 2aka

V Bratislave, dňa

YVIVIDLEGAL.

lynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
07 915 | IČDPH: SK2022415837

VIVID LEGAL, s „r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka13 -
PRAGUE STOCK EXCHANGE
Spis, zn, B/O34/2016/L M

Rozhodnutí generálniho ťeditele

Generátní Teditel Burzy cenných papírú. Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII, Butzavnich
pravidel - Podmfnky píjetí cenných papírd kolektivaího investování k obchodování na
Regulovaný tri burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilavé listy):

REDSIDE tnvesiténí společnost, a.š. .

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh tavestičníko nástraje: zakulhovaný cenný paplr: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ISIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke ni vydánl rozhodnuti: 215 399 546 padilových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podilových tistá

da o «a

se prijímá k obchodování ns Regulovaném trhu burzy s účinností od 29.2. 2016.

Jednorázový popiatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveleného poplatku.
Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených padmínek,

Odävodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jskožto člen burzy
predložila dne 19,2, 2016 žádost o plíjetí podilových list olevfeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevšený podilový fond REDSIDE hvestiční společnosť, a.s., ESIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jeň
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priložený všechny prílohy požadované Úlánkem 2 části
XII. Burzovnich pravidel - Podmínky prtjetí cenných mpírň kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľájetí až 5 000 000
000 podílových list, Na dané emisí nebude ke dni pľijetí pisobiť tvátce trhu, Eraitent zná na
Regulovaném trhu obchodovámi ovnšž emisi podílových lástá ISIN C©Z0008474663,

Generální edite! zkanstatoval, že s výjimmkou podmlnek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pedpoklady stanovoné zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírň kolektivního investovánť k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové lísty jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální editel pťedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zptného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktív spravovaných
Emitentem.

Bura cenných papírú Praha, a. s., Rybná 14, 11005 Praha 1 Č
"Tel, +420 221 881111, Fax +420 221 889 040, Infoldpač,0z, W/MDSR.OZ
VČ 4715629, Obchod cejstík (MiŠatakkého soudu v Praze, odd, vložka €778 86 stook exchange KrovyPAPÍRÚ PRAHA.
Mechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to $ ohlodem na skutečnosť, že Emitent spravuje dloukodobá aktiva, a dále í
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkiim stanoveným prístušnými právnimi predpisy, Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanlsmy pro pravidelné uveťejňováni informáci o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v sovladu s právnímmi predpisy upravujtcími fungováni transparence kapitálových
hú a burzovními pravidly, S ohledem na skutéčnost, že Emitent je investičným fonderm
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibilné mšnít strukturu vlastaťkň dané etnise na
základš mechanismni vydávání a zpštného odkupu podllových listí mimo regulovaný trh,
shledal generální čeditel rozptyl ermise jako dostačujfcí pro priletí emise na Regulovaný trh.
Generálnť čeditel dále shledal, Že dle informací pľedložených Žadatelem týžní kapitalizace
eimise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastnfci trhu budou Fádaš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnfoíu ťeditelí nejsou známy okolností, které by pri dodržení
všech piislušných právnich pedpisú v prípadš prijetí k obrhodování na Regulovaném tehu
mohly vést k poškození itvestorá, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veťejných zájmú, Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pípustný opravný prostťodek,

V Praze dne 23.2. 2016žúp. Potr Koblie
gererální ťedite!

Ľ

936 stock #sohange groupPRAGUE STOCK EXCHANGE
O SVAZAGSNNÝCH PAPÍRÚ PRAHA o
i
1
i


PRAGUE STOČK EXCHANGE
IRZA TESNÝCH PRAÍRO PRÁ

Spis, zn. B/154/2015/L ME

Rozhodnutí generálníko Pediteľe

Generáiné žeditol Burzy cenných paplrá Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
previdel - Podmínky pľíjetí cenných papírň kolektivního investovánť k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodí, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
ÄČ: 242 44 601

Druh investlóráho nástroje: zakalhovaný cenný papív - podllový list
Jmenovitá hodnota: 1,- KE

JSIN: ČZ0003474673

Počet vemísi ke dni vydánt rozhodnutí: 97 500 000 podilových list
Maxtálnť pňíjatý počet CP v emisl: 8 000 000 000 podlľových Hstá

98 BeBe es

se prlííimá k obchodování na Regulovaném trhu burzy sú čhinostš od 19, 10, 2015,

Šednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovanémirhu činí 50 000,» Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplaceaľ výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o nžijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odňvodnént

Společnost Československá obchodní banka, a.s, (dále jen „Žadatej“) jnkožto člen burzy
pledložila dne 8. 10, 2015 žádosí o pľijetí podílových listú oteyženého podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDBIDE inwetlční společnosť, a.s. IN
C20008474673 vydaných emitenfem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Binitenť“), K žádostí byly rovnéž pľifoženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XI, Burzovních pravidel - Podmínky Pa cenných pasírá kolektixního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požida! o pijetí až 5 000 000
000 podilových listí, Na dané emisí nebude ke dni pľijetí pôsobiť tvľroe hu,

Generálni feditel zkonstatoval, že s výjimkom podmínek uvedných v rozhodnutí lavestiční
nástroj a Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákoném a burzovními pravidly pro pľíjetí
cenných papíra kolektivního investování k obchodováni ná Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že piišímané podllové listy jsou vydány investičním foudem otevľeného typu,
genorální žeditel pľedevším zvážil tozptyl dané mise mezi velejnost, mechantsmy zoštného
odkupu a podmínky pro pravideľné zveťejňovánť informací o hodnotš aktiv spravovaných
Brnitentem, N

Burza coatých paplrt Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 ©
Tel. +420 221 681 11, Fox +420 221 633040, Infofneo,oz, vym. pse.oz

10: ATIÁ 029, Obchodol rejstikšMšstakého sondú V Šroze, oddl B, vložka 1778: eb slook okelený grou>[RAGUE STOCK EXCHANGA. “
KZ CENNÝCH BAPIKUPIEATO

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žodatelem v rámej žádost! považuje generdlní ťeditel
za dostatečné, a to s ohledém na skutečnosť, že Etaitent spravuje dlovhodobá aktíva, a dále
sahledom na skušečné vydsný objem emlse a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadaykbm stanoveným príslušnými právnimi predpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nostavené mechanísmy pro pravidelné uveľejňováuí informací o hodnotš aktiv, ktoré bude
grobliat v sovladu s právnými predpisy upravujlefmi fongování transparence kapitálových
tihú a burzovními praviáty, S ohledem na skutenosť, že Binitent je invostičním fondem
atevľeného typu a tento tedy môže veľmi Hexibilnš môali strukturu vlastníka dané omise na
základé mechaniemú vydávání a zpôtaého odkupu podllových lista mimo regulovaný th,
shteási penerální žedite] rozptyl mise jako dostačujíci pro pletí emise na Regulovaný trh.
Generátní Ťeditel dále shledal, že dle Informací predložených Žadatelem tržní kapitelizace
emise dosahuje výše odňvodňující prijatí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, Že všichni účastníci trhu budou ťádnč a vše informování o charakieru
investičního nástroje, generálnu #editelí nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech piíslušných právajeh predpisú v píípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném tehu
mohly vést k poškození investorú, k obrožení jejich zájmá nebo k ohrožení dňležitých.
veľajných zájmú. Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pšipustný opravný prostšedek,

V Praze dne 12, 10. 2015

, Fng, Petr Koblie
i Eenerálni Pedliel©

Dos stock exchange Brovp:
KUZVOZzi
zassoni510 [Sara

Kurzy.cz > Invesícs > Akclé online > Ertitenú a else > REDSIDE Invosúční společnost, z.s. > NOVA BREEN ENERGY OPF, REDSIDE

IAS,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,

A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodu « Historie, graf a kurzy : Emise + Sledovanosť - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP - Burza cenných papírú Prahá
Poslední kolace: 16.01.2019

První kolace,
Minimálna! cena
Maximálnf cena
Gelkový objemEmise | Události (28) Emitent - Obchodní rejsiňík

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S,
Zkrácený název NOVÁ GE OPF REDSIO

Zdrojová emlse -

ISIN CZ0008474053

[1 BLAŠVANT

Název amltenta REDSIDE investiční společnost, a.s.

Emitent - Identifikační

24244601 (Obchodní rejstšík)Ména nominálu EUR

Nomlnální hodnota 9.1000
Eritované množství 274 107 651
Počet CP na účiech 274 107 851
Objem emlse 27 410 765.400
Objem emlse na účiech 27 410 785.100
Typ nominálu konstantníRegistrace na trzích

Je regislrována na reg.thuDruh cenného papíru

podilový list otevľeného PF

Provoditelnost emise valné provodlelná omlse
Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP
Mfsto regislrace Dop

Datum registrace 1.11.2013

Ďatúm zmny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu s

Datum zrušení -

Môna obchodovánť CZK
Obchodovateľná jednotka Vlednotkách mšny
Kód skuplnyý x

Slev platnáľý:2

Správce - Ideniifikačn! číslo IČ, -

Správce -Administrátor - Idenilikační čísto IČ.AdministrátorEmitent cenného papíru NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Celý název emitenta

REDSIDE Investlčn! společnost,a.s.Doručovací adresa - Název

REDSIDE Investiční společnost,a.s.Identifikační čislo IČ.

24244801 (Obchodní rejstrík)Sidlo - Ulice V Gelnicľ 103144

Mšsto Praha !

PSČ 1 000 i
Kod stálu [2 !
Dôručovací adresa - Ulice V Gelnici 10814 i
Másto Praha 1

PSČ. 1000 o

Kód stálu OZE

Tp sublektu emitent

Kategorie subjektu 007777 právnická osoba, TT


Kalegorle subjektu právnická osobaDatum zmäny 24,11,2014Typ zmšny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDŠIDE Investiční společnost,a.s.ISIN Název VydánojZrušeno.
20006474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE!S, A.S. 17.12,2015/-
CZODOB4ZASTA NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.2015/-
OZOODBÁZAOSI NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDŠIO!

Ďalší zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSDD fultextem | Monitoring tisku

Gopyrighl © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AllaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údaj |
Cookies


KUZVOZ

Kura.ez > Invosúice > Akcie aníne > Emlleni a stníse > REDSIDE [nvesiiční společnosta.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE.
18, AS.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detall > Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informáce o NOVA GE OPP2 REDS

BCP » Burza cenných papirú Praha.
Poslední kolace
Pryní kolace
Nilaímálnť cena
Mexirnálnť cena 18.01.2019
Selkový objem

[ Enise [Udalosti (26) | Emitent - Obchodní rejstík | Další korunové dlhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPEZREDS

Zdrojová emniso, -

1ŠIN CZDBOB474673

BG BLAREDIS a
Název emitenta REDSIDE Investiční společnosí, A.S.
Emitent Identifkační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstk)

Môna nominélu [73

Narninální hodnota 1

Emitované množství 256 364 242

Počel CP na účtech, 256354 242

Objem emlse 258 354 242

Objem emise na účtech 256354 242

Typ nominálu konstaniní

Regletrace na tzloh Je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podllový ist otevľeného PE
Prevoditelnosť emise volné pľevodietná emise

Forma cenného paplru na jméno

Podoba cenného paplru zakníhovaný CP.

Mfsto registrace cc

Datum regislrace 4.6.2015

Datum zmšny 12.8.2017

Dalum výplaty výnosu: -

Dalum zrušení lá

Mčna obchodováni GzK c
Obchodovateľná jednotka v jednotkách mčny

Kád skupiny x

Slav platná

Správce - idantifikační číslo IČ. -

Správce a

Administrátor - Identifikeční číslo IČ -
„AArinfstrátor -Emitent cenného papíru NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.

Celý názov emitenta REDSJDE hovestiční společnosta.s.
Doručovací adresa - Název REDSÍDE invesiční společnosta.s.
Idontlikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstíik)

SIGlo 1 Ulice V Celnicl 10814

Môsto Praha!

PSČ 000

Kód stálu CZE

Doručovací adresa - Ulice V Gelnici 1031/4

Mésto Praha 1

PSČ 1 900

Kód státu CZETýp subjektu N emitent
RVIMID LEGAL,úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www redsidefunds.com/cs/ funds/ nova-grgen-energy),

zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM. (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Buťzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz,kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďľalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevťený podilový fond
REDSŠIDE investiční společnosť, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trfiu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)

(zdroj: hitp:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie Rudolfa Všešťála, s trvalým bydliskom Prokopava 2849/24, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Vžešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republíka, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11,1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti
Kategorie subjektu právnická osoba.Kategorie subjektu právnická osoba
Dalum zmôny 24.11.2014
Typ zručby platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investlční společnosta.s.1SIN Název Vydánolžrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 17.12.2015
CZ0008474673— NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE S, A.S. 04.06.2015/-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠÍDE IS, A.S. 01.11.20137-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyrtght © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s t.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8888 Ochrana údajú |
Cookies
RVIVIDLEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrích Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- > Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400,000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.009, Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- > zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9/52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,
NVIVIDLEGALspoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

9

a

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (56) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondteja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

©)

d)

e)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom. je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tý. Ing. Henrich Kiš a Ing, Ondťej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov © spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(1i) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošio k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera V$, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
SVVIDLEGAL.f

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na ziska Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým. zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp, rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvočáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

9

d)

e)

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zadpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6,640, EUR, ktorému zodpovedá
() obchodný podiel vo výške 100% v Partneroví VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (žii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
AVIVIDLEGAL.)

konateľa Paytnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
vobchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcianárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM pržjaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločností s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZO008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s, Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podľieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


RVVIDLEGAL.3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnetov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

34, Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 91 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondľej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkäm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm, d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej Jen „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovísko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj a verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwrjustice.gov.sk/Stranky/Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/ FAO.
ASpx),


RVIVIDLEGAL.4.2.

4.3.

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov, a spoločné investovanie zhramaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvatifíkovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií. do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia enerpetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu.
a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedení skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/34/2016/ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s,

ii, Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom. tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka), Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ák
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov.
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, príčom ku krytiu straty sa použije najmä.
nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


WVIDLEGAL4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť a nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
Teinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosťi rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Tnvestičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Parinera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný ariadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veľa Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ji. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej„10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
A4VIM AL VIVIDLEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1Č0 36907915 © +421220664459 g officeGvividlegal.sk
Plynárenská ?/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 —3 +421258253511 m WwWxlvidiegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.

Sídio: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 577 537

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 14700/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
RVIVIDLEGAL,2.2.

2.3.

2.4,

2,5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partneta VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu, Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondfej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. $ 9 ods. ] Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1- Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
vObchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom. registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- fplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 871 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B

(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Axca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom. registri


RVIVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)34,

dí. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podníkania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, príčom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 písm, a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm, b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným. subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlíšných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanoní subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %," Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUY podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, £. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“
3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Slanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. S 4 ods, 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej čimosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti .
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods, 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právníckej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne všnk musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. © primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia, Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinností alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spohuvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie už v budúcnosti (napr, na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom prí neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

-11 -
RVIVIDLEGAL,Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám,

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.x.o. (90,48 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Výešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s,

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ji) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing, Pavla Krápu © %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa či. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12 -
AVIMDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/,M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 15 08. 2014

NMVIVIDLEGAL.

Plynárenská 7/A 1821 09 Braúslava S+
O ajčai 807 915 | IČ DPH: SK2022415837VIVID LEGAL, s „r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka- 13 -
PRAGUE STOCK EXCHANGESpis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální editel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s či. 3 části X]. Butzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního nvestování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhod, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mšsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový lisi - výnosový
Jmenovilá hodnota: 0,1,- EUR

PSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových tistú

. S. av.

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29, 2. 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podminek,

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadate!“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o pľijetí podílových listl otevfeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priložený všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky piijetí cenných papírč. kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný rh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listň. Na dané emisií nebude ke dni prijetí plsobit tvúrce trhu, Ernitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových list ISIN CZ0008474663.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjinmkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnotš aktív spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha | O
Tel, +420 221 831111, Fax +420 221 833 040, infoď)pse.cz, wWW.,pse.cz.

1Č: 47 118629, Obchodní rejstňik Mästského soudu v Prazo, oddít A, vľožka 1773 968 stock exchahge groupBURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA,


PRAGUE STOCK EXCHANGE
nf... ©. SUFZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.

Mechanismy zpôtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále í
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent húty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhať v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
thú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš ménít strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generálni ťeditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech príslušných právních predpisú v pípadé pľijetí k obchodovánl na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohroženi dôležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

generální čeditel

V Praze dne 23, 2. 2016

Č

066 stock exchange Nroup.


PRAGUE STOCK EXCHANGE
"BURZA TEN ŤAH PAPÍRÚ PRAHA:Spis. zn. B/1S4/2015/LME

Rozhodnutí generálního #editeľe

Generální teditel Burzy cenných papír“ Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnosť, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
IČ: 242 44 601 :

Druh Investičního nástroje: zaknthovaný cenný papír - podilový tist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

ISIN: CZOD08474673

Počet vemist ke dni vydání rozhodnutí: 97 300 000 podílových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listú

989 0 58 65

se prijímá k obchodování na Regalovaném trhu burzy s účin ností od 19. 16, 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splučnim výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožio člen burzy
predložila dne 8. 10.2015 žádost o pžijetí podílových listú otevženého podflového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investiční společnosi, a.s., ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE invostiční společnost, a.s. (dále jen
„Eimitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
Xi. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových listô, Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvťtrce trhu.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj ,a Žadateľ splnili pľedpoklady stanovené zákonem a. burzovními pravidly pro príjet!
cenných papír kolektivního investováni k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pijímané podílové listy jsou vydány investičuím fondem otevťeného typu,
generální feditel pľodevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpätného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Ermitentem,

Burza canných papirú Praha, s. s., Rybná 14, 110 05 Praha + ©
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 633 040, infofópse.cz, wsnw.o50.oz

IČ: Á7M 5628, Obchodní rejstčík Méstského soudu v Preze, oddli B, vložka 1773 666 staci exchange groupPRAGUE STOCK EXCHANGÉ
BURZA ČENNÝCH PABÍKU PRATÍA“

Mechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámej žádostí považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fongování transparence kapitálových
tihú a burzovními pravidly, 3 ohledem na skutečnosí, že Emitent je investiéním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilné ménit struktaru vlastatkú dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpétného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shleda] generálni ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální Yedite] dále shledal, že die informací pedložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odňvodňujíci príjetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pfedpisú v pípadš pťijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškozemní investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení däležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpýsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek,

V Praze dne 12, 10, 2015

Ing, Petr Koblic
generální #editel

C

6 statk exchange group


UZUVU%E HUD 3, NOVA GREEN ENEKUY UPE, KELSIDE 13, A.B, LBLN Emise.

KUMZVOZ

Kurzy.cz Invešlca > Akcla pnilac > Eriieni a emise > REOSIDE invoaličn spoločnosť,a.s, > NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
5,58.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Batall Vývoj cen a abchodú - Historie, graf a kurzy « Emise + Sledovanosť + TiskZákladní Informace o NOVA GEF OPF AVANT

Poslgční kotaca 28,08,2017

BOP . Burza cenných papirú Praha,

3.44
Prí kotace 28022016 223
"inimátnť cene 20.02.2016, 323
Mast ona 25.00.2017, 334
Galkový objem
NOVA GREEN

]Úslný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Zkrácený název NOVA GE OP REDSÍD

Zdrafová emise. -

SI OZOOOBATANSI, TT
AI BLAAVANT, —
házev emitenta REDSIDE Invesliční společnost, a.s.

Eftent- idenilfikační číslo 1Č. 24244601 (Obchodní rejstňik)

na nomrinálu EUR

Notmináiní hodnota: o.1000

Emitováné tinažství 281285 675.

Počat CP na účted 281 285 876.

Obj emise 26 181907 600c

Objem emlsa na účiech 28 128 567.600

Tyg nominálu konstantníRegistrace natrzích
Druh cenného papín
Pľovodkelnost erise

Je registrována na reg.lhu
podlový Ist otevšeného PF
volné prevodielná emlse,

Forma cenného papíru na iméno,

Podoba cenného paplru zakalhovaný CP.

Htísto regislrace Be

Datum regislrace, 1.11.2013

Datum zmény, 2652017

Dalum výplaty výnosu Ni -

Datum rušení 7

fšna obchodování 82K

Obchodovatelné Jednotka vladnotkéch môny

Kód skuplny X M —
Stav, platnály12

Správce - Identfikační číslo IČ a m —
Správce, - .Administrátor - Klentikačnť číslo IČ

ÄAmiistrátor

Emiterit cenného papľru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDÉ 18, A.S.

Celý názov emitenia
Doručovaci adresa - Název
Ideniifikační číslo IČ

REDSIDE investiční spelečnost,a.s.
REDSÍDE Invesičal společnosta.s.
24244601 (Obchoria rejstčík)

Slo - Užce volne 10314

[7 Preho 1

PSČ 11000

Kôd stálu OZE

Donučovací adrosa: - Vica vodníci 10314

Môsto Práha 1

PSČ u 009

Kód stálu OZE

Typ subjektu. emitent
"Kategorie subjektu právnická osoba,

Kategorie subjektu ... Právnická osoba
Datum zručný 24112014 m
Typ zmčny, platnálý, "hitp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

Page 1 01 Z


UZUVUŠB4 7423, NUVÁÄ OKEEN EŇNEKATÝ UPF, RELHSILIE 153, A.B, DSA PS

Další emitované conné papíry, REDSIDE Invostiční spoločnosta.:


18N Názov, Vydáno žrsšeno.
OZ000B474822 NOVÁ HOTELS OPF REDSIDE |, A.S. 17,12.20157-
20008474673 NOVÁGI BY EDSIDEÍ8, A.S, 04.06.2015
5 A TONO Ná 1 RÝ:Zprávy k tématu NOVA GE+ OPF AVANI"

Další zprávy | Vyhledať NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol, s r.o,, ISSN 1801-8688Ochrana údajú

hittp://akcie-ez.kurzy.oz/emise/ CZ0008474053/

zau z U.

12


+ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPFE REDSIDE 19, A.S., ISIN Emise Page 1 af2

LEVIČANA...
PADY VIKuny.ez > inveslve > Akela onilaa> Eritont a amiaa > REDSIDE invostiční společnost a.s, > NOVA OREEN ENERGY OPF REDSIDE.
18,58.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
A S.

Delalí - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

B6P - Burza penných paglrd Praha.

Posledal kolaca 29.06.2017 113
Pani kolá 0
intnávnť car
Teda cšn

ový abjem

[ Erisef Událost (1) T Emitent - Oochodní rejstik | Další korunové oluhoplsy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. ISIN 0200084746873 - Informace z CDCP

]

Úginý názov NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.
Zirácený názšv NOVA GE OPF2 REĎS

Ždojová omlse, -

ISIN OZOOOBATASTA,

bic BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE invesúčaí společnosl, a.s.
Emitent (deniiikeční čisto IČ 24244801 (Obchodní rejstík)

tážna: nominálu [753

Norilnátnť hodnota 1

Enitovsné rmožstií TAG 548 089

Poísť op na účtech 196 649 083 —
Objem etnlse 195 549 003 T
Objem ermise na účiech 185 545 023

TÝp nominál konstantaí

Registrace Ta tech je registrována ná rogdtu

Druh cenného papíni podlový Ist otovčeného PF
Pľevodielnosi emise volné pľevadtelná srriše

Forma cenného paplru najméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP,

Misto reglslraca čDoP

Datum registraco, 482016

Dam zmny 1262017

Ďalur výplaty výnosu -

Deturm zrušení -

tična obchodovámi SK

Obchodovateľná jednotka v jednotkách môny

td Skupiny x

Stav platnáý:2

Správce - Kentftkaéni čislo IČ, -

Správce. 2

Administrátor - Idantftcační čísto IČ,

Administrátor -

Emitant cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.

Golý název emitenta, REDSÍDE investčn! společnost. s.
Doručovací adresa -Název REDSIDE Invesúční společnost s. .
idenifikační čísta IČ. 24244601 (Obchodní rejstčík)

Sidlo Ulice volniel 10814

Heslo, Preha 1

PSČ 11.900

ba státu [1 T—
Dorúčovací adresa: Uiľce V celne] 1031/2

[m Prehať

! psč 11000

1 Kôd státu OZE

| Typ sublaklu „gemltent,

| Kalegorie sublektu právnická osoba

1 Kalegorie subjektu "právnická osoba

i Datum zmány, 24112014

http://akcie-oz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGALOkresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investmenis, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /Www.cenb.cz/ cs/statistika/menova. bankovni stat/ seznamy mbs/seznam. fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s. s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy — ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz / emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov TSIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz,kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. i) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS


+. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [$, A.S., ISIN Emise Page 2012

Typ zmény slalndlý

Další emitované cenné papiry, REDŠIDE investiční společnosta.s.

o sv ž výr zriocá“>
CZODOBATABZZ NOVA HOTELS OPF REDSIDE 39, A.B. J 17.12.2015 7-
CZODOB4TABTI NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDŠIDE IS, A.S, 94.06.2016 /-
CZOOOBÁTACOY NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01,11.20131-Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS“

Další zprávy | Vyhladat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol, s r.o., AlloWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-86680chrana údaj,

hitp://akcie-ez.kurzy ez/emise/CZ0008474673/ na


SVIVIDLEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
, 2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
1 - Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ama účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZODOBA7A673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva lnvestičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyrí (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9/52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Výešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,
SVIVIDLEGAL- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestích (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),

v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská. republika
(ďalej len „Ing, Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) ľag. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- © včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j, Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondteja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom tegistri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondžej Židek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom tegistri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl, 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


RVIVIDLEGAL.verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

£) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

1) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť aní neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym.
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


SVIVIDLEGAL1)

J

X)

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri aní nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS poprí konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkyto! žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm, g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

Žiadny z členov predstavenstva Investíčnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/1.M. prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aiij Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48. % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon © cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].
RVIVIDLEGAL.3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
Vzmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobností štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vycholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybnílkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03,1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpísu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapísuje vrcholový manažment parlnera verejného sektora, anie vrcholový manažment. Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/TAO.
aspx).


WVVIDLEGAL,4.2.

A.B,

4.4.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré bolí prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, a

ii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujáci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná.
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, príčom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, prí
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za uučité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov, Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


SVMIDLEGAL4.5.

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločností, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) a rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods, 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
rana

W | D L G, A VIVID LEGAL, s.ro. — 82109Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 — ea otfice(dvividlegal.sk:
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — — +421258253511 [1 www.ividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 577 537

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 14700/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verífikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.4. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
WVIVIDLEGAL2.2.

2.3,

2.4.

2.5,

Ku dňu 31.42.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondžej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Onáfej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. $9 ods. ] Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mesto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s..o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra za dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. Zo dňa 12.04.2018,


RVIVIDLEGAL,di. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv, spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podieľnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom. tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (x podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explícitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

8 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bad 4. AML Zákona, ako aj ust, 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najtuä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priama alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania olebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však mtusť byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
firická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), muisí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za priserané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislostí s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorú má nadobudnúť
vedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa ma osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzíckej osoby (podnikateľa)."-11 -
SVIVIDLEGAL,Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: 1) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
1i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iši) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing, Pavla Krúpu (5 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondtej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera. VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

71. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp, zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie -— Podielové tisty ISIN: CZ0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZO0008474673

V Bratislave, dňa [2-0$. 20/7

NVIVIDLEGAL

„Plynárenská A 182109 Bratislava | SR
915 [IČ DPH: SK2022415857VIVID LEGAL, s .r. 0., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihateje, konateľ a advokát-12-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA:

Spis. zn. B/034/2016/LM

Rozhodnutí generálního Feditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 dá 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovilá hodnota: 0,1,- EUR

BSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydáni rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maxtmální prijatý počet CP v emísi: 5 000 000 000 podilových listú

9. a.

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pijeti nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadate!“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o prijetí podílových list otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podilový fond REDSIDE invesriční společnost, a.s., SIN
CZ0003474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnčž pľiloženy všechny prítohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodovánií na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má ná
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových listt ISIN CZOB08474663,

Generální teditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro piijetí
cenných papírň kolektivního investovánť k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální žeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise tezi veľejnost, mechanismy zpôtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Praha, a, a. Rybná 14, 110 05 Praha 1 O
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, infoédpee,cz, WWM.PSE.CZ.
IČ: 4715628, Obchodní rejstšík Môstského soudu v Praze, oddli B, vložka 1773 ee stock axchango group
PRAGUE STOCK EXCHANGE
39... BURZA CENNÝCH PAÍRÚ PRAHA.

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje penerální žedite]
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále í
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkráťl oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícimi fungování transparence kapitálových
thň a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš ménit strukturu vlastníkú dané emise na
základč. mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generálni teditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací pfedložených Žadaielem tržní kapitalizace
eitrise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech ptislušných právních pžedpisú v prípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dťlležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuta rozhodnutí není prípustný opravný prostňedek.

V Praze dne 23, 2. 2016Tig. Petr Koblic
generální čedlie!

Č

26 stock áxohange group

PRAGUE STOCK EXCHANGE

Spis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální čeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky plijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

So sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknthovaný cenný papír - podilový Hisi
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

ISIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydánť rozhodnutí: 97 500 000 poditových listň
Maximálnť prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podilových listň

BOB BB 5

se prijúmá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplátek za pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žajatel“) jakožto člen burzy
pedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosť, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny pľílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
900 podilových istú, Na dané emisi nebude ke dni piijetí púsobit tvárce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjímkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj ,a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pijetl
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální Ťeditel pšedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza oenných papirú Praha, a, s., Rybná 14, 119 05 Prahá 1 E
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 533 040, infodnse.cz, vwtu, pae.oz

1Č: 47415629, Obchodní rejstčík Mšslského soudu v Praze, oddil B, vložka 1773. geo stock exchange praup.BURZA CE RINÝCH PAPÍKO PRAHA


PRAGUE STOCK EXCHANGE
NE BURZA CENNÝCH PAPÍKU PRAHA"

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emisé a fakt, že Emitent [húty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy npravujlcími fungování transparence kapitálových
trh a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibiloš mčnit strukturu vlastaká dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpštného odkupu podilových listú mimo regulovaný th,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujfcí pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Genterální ťeditel dále shledal, že dľe informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odňvodňujíci pťijeti emise na Regulovaný rh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ťádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťeditelí nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech nfislušných právních pľedpisú v prípadš pňijetí k obchodovánť na Regulovaném trbu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dňležitých
vefejných zájmú. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek,

V Praze dne 12, 10. 2015

9

Ing. Petr Kohlic
generální #editel

Č

088 stock exchange group


UZVVUKA 14153, NOVA GKEĽN ENERGY UPE, REDNIDE 13, A.S., 13N Emise Page Lot Z

[lie]

KUMZVOZ | s .
laj ár]

Kurzy.cz > Invešioe > Atele oni > Etrilosiť nomíse > REDBIDE invesiičaí spoľačnasl s, > NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
[8,A8.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.B.

Detail : Vývoj cen a obchodú - Historie, graľ a kurzy - Emise : Sledovanost + Tisk
Základní informáce o NOVÁ GEF OPF AVANT

— BOP- Rurza cenných pagirú Praha

Poslední kotáce 28.00.2007 3.44
Fn kala
Mlndonálí cene
[TRTCTA

Četkový Bôjem,[ Erňise Událosl (28) ] Emitent - Obchodal rajsttík " ut
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S, ISIN OZ0008474063 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A.S,
Zkrácený názov NOVA GE OPFREDSID

Zdrojavá emise - —
1SIN OZ0OBBATADSI

He BLAAVANT,

Název emilenla REDSIDE inyssiiča! spotečnosl, e.s.

Emltent- Identlfikační číslo IČ. 24244801 (Obchodní rejstiíky

Nčna nominálu EUR. —
Nomlnátní hodnota. D.4900

Eritované množstyi 281285678

Počet CP na účtech 281 265 676

Objem emisa 28 128 567.8000

objem ertlse na účtech 8 128 557.600

Typ nemlnálu konstantní

Rogistrace natrzích Je segistrována na regdlrhu

Druh cenného pabíru podilový list oleyčeného PF.

Pľevodltelnost emise volná pľevoditelná emlse

Forma cenného papíru: najména

Podoba cenného papiru zaknihovaný CP

Místo regislrace CDeP

Datum regislrace 1.112013

Datum zmôny. 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Dalum zrušení -

Mna obchodováni CZK

Obchodovatelná jednotka. v Jednotkách mšny m
Kôd skupiny x

Stav platný

Správce - Idena čislo IČ - 7
Správos z ——.
Adirninietrátor - Identilikační čislo 1Č -

Šaminlatálor zEmiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.Celý názáv emitenta REDSIDE Invostiční společnost. s.

Doručovacľ adresa - Názov REDSIDE Invesúóní společnost. Na
Mdentiflkační číslo IČ. 24244601 (Obchodal rejstľík)

Slo - Uico V celna 1031/4

[7 Praha 1

PSČ 11 000

ikôd státu OZE

Doručovaci adresa - Ullos V Celnicl 10514

Mžsto Praha 1 m
PSČ. 41 000

Kód státu OZE : Ram“
Tvp subjektu stiteni

Katogorie subjektu právnické osoba

Kategorie subjeklu právnická osoba, - T

Oatum zmôny 24.11.2014 Ň Ň .
Typ zmčny, platnálý —htip:/lakcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/ . MN


ULVUUBA /4UD S, NOVA IKEBN ENEKIY UPP, KEDSIIJE 13, A.)

Další emltované cenné papíry, REDSIDE Invostiční spotečnost,a.a.3 [BLIN FAMLILSE ľage Z 01 ZISIN Názov, Nydánofšnušeno:

0200018474822 NOVAHOTELS OPF REDSIDE 15, A.S. 17.12.2067:

OZD00B47 4679 NOVA GREFN ENERGY OPF REDŠÍDE 18, A.S, 94.06.2015 7-
A TO PÁVA CEE Elit KRA SO RONNN: —

Zprávy k tématu "NOVA GEP OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulitextem | #lonitortng tslku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o, AliaWeb, spol. s r.a., ISSN 1801-80880chrana údajú

http://akcie-cz.kurzy oz/emise/CZ0008474053/


- CZÓDOR474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., [STN Emise Page 1 af2
felzný im
KUZNOZ. SNL,
NUŽ

más

Kurzy.cz > lnveštta > Akcia ona > Emisia rise > REDSIDE Investní spolačnosta.s, » NOVA GREEN ENERGY OPP REDODE,
18,48.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Delail - Vývoj cen a obchodú + Historie, grať a kurzy : Emíse « Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní Informace o NOVA GEOPF2 REDS

BÔP - Burza vonných papleú Praha,
Poslecinl katata, 294

2017 1.13
Prnlkolace 19102015 1.
Mlalrnášať cena: 19102015 19%
Maxtimální cena OB 02017Gelkavý objem a

[ Eifise] Uažiosti (11) [Emitent Obchodní refstík | Dalšť korunové dluhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., HSIN ©Z0008474873 - Informace z CCP

)

Úpiný nizov, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8, A.S.
Zložený názsy NOVAGE OPF2 REDS
Zdrojové exmise -

ISLA OZOOBBATAST

[7 BLAREDIE

Název emltenta, REDSIDE Investičnl společností, e.s.
Emten- Ideniifigační číslo 1Č 24241801 (Obchodní res)
Tišna nominálu ožK

Nominálnť hodnota, 1

Enitavené množst 195 649 083

Pos CP na účtech 185 549038

Objem etmlse 105 549 083

Objem eniso na účiech as 549 022

Typ nominálu konstaňtať

Registrace na irzlch Je reglesrována ňa regditiu
Druh cenného papíru podilový ist otovieného PF
Prevodislnosl mise Voľné pevodlielná srrise
Forma cenného popínu, na mno

Podoba cenného papíru zaknlhovený GP.

tlsto registrace beh

Datiam registraco, 18.2016

Datum zmáný 12.6.2017

Dalum výplaty výnosu :

Datum zrušení

ična obchodaváni. SZK

Obchodovateľná jednotka, vednotkáci: môny

da skuplný x

Slov platnálý:2

Správce - Idexilfikační číslo IČ. -

Správce z

Administrálor - Idenfikaéní číslo IČ, .

paministráto? -

Emitentcenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE IS, A.S,

Celý název emitenta REDSIDE invesléni společnosta.s,
Doručovací adresa - Názov REDŠIDE investčni společnost,a S. ,
Identiikační čislo IČ. 24244801 (Obchodní rojslčik)

Šielo - Úlee v celnic 10514
Môsto Praha 1

psť 11000

Ka státu OZE
Daručovací adresu -UII6e V cohnic 1031/4
Pašsto. Praha 1

psť 11000

Kod slátu [u

Typ subjektu eritont
Kalegotie subiektu právnickh osoba,
Kalegorié subjektu právnická osoba,
"Deluem zmôny 24412014 mhttp:/akcie-oz.kurzy.oz/emise/CZ0008474673/


„. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN Emise Page 2 0f2

Typ zmány platnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční spotešnosta.s.S Rx “ Fi a ka oi rušeio

! OZ0008474622 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 1,5. " 17.12.2015 !-
OZODOBAŤASTA . NOVÁ EREEŇ ENERGY OPF REDSÍDE (8, A.S. 04.06,2016 1-
OZDG0B474064 . NOVA GREEN ENERGY OPF. REDSIDE S, A.S, 01.41.20131-.Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE£ OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o., AlisWeb, spol. s .o., ISSN 1801-8688O0chrania údajú

i http:/fakcie-ez.kurzy.oz/emise/CZ0008474673/ „1


SVIVIDLEGAL.- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Gteen Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/statistika/menova bankovni, stat, / seznamy mbs/seznam fki/),

- > úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE jnvestiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZODDBAZADDZ
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy 1SIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevžený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ000B474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /. akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investíčnej spoločnosti [£j. i) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna prístušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožál“)),
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:„3.
RVMDLEGAL,- Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoťák, pričom menom Investíčnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

- > základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločností,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Velíča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií

emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
RVIVIDLEGAL,v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

<) mg. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krápu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (i)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku ľartnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý


RVIVIDLEGAL.1)

(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partneta VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Výešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

9

h)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočníl iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a aní neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konaieľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,
RVIVIDLEGAL1) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkyto! žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

] žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19,10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3.2,

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoté
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a © zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“).

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. S 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného ptávneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti.7-
RVMVIDLEGALregistra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPYS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust, 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané vbode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29,06,1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov), Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieťom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podieľnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z útokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektuSlovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdvoj: http://www justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


RVIVIDLEGAL,a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

4.3. Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na

44,

regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.5.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu),

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov, Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, vktorom straťa vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku


RVIVIDLEGAÍ,4.5.

4.6,

všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny tituľ, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods, 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapísujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľ vel fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vzníkne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na získu, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016"54,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra prí právnickej osobe podľa 8
11 ods, 1 písm, a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať ma skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NEED

NVÔVIVIDLE VIVID LEGAL, s.r.o. A2109 Bratislava. IČO 36 807 915 © +421220664459 m officeľhvividlega!.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČ DPH SK2022445857 — — +421258253511 — wwtnividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 7.7. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 577 537

Právna forma: spoločnosť # ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 14700/V

Štatutárny orgán: 1ng. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská ?/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

ldentifikačné čísla: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný rexrister Okresného súdu Bratislava L oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: IUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostalne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 7.7. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívaleľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGAL- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 11.03.2015,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE invesliční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1- Nové Môsta, Česká republika, identifikačné číslo: 24244 601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 0 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
5..0.), z obchodného registra za dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné čislo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha1 - Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.ez/ cs/statistika/ menova. bankovni stat/ seznamy mbs/seznam fki/ ),

- úplné znenie štatútu Tondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2014/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSLDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového Tistu 0,1 EUR, ISIN:
CZO006474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielavých listov ISIN: CZO008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: — CZO008474053") (zdroj http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/emisc/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevžený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
C20008474673 (ďalej len „Podielové listy 1SIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGAL,iv. spoločníkom. Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
Majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Tondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha pricbožným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom

mene ana účet Fondu (t.j. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Ľnergy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní ľartnera
X5 vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.a. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Včešťála (100 %),

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krápu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (80 %), ii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing, Henrich Kiš, ktorý
koná v mene ľartnera VS samostatne,

6. Zaznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou

vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verfikačného dokumentu:-11 -


RVIDLEGAL.- Rozhodnutie sp. zn. B/OBA/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie — Podielové listy 1SIN: CZ0008474053
- Peotordenie — Podielové listy ISIN: CZODUB4 74673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A [421 99 Sratislá,, še
1ČO: 36 807 915 [IČ DPH: 5K2022. táVIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.

Spis, zn, BAZA 2016/LM

Rozhodnutí generálního feditele

Generálni čeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pfijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy razhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celníci 1031/4, 11000 Praha 1 -- Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje:
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

s 15IN: CZ0005474053

a Počet vemisi ke dni vydání rozhodnuti: 215 599 546 podílových lis
s Maximální pčijatý počet CP v emisi: S 000 086 B00 podílových listúi

knihovaný cenný pupír: podilový list - výnosový

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2.2016.

Jednorázový poplatek 7a pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí jo zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o piijeti nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakažto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o pžijeti podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený padilový fand REDSIDE investiční společnost a.s., ISIN
CZH08474053 vydaných emitentem REDSIDK investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent"). K žádosti byly rovnčž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investováni
k obchodování na Regulovaný th burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Ňa dané emisi nebude ke dni pržjetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu abchodovánu rovnéž emisi podílových listú IŠIN CZ0008474663.Gencrální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investični
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investováni k obchodováni na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pťedevším zvážil rozptyl dané emise mezí vefejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podminky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných pazicú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Prahe 1 [
Tel. +420 221831 111 Fax +420 221 333 040, infoádpse.cz, www.pse.cz
1Č: 47116629, Obvhodni rejstfik Mésiského soudu v Praze, oddii B, vložka 1773 See staci exciange group.


PRAGUC STÔCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHAMechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent ľhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právnimi pňedpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňováni informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč mčnit strukturu vlastníkú dané emise ná
základš mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listň mimo regulovaný trh,
shledal generálni ťedite] rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí emise na Regulovaný trh.
Gengrální teditel dále shledal, že dle informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosalje výše odúvadňujíci pijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci hu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech príslušných právních pčedpisú v pňípadé prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškazení investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
vešejných zájmú, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 23. 2, 2016iňg. Petr Koblic
generální ťeditel

"

cee stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. E/154/2015/LME

Rozhodnutí generálníko Peditele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírň. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovnich
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhod, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mčésto, Česká republika
IČ: 24244 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
dJmenovitá hodnota: 1.- Ké

JSIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 009 podílových lisrú
Maximálni prijatý počet CP v emísi:5 000 000 000 padilových listú

DAC AAA

se pijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za pľijeti k abchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčnim výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pľijetí podilových listň otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy atevňený podílový fond REDSIDE. investiční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Ľmitenť“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny pžílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírd kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto Žádostí požádal o pľijet! až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni príjetí púsobit tvärce trhu.

Generálni feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního invostování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skulečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generálni Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cerných paplnú Praba, £. 5.. Rybná 14, 110 08 Praha 1
Tel. +420 221 831 111. Fax +420 22" 333 DAC, infoépse oz, wew.pse.ez
1Ô: 47115629, Gochodni rejstiík Mšslského soudu v Praze, odcil B. vložka 1773 tep stock exchange group.BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAFIA,
PRÁCIUE STOCK EXCHANGE
SURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žediteľ
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pfíslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvežejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpísy upravujícími fungováni transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnosi, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilné mčniť strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podflových listň mimo regulovaný trh,
shleda] generální čediteľ rozptyl emise jako doslačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odňivodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsom známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pňípadé pfijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmäú nebo k ohrožení däležitých
vefejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnuti neni pčípustný opravný prosífedek.

V Praze dne 12. 10. 2015#f
Ing. Petr Koblic
generální ťediiel
UZAVUB4 NAU> 3, NOVÁ GREĽN ĽNEKGY OPF, REDŠIE 15, Aš. TS Emise Page 1 at Z

m
KUZYOZ

Kurzý.02 > ľnves! ce > kola online > Emieni s ríša > REDSITIF [teastiční společnost, a.s. > NOVA ZRÍREN ENERGY OFF, REDŠILC.
AB.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE I8,
A.S.

Dečail Vývoj ce1 a chchodil - Historie, graf a kurzy : Emise - 8.edovanosl - Tisk

Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

BOP Burza cenných papirú Praha
Te

5 ole

7A 02016

ža b oi?

Púsleda[ Emise [| Událosť (283 Emitent - Obchodní rajstík Ná i |
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.8., 1SIN CZ0008474083 - Informace z CDCP
Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Zkrávený názsy .... NOVA GEOPF REDSID

OZ0OVKATAOSS
BLASVANÍ

Název ernitenta REDSIDE invostiční společnost, 5. Ň
Emitent Identifikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstrik)

EUR . cc
Nomiršni hodnota 9.1000
Emitované množst 281 205676 Ň
Počet OP na účtech 281 205 57G
Objem mise 28 128 557.600
Objem emlse na účiech 2 126 557.5000 u
Typ nonnál konstantní
Registroce na trzích Je registrována na regcirhu KT©“——“—““.
Druh cenného papltu podilvý ist oievňeného ST
Pievadiieinosť emise, vojné prevoditeľná emíse n—-—.
Forma cenného papíru najméno
Podoba cenného popírú zakalhovaný CP
Nisto registrace: cboP
Datum registrace: 1112013
Prdurm zmôny 26.5.2017

Dahurn výplaty výnosu :

Czk
Obehodovate ná jednotke vlednotkách mény
Kód skuziný x

Stav, nletnávý-2
Správce -Identiikeční čísia IČ 7
Správce -
Adi
"Adminielrátor 7ilrálor Ideniikaéni čísla IČ -Emiteril cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.
Celý název omitente: REDSID£ Investiční společnost.a.s.

na REDSIDE Investičat společnosť,a.s.
2424461 (Obchodní rejstťík]
V čelnict 103174

Praha |
035
OZE
V Colniei 103114
žraha 1
1.00
Ko stád čE
Typ subjektu emitent
Kalogore subjektu Trávneká osoba
"Kalegonie subjeklu ávnická osoba
Datum zmeny 241112014
zm [5http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/C70008474053/ 30. 6. 2017


CZ0BOB4 74033, NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSTDE 15, A. 5., ISTN Ľmise

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnosta.s.1SIN Názov Vydána/žrušeno
GLDO0GATABZE NOVA HOTELS OPF REDSIDE [S, A.S. 12251
OZCOOBATASTI — NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE 18, A.S, 04.06.2015 7-
OZCODB474053—. NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |S, A.S. 21.11.2018 1-Zprávy k tématu "NOVA GEF OPP AVANT!

Dalši zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring tiskuCopytkght © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spo. s r.o., AllaWeb, spcl. s r.o., ISSN 1801-650800hrana údajú

http://akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474053/

Page 2012

30. 6. 2017
" CZ0OO08474673, NOVA GREEN ENĽRGY OPF REDSIDE IS, A.S.. ISIN Emise

KU ZVOZ

Kuraý.cz > Inveslce > Akole anina > Cmženi A #mise >
545.

C20008474673, NOVA Gi
A.S.REDSIDEinvostišni spolaňnost s. > NOVA GREEN ENERGY OPF SEDSÍDE

REEN ENERGY OPF REDSIDE IS,

Detail Vývoj cen a abchodíi : Historie, graf a kurzy - Ermiss - Sledovanost

Diskuze - Tisk,Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS
BCP » Burza cenných papírú Praha

Poslední kolace. 28,06,2017 1.13

IOM 78102015 1

enimáni cen 19402018 108,

Nd nen BŠO úž

Galkový solom — 1i Emise | Události (11) [Emitent Obzhodni rejstk [ DE ŠÍ korunové diuropsyNOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP.

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.
Zarácený název NOVÁ GE OPFZ REDS

Zdrolová emise a N

18N OZO0OBATA SI

BIC BLAREDIS N
Název emitenta o REDSIDE [nvestiční společnost, a.s.

Emitent Identikační čislo IČ 24244501 (Cochodní rejsťňik)

Môni norminélu O7K

Nominálni hocnota: 1 o
Fuitované mnežsti TT 145 543033

Počet CP na účtech 185 543033,
Objem emise 186 549 043 —

Cbjem eniso na účiech 185 549 03 Ň
Typ nominálu konstantniRegistrace nadrzích
Druh cenného paspíru
Pľovodilalnost emiise

je registrována na reg.thu
podilový ist olevňeráho PF
volná pľevoditelná snise

Forma cenného papíru, najméno

Podoba cenného padíru zaknihovaný CF

tdjsto registrace CDCP -

Ďalurm rogietraco 4.8.2015

Datum zméný N 1252017 -

Datum výplaty výnosu - OR“
Ďatm zrušení -

Nôna obchodování CZK i
Obchodovatelná jednotka " vlednotkách mšny

Kôď skupiny X Ň

Stav platná

Správca - Identlfikeční číslo Č - .
Aadeninistrátor - Identlikační čislo IČ. Ť

Aarinistrátor - NiEmitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 19, A.S.Gelý názov erifenta REDSIDF invostiční společnosti.
Daručavací adrese - NÁZEV — REDSICF invosúčni společnost.

Idenlifikační čislo IČ 24244601 (Obchodní rejsíig

Sid Uen v čaniči 10314
"Mésto Praha 1

PSČ TY OD 7
„Kód státu SZE ——
Doručovaci adresa - Ulice V Gelnici 1031/4

Môsio Praha 1 . TT
PSČ 11000

Kôc státu OZE .
Typ subjektu erritent - 7

Kategorie subjektu a právnická osoba

Kategorie subjektu právnická csoba m

Detum zmeny Ň 24.11.2014hltp://akcie-ez.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/

Pape 1 o[2

30. 6. 2017


+ CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emise

Page2of2
Typ zmény platnávý . M
Ďalší emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost,a.s.
1SINI Název Vydáno!Zručeno
20008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE I$, A.S. . 17.12.2018 1 -
OZDOOBA?A673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE|S, A.S. 04.06.2018 /-
20008474053 NOVA GREEN ENERGY ONF, REBSIDE IS, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVÁ GE OPF2 REDS"
Další zprávy | Vytiedat NOVA GE OPF2 REDS fulexter | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWab, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrana údajú

http://akcie-cz.kurzy ez/cmise/CZ0008474673/ 30. 6. 2017
RVIVIDLEGAL,- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZOD08474673
kobchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ C70008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudalf Všešťáť“), ii) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pred oborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhfínčysi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a iii) Ing. Juraja Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing, Juraj Dvožák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevanlných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 6.640, FUR,
- konateľom Partnera VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VŠ má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Parlnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640, EUR, klorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Parlnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISLN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnulia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- lnvestičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. R/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Invostičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Viešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radck Široký a Ing, Juraj Dvočák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov lislinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000, Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
AVVIDLEGALZ Výročnej správy ľondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

b)

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Tnvestičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosli RYR Czech, s.r.o.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má šlyroch (4) akcionárov, a to:

a)

c)

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava — mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcii
emilovaných spoločnosťou Arca Tnvestments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hľasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s. v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenis, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imamú i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 10 %,

v čestnom vyhlásení konateľa Parlnera VS (tj. Ing. Henricha Kíša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vabchodnom registri, tj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ama účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jediným konateľom Parlnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš,
RVMIDLEGAL.9

d)

e)

9

g)

1)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému slavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (1)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania ľartnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťon vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcienárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny llul, na základe klorého by akákoľvek trctia osoba odlišná od
spoločníka ľartnora VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekanomického protiplnenia práva na iný hospodársky prospech z padnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúccho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi ľartnera VS,

vľartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa Vňešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvofáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

b)

c)

©)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fandu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o investičnej spoločností, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Tnvestičná spoločnosť, konajúca va vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640, EUR, klorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku ľartnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel

vo vlastnom. mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGAL.f)

g)

ny

)

)

k)

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Invesličnej spoločnosti (konajúcej na účeľ Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, klorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VŠ pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konaleľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registrí alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľav Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registi,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účel Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Invesličnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čL 2 odx. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom Uhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté.
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťon od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou M048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcif Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Invostičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
RVIVIDLEGAL.

listov ISIN: C40008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov ľraha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a © zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0
cenných papieroch“).

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného scklora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sckiora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
nianažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmentu ľartnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra parínerov verejného sektora v súlade s
ust, $ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka ľartnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

! Oprávnená osoba mé za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpísu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) purtner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak © gramalický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na wehovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladané otízky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emilontom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, u nie vrcholový manažment kegulovaného
cmitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Slranky /Registre/ Dalsie-uzitncne-zoznamy-a-
registre/ RPYS/FAO.aspx).
SVMIDLEGALfondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/ 2012/816/ 5371, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej invesličnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a lo predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú provažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na. zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z. portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

4.3. Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Razhodnutie sp. zn. B/034/2014/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Putvrdenie - Podielové listy ISIN: CZDOD8474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Tondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trlru Burzy cenných papierov Praha, a.s.

4.4. Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Tondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Dondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Tiondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Tľonďu na zisku ľarinera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Tondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Tondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Tondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
RVIVIDLEGAL.4.5.

4.6.

slraly sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť slrata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Šialútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje © vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť, Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a tu za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom © vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétncho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Tondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počlu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Ľartnera VS: Z čostného vyhlásenia konateľa Parínera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, príčom jediný spoločník Partnera VS
(investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,
Z čestného vyhlásenia konaleľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Parlnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka ParLnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá vela
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majelkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje Žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra

partnerov verejnéha sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného seklora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru © neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGAL.ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosli“ parlnera
verejného seklora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04,2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. V2016“)4,

iii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osuba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právn na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,

na ktorý (mysliac tým podic] na zisku) má právu výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Ľeontiev, A a Anderle M.: Regislor konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. Tn: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 pístn. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KLIV pri fyzickej osobe — podnikaleľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. tý. Ide v
prípady, kedy nú fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej čínností zapísovaného subjektu. vo výške
najmenej 25%. Ak je zapísonaným subiektont právnická osoba, tenta hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií » zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom nu poilnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plavnie vo forme časti z vbrutu (z porľnikuniu ulebo
tnej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 X.“ Napriek absencii je
gxplicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tuktu bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
vlnenie fyzická osoba získula bez primeraného protiplnenia, +. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplneniu zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto veriľikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 pism. a) bod 4. AMI, Zákona, ako aj úst. S 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospoch z podnikania ulebo inej činnosti“ právnickej osoby.

# Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činností
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ TL ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrené rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočností
(napr. akejkoľvek duhody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť. ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obrútu (z podnikania alebo tnej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, Že uvedené plnenie by táto
fyzická osobu nexískala (resp. by nemohla získať) za trhových podntenok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo ulebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu. bez toho, úby za iv poskytla prítmerané protiplnenia (napr. dadala
lovary alebo služby), musť sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primermé protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnotu sa nachádzilu v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijutým plnením a hodnotou protiplnenia zjnoný
ekonomický nepomer, Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodňola protíplneniu o viac úko polovicu
nižšia aka hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľiu, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podntienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povismosti právníckej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s tezpodielovým spoluvlastníckom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhlindu sa na osobu, klorá je ba
medzičlánkam ©o vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkum pri nevpodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×