Nezaradený subjekt

HK-Promotion, s. r. o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 6. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 6. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2018 do: 22.01.2019

StiahniZáznam platný od: 6.08.2018 do: 16.08.2018

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 6.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


WVVI D LEGAL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — IČO 36 807 915 © +421220664459 — m officeGdvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 m +421258253511 m Wwwuividtegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HK-Promotion, s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44707 541

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 26477/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
SVIVIDLEGAL2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci

verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

2.3.

2.4.

a)

b)

lng. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

Ing, Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondrej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. $ 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVÁ Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1- Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj:https:/ /apl.cnb.cz/apljerrsdad/ JERRS.WEB10.VIZITKA?p lang->ezésp SEO ID-27714268:
p.VER ID-10016:p DATUM-09.01.20196:p ROL KOD-11),


RVVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“),

ii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, príčom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa S 11 ods, 1 písm. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %, Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodátsky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech va výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podnijenok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“,“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 348/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 6 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanovíska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najni situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podníkania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osobn nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzícká osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota. sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na. trhu v čase, keď uvedený
nárok vzníkol. O prímernné protiplnenie nejde najmä v prípade, dk je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjnoný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota príjatého plnenia. Subdodúvateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povínnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktový vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopísu alebo opčnej zmluty), Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11-
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktáry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVÁ Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

X5 vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: í) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondžej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.„12 -
AVMIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZO0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

D.A Bara

V Bratislave, dňa

NVIVIDLEGAL.

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR

Ro 120. 26,807-915 | IČ DPH: SK2022415857
o

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
a PAPÍRUSpis. zn. B/034/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťedliele

Generální ťeditel Burzy cenných paplrú Praha, a.s. v souladu s či, 3 části X1, Butzovaích

pravidel - Podmínky pije cenných paptrú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE Investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
JÚ: 242 44 601

Druh tnvestičníko nástraje: zakalkovaný cenný papír: podilový lisi - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR.

ISIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydánl rozhodnuti: 213 599 546 podilových listň
Maxtmální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových istú

se prijímá k obchodováni na Regulovaném trhu burzy s účiaností od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za piijetí k obchodování na Regulovaném trhu činť 50 000,- Kč.
Podminkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveleného poplatku.
Rozhodnutí o pňijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.,

Odňvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pedložila dne 19.2.2016 žádost o plijetí podílových listl. otevteného podítového fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, „a.s. (dále jen
„famitent“), K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pťflohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podraínky piijetí cenných papírú. kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o piijetl až 5 000 000
000 podilových fistii. Na dané emisi nebude ke dni prijetí pisobit tvárce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových fistá ISIN CZO0008474663,

Generálni feditel zkonstatoval, že s výjiimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem 1 burzovními pravidly pro pčíjetí
cenných papírú kolektivního investování % obchodování na Regulovaném trhu, S ohladem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální teditel predevším zvážil rôzpíyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpôtného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirá Praha, a. a., Rybná 14, $1005 Praha 1 O
Tel. +420221691111, Fax +420 221 633 040, infoťhpse.oz, WáN2p6e.oz.

1Č: 47115829, Obchodní rejstfik MôBtekáho soudu v Praza, oddíl B, vložke 1773 988 stock axchaňge group.
PRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zptného odkupu popsené Žadatelem v rámej žádosti považuje penerální Teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spruvuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, %» Emitent Ihôty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejuč tek považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujfetmi fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je Investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč méniť srukturu vlastaíkú dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listň mimo regulovaný trh,
slledal generální čeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Genexální ťeditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
gmise dosahuje výše odúvodňující pžijeti emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou ľádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech piislušných právních pledpisú v píípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
rnohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dáležitých
veľejných zájmä, Rozhodí proto zpísobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23, 2. 2016Tíg. Petr Koblie
generálni čeditel

Č

86 stock axckange group

BURZA CENNÝCH BABÍRÚ PRAHA una zPRAGUESTOCK EXCHANGE

Spls, zn. B/134/2015/LME

Rozhodnutí generálního keditele

Generální šeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podminky pľijetí cenných papírú kolekttvního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové Histy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlom: V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1 Nové Mžsio, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh Investičníko nástroje: zaknthovaný cenný papír - podllový list
menovitá hodnota: 1,- Ké

JSIN: CZO008474673

Počej v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podítových listň
Maxtmálni prtjatý počet CP v emisi: 3 000 000 000 podilových listá

a a BB BE BB

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčliností od 19. 18. 2015,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu čin 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splašním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pledložila dne $8. 10. 2015 žádost o pľijetí podílových listú otevčeného podilového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSÍDE investiční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE invostiční společnost, a.s. (dále jen
„Eitenť“). X žádosti byly rovnéž priložený všechny príloby požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných paplrá kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadetol touto žádostí požádal © príjet! až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni piijetí púsobit tvčiroe trhu,

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podrínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákonem a birzovními pravidly pro prijet!
cenných paplrú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičatm fondem otevľeného typu,
generální feditel pedevším zvážil rozpty! dané emise mezi veľejnast, mechanisty zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnot aktiv spravovaných
Britentem,

Burza oenných päplrú Praha, a. 6, Rybná i4, 11008 Praha 1 [7
Tel, +420 221 851 411, Fax +420 221 883 040, Infoč)pse.oz, wynu.p5es

IČ: 4711862, Obchodní res Mástského soudu Píozo, odd Š, vložia +778 ogbstock d+chengo groupIRZATENANÝCHY PAHRÚ PRAHA“ “7PRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ľeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále +
sohledem na skutečné vydáný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúta stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujicí
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoiš aktiv, které bude
probihať v souladu s právními pľedpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trh a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Hnitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibiloč mušnit strukturu vlastatkú dané emise na
základš mechaniemú vydávání a zpôtného odkupu podžlových listú mimo regulovaný trh,
shleda! generální feditel sozpty! emiso jako dostačujíci pro päijetí emmise na Regulovaný tr.
Gemerální ťeditel dále shledal, že dle informací pťedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující pťijetí omise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pii dodržení
všech príslušných právních pedpisú v pžípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení ddležitých
vežejných zájmä. Rozhodí proto zpňsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nent prípustný opravný prostšedek,

V Praze dne 12, 10. 2015

Ing. Pety Koblie
gentrální #edltel

[u

0b soch exchange groupPRZIČ CENNÝCH PRVKU PRAHA“
KUMZVOZoso mit o] sem]

Kurzy.ez > Investíce > Akcie onlina > Emitent a emisa > REDSIDE investiční společnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE.

IS, AS.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,

A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Etise - Sledovanost - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kotaca, 18.01.2019

První kolace,
tinimélní cena
Moximální cena
Celkový objemÚplný název
Zkrácený název
Zdrojová emise

Emise | Událostí (28) | Emitent - Obchodní rejstľík
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.,

NOVA GE OPF REDSID

ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCP
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

ISIN CZOOOBATAOBA
BIC BLAAVANT
Název emitenta.REDSIDE investiční společnost, a.s.Emltent - Identifikační číslo IČ

24244601 (Obchodní rejstrík)Móra nominálu EUR

Nominální hodnote 01000

Emitované množsíví 274 107 851

Počet CP na účtech 274 107 851 c
Objem emise 27 410.785.1000

Objem mise na účtech 27 410785.1000

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registrována na reg.trhu
Druh cenného paplru podilový list otevňeného PFPrevoditelnosť emise

volné pľevoditelná emiseForma cenného papíru

na jméno

Podoba cenného paplru zaknihovaný CP

Místo regístrace CDCP

Datum registrace 1112013

Datum zmôny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu - Na

Datum zrušení -

Môna obchodování OZK

Obchodovatelná jednotka v jednotkách mčny

Kód skupiny x

Stav platná/ý2

Správce - Identifikační číslo [Č - cx-—“
Správce - NAdministrátor - entifikační číslo IČ
Administrátor

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |S, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název
Identifikační číslo IČ.

REDSIDE Investiční společnost,a.s.
REDSIDE investiční společnost,a.s.
24244601 (Obchodní rejstrík)Sídlo - Ulice V Gelnici 10314

Môsto Praha 1

PSČ 11000

Kód státu CZE

Doručovaci adresa - Ulice V Celnici 10314

Mšsto Na Praha 1 N
PSČ m0 a
Kód státu OZE

Typ subjektu omitení

Katagarie subjektuprávnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmšny 24.11.2014
Typ zmôny platnálý

Daiší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.1SIN Název Vydáno/Zrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSÍDE 18, A.S, 17.12.2015 1-
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04,06.20151-
CZ000B474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o. AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údaj |
Goakies


KUMZVOZ

Kurzy.cz > Investice > Akcia online > Eritenti a emise > REDSIDE invostični společnosta.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE
IS A.S.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy » Emise » Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informáce o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kotace 16.01.2019 1.18
První kolace,
Minimálnf cena
Maximální cena
Emise | Události (28) | Emitent - Obchodna rejstňík | Další korunové dluhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF2 REDS

Zdrojová smíse -

ISIN CZ0008474673 M
BIC BLAREDIS

Názov emitenta REDSIDE investiční společnost, a.s.

Emitent - Identifikační číslo (Č 24244601 (Obchodní rejstrík)

Ména nominálu OZK

Nominální hodnota 1

Emitované množství 256 354 242.

Počet CP na účtech 256 354 242.

Objem emise 286 354 242

Objem emlse na účtech 256 354 242

Typ nominálu i konstantní

Registrace na trzích Je registrována na reg.lrhu

Druh cenného papíru podilový lst otevteného PE

Pľovoditelnosť emíse valné prevoditelná mise

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Místo registrace ČDOP

Datum registrace 45.2015

Datum zmčny 12.6.2017

Datum výplaty výnosu -

Ďatum zrušení - "

Ména obchodováni CZK

Obchodovatelná jednotka v jednotkách môny

Kód skupiny x a
Stav platnálýc2 : M
Správce - Identifikační číslo 1Č -

Správce -

Administrátor - Identifikační číslo 1Č -

Administrátor -Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.
Doručovací sdresa - Název REDSIDE investični společnost,a.s.
Identifikační čísle IČ. 24244601 (Obchodní rejstňík)

Sídlo - Ulice V Gelnici 10314

Môsto Praha

PSČ 000

Kód státu CZE a
Doručovací adresa - Ulice Ni V Celnici 10314

Môsto 7 Praha 1

PSČ 7000 TT
Kód státu [4

Týp subjektu omitent


RVIVIDLEGAL- > fiplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www redsidefunds.com/ cs/ funds/nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)
(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474058/ ),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s. s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673")
(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- > čestné vyhlásenie Ing. Ondeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Vrešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Viešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvočáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátam narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmčny 24.11.2014
Typ zmény platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.ISIN Název Vydánolžrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE [8, A.S. 17.12,2015/-
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1, A.S. 04.06.2015/-
20008474063 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S, 01.11.2013Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
RVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
bali na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom v mene Tnvestičnej
spoločností koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capítal Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


AVIVIDLEGALspoločnosť Atca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

d)

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07,1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestích (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investmenís, a.s, (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofovíča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja.
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

9

d)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Židek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. oochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


SVIVIDLEGAL9

g)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje Žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

vľartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
bolí poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

€)

g)

1)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


AVIVIDLEGAÁL)

Ď

konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 a ii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou M%,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (i) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


RVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera vs.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3, Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

34, Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu, Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď 1) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne i) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veľa Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky / Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/ FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL,4.2.

4.3.

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielníkmi Fondu, ato predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu,
a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

i. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu

sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ii. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Invesiičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, prí
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


AVVIDLEGAL.4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na získu konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na získu, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 10 -
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


WV MI D LEGA VIVID LEGAL, s.ro. 82109 Bratislava — IČO 36807915 © +421220664459 — «3 officeDvividlegal.sk
Plynárenská ?/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — m +421258253511 — c] wwuzuividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HK-Promotion, s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44707 541

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26477/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0,

Šídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1, Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
RVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu, Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing, Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkam 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondfej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. $9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčôsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie stanov investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVYR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
5.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investmenís, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s, so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B


NVIVIDLEGAL,doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“ 34,

Hi. Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
y akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je prítom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je toložný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods, 1 písm. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo nej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzíckej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä u prípade, ak je medzí prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovísku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4,
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo nej činností
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písni. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osobu (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej slebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %, Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa tálo fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nátok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä u prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac aka polovicu
nižšia ako hodnota príjatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), leda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkomi pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).

-11-
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podietnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.
5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:
Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
1t) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krápu (5 %).

5.

to

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

i -12-
SVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/1M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 1v-04.2008
WIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 9$ £
136 80% 915 | IČ BEH: SK2177

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Spis. zn. B/OZA/2016/LM

Rozhodnutí generálního fedliele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XH, Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papíri kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že invesiiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový lisi - výnasový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

TSIN: CZO008474053

Počei v emisi ke dni vydánt rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi:3 000 000 000 podilových tistú

PN A A CA

se prijímá k obehodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za pťijetí k obchodováni na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnením výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o pňijetí podílových listl otevčeného podítového fondu
NOVA Green Energy alevňený podilový fond REDSIDE invesiiční společnost. a.s., ISIN
CZ00084740533 vydaných emitentem REDSIDE investičnj společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XL Burzovních pravide! - Podmínky pľijetí cenných papírč kolektivníno investování
k obchodování na Regulovaný rh burzy. Žadatel touto žádostí požádal © pijetí až 5 000 000
000 podílových list. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvárce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnáž emísi podílových listii TSIN CZ0008474663,

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírň kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosí, mechanismy zpétného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papicú Praha, a. s.. Rybná 14, 11005 Praha 1 Ú
Tel. +420 221 851 111, Fax +420 221 833 040, info G)pse.c2, vamw.pse.oz

(Č: 47116629, Obchodní rejstťlk Môstského soudu v Praze, oddíi B, vložka 1773 sa stock exohango group
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE.
NY... BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA...

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zktátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejné tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. 3 ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilné mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základď mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pšijetí emise na Regulovaný trh.
Generální teditel dále shleda!, že dle informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech pťíslušných právních pžedpisú v prípadč ptijetí k obchodování na Regylovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohroženií dúležitých
večejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuta rozhodnutí není prípustný opravný prostfedek.

M
Á O
1úg. Petr Koblie

generální ťeditel

V Praze dne 23. 2. 2016

Ľ

06 stock #xchange group
PRAGUE STOCK EXCHANGE

E

|

17“
Spis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního #editele

Generální čeditel Burzy cenných papírá. Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piljetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - padilový tist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

BIN: CZ0008474673

Počet v emísi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listú
Maximálať prijatý pačet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listú

BOB 988 Be

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 0, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodovánť na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kž.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí v prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéhi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádosť o piijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investični společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Fmitent“), K žádosti byly rovnéž piloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XiI. Burzovních pravide! - Podmínky aa cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvôrce trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkom podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj ,a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro piijeti
cenných papírú kolekttvního investování k obchodování ni Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pčijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální editel pedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných paplrút Praha, e. s.. Rybné 14, 110 05 Praha 1 ©
Tal. +420 221 881 111, Fax +420 221 633 040, infoďipse.cz, www. pse.cz

1Č: 47415624, Obchodal restrík Môstského soudu v Praze, oddfl B, vložka 1773. ee stock exchange groupŠÚR CENÁSŤCH PAHRÚ PRAHA.
PRAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zpôtného odkupu popsané Žadatelem v rámcj žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v souladu s právními pľedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
tihú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilnš mčnit strukturu vlastntkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a zpštného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální editel rozptyl emise jako dostačujíci pro pňíjetí emise na Regulovaný trh.
Generátní ťedítel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše adúvodňující pňijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou ťádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsom známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pťedpisú v pípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vésť k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dňležitých
veťejných zájmú. Rozhoál proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostňedek.

V Praze dne 12. 10. 2015

Ing. Petr KČoblic
gensrální #editel

Č

00 stock exchanga gx01pBUKZAČENÝCH PAPÍRU PRAHA
UZLUBBA /AUŽ I, NUVA UKEEN EHNERUY UPF, KEDSIDE 13, A.B. 131 Emise

AKU NO

nie]

Kurzy.oz > invaštico > Ako onilne > Emilia slza > REDSIDE Inveatšn společnost. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE.

18,48.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,

A.B.

Datal! - Vývoj cen a obchod + Historie, graf a kurzy - Emise Sledovanost : Tisk

Základní Informace o NOVÁ GEF OPF AVÁNT— ROP - Burza cenných papiró Praha,
Poslední katsca 20.05.2017

Prysí kola 28022016
vninálni cene. 2902.2016
Vane ca O 28082017Galkový objem

3.44
3,23
223.
E77U
Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE!8, A.S. —
Zkrácový název NÔVA GE OPF REDSID
Zdialová eruise -
1SIN OZOCOBAZÁBSI
BO BLAAVANT —
Názsy smítenlaREDSIDE Investéni společnosl, 4.3.Erilleni Identifkační čisto IČ

24244601 (Obchodní rejatik)

Tábna namlnálu EUR.

Nomlnáiní hodnota 0.1000

Eritované množstú 251 205 678

Počet OP na účte 281 205 676,

Objem emise, 20126 867.6000

Objem eril56 na účiech, 28 128 587.6000,

Typ nominálu konstentní

Rogislrace natrzích Jo seglstrována na regu TZ
Diuh cenného papíau podilový úst olevňeného PF

Fievodľelnostemise volná pľevodilelná emiso
Forma cenného pasíru na jméno

Fodoba cenného papíru zaknínovaný CP

Miso registrace ODCF

Dalúrn reglstrace 112013

Dalurm zmôny 26.5.2017 TI
Datum výplaty výnosu z

Ďalum zrušení 5

šna obchodováni oz

Obchodavatelná Jednotka v jednotkách mšný

Kôd skúplny % TT
Slav. platnálý:2

Správce -Idenifiační čislo 1 -

Správom z T
Administrátor - Idenifkační čislo IČ. z

Kanúnisttor -Etmiterít cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |, A.S.

Celý názav omitontá
Dorúčováci adrosa - Názov,
dentiikační čislo IČ

REOSIDE invostiční společnost.
REDSIDE Invesliční společnost...
24214801 (Obchodní rejstík)Sldto - les, Včelni 10314
| usa Praha 1
PSČ. 1 000
ii stálu OZE
Doručovací adresa - Uico, Včetne 10314
[EA Proha 1 o
P5Č 1007 m
Kd slátu ZE 7
Tp subjektu otiterií
i Kategarle subjektu právnická osoba
Kalegari subjeklu právnická osoba
i Datum zmány 24.41.2014 . TT
i Typ zručný, - platnálý TIhtip://akcie-cz,kurzy .cz/emise/CZ0006474053/


ULUUU%K4 74123, NUVÄ OKREĽN ENEKUIY VPP, RELHSILIE 13, Av LLIN S

abo Z UL á

Další emitované esnné papíry, REDSÍDE investiční společnoska.s.
(SINázsy Vydšnojžrašeno
OZO0OB4TABIŽ — NOVÁHOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12.2015 75.
OZO0OBTASA | NOVÁ GREFN ENERGY OPF REDSÍDE S, AS, 94.06.2015 /-
o TO TO NOVK O KÉENE ii SZprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulitextem | Monitoring tisku

Capytight © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o. AHlaWeb, spol. s c.0., ISSN 1801-60880crrana údajúhttp://akciecz, kurzy oz/emise/ CZ0008474053/
s. CZO008474673, NOVA. GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S., 1SIN Emise Page loť2

Ki. UÍZVG (37.Runy.ez > lnyadlsa > Akcs onlna > Emir a ama > REDSIDE Invostál společnoste,s, > NOVA ORBEN ENERGY OPF REISIDE
18,48.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [5,
A.S.

Detal! - Vývoj cen a obchodú - Historte, graf a kurzy - Emise « Sledovanosť,
Dlskuze + Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS.

R0P » Burza conných paplrú Praha
Posledmi kotacs 24.05.2017
TEJ
innálnť era
Re o OBSE
Galkový objem

[ mise | Události (11) [Emitent - Obchodní rejstňík ] Další korunové diuhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S, [SIN CZ0008474673 » Informace z CICP

J

Úplný název. NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S.
Zkácený názšy NOVA GE OPF2 REDS
Zdrojová mise -

[1 OZODOBATASTA,

BIG BLAREDIS

Název omltonta REDSIDE investční společnost, a.5.
Enlfenl: Identiikační číslo Č 24244601 (Obchodní rejsťte)
Táni nominálý C7K

Nominélol hodnota 1

Eiilované mňožstil 10540037

Fučel CP na účlech, 195 649033,

Objem smise 185 549 033

Objern smíse na účiech 195 549 033

Typ nomlnálu konstanlní

Registrace na ezích, Je registována na rentu
Druh cennóho papíru podlový isl otevľeného PF
Pievodlolnost erise ven prevadietné mise
Forma cenného papícu najméno,

Podoba cenného papíru zakrihovaný CP

titsto regístrace ber

Datum ogiskace, 45.2016

Dalusr zmčny — 1282017

Dalurm výplaty výnosu, -

Dálum zrušení -

Mna obchadován! 02x

Obchodovateľná Jednotka v jednotkách mény

Kád skuplný x

Stav plátnájý:2

Správce - eaiifkační čislo IČ, 2

Správce, z

Bdministrátor - Ideniikačni číslo IČ -

Administrátor -

Emltent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE 15, A.S.Oelý názov exritenta REOSIDE Invesúční saclečnost,a.s.
Daručovací adresa - Názov 7 REDSIDE Inveslčni společnost,a,5, .
Idenilfikačať číslo IČ 24244801 (Obchodní rejstík)
Sido - Uľce Volne 1051
rčsto Preha 1
PSČ 000
[2M OZE
Doručovací adresa - Úlos Vcelnie 1031/4
Mésto, Praha 1
PSČ. 1.000
Kadslám za
Typ subjektu emitent
Kalegorie subjektu právntcká osoba,
"Kalegorie subjektu právnická osoba,
i Balura zmäny 24.11.2014http://akcie-cz.kurzy oz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL,(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), zobchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celníci
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/cs/statistika/menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/1.M“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového tistu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci príjatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: — http:/ /akcie-
cz.kurzy
- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. i) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťál“), ii) Ing. Karla
Kihovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátrun narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing, Karel Krhovský“) a iii) Ing, Juraja
Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS


s „ . CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emíse Page 2 of2

Typ zmčny platnárý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE invostiční společnost,a.s.

z ná S O REV Ni výs čizriuseii
02000847482 NOVA HOTELS OBF REDSIDE 16, A.S. " 172.20151
CZOOOBÍŤA673—. NOVABREEN ENERGY OPF REDSÍDE S, A.S. 04.06.2015/-
OZOOOČATADSI NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18. A.S 0111.20191-.Zprávy k tématu NOVA G# OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Manitorlng tisku

Gopyright ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o, AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8888Ochrana údajú,htip://akcie-ez.kurzy ez/emise/CZ0008474673/ VR


AVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na získu Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvofák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcii na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- > zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a ta Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,


AVIVIDLEGAI.spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s."),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločností Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Kríštofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní í hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ig. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom. imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henrícha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré bali poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondej Žídek,

d) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Paytnera VS, ako aj
(ti) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákoma č. 357/2004 Z.z. oochrane


RVIVIDLEGALverejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činností Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Paxtnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa ľartnera VS),

v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvofáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

£) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,
RVIVIDLEGAL.h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera. VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil aní inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutoční] iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

) žiadny zčlenov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne siným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť

(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aiij Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločností s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
bali prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
9 cenných papieroch“)].
SVIVIDLEGAL.3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPYS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobností štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods, 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4, Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

lag. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike aIng. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust, 811 ods, 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného. sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: hlip://www.justice.gov.sk/Stranky / Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/ FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL,4.2.

4.3.

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. oprijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.S.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Získ Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podie! na zisku Partnera VS patrí

do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.
RVMIDLEGAL,4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na získu Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VŠ
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPYS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora námiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

il. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo ínej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podvodu "i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
GA VIVID LEGAL, s.r.o. — 82109 Bratislava — 1036807915 © +421220664459 — sa officeulvidlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČOPA SK2022415857 — +421258253511 c wwwurtvidiegal.skVERIEIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HK-Promotion, s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44707 541

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 26477/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej Jen „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava [, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konatef konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.


OVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29,06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondrej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúim 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondžej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
sust. 89 ods. 1 Zákona o RPYS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných ateľov výhod Partnera VS.Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07,2018,

- "úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu vPrahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom. registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


WVMIDLEGAL.iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v.akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm, b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8.11 ods. 1 pístm, a) (nepôjde napr. o finická osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podníkania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
pluenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Slanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 6 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VÍ. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činností
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods, 1 písm. a) bod 4 a S 1L ods. 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(uupr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj drulná podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp, by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriatmo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr, dodala
tovary alebo služby), muisí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Súbdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práve za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sná nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčítej ztrbuvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
maedzičlátkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).

-11 -


AVMDLEGAL.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5,1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

V5 vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vťešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kíša (10 %) aív) Ing. Pavla Krápu (5 %).

„ Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondtej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktáry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm, e) Zákona o RPVS:

71,

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/OB4/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673-B2-
NVIVIDLEGAL.V Bratislave, dňa (944.2710

NWVIVIDLEGAL

S Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava |

i A VÁSU? 915 [IČ DPH: SK 202241581.

VIVID LEGAL, s.r. 0., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát-13-
PRAGUJE STOCK EXCHANGE.
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální editel Butzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XH. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praka 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242.44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1, EUR

ŤSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydáni rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximálni prijatý počet CP v emísi:3 000 000 000 podílových tistú

O

se pčijímá k obchodování na Regulovaném irhu burzy s účinnostá od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činf 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splačním výše uvedených podmínek,

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podilových listí otevťeného podílového fondu
NOVA Green Fnergy oleyňený podílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., ISÍN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivnľno investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pijetí až 5 000 000
600 podílových listii. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovámi rovnéž emisi podílových tistú ISIN CZ0008474663,

Generální fedite! zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pitjetí
cenných papírťi kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním foudem otevčeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil "ozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s., Rybná i4, 410 05 Preha 1 Ú
Tel, +420 221 831 111, Fax +420 221 83 040, infolópse.cz, www.pse.cz
IČ: 471829, Obchod rejstťik Môsiskkého soudu v Praze, oddlí B, vložka 1773 ea stock aschange group.
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE
NY. © BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Mechanistmy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejné tek považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňováni informací o hodnotš aktiv, kteté bude
probíhat v souladu s právními pľedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
tthú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emítent je investičním fondem
otevčeného typu a tento tedy môže veľmi flexibilnč mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základ. mechanismi vydávání a zpčtného odkupu podílových listň mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální čediteľ dále shledal, že dle informací pčedložených Žadatelem tžní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech pľíslušných právních predpisú v prípad pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení diležitých
veľejných zájmä, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2, 2016

1ňg. Petr Koblic
generální čediteľ

Č

20 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BUKLK CBRÝCH PAHRÚ PRAHASpis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální ťeditel Burzy cenných papír. Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovních
pravidel » Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JBIN: CZ0008474673

Počet vemisi ke ďni vydání rozhodmuť: 97 500 000 podílových lisťá
Maximálať prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podilových listát

» 08 8 9 0 0 8

se pňijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí $0 000,- Kž.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o päijetí nabývá účinnosti doručením a splačním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénmi

Společnosť Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pľijetí podílových fistú otevfeného podilového fondu
NOVÁ Green Energy otevďený podilový fond REDSIDE investiční společnosí, a.s, ISIN
C 20008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Himitent“). K žádosti byly rovnáž priloženy všechny pžflohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových istú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvárce trhu.

Generální fedite! zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedsných v rozhodnutí investiční
nástroj .a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generálni Ťeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných papírú Praha, g. s.. Rybná 14, 119 05 Preha 1 ©
Tel. +420 221 831 111, Fox +420 221 833 040, lnfog)pse,cz, www.pse.cz

1Č: 47415628, Obchodní rejstíík Môslského soudu v Praze, oddil B, vložka 1773. cee stock exchange group.


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BUKA ČENNÝCH PARU Kata,Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádostí považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľístušnými právními pľedpisy, Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujieími fungování transparence kapitálových
trh a burzovnimi pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevieného typu a tento tedy múže velmi flexibilaš ménit strukturu vlastofkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro piijetí emise na Regulovaný trh.
Gemerální ťedite] dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odivodňujíci pijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou ľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejson známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pžípadš pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä neba k ohrožení däležitých
verejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Profi tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12, 10, 2015

Ing, Petr Koblic
generální #editel

©

56a stock exchange gt0up


UZUVU%A /4U33, NOVA GREEN ENERUY UPY, KEDDSIDE 15, A.B. 18N Emuse Page lot Z

KUMZNOZ

Kurzy.cz > ele > Akclo nl > Erilout namise > REDSIDE Invastiční společnost a.s, > NOVA GREGN ENERGY OPF, REDÁIDE.
I8,AB.C20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Emíge » Sledovanosť - Tisk.
Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

BOP.- Burza cenných papirú Praha,Poslední kolace 2006.2017 344
Pryn kolac 201276 323
Minnálať ri 20022018 229
sálné on 2808207 3.4:
Galkový objem, godÚplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSÍDEJS, A.S.

Zkrňosný název NOVA GE OPFREDSID

Zdrojová exnise -

18N OZOOOB4TAOBI,

BIC BLAAVANT, 7
Názov emitenta REDSIDE Invesilči! společnost, 5.
Einllent- Kleniiikačn číslo IČ 24244801 (Obchodní ejStík)

Mna naminálu UR

Nominálna hodnota 0.000

emlované množský 251285076

Počeť CP naúčtech 251 205 676

Objem eirisa 2825 5676000

Objem emise na účtach 28 128 867.6000

Te nomlnálu Konstantn!

Regislace na trzích je repislrována na reg.ru .
Druh cenného papíru podový úst olevňoného PF

Plovodfelnosť omlso voľná pľovodileľná emlse —

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zakaihovaný CP

Mito tegistrnce čDCF

Datumregistace 1/2013

Dalim zmôny 20.5.2017

Dalúm výplaty výnasu -

Datum zrušení H

Mna obchodován! zk

Obchodovatelná Jednotka v jednotkách môný -

Kód skuplny x

Slav platnálýi2

Správce - denlifkační číslo z “

Správce : T

Administrátor - Ideniitkační čislo Č Ň

Kamristátor ŇEmiterit cenného papiíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Celý názov etítenta REDSIDE Invesfiční společnosta.s,

Doručovaoí adresa - Názov REDSIDE invostlóni společnosťa.s.

ldeniťikoční čislo IČ, ZAZA480T (Obchodnť ejstľk)

Sidlo - leo V OSTnc 10914

Ničsto Preba 1

[5 11/000

"Kód stálu [721 .
Doručovaci adresa - Ulice V Gelnich 10014.

tbsto Praha 1

PSČ 11900

Kôd státu SZE

Typ subjektu smien

Kategorie aubjokti právnická osoba

Kategotie subjekiu právnická osoba 7 TT
Datum zmôny, 24.11.2014 u
Typzmény latnályhttp//akcie-oz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/
UZUVUB4 /4UD Ž, NUVÁÄÁ UJE BINEEIATY ÚPD, KEAHSLIJE 15, AD LBLIN Pro

Další emitované cenné papíry, REDŠIE Investíční společnost,a.s.IS1N, Názov Vydánoižnašeno,
020000474622 . NOVA HOTELS OPF REDSÍDE 18. A.S. 174220157.
ZOOOV GREEN ENERGY OPF REDSIDE |8, A.S. 04.06.2015 7Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fultextem | Monlloring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrana údaji

htip://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

pa Z ut

2


„. ČZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., STN Emise Page lof2

a r KLAN
PAUTZZÝ VZ.Kurzy.cz > Inveslce > Akcie olne > Emiteni a snilsa > REDSIOE invoatióní společnost ,s, » NOVA GREEN ENERGY OPF RESSIDE
18,48.

CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Datall - Vývoj certa obehodú + Historie, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť
Diskuze - Tlsk

Základní informace o NOVÁ GE OPF2 REDS

HOP „ Burza pôriaých papírú Praha,
Poslední kotaca 20.08.2017
Šelkový objem
[žinise| Údálosti (11) [ Ermient - Obchodní rejsttk | Další korunové oluhopisy ]
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 18, A.S., 18N C20008474673 - Informace z C0CP
Úplný název NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE (8, A.S.
Zkrácený názáv NOVÄGE OPFŽ REDS
Zdrojová oralse -
IS - GZOGOBATAGTA,
Bo BLAREDIS
Názov eritenta REDBIDE investičnl společnost. 5L
Enitent- Idenňikačaá čísl IČ 24244601 (Obchodní rejsišík)
Šlana raminálu ok
Nomtnáhl hodnota 1
Enilované množslú 145 545 037
Požel CP na účtech 105 549103
Objamm eirise 108 849 038
Objem omlse na údlech 188 549 033
Typ nominátu konslanlní
Registrace na trzích, Je reglstrována na seg.ttiu
Druh Senného paplry podilový ist olevčeného PF
Prevod nosi 615a, vľnš prevoditelná arise
Forma cenného papiu najméno
Podoba cenného pepíru zakrilnovaný CP.
Tieto reglstrace [7
Deturm registrace: 482016
Datum zrnšňý 1282017
Dalun výplaty výnosu -
Datum zrušení -
Mna obchodováni 0ZK
Obchodovatelná jednotka 7 v jednotkách môny:
ká skuplny x
Stav pletnálý:2
Správce - Heniifikační číslo IČ. -
Správce -
Administrátor - Idenilikačaí číslo 1Č -
AdminlstroF -

Emltent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.Celý název exmitenia REDSIDE investční společnost,a 5.
Daručovací adresa - Název REDSIDE invesiční společnost s. Ň
Ideniiikačnľ číslo IČ 24244601 (Obchodní rejafík)
Sleľo - Uľse VG atniei 10514
i Mčeto Preha 1
i PSČ 000
Kôd státu ZE —
Donučovací adresa - Ulice v Colnla 1031/4
Mčsto, Praha 1
ž psč 11.000,
i Kadsláli OZE
Typ subiektu etitent
Kalegorio subjeklu právnická osoba
Kategorie subjektu, právnická osoba
Dalum zmôny 26.4112014

http://akcie-cz.kurzy.ez/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celníci
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/cs/ statistika/menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie

- Podielové — listy — ISIN: — CZ0008474053“) — (zdroj: — http://akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/)),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podilový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej Jen „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondťeja Žídeka, aka konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. |) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).


" » CZ0008474673,NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN Emise Page 2012

Typ zmény platná

Další emľtované cenné papíty, REDSIDE Investlóní společnost,a.s.s 7 z výde charúáo
ČZoDoBÁTASŽ — NOVAHOTELS OPF REDSIDE 19, A,B. " 17:12.20161-
OZOČ0AKŤAHTE . NOVAGREEN ENERGY OPF REDŠIDE SLA S. 04.00.2016 -
OZDOOBAŤA058.. NOVAGREEN ENERGY OPF, REDSIDE (8, AS, 014120131Zprávy k tématu "NOVA GE OPŇ2 REDS!

Další zprávy | Vyhladat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku.

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol, s r... (SSN 1801-B688Ochrana údajú

http//akcie-cz.kurzy ozlemise/ CZ 0008474673! 2...


WVIVIDLEGAL2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- “ konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
bolí na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločností sú predseda predstavenstva Rudolf Vťešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoľák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- z Výročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:
a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej

spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločností
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií

Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o, má jediného spoločníka, a to Rudolfa Viešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločností RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
AVIVIDLEGAI.,b)

(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvatým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna prislušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločností Arca.
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondfeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a)

b)

d)

©

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registí, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kíš a Ing. Ondfej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registr,

Žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,


SVMIDLEGAL8)

1

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Všešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

A

d)

a

1)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom miene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, kiorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolií ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by


AVIVIDLEGALbolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom tegistrí,

i] žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods, 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

I) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiaťšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločností s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločností
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3.2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
9 cenných papieroch“).

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo


AVIVIDLEGAL,registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust, 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané vbode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike aIng. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15,03,1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým narovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emifent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapísuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky// Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/VAOaspr).


SVIVIDLEGAL4.3.

4.4.

základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na získu projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. 0 prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielníkov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdief
medzí výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí získom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kaleňdárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za


AVIVIDLEGAL,45,

4.6.

účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) a rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. S 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania. alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasiedovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzníklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pte
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)4,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod — stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bullefin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu. KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


| DĎ VVIDLEGAL, s.ro. — 82109Bratislava — IČO036807915 © +421220664459 aa officefivividlegal,sk
Fiynárenská 7/A Slovanská republika — IČ DPH SK2022415857 — m +421258253511 c] uwnw.vividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhutovený pudľa ust. $ 11 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HK-Promotion, s. r, 0.

Sídla: Magnezitárska 2/ A, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 44707 541

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice L, oddiel: Sro, vložka číslo: 26477/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrích Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID T.EG AL, s.r.o.

Sídla: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 307 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrano pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod ťartnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIDLEGAL

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
- "úplné znenie spoločenskej zmluvy ľartnera VS zo dňa 11.03.2015,

- "úplný výpis spoločnosti REDSIIE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného regislra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov [nvestičnej spoločnosti zo dňa 11.07,2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1081/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mčšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Meslského súdu v Frahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investmenta, a.s.“), z obchodného registra za dňa 30.06.2017,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVÁ Green Energy OPF, so sidlom V Colnici
1031/4, 11000 Praha! - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: htips:/ /www.cnb.cz/cs/statistika/menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23,02,2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM") o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevtený podílový fond
BREDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo slránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: C.Z0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
Ť Podielové — listy — ISIN: CZ0D08474053“) (zdroj: httpr/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZD008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijal podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnosl, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2013,
RVMIDLEGAL.iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom lento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Tand je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a tu:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
meno ama účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevfený
odílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VSvo výške 100 %.Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) ait)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. ľavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

Riadiaca Štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS — Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1,

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 511 ods. 5 písm. e) Zákona o RPYS:

7.1.

Oprávnená osaba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:-11 -


RVIVIDLEGAL.- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/,M
- Rozhodnulie sp. zn. B/154/2017/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CLO008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZOG08474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017 WVIVI D LEGAL
Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava: 5%
RV 1ČO: 36 807 9151 1Č DPH: 5K20224

VIVID LEGAL, s.r LEGAL, s.r.o., menom m ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-12 -


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis. zn. BROZA 2O16/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivníha investováni k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníko nástroje: zaknihovaný cenný papír: podílový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

s PSIN: CZ0003474053

» Početvemisi ke dni vydání rozhodnuti: 213 599 546 podilových listit

s Maximální pijatý počet CP vemisí: 3 006 100 000 podilových listú

se pčijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázavý paplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplaccní výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pňedložila dne 19.2.2016 žádost o nrijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený padílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0005474053 vydaných emitentem REDŠIE investiční společnost, a.s. (dále jen

„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem Z části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pťijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel toulo žádostí požádal o pžijetí až 5 000 000
000 podilových list. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvúrce trhu. Zmitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových listú IST CZ0008474663.

Gengrální feditel zkonstatoval, že s výjjmkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
náslroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pžijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pčijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi vefejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvefejňovánií informací o hodnotš aktív spravovaných
Emitentem.Burza cenných pepírú Praha, z. s.. Rybná 14. 110.05 Preha 1 P
Tel. +420 221831 111, Fax +420 221 833 040, infol3pse.cz. wuw.pse.cz
IČ: 47 15829, Otchodní cojstľik Môstského soudu v Praze, odcit S, vložka 1773 ea stock exchange groun


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRĎ PRAHA

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadalelem v rámci žádosti považuje generální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
pažadavkúm stanoveným príslušnými právními pťedpisy. Stejné tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v sauladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním ľondem
otevčeného typu a tento tedy múže veľmi [exibilnč ménit strukturu vlastníka dané emise na
základč mechanismú vydáväní a zpčtného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální fedítel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emisc na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost. že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolností, kierč by pči dodržení
všech príslušných právních pšedpisú v prípadč prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veťejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti lomuto rozhodnutí neni prípustný opravný prostedek.

V Praze dne 23. 2, 2016lňg. Petr Koblic
generální feditel

Č

See stock #xthánge 9roup


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/154/2015/L ME

Rozhodnutí generálního Feditele

Generální ťeditel Burzy cenných paplrú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podminky npfijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE irvestiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníha nástroje: zaknihovaný cenný papír - podílový ľist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

IBIN: CZDO0B474673

Počet vemisi ke ďni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listá
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podílových listú

9 BOBO Ba RB

se prijímá k obchodováni na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za pijeti k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pňijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odivodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
piedložila dne 8. 10. 2015 žádast o prijetí podílových listň otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investični společnost, a.s. (dále jen
„Ľmitenť“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papirú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadalel touto žádostí požádal o pňijetí až 3 000 009
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvärce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pledpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro príjetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generálni Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi vefejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravideľné zveňejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burze cenných papirú Praba, c. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [7
al. +420 221 831 311. Fax +420 22: 833 040, infoé9pse.cz, Wew.pse.cz
IČ: 47-1 5829, Oachodni rejstťík Môslského soudu v Praze, oddi B, vložia 1773 600 Stoch exchange groupBURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA, CENNÝCH PAPÍRU PRAHA,Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ľeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními pľedpisy. Stejné tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pra pravidelné uvefejňovánií informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
thú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevčeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mšnit strukturu vlastafkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální teditel rozptyl emise jako dostačující pro pžijetí emise na Regulovaný trh.
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací pťedložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odiivodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pžípadš pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ahrožení jejich zájmú nebo k ohražení dáležitých
veľejných zájmú, Rozhadi proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12, 10, 2013Ing. Petr Kohlic
generální ťeditel

T

be stock exchange group.


CLUUUBA U33, NUVÁÄ UKEEN EŇNERUYÝ OĽP, RELISIDE 13, A.S. ISIN Emuse

KUMZNOZ

Kurzy.oz > Invozice > Akcio s ire> Einfrli u eniše > REDSDE invustičnl spoločnasl.a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF,

15.A8.SIDE

©20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE I5,

A.S.

Data - Vývej cen a obchod - Hlstorie, grať a kurzy - Erlse - Slečavanost - Tisk

Základní informace o NOVA GEF OPF AVANTPosledni kolace 29,08.20“7
Prýni kolace 200221.8
Minimnálni cerg.Maxarnalný Sera
Zelkový o5jemErmise | Událo:

(28) | Emitent - Obchodnť rejstľí«NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S., ISIN ©20008474053 - Informace z CDCP

Úplný název
Zkrácený název
Zdrojová emise

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.
NOVA GE OPF REDSIDISIN
BIC

OZ0008474053
BLAAVANT

Název emitenta,

REDSIDE Invesiiční společnost, a.

Emitent - Idtentiikační čísto IC,

24244801 (Obchodni rejstíky

tón nenináhu EUR.
Naminálni hodnota 11005
281308576
s OP nu účteh 281 285/676
Objem erris 28178 567-6000
Objem ermise ia účlech 28 128.567.6000Typ nomľnálu

Registrace na lrzich

Druh cerného pápiru

—— nudiový ist otevňei
Favodilekrokl eimise volné piovoditelná cmise:
Forma cenného pápir m najma

Fodoba cenného pspíru zakniuvvaný CP. — m
islo regiblrace ODOF

"Dalumregislace 14203 -
alura zmôny 2052017

Datum výplaty výnosu 000 —

Datum zrušeníMéna obcnodováníKód skuprny,
SlavSprávce - Idertfikačr
Správce,

Administrátor - Klenifikační
#dministrátorEmiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |5, A.S.

Celý název emitenta
Voručovaci adroga - Názov
Idsntiikační čislo IČKôd státuREDSIDE invesliční společnosla.s.V Colníci 103171Násto, Praha 1 . Ň
PSČ 100
Kód státu CZE

Typ subjektu

omilent

Kategorie subjektu
„Kategorie subjektu ——

Datum zmeny

Typ zmény,"7 právnická osoba

ávnická osoba24.11.2014platnátý

hlip://akcie-cz,kurzy cz/emise/CZ0008474053/

CIC

ľagpe lot Ž

30. 6. 2017
UŽVVUŠA 745 3, NUVÄ UREEN ENEKUYÝ UPPF, RELHSIIJE 15, A 3. IS Fame ľape £ 01 2

Ďalší emitované cenné papíty, REDSICE investiční společnosta.s.
1BIN Název

VydánotZrušeno
REDANOVÁ HOTE AB.
UZDODBAZABII [OVA GREEN ENERGY OPE REUSIDE IS, A.S.
UŽODDBAZAOSI OVÁ GREEN ENERGY OFF, REDSIDE|S, A.S. 01.11.2033

Zprávy k támatu "NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltexiem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o. AliaWeb, spol. s r.a., [SN 1801-8088Ochrana údajú

htip:/fakcie-cz.kurzy cz/cmise/ CZ0008474033/ 30, 6, 2017


CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S., ISIN Emise

KUMZVOZ

Kuzy.cz> Invettce > Ascie online > Ešte a srise > REDAIDZ invasiční společrosta,s, > NOVA GRZEN ENERGY OPF REDSIDE.
SAS.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývo, cen a obchod - Histore, graf a kurzy - Emise » Sledovanosť
Diskuze - TiskZákladní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných papírú Pr

Poslední kolace 28.06 2017 1.13
Trunikolace 0 1ARE20
Minár 1916,2015
meni sera úB OA STSelkový objemníse | Udôlosti (11) | Erritent - Obahodní rejstľík | Další korunové dluhopisy

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP —Úplný rázev NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.
Zkácený název NOVA GE OPFZREDS

Zlrojová omise -

ISIN — OZDOOBATABTA

[1 BLAREDIS
Název emitenta REDSÍDE invsstiční

Emitení - dentľikačni číslo IČ 24242501 (Obchodni rejať

Mna norm nálu czk N

Nominální hodnota 1 xx“
„Emitované mrožstui 195 549 033 "

Počet CP na účlech 195 849 033 TT
Objem ermise 105 540 033

Objem eriise na účiach 195 549 033 Ň "
Typ neminálu konstantni

Registrace na trzich je registrovánie na rentu T
Druh cenného papíru podilový ist niovňeného PF

Prevodielnost ernise valné pleveditelná čríse T
Forma cenného papíru na jméno

Potioba cenného papíru zakrihovaný CP

Mistn reglstrace Ce
Datum reglstrace! 4.6.2015
Balu zmôny 12.5,2017

Dalum výplaty výnosu -
Datum zrušené -


Môna obchorľavá CZK .
Obchodovaleh v jednotkách ražný

Kód skupiny x m.

Stav 7 platnájýc2
Správce - Idertifikačni čisto IČ. - 7

Správce - N
Administrátor - Idenlifikační čislo IČ. TI

Administrátor. TT —

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.

Celý název ermtenta REDSIDE Invesúčni společnast,a,s
Doručovací adresa - Názav REDBICE Invesúční soolečnostas. —
Iderttfikeční čisio IČ 24244801 (Obchodní rejetrik)
Sidlo - Uľce V Golnici 103174
šaesto Ň Praha 1
PSČ T 100 TT
Kd stá TE
Doručovací adresa - Ulice V Gelnici 103114
Miesto 7 Praha 1
PSČ. 11000
Káď státu OE
Te subjektu ginitert — "
kategorie subjektu právnická osoba o
Kelegorie subjektu právnická osoba
Balm zmény 26.11.2014http://akcio-cz.kurzy ez/emise/CZ0008474673/

Page lof2

30. 6. 2017


„ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN Emise

Týp zmény platnášý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.

181 Názov Vydánosžrušeno
OZDODBÁŤAB22 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 15, A.S. — 17.12.2015 7.
OZA0OMŤASIE NOVA GREEN ENERGY ÚPF REDSIDE S, A.S. 04.06.2015 7:
CZOGORATACB3. NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE1S, A.S. OTTOZprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!
Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPFZ REDS fulitexiem | Monto-lng #sk.

Copyrght © 2009 - 2017 Kurzy.cz, spol sr.o. AligWeb, spci. s r.o., (88N 1801-86880chrana údajú

http://akcie-ez.kurzy
30. 6. 2017

Page 2 0f2
RVMDLEGAL.- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov 1SIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISTN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dálum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. i) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), iij Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Ped aborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhžínčvsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radck Široký“) a iii) Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing, Juraj Dvočák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,
- konateľom ľartnera VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom Partnora VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, FUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Tnvestičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Tondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 700 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emilentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijalé na obchodovanie ná regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSTN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnulia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvoťák, pričom menom Investičnej
#pofočnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne sniektorým zčlenov
predstavenstva,

- „základné imanie investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdosiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
AVIVIDLEGAL.- zVýtračnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnolou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vfešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYK Czech, s.r.o.,

- spoločnosť Arca Tnvestments, a.s, má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

d)

Ing. Favla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Inveslments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s. v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Ilorné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

lng. Henricha Kiša, klorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Tnvestments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 10 %,

- v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. llenricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom regislri, tj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je a na účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konaleľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš,
RVVIDLEGAL9

d)

e)

g)

h)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z, o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje Žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Parlnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia asoha mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvok výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Parínera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia ľartnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie veďúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolľa Vrešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja TDvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

b)

d)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
ParLnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi ľartnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5,000, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(i) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera V$ vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,
RVIVIDLEGAL,5

g)

nj

i)

Ď

k)

U

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
vimene Invostičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosli sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísančho v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
advalanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či mé
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konaleľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným [unkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM. prijalé k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISTN:
CZO008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19,10,2015,

Investičná spaločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (1i) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
investičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s mčením ohmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podiclových
RV MIDLEGALlistov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoréboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a invesličných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“ )].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štalulárneho orgánu.. Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona © RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaný m emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívaleľ výhod parlnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
vetifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmentu Parlnera VS výlučne nasledovnú fyzická osobu:

lng. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhad a preukázanie splnenia podmicnok na zápis
člena / členov vícholového manažmentu ľartnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 8 11 ads. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

1 Oprávnená osobu má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobilného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak © gramutický výklad ust, $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPYS, ako aj © verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekciť „Často kladené otázky" je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
mujetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným cmilenlom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného parlnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Kegulovaného
cmilenia (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registrej RPVS/FAO.aspx).
RVVIDLEGAL.

4.2.

4.3,

LA,

fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vylvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej slratégic v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfúlia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedená skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy 1SIN: CZ0008474053 a Potvrdenie — Podielové listy ISIN:
CZODOBATABII, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jodiným spoločníkom Parínera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
da majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Invostičná spoločnosť, pričom tento zaznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzí výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetkn Fondu. a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podicinikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
BVIVIDLEGAL.4.5.

4.6.

slraty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude poslačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strala vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Tondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvesticie dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplalení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podieľ na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech 7 podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta.
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osuba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
seklora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným cmitentom.Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická asoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
parlnerov verejného sektora namieslo konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, kloré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGALi. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosli“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)%4,

ii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny tital, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebn inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľav výhad - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advakácie č.1 - 2/ 2017: „I)8nod zápisu KUV do registra pri právnickej asobe podľa 8
11 ods. 1 pístu. a) bodu 4 je toložný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba práva na hospodársky prospech z podnikania alebe inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak le zavisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných cd skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 sds. 1 písm. a) (nepôjde napr. c fyzickú osobu, klorá má
prácu mi hospudársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činosti sú podľa ÚVO rozumie „právo nu plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
vxplicílného vyjutrenín v zákone v VO stimovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osaba získala bez primeraného protiplnenia, [. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohlo verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenú niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon © VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AMI. Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používu pojem „hospodársky prospech z podnikania aleho inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Slanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S T1 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ads 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné ruzuimieť najmi situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmiluvy), priamo alebo nepriamo (uspr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie ve forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikaleľaj, a lo najmenej vo výške 25 %. Súčasne všik musí byť splnená uj druhú podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriumu) získulu od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa lálo fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Zu primermné protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde nujmi © prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, sk je hodnota protiplnenia o viaz ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
slavebné práce za (rhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítroajú zákonné povinnosli právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti aleba nárok, ktorý vzniká manželovi ©
súvislosli s bezpodielovým spoluvlaslníclvom manželov. Konečným užívateľom výhod je uj fyzická osobu, ktorá mú nadobudnúť
uvedené plnenie až » budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríjliada sa na osobu, ktorá je iba
mescičlánkom ve vlastníckej štruktúre právnickej osoby ulebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),“-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×