Nezaradený subjekt

EPSOLAR s. r. o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 10. Júl 2017

Záznam platný do: 7. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2018
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2018
Záznam do:
17. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
7. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.08.2018 do: 22.01.2019

StiahniZáznam platný od: 7.08.2018 do: 17.08.2018

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 7.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


JVIMI D LEGAL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 m officehvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenskárepublika — IČOPH SK2022415857 m +421258253511 Ci wwwividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EPSOLAR s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44. 933 428

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38193/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
AVIVIDLEGAL,2.2.

2.3.

2.4.

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

a) Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

b) Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto vesfikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- "úplný výpis spoločností Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj:https:/ /apl.cnb.cz/ apljerrsdad/JERRS.WEBI0.VIZITKA?p. lang-ezérp. SEO. ID-27714266:
p. VER ID-10016:p. DATUM-09.01.20194:p ROL KOD-11),


SVIVIDLEGAL.doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)34,

1i. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS ztitulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bufletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzíckej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodúrsky prospech z podnikania alebo ínej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podohnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tolrto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, . j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer,“3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust, 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodátsky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (núpr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme Časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj drihá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podrmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu. (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyžtvovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spohuvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopísu slebo opčnej zmluvy), Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11-
ŇVIVIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1,

5.2

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Včešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krápu (5 %).

. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondžej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 1] ods, 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-D-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZO0008474053
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

o a
V Bratislave, dňa o u A LO A a

NVIVIDLEGAL.

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
IČO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857

bBoUŇŤ

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHASpis, zn, BLOZASLOTGLMI

Rozhodnutí generálního Pedltele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v sovladu s čl. 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podmínky piijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný teh burzy tozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.š.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésta, Česká republika
JC: 242 d4 601

Druh investiéního nástroje: zakalhovaný cenný papír: podlový list - výnosový
Jnenovilá hodnota: 0,1,- EUR

ISIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydánl rozhodnutí: 21,5 599 546 podilových listú
Maxtmální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových čistú

S som da o v a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzys účinnosti od 29.2. 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 30 000, Kč.
Podminkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveleného poplatku.
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a spinšním výše uvedených podmínek,

Odňvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pšedložila dne 19.2.2016 žádost o pľijetí podílových listl otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podllový fond REDSIDE invesriční společnost. a.s. 11N
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Bmitent“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných mpírt kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o prijet! až 5 000 000
000 podilových fistú. Na dané emisi nebude ke dni pijetí plsobit tvúrce tehu, Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovárm rovnčž emisi podílových tistú TSIN CZO0008474663,

Generálni ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pto piijetí
cenných papír kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány invesióním fondem otevšeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpétného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Eimitentem.

Burza cehiných papícú Praha, a. s., Rybná 14, 110 08 Praha 1 Č
Tel. +420221 891111, Fax +420 221 835 040, Infol)pse. sz, Wwbp58,0Z

VČ: 47-5629, Obchodat rejstfík Mästského soudu v Praze, oddil B, vložka 1778 AB stock axchango group.


PRAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámoj žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále 1
s ohledem na skutečnž vydaný objem emise a fakt, ž Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pfedpisy. Slejnč tek považuje za dostačujtci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňováni informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhať v souladu s právními predpisy upravujícimi fungování iransparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutéčnosť, že Emitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč mčnit stukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podílových listá mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačující pro prijetí emise na Regulovaný trh.
Generálaí ťeditel dále shledal, že die informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odňvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou fádné a včas informován! o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech pľíslušných právnfch pľedpisú v píípadé prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
snohly vést k poškození irtvestorú, k ohrožení jejích zájmň nebo k ohrožení dôležitých
veťejných zájmú, Rozhoál prato zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23, 2. 20161g. Petr Koblic
generální ťedliel

i
|
i

Ľ

06 slocík exojrange groupa

PRAGUE STOCK EXCHANGE

Spis. zn. B/1S4/0015/LM.

Rozhodnutí generálniko Peditele

Generální feditel Burzy cenných papírá Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
previdel - Podminky plijetí cenných papírd kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

S sídlem: V Gelnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Môsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investlóního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- KÉ

JAIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listň
Maxtmálnť prijatý počet CP v emist: 5 000 000 000 podilových Hstú

seo Bao es

se pňíjímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčiuností od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhoduntí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splašním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéhi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pledložila dne 8.10.2015 žádosť o prijetí podílových listú otevďeného podilového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE inwstiční společnost, a.s. SIN
CZ0008474673 vydaných emitentem KEDSIDE investiční společnosť, a.s. (dále jen
„ťititenť“). K žádostí byly rovnéž priložený všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovnách pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního invastování
k obchodovánť na Regulovaný ich burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 009
000 podilových listú, Na dané emisi nebude ke dni plijetí púsobit tydroe trhu.

Generální editel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pšedpoklady stanovené zákonem a byrzovními pravidly pro prijetí
cenných papísú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičatm fondem otevťeného typu,
generálni žeditel pčedevším zvážil rozpty! dané emise mezi velejnosť, mechanismy zpštaého

odkupu a podminky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných paplrú Peha, a. 6., Rybná 14, 116 08 Praha 1 ©
Tel. 14201224 801 11, Fox +420 221 838 040, Info£apse,oz, vyu psa,

IČ: A741 5529, Obchodai rejsitík táčslského soudu v Praze, oddíl 5 vložka 1770 eestoci exchange group.[URZI CENIÝÝCHA PAPÍRÚ PRAHA
PRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlovhodobá aktiva, a dále 3
aohledem na skutečné vydsný objem emise a fakt, že Emifent núty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejnč tak. považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probílist v souladu s právními pľedpisy upravujteími fongování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
atevteného typu a tento tedy múže velmi flexibilnš mônit struktunu vlastotkú dané emiso na
základš mechaniemú. vydávání a zpôiného odkupu. podllových isti mimo regulovaný trh,
shledal generální ťaditel rozptyl emise jako dostačující pro plíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální Teditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emíse dosahuje výše odňvodňující pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou ľádnš a véís informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu žeditelí nejsou známy okolnosti, které by pľí dodižení
všech pľíslušných právních pľedpisú v pťípadš pľijetí k obchodovánť na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dáležitých
veľejných zálmá. Rozhoál proto zpúsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není piípustný opravný prostťedek,

V Praze dne 12. 10. 2015

Ing. Petr Koblie
gentrálnt #editel

ED

66 stóck exohAngo Group.POKZ CENNÝCH PAPÍRÚ PRAH


KUMZYOZ

Kurzy.oz > invostice > Akcia onliná > Emitent a emise > REDSIDE Invesllční společnost a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPf, REDSIDE
8, AS.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 1S,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy > Emise > Sledovanosť - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF REDSÍID

BCP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kotáce 16.01.2019 3.40
3.23

První kolace:
Minimální cena

Ma
Celkový objemEmise | Události (28) | Emitent - Obchodní rejstžík

]

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISÍN ©Z0008474053 - Informace z CDCP -Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSÍD

Zdrojová emise -

ISIN 20008474053

BIC BLAAVANT

Název emitenta REDSÍDE investční společnost, a.s.

Emltent Idenfifikační číslo IČ. 24244601 (Obchodní rejsirík)

Ména nomlnálú EUR

Nominální hodnote 0.1000

Emitované množství a 274 107 851

Počet CP na účiech 274 107 851

Objem emise 27410 285.1000

Objem emise na účtech 27 410 785.1000

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registrována na regtrhu

Ďruh cenného papíru podilový list otevľeného PF

Pľevoditelnost emise volné pľevoditelná emise

Forma cenného papíru na jméno ja
Podoba cenného paplru — zaknihovaný CP

Místo registrace CDCP

Datum registrace 1.11.2013

Datum zmény 26.5.2017

Ďatum výplaty výnosu -

Datum zrušení k

Ména obchodováni [3 jnx
Obchodovatelná jednotka v jednotkách môny

Kód skupiny x

Stav platná/ý:2

Správce -ldentifikační číslo IČ -

Správce -Administrátor - Identifikační číslo IČ -
Administrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.

Doručovací adresa - Název REDŠÍDE invesúční společnost,a.s.

identifikační číslo IČ 24242601 (Obchodní rejstrík)

Sídlo - Ulice V Gelnici 1031/4

Môsto Praha 1

PSČ. 11 000

Kód státu CZE a

Doručovací adresa - Ulice V Gelnici 1031/4 7
Mésto Praha 1 x
PSČ i 000 TT
Kód státu T OZE TT
Typ subjektu emitent "Kategorie subjektu právnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmôny 24.11.2014
Typ zmčný platnálýDalší emitované cenné papíry, REDŠIDE investiční společnost,a.s.1SIN Název Vydánolžrušeno
GZ000B474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12,20151-
CZ0D0B474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.2015 1-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s ro., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies


KU ZVOZ

Kutzy.ez > Investice > Akcie online > Emitenti a emise > REDSIDE investiční snoléčnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE,
ISLA.S.

CZ0003474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú >» Historie, graf a kurzy | Emise - Sledovanost
Biskuze - Tísk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP » Burza cenných papírú Praha
Poslední kolace 16.01.2019Maximáln! cena
Celkový objem[ Emise | Události (26) | Emitent - Obchodní rejstk | Další korunové dluhopisy

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace zcDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 5, A.S.
Zkrávený název NOVA GE OPFZ REDS

Zdrojová emise -

IŠÍN 20008474673 7
BG BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE investiční společnost, a.s.

Emitent - Identifikační číslo [Č 24244601 (Obchodní rejstík)

Ména nominálu czk

Nominální hodnota 1

Emltované množstv! 256 364 242

Počet CP na účtech 256 364 242

Objem emise 256 354 242 7
Objem emise na účtech 256 354 242 NAN

Typ nominálu konstaňtní

Registrace na trzích je registrována na regu

Druh cenného papíru podílový list otevľeného PF

Prevoditelnost emise volné pievoditelná emise

Forma cenného paplru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Misto registrace cboP

Datum registrace 4.6.2015

Ďatum zmšny 12.6.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrašení -

Ména obchodování czk

Obchodovatelná Jednotka v jednotkách mčny

Kód skupiny o
Stav

Správce - Identifikační čislo IČ -

Správce -

Administrátor - (dentfifikačnť číslo IČ -

Administrátor - 7Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1$, A.S.

Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.

Doručovaci adresa - Název REDSÍDE investiční společnost,a.s.

Identlfikační čislo IČ 24244601 (Obchodní rejstéík)

Sídlo - Ulice V Gelnici 1031/4

Mésto Praha 1

PSČ 11 000

Kód státu CZE 7
Doručovací adresa - Ulice V Celnici 10314

Môsto m Praha 1
"PSČ 11000 M“
Kód státu CZE

Typ subjektu emitent
RVIVIDLEGAL- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www.redsidefunds.com/ cs/ funds/ nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/201G/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz " potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)
(zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o príjatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19,10,2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)
(zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenie Rudolfa Viešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Včešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategoria subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmôny 24.11.2014
Typ zmôny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost,a.s.1SIN Název Vydáno/Zrušeno
20008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S, 17.12.20151-
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.20151-
20008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPFP2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltexter ] Monitoring tísku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s ro., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
AVIVID LEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúccu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyrí
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- > členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvorák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s,


AVIVIDLEGAL.spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s, (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. ľavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

9

d)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Židek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebola
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z, o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


RVIVIDLEGAL.9)

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvočáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

©)

d)

e)

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VŠ podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,. EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


RVIVIDLEGALkonateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkom, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VŠ zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl, 20ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aij) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19,10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (i) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9/52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3,1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


WVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie čleriov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike aIng. Ondľej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 29199, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnetov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1, Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01,2013,

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť ) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitovne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAG.
aspx).


RVIVIDLEGAL.4.2.

4.3,

A A.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, ato predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ji. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený získ z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL,4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. Vrámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielníka Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na získu Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. S 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný ariadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu.
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

di. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1ČO 36807915 © +421220664459 — m officefdvividlepal.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČ DPA SK2022415857 — m +421258253511 c wwwrvividlegal.skVERÍFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona čí. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EPSOLAR s.r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44 933 428

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38193/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
RVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2,5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

1ng. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondrej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkaúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondťej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba vsúlade
s ust. 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1081/4, 110 00
Praha 1- Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo. 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu vPrahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investíčnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 82] 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 3597/5 041, registrovanej v Obchodnom registri


OVIVIDLEGAL,doktríny? ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“ PA,

ii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu.
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra prí právnickej osobe podľa S
1 ods. 1 písm. a) bodu. 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodátsky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podniienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o prímerane protiplnenie nejde najmä v prípadt, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 11 ods. ] písm, a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom! pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočností
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, Že uvedené plnenie by táto
firická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O prímerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dľhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

-11-
RVIVIDLEGAL,Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielníkov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.
5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:
Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

5.

o

. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona a ochrane verejného záujmu.

6,2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevaniných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

-D -
RVMDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZO0008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 42-0$-201€

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/4 | 821 09 Bratislava SR
1Č0: 36 807 915] IČ DPH: SK2022415857VIVID LEGAL, s.r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálniho Ďediteľe

Generální editel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII, Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního fnvestování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 10314, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika.
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový lisi - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,. EUR

ÍSIN: CZ0008474053

Počei v emisi ke dni vydánť rozhodnuti: 215 599 546 podilových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových istú

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémí

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podílových listi otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený padílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XL. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvýrce trhu. Emitent má na
Regutovaném trhu obchodovánu rovnšž emisi podílových listú TSIN CZ0008474663.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem. a burzovními pravidly pro pijetí
cenných papírň kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohladem na
skutečnost, že pľijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosí, mechanismy zpčtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnot aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Praha, a. s. Rybná 14, 11008 Praha + O
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, infoG)pse.cz, wWw.psa.cz.
IČ 47 115629, Obchodní rejstčík Mästského soudu v Prazo, oddlí B, vložka 1773 cee stock exchange group.
DŠ PRAGUE STOCK EXCHANGE.
. Z. „ BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.

Mechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pťedpisy, Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu. s právními predpisy upravujíctmi fungování transparence kapitálových
irhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibilné ménit strukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální teditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací pčedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolností, které by pi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pčípadč prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmu nebo k ohrožení dôležitých
večejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není píípustný opravný prostšedek.

V Praze dne 23. 2. 2016ifig. Petr Koblic
generální čedltel

Č

880 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE

y
Spis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírč. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodi, že investiční nástroje emitenta (podílové tisty):

REDSIDE investiční společnosí, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZ0008474673

Počet vemisi ke dni vydánt rozhodnutť: 97 300 000 padílových listň
Maximálať prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových listú

Bo 9088 06 5

se prijímá k obchodování na Regalovaném trhu [mrzy s účnností od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za príjetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o päijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pfijetí podílových listú oievťeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy olevňený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„fmitenť“). K žádosti byly rovnéž pifoženy všechny pťítohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovních pravidel - Podmínky pľíjetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel tvuto žádostí požádal o pijetí až 5 000 000
000 podilových listú, Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobiť tvňrce trhu.

Generální čeditel zkonstatoval, že s výjimkou podrínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pžijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování ria Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pšijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální Ťeditel pčedovším zvážil rozpty! dané emise mezi veľejnost, mechanismmy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Bmitentem,

Burza cenných paplrú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 i
Tel, +420 221 831 111, Fax +420 221 633 040, infoľó)pse.cz, www. pas.ez

1Č: 47115629, Obchodní rejstrik Méslskáho soudu v Praze, oddil B, vložka 1773. ee 6tock exchange groupŠÚKZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA ČENNÝCHH PAPÍKÚ PRAHMechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zktátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními pľedpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
tiastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, která bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fongování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly, S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
gtevľeného typu a jento tedy múže velmi flexibilaš ménit strakturu vlastnfkú dané emise na
základé mechanismä vydáváni a zpštného odkupu podflových listú mimo regulovaný trh,
Shledaj generální feditel rozptyl emise jako dostačující pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou ťádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech pífslušných právnich predpis v pňípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trbu
mohly vésť k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmä. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12. 10. 2015

Ing. Petr Koblie
generální #editel

©

oee stock exohánge group.


UZYVUBA /4133, NOVA UKEĽN ENERGY OPF, KREDSIDE 13, A.B. LBLIN rm se.

KUMZVOZ..

Kurzy.cz > invaslbe > Akce online > Eurovia omlsa > REDSIDE incaslč spolačnosl a, > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE.
18,AS.

20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obehodú - Historie, graf a kurzy + Ermiíse - Sledovanosť - Tisk
Základní Informace o NOVÁ GEF OPF AVANT

ROP - Burza cenných papírú Praha,
Poslednl kolace 291
První kolac
Tanirnálci cena

Vanieáln
Oalkový Sbjem,

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z GDCPÚglný název NOVA GREEN ENÉRGY OPF, REDSÍDE 18, A.S.

Záráconý název NÓVA GE OPFREDSID

Ziľrajavá enia :

TN OZODOBATADBY,

AIO BLAAVANT, Ti
Názov omilenia REDSIDE |nvastiční společnost, a.

Eiifent- Ideatifkačni čislo [Č 24244801 (Obchodný rjstik)

ŠT nomlnálu EUR

omináný hodnota 0.1000)

Eritované množstyť 281 285676

Počat čP na účlech 261205 676

Objerm ernlse 26 126 507 6000

Objem ermise na účiesh 28128 887.800

Typ noninálu konstentu

Rogislrace na trzich Je registrována na regu

Druh cenného paplry podiový ist olevfeného PF.

Piovodielnostexníse volné pľevoditelná omise a
"Forma cenného papíru na jméno,

Podoba cenného papiru zaknihovaný CP

Mito regislrace CpeP T
Datum regstrace 1413013

Ďalur zmôný 26052017

Dalum výplaty výnosu -

Tami zrušení B

Mna obchadovén! zk

Obchodovatelná jednotka vladnotkéch mžny

63a skupiny x

Stav, platná

Správe - Tdenifikační číslo IČ - m TT
Správce, -

Administrátor - kleniitkační číslo Č -

Krinistrátor - TTEmiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDÉ 15, A.S.Celý názov emítsnia REDSIDE invostiční společnost

Donižovací adrosa - Názsý REDSÍDE Invesúční společnos a.s

Neniitkečni čislo IČ. 24244601 (Obchodní rejslík)

Sidlo Ulice VOehic 10814

[7 Praha 1

PSČ. 11000

ik státu OZE

Daručovaci adresa - Ulice Včelie 103114

MôstO Praha 1 m
psč. 11900,

eo státu CZE

TVo subjektu ortont

Kategorie subjektu právnická osoba, -

Xalegri subjektu právnická osoba,

Datum znôný, 2441/2014 Ň

Typ zmčny platná y 7http: /akcie-oz.kurzy .cz/emise/CZ0008474053/ľage 1 0t 2
UŽAUUHA 14123, NUVA OÚKEEN LNETUJY UPF, KELISIJE 13, AB. 1 ŠLIN ELSE rapu 2 UL 2

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost,a.s.(SI Názov Vydánofžrušeno,

0Z0008474022 — NOVAHOTELÉ OPE REDSIDE 15, A.S. 17.12.20167.

UZO00BA7 467A NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDŠIDE [S, A.S. 040620157:
TEDA TÁ O NOVK TRESK ER RED KA TA TEN

Zprávy k tématu NOVA GEP OPP AVANT!

Další zprávy | Vyhledat NOVA ©EF OPF AVANT fulltextem | Monltorág tsku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. 6 .o., ISSN 1801-88880chrana údajú

http://akciecz.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/


". CZOOOBAJ4673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISTN Emise Page 1 af2

ro KEZYBZ

Kuny.ez> laveslka > Ako onlna > Euitani a emisa > REDGIDE hrvestčnl spoločnost, > NOVA BRESN ENERGY OPF REDŠIDE
18,48.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Dstail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť
Diskuze " TiskZákladní Informace o NOVA GE OPE2 REDS.

OP - Burza cenných papírú Praha,

Poslední kolace 25082017 114
Prank I A
Ninienál er
UZIT


[ Emise] Událost (1) Einitent - Obchodní rejstžík | Další korunové diuhopisy —
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.,ISIN CZ0008474673 - Informace z C0CP

Úplný název. NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE |8, A.B.
Zkácený názáv NOVÁ 9€ OPFZREDS
Žiojová mise .
SÍ OZODOBATASTA, —
[H BLAREDIS
Název emitenta REDSIDE investlční společnost, s.5.
Emitent: klenilikeční číslo 1Č 4244601 (Obchodní rejsší)
flčne nomlnélu CZK
Nominální hodnota 1
Eiitované nvožeí as 549037
Počeť CP na účtoch 195 549038
Objem einise 105 849 033
„Objern omise na účlech 195540 033,
Typ nomlnáiu konsleniní
Registrace na tech, Je reglslrována na regu
Druh conného papínu podilový lt olevčonkho PF
Pevodielnost emise, valné pľevoditetná erise
Forma eenného paplru na jméno
Podoba cenného papíru zaknihovaný OP
Místo reglstráce Der
Dad egiskace 45.2015
Datum zmány — 12.8.2017
Datum výplaty výnosu A
Dalura zrušení - m
túčna obchodováni [73
Otchodovateľná Jednotka v jednotkách môny
Rád skuplný x
Stav Platnálý:2
Správce - idenilikačni číslo Č -
Správce, -
dimlntstrálor ideniiikača! čislo Č
Pdrninistrátor, i

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.Celý název emitenta REDSÍBE Invest spelečnost.s,
Doručovací adresa - Názov "REDSIDE Ineslični společnost. ,
Idenlifikační čisle IČ 24244801 (Obchodní relsiťik)
Sid - Vice Včelia 10514
Mtésto Preha 1
i PSČ 1006
Ka státu OZE
Doričovaní adresa - Ulice V celne 103174
Mišsto Praha!
[5 11000
iád slátu ZE
Týp sublsktu smere —
Kalegori subjektu právnická osoba
i Kategorie subjektu právnické osoba
| Dalum zmôny 241112014
1

htip://akcie-cz.kurzy .oz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGALOkresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPE, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 -Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/es/statistika/ menova bankovni. stat/ seznamy mbs/seznam fki/),
- > úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov TSIN. CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: hitp:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSÍDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673") (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy,cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t. i) Rudolfa Vrešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing, Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS


+ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OP REDSIDE [8, A.S., [SIN Emise Page 2 of 2

Typ zmčny plalnálý

Další emitovarié cenné papíry, REDSIDE Investiční společnosta.s,Š m» á k ai tá ao úšné“
CZo0O8474622" NOVAHOTELS Obf REDŠIDE (S, A.S. " 17.12.2016 1.
OZOOOBSŤASIY NOVA GREEN ENERGÝ OPF REDSIDE 18, A.S. 04:06.2015
CZO0OBITADBÍ „NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A.S. 0111201317Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s .o., ISSN 1801-86880chrana údajú

http://akcie-cz.kurzy ez/emise/C70008474673/ 1.


NVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Refevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 5,000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondtej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera V5 samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM príjaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Viešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoťák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- > základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov Tistinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o, vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (3) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vfešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,
RVVIDLEGAL,- spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) mg. Rastislava Velíča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

©) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní í hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- —včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

ď) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


RVIVIDLEGAL.verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania.
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS výplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera V5),

v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Viešťála, Tng. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

9) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5,000,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(i) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podietu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


AVIDLEGAL.h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

i) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investíčnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločností nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474678, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (i) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


RVIVIDLEGAL.3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS? do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust, 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcia v Slovenskej republike a

Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkäúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom. Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
aktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012,/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje slanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. $4
ods. 4 prvá veľa Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa,
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.,
aspx).


RVIVIDLEGAL.4.2.

A.

a

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

. Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papietov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto veriťikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielníkov nie je uzavretý a podlieha
zmenám, Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, prí
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 98 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


SVMIDLEGAL.4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý získ vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, príčom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielníka Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

ľný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzíckej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa poďbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


D LEGAL VIVIO LEGAL, s..o. — 82109Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 a officeBvividlegal.sk
Plynárenská ?/A — Slavenská republika — IČOPH 5K2022415857 m +421258253511 C wwwuulvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EPSOLAR s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44. 933 428

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38193/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sidlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorízmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 11.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
WVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 21.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing, Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondrej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondrej Židek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s tst. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02,08.2018,
- > úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031 14, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel. B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


SVIVIDLEGAL.iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.11 ods. 1 pístm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech ntusí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 píst, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo ná hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozusmie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej čínností) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
exnlicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu, ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, £. j. nezískala ho resp. by ho nemohla záskať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysoetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
fen „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 1L ods, 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 píst. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčaste však musí byť splnená aj drultá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemolila získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. © primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fizickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinností, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlustníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopísu alebo opčnej zmluvy). Neprihliadn sa na osobu, ktorá je ba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo íba medzičlánkom prí neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-11 -
VIVIDLEGAL,5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5,2,

Vlastnícka širuktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový foná REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o, (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
11) Ing, Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) atv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktáry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe

obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673-12-
VIVIDLEGAL,V Bratislave, dňa [2.04.2018

NVIVID LEGAL.

Plynárenská ?/A | 821 09 Bratislava | SR

VD VIŤ 915 IČ DPH: 5K2022415857

VIVID LEGAL, s.t.
Mgy. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát., menom ktorej koná-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Spis, zn. B/D34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální čeditel Burzy cenných papírú. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodí, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičniho nástroje: zakaihovaný cenný papír: podítový list - výnosový
Jmenavitá hodnota: 0,1,- EUR

TSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydáni rozhodnutí: 213 599 546 podilových lisi
Maximální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových listú

Od

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzý s účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splašním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o ptijeti podilových list otevteného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podilový fond REDSIDE investiční společnosť. a.s., ISIN
C20008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční spoločnost, a.s. (dále jen
„Bnitenť“). K žádosti byly rovnéž piiloženy všechny prílohy požadované Čiánkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľíjetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľžjetí až 5 000 000
000 podilových listň. Na dané emisi nebude ke dni príjetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových listú 1SIN CZ0008474663.

Generální feditel zkonstataval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchadování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pžijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální čeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha | Č
Tel, +420 221 831 TU, Fax +420 224 838 040, infof)nse.cz, VAA.DSB.OZ

IČL4TU5829, Obchodní rejstťik Mšstskáho soudu v Praze, oddll B, vložka 1773 osa stock exchange group.
PRAGUE STOCK. EXCHANGE
uamť?“... S. B0IZA CENNÝCH PAPIRO PRAHA,

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generálni čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnaté aktiv, které bude
problhat v souladu s právními pfedpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč ménit strukturu vlastníkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pňijetí emise na Regulovaný trh,
Generální feditel dále shledal, že die informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odiivodňujicí prijetí emise na Regulovaný trh. Rovačž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ťádné a včas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolností, které by pľi dodržení
všech pfíslušných právních predpisú v píípadé pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
večejných zájmä, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuta rozhodnutí není pľípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23, 2. 2016

Ú

líg, Petr Koblic
generálni fedltel

C

06 stock exchange groun
Spis. zn. B/1S4/2015/LME

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části X1. Burzovních
pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.3.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový tist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZ0003474673

Počet vemísi ke ďni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listň
Maximálať prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listú

9 980 Bo BE

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčinnosti od 19. 19, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadate“) jakožto člen burzy
pľedložita dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investlční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Fimitent“). K žádosti byly rovnčž priloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podminky pžijetí cenných papíra kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. ža datel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvärce trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroja Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a byrzovními pravidly pro príjet!
cenných papírú kolekttvního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací 9 hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných paplrú Pretia, a. s., Rybná 14, 110 05 Prahia 1 as
Tel. +420 221 B31 111, Fax +420 221 633 040, Infofdpse.cz, ws. pae.cz

IČ: 47415629, Obchodní rejstiík Mástského soudu v Praze, oddll B. vložka 1773 ea stock exchange group
PRAGUE STOCK EXCHANGE.
BURZA ČENNTC PAPÍKU PRAHA"

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťedítel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak. považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujieími fungování transparence kapitálových
trhkú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Enitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš ménit strukturu vlastatkú dané emise na
základč mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shtedal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačující pro pľietí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odivodňujíci pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou ďádnč a vče informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu teditelí nejsou známy okolnosti, které by pí dodržení
všech príslušných právních pťedpisú v pžípadš pžijetí k obehodování na Regulovaném trbu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú neba k ohrožení dňležitých
veťejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek,

V Praze dne 12, 10, 2015

ing Petr Koblic
generální čeditel

O

pe stúčk 6xohango group


UZUVUA /4U33, NOVA UREBN ENERGY UPE, REDNIDE 13, A.S. ENIN Bmise Fage 1 0£ Z

EIA]
AKU ZNOZ

Kurzy.cz» Inveslico > Akelo oniIné > Ermiteni nemise > REDSIDE Invesiiní spoločnos a.s, > NOVÁ GREEN ENERGY DPF, REDSIDE.
8,48,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15,
A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodú Historie, graf a kurzy - Ermlge - Sledovanost - Tisk
Základní Informace o NOVA GEF OPF AVANT

OP . Burza cenných papírá Praha,Poslední kolace 2006.2017
PrYn kolace zaozatiť
Nárimdc cena... 29.02.2016
Nan Gore. 2a00.2017
Celkový obiemEimise | Událostí (28) | Emilent - Obchodní rejsttík

( JE m |

NOVA GREEN ENERGY OPP, REDBIDEIS, A.S. ISIN OZOO0B4TADG9 - Informace z ODOP

Úplný názov, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S.

Zkrácený název NOVA GE OPP REDSÍD

Zdrojová amise - T
II OZ0ODB474053,

[1 BLAAVANŤ,

Názov emilenia REDSIDE Invesúční společnost, A.

Emitent Idenirikačal čtto Č. 24244601 (Obchod rejetik)

na nominálu EUR

Nominální hodnota 0.1000

Erlované množslý 281285676

Počet CP na účtoch 201 200 618,

Objem emise 26 128 567.5060, T
Objem srrisa na Účiech 28 128 597.600 m
Typ nanľnálu konstentní

Registrace na trzích Je registrována na reg.trhu

Druh cenného papínu podlový let otevleného PF

Fisvocilalnost emmike volnš pavodielná mise,

Fomma cenného papicu na jméno

Podoba cenného papíru, zaknihovaný CP

Hiato reglsirace DE

Datum registrace 1.11.2013

Daľum zmôny 26.5.2017

Dal výplaty výnosu 7

Dafum zrušení - —

Mšna obchodováni 0žK m
Obchodovaťeľná jednotka vlednotkôch rušný

Kôd skueloy X T

Sľav platná 2

Správce - Ideniikační číslo 1Č - Ň

Správce -

Aaministrétor- kdenitkační čislo Č. -

Prinistoátor zEmiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A,£.Galý název emitenia, REDSIDE Invostlční spolačnosl a5
Doručovací adresa - Názov REDSIDE invesťónl společnost... TT
Mdenfifikačnť čielo IČ. 24244801 (Obchodní rejstčík)
Sidlo Vice, V Gatricl 103114
i šičsto Praha 1
[4 11000
(Kč státu Oz
Doručovaci adrosá - Ulica, V Gelnici 10314
Mást Praha 1 —
PSČ 000
Kód státu OZE TT
Typ subjektu emitení
Katagori subjektu právajeké osoba
! Kategorie subjektu právnlcká osobe
Gatutn zn, 244112014
Typ zmšny, platnátý TT

i httn//akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474033/ . SN


UZUVU%4 74135, NUVA OKEBLN ENEKUY UPĽ, KEUSLJE 13, A.B. LBLIN EMISO fage £ OI Z

Další emltované cenné papíry, REDSIDE Investíční společnost.a.s.
1SIN,

Název, Vydánojžnušeno
20008474622 — NOVÄHOTEĽS OPF REDSIDE 15. A.S. 171220157.
GZOODBETASA | NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDŠIDEIA, A.S. 04.06.2015 7-

RAO ENENERGTOPF REDSIBRTSAS

Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT tulltextem | Moalloring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.oz, spol. s ro. AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrana údajúhitp://akcie-ez.kurzy.oz/emise/ CZ0008474053/
+ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., 1SIN Emise Page lof2

ULACINÍCNI. i
PNUZLYVÉKuny.oz> invasloa > Akcl onlne> Exátni a emlaa > REDSIDE invosttní spoločnos a.s. > NOVÁ GREEN ENERDY OPF REDSIDE
18,8.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detaií - Vývoj cen a obohodý > Fistorie, graf a kurzy - Ernise + Sledovanosť.
Diskuze + Tisk

Základní Informace o NOVÁ GE OPF2 REDS

80P » Burza oonných papirú Praha,

Poslední kolacé, 28.08.2017 113
Pruni kolace 19102015 105
inienálnť cena 19402015 108
Tiesdnmálnť csň, 08.08.2017. KEK]

Belkový objem7

[Enisef Uaálosi (1)T Ermiont - Obchodní rejstrík [ Další korunové oluhopisy —]
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8, A.S., 1SIN CZ0008474673 - Informate z C0CP

Úplný název. NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE (S, A.B.
Zkrácený názšy NOVAGE OPF2 REDS
Ždrolová errise -

IS OZODOBATASTA,

[9 BLAREDIS

Název emitenta, REDSIDE lnvesični společnost, a.s.
Emitent -(deniifikační číslo IČ, 24244601 (Obchodní rejsťík)
bra nominálu 07x

Novrináhiť hodnota 1

Enitovéné množstý 185 549033

Počsť OP na účlech, 195 648033

Objem ermise 105 549 033

Objem emlso na údech 185 548 083 “
Typ nom konstantnl

Rogislrace na tezlch Je registrována na regu
Druh carného papír podlový Ist otevšeného PF
Pravodlenost mis voľuš prevoditeľné errise
Forma oného PA na jmóno,

Podoba cennšho papíru zaknihovaný CP

isto registeáce bo

Datum rogistraco 4.6.2015

Datum zrižny 1282017

Dilucm výplaty výnosú

Dalumm zeušení -

Mna otchodováni 62x

Obchodovatelná Jednotka, v jednotkách môny

Kôď skuplný x

Šlev platná:

Správce - IGnitfikační čisto 1Č

Správce H

Admintstrétov - kaeniikačrí čislo [Č -

Administrátor -

Emitent cenného papítu NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.

Galý název emkonta REDSÍDE Investčií společnosta.s.
Donučovací adresa - Název REDSIDE Inveslčni společnost a. 5. ,
i Idextifikační čísio IČ 24244801 (Obchodní rejetňík)
Sido — Ujce v Gslnil 105114
Súčsto Preha 1
[u 11000
KGJ státu OZE
i DoruČovací adresa - Ulice, V Golniel (03174
Mrásto Praha 1
: PSČ 11000
Kat státu ZE
Tvo subjektu ermlti. TT
Kategorie subjektu právnická osoba,
] Kalegorie sublektu právaleká osoba:
| Ďalum zmôny 28112014i http//akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL,- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevžený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova, bankovni stat/ seznamy mbs/seznam, fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. za.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci príjatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. za dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti ftj. i) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vešťáľ“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátam narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).


" +. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., [SIN Emise Page 2 0f2

Typ zmôny platná/

Daiší ernitované cenné papíry, REDŠIDE Investiční společnosta.s.

vul Ť ž NAILS 1 yabňdi zrúšeto
CZOODBATA62Ž — NOVA HOTELS OPr REDSIDE 15, A.B. " 17.12.2015 1
02008474673 NOVÁ GREEN ENERGY DPF REDSIDEIS, A.S. 04,06:2015 7
OZOD0B474053. — NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8, A.S. 0111.2013/-Zprávy k tématu NOVA GE OPFZ REDS!

Další zprávy | Vyhľadat NOVA GE: OPF2 REDS fultextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. S r.o., [SSN 1801-88880chrana údaj“,

http:/akcie-ez.kurzy.ez/emise/CZ0003474673/ >


WVIVIDLEGAL2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočností:
- > Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emútentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom.
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vňešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoták, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- “ základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100,000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločností s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Viešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
RVIVIDLEGAL.(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (86) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

<) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) mg. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing, Ondfej Židek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1] ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

fJ neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
AVIVIDLEGAL.8)

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Všešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

©

d)

e)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločností, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícií zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(di) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by


RVIVIDLEGAL.bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

i) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 ai) Podielových listov TSIN:
CZ0DOBA74673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1 Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločností s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investíčnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3.2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods, 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo


AVIVIDLEGAL.registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29,06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým narovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s parfnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http:/ /www.justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


AVIVIDLEGAL,4,

a

AA,

základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

, Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ji. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Paytnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom. tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za uučité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdieľ
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí získom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich tokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za


RVIVIDLEGAL,4.5.

4.6.

účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje © vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom. o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spofočník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods, 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust, $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a drtihá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ži. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016"),2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
1 4
ZREREE LU OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVOVOVODOE OE OVS,

Y VIVID LEGAL, s.ro. — 82108 Bratislava. IČO 36 BD7 915 ©) + 42122065 4459 — sa officefvividlegal.sk.
Pivnárenská 77A. Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — c +421258253511 11 Wwutvividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri parlnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EPSOLAR s. r. o.

Sídla: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice — meslská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44 933 428

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka čísla: 38193/V

Štatutárny orgán: lng, Henrích Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: TUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetam tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. © ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení nicktorých
zákonov v znení neskorších. predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou asobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGALúplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 11.03.2015,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 242 44 601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Gelnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 134, Tegistrovanej v Obchodnom registri
Meslského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bralislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975041, registrovanej v Obchodnom regislri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného regislra zo dňa 30.06.2017,

zoznam akcionárov spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy ODT, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: hlips:/ /WWw.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova bankovni staí/ seznamy. mbs/ seznam fki/),

úplné znenie štatútu Tondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) © prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevňený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISTN:
CZDDOBA7AU53 (ďalej len „Padielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISTN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy TSIN: CZD008474053“) (zdroj: http:/ / akcie-
cz.kurzy cz /emisc/ CZ0008474053/),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0D008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673"), kabchodovaníu na
regulovanom lrhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGAL

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Tnvestičná spoločnosť konajúca na účet Tondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zaznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým [ondom, zoznam podielníkov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Tondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevfený

podflový fond REDSIDĽ investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Invesličná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vžešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu (40 %), i) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou

vlastníckej štruktáry alebo riadiacej štrulctúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. lohlo verifikačného dokumentu. dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods.5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:- 11 -


SVMDLEGAL- Rozhodnutie sp. zn. P/OBL2016/LMI
- Rozhodnutie sp. zr. B/TBA/2015/ M,
- Potvrdenie — Podielové listy ISTN: CZO008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

EW NIDLEGAL

Plynárenská 7IA 1821 09 Bratislava 158

VIVID LEGAL, s.r.o. menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRAGUF STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis. zn. BRO34/2016/LM

Rozhodnutí generálního feditele

Generální čediteľ Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhadl, že investiční nástroje cmitenia (podílové listy):e REDSIDE investiční společnost, a.s.

s Sesidlem: V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
s IČ: 24244 601

a Druli investičního nástroje: zaknikovaný cenný papír: podilový list » výnasavý
+ Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

s [SIN: CZ0008474053

« Počet vemisi ke dni vydání rozhodnutí: 213 599 546 padilových listú

s Adaximální prijatý počet CP v emisií: 5 (0M) 010 000 podilových listý

se pčijímá k ohchadováni na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2, 2016.

Jednorázový poplatek za. prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podminkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijeti nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénií

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pedložila dne 19.2. 2016 žádost o píjetí podílových listú otevčeného podilového fondu
NOVÁ Green Energy olevšený podílový fond REDSIDE tnvestiční společnost. a.s., 1SIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIJE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny pšílahy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovnich pravidel - Podmínky prijetí cenných papirú kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel toulo žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových Tistú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových listú TSIN CZ0008474663.Generální feditel zkonstatoval, že s výjjmkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnosť, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosí, mechanismy zpétného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.Burza cenných papírú Przha, z. s.. Rybná 12, 110 05 Praha 1 ÚĎ
Tel, +420 221 631 111, Fax +420 221 833 040, info(Epse.cz, wxwi.95e.cz
IČ: 47115629, Obchodni rejstčik Môstsléého soudu v Praze, oddil B, vložka 1773 cee stack axchange group.


PRAGJE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodohá aktíva, a dále i
s ohledom na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihôty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací © hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pťedpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skulečnost, že Emitent je investičním fondem
otevicného typu a tento tedy mže veľmi flexibilnč mčnit strukturu vlastnikú dané emíse na
základč mechanismú vydáváni a zpétného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pťijetí cmise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitaliznce
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnast, že všichni účastníci trhu budou fádnš a včas informování a charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech pťíslušných právních pšedpisú v prípadé pijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú neho k ohrožení dňležitých
vetejných zájmä. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti lomuto rozhodnutí není pľípusiný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2, 2016Iňg. Petr Koblie
generální čeditel

Č

cee stock exchange group


PRAGIJE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního žeditele

Gengrální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pňijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mšsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podílový tist
dJmenovitá hodnota: 1,- Kč

81N: CLD008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 padilových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových listú

9 8 8 9 80 9 4

se pňijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19, 160, 2015.

Jednorázový poplatek za pšijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podrmínkou účinnosti tohoto rozhodnuti je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénmi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne £. 10. 2015 žádost o pfijetí podílových listň otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE. investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0005474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pfiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 0008
000 podílových listú, Na dané emisi nebude ke dni pťijetí púsobit tvärce trhu.

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investováni k obchodovánií na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investíčním fondem otevčeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvefejňováni informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných papícč Prahe, a. s., Rybná 14, 10 05 Praha 1 71
Tel. +420 221 431 11, Fax +420 221 633 040, Inoeopse.cz, Wwm pao.cz
IČ: 47118629, Obchodni rajstrík Môsrského sud. v Praze, cddil 8, vložka 1773 oc stock cxchange groupBJRZA CEMNÝCH PAPÍRÚ PRAHA
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRČ PRAHA,Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným piíslušnými právnimi pľedpisy. Stejnš tak považuje za doslačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvežejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpisy upravujícimi fungování transparence kapitálových
trhú a burzovnimi pravidly. 5 ohledem na skutečnosi, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže veľmi flexibilné mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základú mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových istú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijelí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odivodňujicí prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s chledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, gencrálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech príslušných právnich pčedpisú v pčípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
veňejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostiedek.

V Praze dne 12. 10. 2015Ing. Petr Koblie
generální ťeditel

©

22e stock exchange group


CLOLUBA 74053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A.s. [SIN Emise

KUZVOZ
] m

Page lot 2

Kurzy.6z Investze > Akcig 3-ine > Ernienti a xnise > SEDSIDE inveshční spoječrosta.s, > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDS UE

[7

CZ0008474053, NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,

A.s.

Detail - Vývoj cer: a obchodú - Historie, graf a kurzy > Emise - Sledovanosť - Tisk.

Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

m... AR - Burza cenných papirú Praha
Soslecri
vn kora
vinimální ceng
Vadmálni cena.

1 emise | Události (28) | Emitent - Obchodrí rejstík

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE|S, A.S., ISIN ©Z0008474083 - Informacg z CDCP

Úplný název
Zhožaený názevNOVA GREEN ENEAGY OPF, REDSIDE 5, A.S.
NOVA GF OPFREDSIN

Zilrojová enise:ZODORÁTAOBAII
AIG BI AAVANŤ

Název inálenia

„Enileni - Idanitkačni čislo IČ 24244801 (Obchod rejslrik)

Ména nomináluNaminálni hodnotavané irnožetví

281 286 5:
281 285CH na účiech
Jejem mise „25128867.600 0.
Objem ermise na účlech 26 126 67.6000lyp nominálu
Registrace na trzích

konstantní
je registrována na reg.rhuDruh cenného pažu
Fľovocdielnost emieo.
Forma cenného papíru

Podoba cenného pajodilový ist otevaného PF
volné prevodiielná emise
ne jméno,
zaknihovaný C>
CDCP26.52017Hižna oochodováni zk
Obchodovateľná jednotka viednotkách mény
Kéd skupiny, x

Stav latnávý-2

Správce - identifikečni čislo [Č -

Správos 7

Administrátor Identfikační číslo IČ -

Admiristrátor -Ermiterít cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE 1$, A.S.

Celý název emitentaREDSIDE iavesččni společnost,a.s.

Doručovací adresa - Název,
dentifikační číslo IČREDSIDE invesúčni společnost. a.s.
24244601 (Obchední rejstňík:lo - Ulice,
Mesto Praha 1

PSČ 11000
Kod stu CE

Deručovací adresa - Ulice V celnici 10314

Mesto Praha 1

PSČ 11000

Kód státu CZE

Typ subjektu emitenť

Kategorie subjektu právnická oscba,
Kategorie subjektu právnické oscba

Datum zmény 24.11.2014 .

Týo zmôny platnáhttp.//akcie-cz. kurzy cz/emise/CZ0008474053/

30. 6. 2017


UŽÍVOBA TAJÍ 3, NOVA GORE

MNERUGY OPE, REDŠIE 15, A.B. ISIN Emise Page 20l £
Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnosta.s.
11N Názov VydänotZrušeno
CLOVUBATABIZ NOVAHOJELS OPF REDSÍDE 18. A.S. 1TA220157-
CZUDOBATASIY — NOVA GREEN ENERGY OPF REOSICE S. A.S. 04.08.2015
CZODOBATAISY — NOVAGREEN ENERGY OPF, REDSIDE |S, AS. 01.11.20131-

Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT

Další zorávy Vytredat NOVA GEF OPF AVANT fulllextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol, s .c., ISSN 1691-86680carana údalú

http://akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474053/

30, 6. 2017
CZ0008474673, NOVA GREENKUMZVCZ

Kusguce > inýgzlice > Akcle online > Emitertl a mise > RECSIDE investiční #polečnosťa.s. > NOVÁ GRE:

15, A

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [S,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú + Historie, graf a kurzy - rise - Siadovarast
Diskuza - TiskZákladní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BOP - Burza cenných papírú Praha,

ERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN EmiseSee koteos 113
mmniee 10
11310.2015 1.03

mi mátaľ cene 03.06.2017 113
Ľgtkavý obiom 7 ULEmise i Události (11) EmiNOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 18, A.S., ISIN CZ0008474873 - Informace z CDCP

nt - Obchodní rejstrik | Další korunové dluhopí:

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S.

Zdácený název NOVA GF OPFZ REDS

Zirojová emise Ň

18N OZDIOBATABTI

[1 LAREDIS

Název emltoria, „ REDSÍDE hwesliční společnost, A.

Emient: identfikačnť čisto [Č 24244501 (Obchodr“ rejsiíky

Pani nom nálu zk

Nomináln hodnota 1

Ermitované množstú 195549 033

Počet CP na účlodr 195 549 039 . TT
Objean en 195 549 032

Objem en 105 549 033 7

Typ naminálu konstantni oRegistraco na lžich
Ľruhi csnnáho paplru
Pievodialnost emiseForma cenného papíru
Podoba cenného papíru

Je reglstrována na reg.rhu
podílový Ist otevľeného PT
volné pľevedltelná erlse,
na jméno

zakrihovaný CPMísto registrace OF

Datum regisirace 82015

Datum zmérny u 1242017

Datum výolaty výnosu PO

Datum zrušen: -

Môna obchadováni 2 M

Obchodovatelná Jednotka v jedr.pikách mšny jú
Ka skuplný x o M

Stav Flade Ň

Šprávov - Idortifikaéní číslo IČEmitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.8.

Celý
Doručov

rev emitenta

eentifikačREDSIDE investiční společnosta.s.
REDSIDE investiční společnosta.s.
24244501 (Obzhodní rejstrík]

V Gelnici 103114

Praha 1
PSČ 1000 c

Kád stálu CZE

Doručevací adresa - Ulice V Celniel 10314

Málo Praha | T
PSČ m 11000

kod státu OZE .
Tyg subjektu TT errileni

Kategórie subjektu právnická osoba

Kategorie subjektu T právnická osoba

Datum zméni 24112014http://akcie-cz.kurzy cz/emise/C Z000847467/

Page l of2

30. 6. 2017


s. 20008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [5, A.S., ISIN Emise

Typ zučty platnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost.a.s.

18IN Název, VydánaťZrušeno
OZOODBSTARIE —— NOVÁ HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12.2018. Na
TZODOBITARIA NOVA GREEN ENERGY ÓPF REDSIDE S, AB, 010820187
(0Z0008474053 —.NOVA GREEN ENEROY OPF, REDŠÍDCIS, A.S. 011120137Zprávy k ténatu NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulitextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaVeb, spol. s .o., ISSN 1801-86880chra—a údajú

http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/

Page 2 af2

30. 6. 2017
AVTVIDLEGAL,- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijalie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové lHsty ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ C Z0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1973, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. |) Rudolfa Vrešťála, s lrvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátam narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), ii) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pred oborou 100, 104 00 Praha 10 - Iľájek u Uhžínšvsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Širaký“) a ii) Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
Jen „Ing. Juraj Dvoťák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- > Partner VŠ má základné imanie 5.000,- HUR,
- > konaleľom Partnera VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Tondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník artnera V$) sa na základnom imaní ľartnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, ĽUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- lmvestičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu) ako jediný spoločník
Tartnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku ľartnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/TM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Todielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/1M prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Invesličnej spoločnosli sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov Tistinných
akcií na meno s menovilou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
lnvestičnej spoločnosti“),
SVIVIDLEGAL.- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Invesličnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predslavujúcou 90,48 % ku menovilej hodnote všetkých
Akcií investičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti.
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a lo Rudolfa Vrešťála vlaslniaceho 100 %-ný
obchadný podiel v spoločnosti RYR Czech, s.r.o.

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

A)

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej [en „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Feter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosli Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,Mg. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Ilorné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Tnvestments, a.s,
v dôsledku čoho má podici na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcii Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 10 %,

- vô čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom — regislri, Lj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš,
RVIVIDLEGAL

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (i)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

ď) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny Utul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka ľartnora VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi ľartnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včeslnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa Vrešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvofáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom ľondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

©) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi ľartnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Parlnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,. FÚR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% wParlnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

€) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel

vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGAL.9

h)

Ď

+)

Ď

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet ľondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,

žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
vmene Invostičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene lnvestičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Parinera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Parlnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona a ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných renných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom luhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZO008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2013,

nvestičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlaslnjacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
5 menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerav verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Tondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
AVIVIDLEGALlistov ISIN: CZNO0BA74053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon a cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“ )].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona a RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! da
registra parlnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle usl. 8 4 ods. 4 Zákona a RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárncho orgánu.3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (£.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vicholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 (1 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Parlnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. ľond je

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď |) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na rogulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný cmitenť") a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný cmilent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanoviska podľa predchádzajúcej vety jednak © gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veľa Zákona a RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislostí s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažmen samolného partnem verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: hlip:/ / www justice.gov.sk/Stranky/Registre/ Dalsie-u zitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).
RVVIDLEGAL.4.2.

4.3.

fondom kvalifikovaných investorov va forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, kloré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom. Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
lislov (kvalifikovaných investorov). 7 článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených padielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základo priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvotvia energeliky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej cnergie najmä z obnoviteľných zdrojov, a lo s tým, že výnosy
Z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnulých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným

cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2014/1LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.5.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISTN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

li. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Ľraha, a.s.

4.4. Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Inyesličná spoločnosť konajúca na účel

Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spotačnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam. podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nic je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám, Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi ľondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
Majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov, Ak hospodárenie Tondu za.
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu.
RVTVIDLEGAL.staty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje © vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Inveatičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majelku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

4.

-

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny litul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi ľartnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

4,6. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákuna u RPVS: Z ust. 84 ads. 4 druhá veta
Zákona o RĽVS vyplýva, že pravidlo, že pri parlnerovi verejného seklora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, klorý je Regulovaný m emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na

hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VE, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ads. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu parlnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera V5, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba aka právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majelkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGAL.i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny? ako aj s Výkladovým slanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)34,z čestného vyhlásenia kanateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomickéha protiplnenia

právo na iný hospodársí ospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,2 Leontiev, Á a Anderie M.: Register konečných užívaleľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KLIV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 písni. a) bodu £ je loložný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods, 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy mú fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania slebo tnej činností zapísoovného subjektu vo výške
najmenej 25 %, Ak je zapísuvuným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odličných od skutočností uvedených v predchádzajúcich burloch £ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právu nu hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činosti su podľa ÚVO rozumie „práva na plnenie mo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alébo fyzickej osoby (podnikateľa), u to nujmenej vo výške 25 %." Napriek úbsencii jej
explicitného vyjadreníu v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa ichto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osaba získala bez primeraného protiplneniu, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhonných podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejd: najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“% Závery uvedené v Slanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obslarávanie bližšie interpretovul, okrem iného, ust. $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 43/2015 7.7. 0 verejnom obstarávaní a o zmenc a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako uj ust. S 4 ods. 4 Zákona
9 RPVS) používa pojem „hospodársky prospech 7 podnikania alebo inej činnosti" právnickej osoby.

% Bod VI. Slanoviska č. 1/2016: „Pol právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 5 11 ods. 1 písm. a) bod 4 u S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obsiarúvení je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skuločnosti
(napr. dkejkoľoek dohody alebo zmluvy), prianto ulebo nepriumu (nupr. sez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo ma plnenie vo forme časti z obratu. (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vu výške 25 %. Súčasne všsk musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získal) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamu) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez icho, aby sa ta poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osobu povužovuť zu konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznákol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou proliplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa povužujú nujmi prípudy, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia, Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tvoury, služby ulebo
slavebné práce za trhových podmienok, su za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňoné a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom munželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktará má nadobudnúť
uvedené pluenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo vpčnej zmluvy), Neprihliudu sa na osobu, ktorá je ba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri necpodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obralu fizickej osoby (podnikateľa).-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×