Nezaradený subjekt

INMADE, s.r.o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 6. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 6. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
17. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.08.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 6.08.2018 do: 17.08.2018

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 6.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


AL VIVID LEGAL, s.ro. 82109Bratislava — [Č036807915 © +421220664459 — ez officevividlegal.sk
Piynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ OPH SK2022415857 D +421258253511 c wwwaividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: INMADE, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 689 246

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice], oddiel: Sro, vložka číslo: 27718/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Baľháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1]. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z ních vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
RVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

a) Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

b) Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkäm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 82] 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPFE, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj:https:/ / apl.cnb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEB10.VIZITKÁ?p lang>czé rp SEO ID-27714268:
p.VER ID-10015p. DATUM-09.01.20194:p ROL. KOD-11),


RVIVIDLEGAL.doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016")%4,

ji. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
TL ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm, b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo nej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 píst. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t.j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby,

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe usčítej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmlumný), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločiosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podivienka, a to, že uvedené plnenie by táto
firická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osobu (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nážšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užťoatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzníká manželovi v
súvislosti s tezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa ma osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“

-11-
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

S...

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Fartnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS5 vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investmenis, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. ] Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

lo. 4.2ota

V Bratislave, dňa

MVIVIDLEGAL
Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
> cA9—— 358 915 | IČOPH: SK2022415857

— A

VIVID LEGAL, s.r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-PRAGUE rock. EXCHANGE

Spis, zn. B/OZ4/2016/L ME

Rozhodnutí generálního Fedltele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Butzovních
pravidel - Podmínky prijetí cenných papírd kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.$.

Se sldlem: V Celnici 10314, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investtčníko nástroje: zakulhovaný cenný papír: podlový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ŽSIN: CZ0008474053

Počet vemisi ke dni vydánt rozhodnutí: 215 399 546 podilových lista
Maximální prijatý počet CP v emísi:5 000 000 000 podilových istú

oa do a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu bnvzýs účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 30 000, Kč.
Podmiínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveleného poplatku.
Rozhodnutí o plijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéhi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) Jakožto člen burzy
predložila due 19.2.2016 žádosť o plijetí podílových list otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s. 81N
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiľni společnost, a.s. (dále jen
„Simitenť“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny píílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky plijetí cenných papírč. kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o piijetl až 5 000 009
000 podilových listťi. Na dané emisi nebude ke dni pľíjetí plsobiť tvärce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emlsi podílových tistú JSIN CZO0008474663,

nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovetié zákonem a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírh kolektivního investování k. obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičntm fondem otevťeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpétného

odkupu a podminky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnot aktív spravovaných
Emitentem,

Gengrální ľeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční

Burza cehných paplrú Praha, a. a., Rybná 14, 140 08 Praha 1 U
Tel, +420231 831 111, Fax +420 221 833 040, Infofdpse.oz, wiww.p8.0z.

IČ: 47115629, Obchodní cajstťit Mestského soudu v Praze, oddli B, všožka 478 89 stock exchange drop
PRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent sprívuje dlouhodobá aktíva, a dále i
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihďty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právaími predpisy, Sejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňováni informáci o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v sovladu s právními pedpisy upravujíeími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly, S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč môniť stuktuzu vlastafkú dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listň mimo regulovaný trh,
stledal generální čeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací pfedložených Žadatelem tržní kapitatizace
emise dosahuje výše odúvodnňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou fádné a sčas informovánť o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech pťíslušných právních pľedpisťi v pífpadé pžijetí k obchodováni na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození itvestorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dôležitých
veťejných zájmú, Rozhodl prato zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není päípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23. 2. 20161g. Petr Koblic
generální Peditel

Č

00 stock oxchange groupGENNÝCH PAPÍRU PRAHA. m o u s


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálníiho ťeditele

Gaenerální Ťediteť Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XI. Burzovních
pravidel - Podmínky plíjetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhod], že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

BEDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1— Nové Mesto, Česká republika
Č: 242 44 601

Druh invesilčního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list

ZATN: CZO003474673

Počet v emisi ke dni vydánť rozhodnutť: 97 500 000 podílových listú
Maxtmální prijatý počet CP v emis: 3 000 000 000 podllových listá

Bo Boa ad o 9

se prájímá k obchodování na Regulovaném trhu buvzy súčinnostť od 19. 18, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obohodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kž,
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením s splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéhi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadátel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevčeného podilového fondu
NOVÁ Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE inwstiční společnosť, a.s. IN
20008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Ftmitenť“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XI, Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných patírú kolektivnfho investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Ži datel touto žádostí požádal o príjetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni piijetí pilsobit tvärce trhu,

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podrínek uvedných v rozhodnutí investiční
nástvoj.a Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákonem a byrzovntmi pravidly pro príjetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodováni ná Regulovaném trhu, S ohledem na,
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem oteyťeného typu,
generální feditel pťedovším zvážil tozptyl dané emlse mezi veľejnost, mechaniemy zpôtného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňovánť informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných paplrú Preta, s. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 Ď
Tel. +420 221 51 111, Fax +420 221 893 040, Info£)pse.0z, Wysu.pse.oz

IČ: 4711629, Obchodní rajsižík Môatského soudu v Preze, oddll S, vložka 4778. oebstock gxchange groupO BURZA CENNÝCH PAROU PRAH

PRAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zoštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem ná škutečnost, že Emitent spravuje dlovhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Inúty zkrátil oproti
požedavkúm stanoveným pristušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o bodnoiš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpísy upravujtefmi fungování transparence kapitálových
úhú a burzovními pravidly. 8 ohledem na skutečnost, že Bnitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč mšnit struktoru vlastaťkú dané emise na
základá mechanismú vydáváni a zpôtného odkupu podilových listú nimo regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro piíletí ermise na Regulovaný trh.
Generální ťedite! dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný th. Bovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci bu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu žediteli nejsou známy okolnosti, které by pli dodržení
všech piislušných právních pľedpisú v prípadš plíjetí k obchodovánť na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození Investorú, k ohtožení jejich zájmä nebo k ohrožení dňležitých.
veťejných zálmú, Rozhodí proto zpôsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

“V Praze dne 12. 10, 2015

Ing. Petr Koblie
gentrální #editel

O

Boa stock exchange 6TOUp7 O BIKZK CENNÝCH PRAÍRU PRAHA v
KUMZVOZrossrihi o [sára

Kurzy.cz > nvesiice > Akcie ontine > Emitenii a ernise > REDSIDE investlční společnost a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSÍDE

ISA.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15,

A.S.

Detail Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy : Emise - Sledovanost - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP - Burza cenných papírú Praha

3.40

Poslední kolace.První kolace
Minimálnť cena.Gelkový objem

3.23
Maximální cena 11.08.2017

3.44

0.00

Emise | Události (28) | Emitent - Obchodní rejstžíl
O

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová omise -

1SIN 20008474053

BIC N BLAAVANTNázev emitenta
Emitent - Identifikační číslo IČ.

REDSIDE Invastiční společnost, a.5. —
24244601 (Obchodní rejstfík)Mšna nominálu EUR

Nomlnálni hodnota 9.1000
Emitované množství 274 107 851
Počet CP na účtech 274 107 851
Objem emise 27410 785.1000
Objem emise na účtech 27 410 785.1000
Typ nominálu konstantníRegistrace na trzích,
Bruh cenného papíru
Prevoditelnost emise:

je registrována na regdrhu
podllový fist otevľeného PF.
voľná pľevoditelná emise

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP T
Místo regislrace CDCP

Datum regjstraca 1.11.2013

Datum zmčny ja 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Mna obchodováni zk

Obchodovatelná Jednotka v jednotkách mčny o
Kód skupiny x

Stav platnálý:2

Správce - Identifikačni číslo IČ. -

Správos -Administrátor - Identifikační číslo IČ:
Administrátor

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE IS, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název

REDSIDE investiční společnost,a.s,
REDSIDE investlční společnost,a.s.Identifikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstrík

Sídlo - Ulice V Celnici 10314

Másto Praha 1

PSČ 11000

Kód slálu CZE

Dorúčovací adresa - Ulice V Gelnici 10314

Mästo Ná Praha 1

PSČ 11 000 ma
Kód státu CZE m
Typ subjektu emitentKategorie subjektuprávnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmčny 24.11.2014
Typ zmôny platnálý

Ďalší emitované cenné papiry, REDSIDÉ investiční společnosta.s.ISIN Název Vydáno/Zrušeno
0200084746822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 15, A.S. 17.12.20181-
OZODOBATABII NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.20151-
OZODOBATADSÍY NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Manitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
KU ZVOZ

18, A.S.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,

A.S.Toseairbr o] sat]

Kurzy.ez > Invostica > Akcie online > Emltenli a emlse > REDSIDE investiční spoločnosta.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy : Emise - Sledovanost

Diskuze - Tisk

Základní Informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných paplrú Praha
1.18

Poslední kotace 16.01.2019
Erníkotace 19.10.2015
Minimnátní cena. 21.06.2016

16.01.2019

1.03
1.03

Emýse | Udalosti (26) | Emitent - Obchod rejst"ik | Další korunové dluhopisy —
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.,Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF2 REDS

Zdrojová emise -

ISIN CZODOBAZAGTI

BIC BLAREDIS

Názov emitenta

REDSIDE investlční společnost, a.s.Emitent - Identifikační číslo IČ

24244601 (Obchodní rejstrík)Ména nominálu [43

Nominální hodnota 1

Emitované množství 256 354 242

Počet CP na účtech. 256 354 242

Objom emise 256 354 242

Objem emise na účtech 256 354 242

Typ nominálu Konstantn! mRegistrace na trzích
Druh cenného papíru
Prevodítelnost emíse

je registrována na reg.hhu
podilový list otevteného PF
volnč pľevaditelná emíseForma cenného papiru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Nfísto registrace Čop

Datum registrace 46.2015

Datum zmôny 12.6.2017

Datum výplaty výhosu -

Ďatúm zrušení -

Môna obchodování CZK

Obchodovatelná jednotka Viednotkách mény

Kód skupiny x

Stav platnálý-2 M
Správce - Identifikační číslo IČ - " x
Správce -Administrátor - Identifikační číslo IČ
Administrátor

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název
Identifkační číslo IČ

REDSIDE investiční společnost,a.s.
REDSIDE investiční spolačnost,a.s.
24244601 (Obchodní rejstiík)

Sídlo - Ulice V Gelnici 1031/4
Mesto Praha 1

PSČ 1 000

Kôd státu CZE
Doručovací adresa - Ulice: V Gelnici 1031/4
Môsto Praha 1

PSČ 11 000

Kód státu o OZE

Typ subjektu M "amitentISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP


RVIVIDLEGAL- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www.redsidefunds.com/cs/funds/ nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/1LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO008474053“), k obchodovaniu mna
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky "kurzy.cz potvydzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, JSIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)
(zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- — čestné vyhlásenie Ing. Ondžeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Všešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/ 2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Vžešťál“), ako predsedu predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmôny 24.112014
Typ zmčny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.1SIN Název Vydáno!Zrušeno
20008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12.2015 -
CZODOBAZABTI NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.20151-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |8, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
RVIVIDLEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- nvestičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.5.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločností sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoťák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- z čestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemďesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,


SVIVIDLEGAL- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

9)

Ing, Rastislava Velíča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátam narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava — mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločností Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja
Žídeka ) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

©)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je a na účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Tag. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Židek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


SVÍVIDLEGALverejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znenú neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podief na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

e)

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100%,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podieľu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


AV MDLEGAL.[

J

+

J)

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri aní nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registrí a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. Zods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aij) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s, vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“).


RVIVIDLEGAL3.2, Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočností, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29,06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Ň

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013,

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažmeni Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj © verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/TAO.
aspx).


OVIVIDLEGAL4.2.

4.3.

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielový ch
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, ato predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

1i. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patí
do majetku Fondu (a teda naň mají. nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, získ môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


SVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Parínera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) a rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom. alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje Žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
DEBEN

3 E AJ VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratíslava — IČ0 36807915 © +421220664459 — s officefdvividlegal.sk
G Plynárenská J/A — Slovanská republika — IČDPH SK2022415857 — [3 +421258253511 — c www.xividtegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: INMADE, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 689 246

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 27718/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
RVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902.01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondžej Židek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1- Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 -Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom. registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri


RVIVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“),

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielníkov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderie M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvad zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 píst. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Tde o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
fen „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI, Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S TL ods. 1 písm. a) bod 4 a 8 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. úkejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podnienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (vesp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívateľia výhod, sk poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovnného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti stebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr, na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
niedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby aleba iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-11 -
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1,

5,2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
a ii) spoločnosť Arca Capítal Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vžešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1,

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGALPrílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Pofordenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 40-06. 2048 JVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava + SR

©. 100: 36 807 915 |1Č DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s.r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.

Spis. zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního Pediteľe

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pňijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný tri burzy rozhod, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE tavestiční společnost, a.s.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástraje: zaknihovaný cenný papír: podilový lisi - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ŽSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 213 599 546 podilových listú
Maxtmální prijatý počet CP v emísi: 5 000 000 000 podílových listú

se pžijímá k obchodovánií na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pčedložila dne 19.2. 2016 žádost o pľijetí podílových list otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., ISIN
CZ00084740533 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pžiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pfijetí cenných papírč. kolektivniho investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pijetí až 3 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovačž emisi podflových list ISIN CZ0008474663.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovúími pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investováni k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pšedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných pepirú Praha, a. s., Rybná 14, 410 05 Pratia U
Tel, +420 221 631111, Fax +420 221 833 040, info ($ps8.02, ww. peB.0Z

1Č: 47115829, Obchodať rejstčík Mästského soudu v Praze, oddľí B, vložka 1773 ee stock exchange group.
DX PRÁCUE STOCK EXCHANGE
MNE. S. BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA...

Mechanisny zpčtného odkupu popsané Žadatelém v rámci žádosti považuje generální fedite!
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným príslušnými právními pfedpisy, Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, kteté bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujfcími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy môže velmi flexibilnč ménit strukturu vlastník dané emise na
základé mechanismň vydávání a zpštného odkupu podílových istú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pčijetí emise na Regulovaný trh.
Generální teditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosí, že všichni účastníci trhu budou fádnš a včas informován! o charakteru
investičního nástroje, generálnímu feditelí nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech ptislušných právnich piedpisú v prípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmu nebo k ohrožení däležitých
večejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pšípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 23. 2. 2016Iúg. Petr Koblic
generálnu! žeditelČ

906 stack axchange group:


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis, zn. B/134/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Gienerální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovnich
pravidel - Podminky piljetí cenných paplrú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhod, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknikovaný cenný papír - podilový fist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZ0008474673

Počet v emisií ke dni vydánt rozhodnutí: 97 300 000 podilových listú
Maximálať prijatý počet CP v emist: 5 000 000 000 podilových listú

80998808

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19, 16, 2015.

Jednorázový poplatek za pžijetí k obehodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením s splašním výše uvedených podmínek.

Odivodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a,s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pčijetí podílových listň otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy olevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE iuvestiční společnost, a.s. (dále jen
„Fmitenť“), K žádosti byty rovnčž pfitoženy všechny pľítohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovních pravidel - Podmínky prljetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listi. Na dané emisi nebude ke dni príjetí pôsobiť tvárce trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnut! investiční
nástroja Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákonem a. burzovními pravidly pro prljetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevteného typu,
generálni feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňováni informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných papicú Praha, 6. 6., Rýbná 14, 10 05 Praha 1 fa
Tel. +420 224 831 111, Fax +420 221 839 040, Infoďiipse.oz, www.pse.ez

(Č: 47115628, Obchodai rejstiík Môslského soudu V Praze, oddil B, vložka 1773. 686 stôck exchange graup.BURZA CENISÝCH PATÍKU PRAŤ
Ä PRAGUE STOCK EXCHANGE
o N"“ A“ BURZK ČENNÝCH PAPÍKU RAKA"

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoié aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpisy upravujícími fongování transparence kapitálových
tihľi a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mšnit strukturu vlastníkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačující pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Gemnerální Ťedítel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúivodňujíci pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s oliledem na
skutečnosť, Že všiehni účastníci trhu budou ťádnč a včas informování o charakteru.
investičního nástroje, generálnímu Ťeditelí nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech plíslušných právnich pťedpisú v pžípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení däležitých
vefejných zájmú. Rozhodí proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12, 10, 2015

Ing, Petr Koblic
generální ťeditel

Č

odo stock exchange group


" UZUVUKA /4133, NOVA GREEN ENERGY UPE, KEDBIDE 17, A.B, 1NIN Emise Page 1 ot Z

jE]
KUZNOZ

Kurzy.cz > vešia > Akcl one > Eriléni a omlsa > REDŠIDE invosličal společnost a.3, > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDBDE.
18,A8.

20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodá + Hletorie, graf a kurzy + Ermlse Sledovanosť - Tisk.
Základní Informace o NOVA GEF OPP AVANT

OP Burza cenných papírú Praha,Posledal koláča 29.00.2017 3.44
Fryni kotacs, 20022016 323
inimální cene 29.02.2016 928
Vasimáloí cana. 2002017 3.44
Telkový objem 05
[Einise | Udalost (28) [ Emlent- Obchodni rejNOVA GREEN ENERGY OPF, REDSÍDE(8, A.8., ISIN ©Z0008474063 - Informace z CDCPÚplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE S, A.S.

Zkrávený názov NOVAGE OPF REDSID

Zirojová ermise z Ti
1SIN OZODOBATADŠY

[1 BLAAVANT, —
flázov emitenia. REDŠÍDE invesičať spoločnos, 6..

Emiteni-ideniikačnt číslo IČ 24244601 (Obchod rejstík

táčna nomináiu EUR,

Nogrinání hodnota 0.3000

emitované možstú 281105576,

Požeť CP na účtechi 251285 676

Objeremise 28128 507-6000 TT
Objem smise na účlech 28 128 567.6000

Ti notinálu konstaniní

Regislrave na tzich Je registravána na regu

Dnuň cenného papíny podkový lst olexňeného PF

Pievodlolnos omlse volné pievoditelná enise u
Forma cenného papíru najméno,

Podoba cenného papíru, zaknihovaný GP

Melo rogistrace GD

Datum registrace [NI

Ústurm zinôn, 2852017

Dalo výplaty výnosu -

Ďatusm zrúšení B

táčna obchodování 0zK

Obchodovatelná Jednotka vjedaolkéch môný

Kôd skupiny x m

Stav platné/ý:2

Správce - Ideniifikační číslo 1Č z S —
Správce -

Administrátor - Ideniillkační čislo IČ. z

Raminislrátor -Emitesit cennétio papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [S, A.S.Čalý názov emitenta REDSIDE invostčni společnost. s
Doručovací adresa - Názov REDSÍDE invostční společnost,o.s,
gsntfikačné čislo IČ 24244601 (Obchodní rafsiítky
Sidlo - Ule9, Vcetníci 10314 "
| "Hžsto Praha 1
PSČ 1000
ba stály OZE
Dorušovaci adresa - Ulice v colnici 10514 —
[779 Praha 1
[7 11700
i bg státu OZE
Tvo subjektu miest
Kategorie subjektu právnické osoba
Kalegori subjektu právrúcká osoba
Datum zmôny, 24.11.2014 N
Typ zm elatnávý,http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/


O ULJUUBY 14055, NUVA UKEBEN BNEKUY UPĽ, KESLJE 15, A.B, 1BIN bmuse

Další emitované cenné papiry, REDSIDE Investiční společitost,a.s.

ISIN Název Vydánojžnušeno
OZO00GATABIE — — NOVAHOTELS OPF REOSIDE 15, A.S, 17.12.20151-
OZO00B474678 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 9, A.S,

OTA NÁKEEKETREDSIUKISVK O: SEN

Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT?

Další zprávy] Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fylitexiem | Mortloring tisku04.06.2015 /-
AVCopyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., Alialeb, spol. s .0., ISSN 1801-86880chrana údajú

htip//akcie-cz.kurzy ozlemise/ CZ0008474053/

age 2 01 2
+ CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPP REDSIDE IS, A.S., ISIN Emise Page 1 of2

I ICT [7
SU ZV VIKuny.ez >tavesýco > Akela onlina > Eiivat a elsa > REDSIDE Invostiča spolačnosla,s, » NOVA GREEN ENERGY ORF REDSIDE,
I8,AB.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
AB.

Detail - Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Ernise - Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS.

BCP - Rurza cenných papirú Praha,
Poslední kalata 28.05.2017

Pon kola
hrnirnálať cene
Mexiraáiní cena, BT
Gelkový objem[ Ernise] Událost (19) | Emitent - Obchodní relstík f Další korunové ďľuhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. [SIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

JÚsiný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8, A.S.
Zkrácaný názéy NOVÁ GE OPF2 REDS
Žiojová raise z

1SIN OZROVESŤABTI

BIG BLAREDIS

Název emitenta REDŠIDE invesliční společnost, a.s.
Emteni- Identifikačnť čislo IČ 24244601 (Obchodní rejstfík)
Mônes niaminálu: uk

Nominálni tsodnota 1

Emitované množstvi 195 549 033

Počel CP na účtech 195 B49 033

Objem emlse 196 649 033

Objem emisa na účtech 195 549 033

Typ nominálu konstantnl

Registrace na irzľch Je registrována na reg.trhu
Druh genmého papíry podilový si otevčeného PF
Pľevadislnosl ernlse, voľné pľevodttelná emise TT
Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zakríhovaný CP

Mlsto reglstrace CDCP

Dalum tealstrace 48,2015

Datum zmôny 12.8.2017.

Dalum výplaty výnosu -

Detum zrušení .

Ména obchodováni CZK

Obchodovatelná jednotka 4 jednotkách mžny

Kôd skuplny x

Stav. platné

Správce - Idertifikační čisto IČ z

Správce z

Administrátor - identifikační číslo IČ. .

Adrnintetrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE 18, A.S,Celý název emtenta REDSÍDE investiční společnost,
Doručovací adresa - Názov REDSIDE lnvosiiční spoločnost. ,
Idenfiikačať čislo IČ. 24244601 (Obchodní rejelčík)
Šidlo -Úlce V Gslnie 1051
Mesio Peha!
H A 00
Kd státu OZE —
Doričovací adíesa - Ulce Vella 103174
Môsto, Praha 1
PSČ 11.900
Kôdstšlu OZE
Rpsubiektu erýfent
Kategorie subjektu právnická osoba
Kalegere subjektu právnická osoba
i Dl zmôny 24.11.2014 .
1hitp/akcie-cz kurzy .oz/emise/ CZ 0008474673!


RVIVIDLEEGALOkresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA. Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPE, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zároj: https:/ / www.cnb.cz/cs/ statistika/menova bankovni. stat/ seznamy mbs/seznam fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s. s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474058
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/emise/
CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/201/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj, otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov IŠIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 03 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Vťešťála, s trvalým

i bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:

22,02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Výešťál“), ii) Ing. Karla

Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:

25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja

Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum

i narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“)],
i ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS
«. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S., [SIN Emise Page 2 0f2

Typ zmčny platná

Další emľtované cenné papíry, REDSIDE investiční společnosta.s.AO OV A výšditoj čriseo
OZ0006474822— NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, Ä.B. " 1742.20151-
OZOBOBÁŤASIE NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE S. A.S. 04.06.2015
OZOOOBATADBI NOVA GREEN ENERGY OPŤ, REDSIDE 8, A.S, 01.11.20187-Zprávy k tématu NOVA GE OPF]Z REDS!

Další zprávy | Vyhladat NOVA GE: OPF2 REDS fulltextem ] Monitorlng tisku

Gopyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaVýeb, spol. s r.o., [SSN 1801-80880chrana údajú

htip://akcie-cz.kurzy oz/emise/C Z0008474673/ o


RVIVIDLEGAL,(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondťej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.5.,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových [listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vrešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing, Juraj Dvočák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavensíva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

základné imanie Tnvestičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100,000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

z čestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYR Czech, s,r.o.,

spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


RVIVIDLEGAL,spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenís, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17,04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní ihlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

<) mg. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Favla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka ) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


NVIVIDLEGAL.f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na získu Partnera VS,

£) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vľartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Víešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Paxtneta VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VŠ, neodvolal ktoréhokoľvek


RVIVIDLEGAL.konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474033, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02,2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná.
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


RVIVIDLEGAL.3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočností, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne. majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: —htip:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/ FAO.
aspx).
SVIVIDLEGAL4.2.

4.3.

4.4.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteťných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2014/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. oprijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ji, článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov, Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL,4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého získu. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, príčom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust, S 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


AVIVI DL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — IČ036807915 © +421220664459 — sa office Bvividlegal.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČDPA SK2022415857 — [> +421258253511 G wwwfvldlegal.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: INMADĽE, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 689 246

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice [, oddiel: Sro, vložka číslo: 27718/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o,

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred. legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2, Relevaniné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
SVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto

verifikačného dokumentu, Ku dňu 31,12,2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondžej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna prístušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondrej Židek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. $ 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene

konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mesto, Česká republika, identifikačné číslo: 242 44601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného segistra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


WMDLEGAL.iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je prítom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný,
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5,1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Fartnera VS, a to:prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicilného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu. ďalšiu podntenku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protíplnenia zjavný ekonomický nepomer.“."

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie blížšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 348/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 6 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

+ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonontický nepomer, Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia, Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),-11 -
RVVIDLEGAL,Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnosť, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevňený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Včešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krápu (5 %).

5.2, Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VŠ sú dvaja (2) konatelia Partnera VS — Ing. Henrich Kiš
a lng, Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/,M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 0s od oo

NMVIVIDLEGAL

> Plynáre! 1A 1821 09 Bratislava] SA

b letový 915 |iČ DPH: SK2022415837

Z


VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát-12-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA,

Spis. zn. B/OB4/2016/LME

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XI. Buťzovních
pravidel - Podmínky pífjetí cenných papírú kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
1Č: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zakuihovaný cenný papír: podilový lisi - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ŽSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listň
Maximální píjatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových tistú

90 OŇ.

se pčijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o piijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o pfijetí podílových listú otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy olevňený podílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., 1SIN
CZ0003474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pfiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky piijetí cenných papítú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný tih burzy. Žadatej touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listii. Na dané emisi nebude ke dní pľijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trha obchodovánu rovnéž emisi podílových fist ISIN CZ0008474663.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro píijetí
cenných papírň kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální žeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papicú Praha, s. s., Rybná 14, 11005 Praha 1 Č
Tal, +420 221 831111, Fax +420 221 893 040, Infof0pse,cz, väy.pos.oz

1ČL47 115629, Obchodal rejstčík Môstského soudlu v Praze, oddlí 4, vložka 1773 06g stock exchange group
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ. PRAHA.

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spuvuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právaími pľedpisy, Slejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujfeími fungováni transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy mäže velmi flexibilnč mčnit sttrukturu vlastníkä dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generálni feditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací pedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovačž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budon fádnč a yčas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pťedpisú v pľípadč prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájnú, Rozhod! proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tornuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2, 2016líg. Petr Koblic
£enerální feditel

Č

05 stock oxchange group.


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENÁCH FAHRÚ PRAHASpis. zn, B/134/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Ganerální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhod], že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídle: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
1Č: 242 44 601 "

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový tist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

ZSIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listú
Maximálnt prijatý počet CP v emisl: 5 000 000 000 podilových listú

98 08 8 80885

se pijimá k obchodováni na Regulovaném trhu bnrzy s účiaností od 19. 10, 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jem „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10, 2015 žádost © pňijetí podílových listš otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnosi, as. (dále jen
„Fmitent“), K žádosti byly rovnšž priloženy všechny pľílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papíra kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadetsl touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podllových fistú, Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvúrce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnuti investiční
nástroja Žadateľ splnili pľedpoklady stanovené zákonem a. byrzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pťijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťaného typu,
generálni žeditel pedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanistny zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zveejňovánt informací o hodnotš aktiv spravovaných
Ernitentem,

Burza cenných paplrú Praha, a, s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [ha
Tal. +420 221 831 111, Fax +420 221 633 040, Infofdpse.cz, west. pse.cz

IČ: 47115629, Obchodní rejsiťťk Mäslskáho soudu v Praze, oddll B, vložka 1778. 606 etóci exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA VENNÝCH VAPIRÚ PRAHAMechanismy zpšiného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální fediteľ
7a dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emifent Ihňty zkrátil oproti
požádavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za. dostačující
nastavené mechanísmy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpisy upravujicími fongování transparence kapitálových
trhň a burzovními praviály, 5 ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilnš mčnit strukturu vlastníkú. dané emíse na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dosiačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Genterální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odňvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou ťádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu teditelí nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech príslušných právních pfedpisú v piípadš pžijeti k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú neba k ohrožení dáležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zplsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12, 10, 2015

ing. Petr Koblic
generální #editel

Ľ

pes stock exchange group.


UŽUVUBk /PAUDÍ, NUVÄ ORKEEIN EINETYÝ UĽPE, IKELISILDE 1 Ai ZLÍ ELLTEBE rase 1 UL ZKUZVOZ PERE
lejfá7

Kurzy.cz > vice > Akce online > Emil nomao > REDSIDE Investiča! společnost. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
18,A8,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graľ a kurzy - Emig6 - Sladovanost - Tisk
Záklatiní informace o NOVÁ GEF OPP AVANT

BOP - Burza cenných papírč Praha,

Posledhl kotace 2908.2017 3.44
Prí kolácg

Minie ce

(TENETA 2000.2017

Čelkový objem
[činise] Uálosti (28)1 Emitent. Obchodní rejstik

NOVA BREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. ISIN OZO008474063 - Informace z CDCP

Úplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S.

Zárkosný název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová mise -

SN OZODOBATAOBI

ac BLAAVANT

[ET REDSIDE Invesllční společnost, a.s.

Einieni- Ilentitkačni čisto 1Č. 28244601 (Obchodni rejstiiky

tón nominálu EUR

Nominální hodnote 0.1000

Eriované množslý 281285 676

Počet P na účtech 251 205 670

Objem ermíse 26 126 567.5000 —
Objem amiso na účlach 28128 587,6000

Typ nonľnálu konstentaľ

Registrace na trzidy Je registrována na regu nu
Dar cenného papľru podilový list olevienáho PF

Provodfelno i erlke volné pľevodelná exísa —
Fotma cenného pasíru na jméno

Podoba cenného paplru zaknjhovaný CP

milo tegisrace ča

Drturn reglslrace 1.71.2018,

Datum zmény, 20.5207

Daturm výplaty výnosú M

Daľum zrušení - —

Môna obchodováni zk

Obchodovateľná Jednotka, vednotkéch inšný

úd skupiny X

Stav platnálý:2

Správce - Idenilíkační číslo IČ z r

Správce, z T—
Mirinistrátor- ideniltkační čislo IČ -

Adminisrátor -Emltesit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.Celý název emýtenta, REDSIDE invesúični společnost...

Donučovatí adrosa - NÁZOV REDSIDE inveslní spoločnos as.

ientikační Mslo1Č ZÁZA4801 (Obchodní rejslík)

Sidlo U V Eric 10314

Hôsto Praha 1

PSČ 141 000
ár OZE

Ooručovaci adresa - Ulica V Čelnte 1031/4

tičsto Praha 1

[1 11000

[M [7 TT
TYp subjeklu orient

Kategorie subjektu právnická osoba TT
Kalegorie aubjeklu právnická osoba — T

Datum zmény 2441:2014 M
Typzmčny platná, Mhttp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/ „O


SLŽAUUBH PÁD INV A UUREĽLIN BINEHATY PP, RELISILIE, 13, Ay ES OS LdkU 4 UL 2

Další emitované canné paplry, REDSIDE Invostiční společnost,a.s.ISIN Název Vydánofžrušeno:
OZ000647 4692 7 — NOVAHOTELS OPF REDSÍDE |, A.S. 17.12.20161-
ZODOBTAGIA NOVÁ OREBN ENERGY ÓPF REDSIDE IS, A.S, 040620157
PN (EENENEŇUŤ A O

Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhledat NOVA. GEF OPF AVANT fultextem | Monitoring tlskku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sno., AllaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-B088Odirana údajú

http://akcie-oz.kurzy.oz/emise/CZ0008474053/ ra


„. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE JS, A.S., [SIN Emise Page 1of2

Ki 177A [7
VI ZĽÝ NZKuzý.62 > ayesťce > Akoo oalne > Emini a amis > REDSIDE invaztční spoločnost a,s, > NOVA GREEN ENERGY OPF RELSÍDE
I5,AS.

ČZ20008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
A.S.

Detali > Vývoj cen a obchod « Historie, graf a kurzy - Emise - Sledovanosť
Diskuze - Tisk.

Základní infotrnace o NOVA GE OPF2 REDS.

S0P » Burza senných papírú Praha,
Poslední kolaca 28.08.2017 013

105

[ Emise] Události (11) Emitent - Obchodn rejstňík | Další korunové diuhopisy ]
NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., HBIN CZ0008474673 - Informace z CICP.
Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 18, A.
Zlräcený názév NOVA BE OPF2 REDS
Ždiojové emiso -
15 OZO0OBATASTA,
[H BLAREDIS
Názov eritenta REDSÍDE invesliční spoločnost, a.s.
Erifent- Identifkačať člsto 1Č 24244601 (Obchodní rejsiík)
Main nomlnálu zk
Namänélnť hodnota 1
Efikovené mmožstá 184549037
Poe CP naúčtesh 105 548 038
Objam mise 195 549 053
Objem oreýse na účlach 185 548 083 TT
Typ nomlnátu konstantní
Regisirace najrzích je registrována na reg.tu
Druh cenného paplru podňový Úst olevľeného PF
Favodeľňosí emise volnš pevoditená errise
Forma cenného papíru na jméno
Podoba cannólto papíru zaknihovaný CP
Mieto regisirace, cDeh
Deum redisirace, 46.2016
Datum zmšny 128201Ť
Dalurm výplaty výnosu -
Datum zrušení -
Mána obchodován! 2K
Obchodovateľná jednotka » jednotkách mény
Kču skuplny x
Stav platrálý:2
Správce - Keniinkační číslo IČ -
Šprávoo z
Administrátor - Identifkačnl číslo IČ 2
Administrátor -
Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.
Celý název exttenila REOSIDE Invest společnost.a.s,
Datučovací adľosa - Název REDSIDE Inveslčni společnost s. ,
ldenitňikační čislo IČ 24244601 (Obchodní rol)
Šidlo - Ulice V ln 1001/4
Môsto Priha1
[7] 4000
Kod státu ze
Doručovací adresa líce Vcetnie 10514
tičsio Proha i
PSČ 11.000
Kadsláti . CZE .
i Tyo subjektu emitent T
| Kategorie subjektu právnická osoba
! Kategorie subjektu právnická osoba
i Dalum zmšný 24-11.2014 m.htip:/akcie-cz.kurzy.ez/emise/CZ0008474673/


s. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN Emise Page 2 0f2

Typ zmény platnálýDalší emitované cenné papiry, REDSÍDE Invostiční společnostia.s.sli Ná výš
ČZODOBÁTAB22 — NOVAHOTELS OPF REDSIDE (8, A,5. " 17.12.2016 1:
OZOOORAŽA873 ——— NOVÁGREEN ENERGY DPF REDSÍDE 18, A.S. 04.08.2015 7
CZOOOB4TA0S9 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S. 01.11.2012/-Zprávy k tématu NOVA BE OPFZ RED!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPF2 REDS fulitextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol, 5 r.o, AliaWeb, spol. s r.o, (SN +801-88880hrana údajú

httpr//alccie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474673/ 2...


RVIVIDLEGAL,- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevňený podílový fond
REDSIDE investiční společnosti, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/cs/statistika/menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam. fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- — výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
1egulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZOD08474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/emíse/
CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
RÉDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu mna
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19,10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- > čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [tj. i) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/22, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Výešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvoľáka, strvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:


AVIVIDLEGAL- Partner VS má základné imanie 6.640,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ama účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Včešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoľák, pričom menom Investičnej

spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyrí (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24,07,1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),


SVIVIDLEGALv dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločností Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

9) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Tnvestmenís, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava — mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VŠ (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka ) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registí, tj. Tond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ama účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Parinera VS zapísané
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl, 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

3) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý


RVIVIDLEGAL.h)

(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Invesiičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvočáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

e)

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom meňe a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6,640, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartneroví VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100%,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločností sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,


RVIVIDLEGALi žiadny zčlenov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2013,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastníacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3,2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom tihu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti


AVIVIDLEGAL.3.3,

3.4.

registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vycholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondtej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1.

42.

Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu, Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, čj. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podieľnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov arozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu,Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: hlip:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


SVMIDLEGAL4.3.

4.4.

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. oprijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvydenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu

sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ši. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí

do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podieľnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na získu Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť, Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Tondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku


AVVIDLEGAL4,5,

4.6.

všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, príčom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na získu Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods, 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že prí partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. S 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podníkania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“ JA,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra prí právnickej osobe podľa 8
11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods, 1 písm. b). Ide o
prípady, keďy má fyzická osoba práva na hospodársky prospech z podníkania aleho inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NVIVI D L VIVID LEGAL, s.ro. 2109 Bratislavá 1ĽO 36 807915 +421220654459 — s office Dviuidtagal.sk
Plynárenská #/A — Slovenská republika — !Č DPH SK2022415857 — 3 +421256253511 1 wwnwxividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods, 5 zákona č, 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS5“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: INMALDE, s.r.o,

Sídlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko "Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 36 689 746

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 27718/V

Šlalulárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konaleľ konajúci samoslalne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné mena: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sidlo: Plynárenská 7/ A, 871 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konaleľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia lohlo verilikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGALúplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 11.03.2013,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčslo, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
voObchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„#nvestičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o. so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mesto, Česká republika, identifikačné čísla: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra za dňa 30.06.2017,

70znam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový foná
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Fnergy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha1- Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/statistika/menova, bankovni stat/ seznamy. mbs/seznam Íki/),

úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/ LM (ďalej [cn „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Encrgy olevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
C7000B474053 — (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ00084740533"), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, s účinnosťou od 29.02.2016,

výpis zo stránky kurzy,cz potvrdzujúci prijalie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcio-
ex.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) © prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovilou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008174673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGAL.

iv, spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným pudielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:
Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom

mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSTNJE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť REVR Czech, s.r.o, (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vžešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Tnvestments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Parlnera VS je jeden (1) konateľ Partnera V5 — Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene ľartnora VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebu riadiacej štraktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry ľartnera VS bala taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6,1, tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:-11 -


RVIVIDLEGAL- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/L M,
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZO008474053
- Potordenie — Podielové listy ISTN: CZO008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

AVIVIDLEGAL.VIVID LEGAT, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. ] inda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis. zn. BĽOZA0161LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

© REDSIDE investténi společnost, a.s.

« Sesídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Navé Mésto, Česká republika
e 1Č: 24244 601

a Druh investičního nástraje: zaknihovaný cenný papír: podílový list - výnosový
. Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

+ [SIN: CZ0008474053

s Početvemisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podílových listú

s Maximální pčijalý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podílových listň

se pňijímá k obchodováni na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pžijetí k obchodovánií na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podminkou účinnosti tohoto rozhodnuti je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožio člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podilových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy atevľený podílový fond REDSIDE investiční společnost a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s, (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pžijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových listú ISIN CZ0008474663.

Cšenerální čedite] zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pžijetí
cenných papirú kolektivního investováni k obchodovánií na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčenéhu typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpšlného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Ermitentem.

Burza cenných papicú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha | U
Tal. +420 221 651 111. Fax +420 221 843 040, infoG)psa. cz, Www.psa.oz
IČ: 47115629, Obchodni rejstfik Mästskáho soudu v Preze, oddil B. vložka 1773 6s stock sxcharge group.


PRAGUĽ STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnčé vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pedpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté akliv, které bude
probíhat v souladu s právnimi predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trbú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podilových lista mimo regulovaný trh,
shledal generální žeditel rozptyl emisc jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální žeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje vý pňijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pči dodržení
všech príslušných právních predpisú v pčípadč prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejích zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veťejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23. 2. 20161ág. Petr Koblic
generální ťediteľ

Č

cee stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/I 34/2015/LME

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pžijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE invesiiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsio, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podítový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CLOD05474673

Počet v emisi ke ďni vydání rozhodnutí: 97 300 000 podtlových istú
Maximální pôijatý počet CP v emisi: S 000 000 000 podílových listá

9 BB a Bodo a

se prijímá k obchodování na Regalovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplaiek za prijetí k obchodovánií na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhadnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odčtvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pfedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pľijetí podílových listú otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy olevňený podílový fond REDSIDE investiční společnosť, a.s., ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emilenť“), K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XIi. Burzovních pravidel - Podmínky pijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádosti požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvärce trhu.

Generální Ťeditel zkonstaioval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili predpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pžijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvečejňováni informací o hodnotč aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Praha, a. s., Rybná 14. 119 06 Praha 1 [ma
Tal. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 C40, holôpse.cz, win pse.c>
1Č: 47115629, Obchodní rejstrik M>siského soudu v Praze, cddil 3, vložka 1778. cee stock exchange groupBURZA CEINÝCH PAPÍRU PRATIA.
PRAGUE STOCK EXCHAMOZ
BURZA CENNÝCH FAPÍRU #RAHA.Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generálni čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Ľmitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent ľhúty zkráll oproti
požadavkúm stanoveným níslušnými právními pľedpisy. Stejnš tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpisy upravujícími fungováni transparence kapitálových
trhň a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Fmitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže veľmi flexibilné mčniť strukturu vlastníkú dané emíse na
základš mechanismú vydávání a zpšiného odkupu podilových žistú mimo regulovaný trh,
shledal generálni ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pňijetí emise na Regulovaný trh.
Generální fediteľ dále shledal, že die informací predložených Žadatelem wžní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichní účastníci trbu budou fádné a včas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech príslušných právních pťedpisú v pčípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškozeni investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
verejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostiedek.

V Praze dne 12. 10. 2015lng. Petr Kohtic
generální ťeditel

Ľ

c06 stock exchange group.


CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S., DSIN Emise

AE
KUZVOZ

Kurzy. 62 > Invesice > Asta onlsna > mis“ a amise > REĽSIDC vrvesličn společnost... > NIVA GRECH ENĽAGY OPF, 2FBSIDE
5,8.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail Vývoj cen a cbchocú - Historic, graf a kurzy : Ernise - Sledovanost - Tisk

Základní informace o NÔVA GEF OPF AVANT

„ POP.» Burza cenných peplrú Praha,Poslední kozáze: 29.05.2017 3.44
P: 7 2802.2016, 923
Múrirná r cena. — 28.02.2016 3.23
Manó nátní osn 2006217 324Gelkový objem 60Em

1
NOVÁ GREEN ENI
Úplný název,IERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISIN CZDO08474065 - Informace z COCP
NOVA GREEN ENERGY OPF, REUŠIDE|5, A.S.


02005474058
BLMÁVANT

REDSIDE inveslični společnost, A.s.
24244601 (Oochodni rejezík)Mna nosminák EUR.
Nominálni hodnota 7.1000
„Enitované množetví 201 208 070

Fočat CP na účlech 28

Objem 26 128 867.6000

Objem srmiee na účiech 26 128 557.6000

Typ nominálu konstanini

Registrace na tzích Jeregisrrována na egu

llový sť atevreného
valné prevocitelná emíse T
Forma cenného papí u na jméno,
Podoba cennšio zaknihovaný CP
sto registrace CDCP
Dalum rogistrace, 1412013
Datum zméný 26.5.2017
Daturm výplaty výnosu -
Datum zrušení 7
Ména obchodování 62x
Obchodovate ná jednotke viednotkéch mény
Kód skupiny x
$a pleználý:2
Správce - Ideniifikační čislo IČ -
Správce - N —
Adrni státov - Identfikačni čisle [Č - i
JAdrnárstrátor -Emitert cennáho paníru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.Oelý název emitenta REDSIDE Investični společnost...
Doručovaci acresa - Název, REDŠÍDE Investéni společnost s

Iderttikační číslo Č. 24242501 (Obchodní rejstflk) a a
Sidlo - Ulice vcelnie 10314

Mésto Praha 1 x“

PSČ 11009

kod státu OZE m
Doručovaci acresa - Ulice v calnic! 10314

Mesto Ďreha 1 TT

PSČ. 11009

Kód stálu [5

Typ subjektu ernitent.

Kategorie subjektu právniciá osoba

Kategorie subjektu právnická osoba :

Datum zmény TT 24112014 Ň
Te zmčny platná Mhttp://akcic-ez.kurzy.cz/emise/CZDO0847405/

Page lat z

30. 6. 2017


CZ0003474053, NOVA GREEN ENERGY OPT, REDSIDE 13, A.S.. [BIN Emise

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční spolačnost.a.s.
ISIN

Název Vydánejžrušeno,
2DO0B4 7482: NOVA HOTELS OFF REDSIDE [5.A.S. 1742.20157-
GEDDUBTAŤ) NOVA GREZN ENERGY OPF REDŠIDE 15, A.S. 04.06.2015
CL0D0S474083 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S, 01.11.2013]:Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulllexiem | Moritar.ng tisku

Gopyr ght © 2009 - 2017 Kurzy.zz, spol. s r.o., AlisWet. sool. s o. ISSN 1801-86680chrana úcajú

hitp://akcic-ez.kurzy ez/emise/CZODOBATAD5SIÍ

30. 6. 2017

Page žoť Z
KUMZVOZ

CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN EmiseKurzý 57 > Ivestice > Akcie cine > tamňenti A esise > SEDE DE inweslčrí spoločnosť z.z. > NOVA ZREEN ENFRGY OP RENEINE.

8,48.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,

A.S.

Detail : Vývoj cen a obcňodú - Historie, graf a kurzy - Emise : Sledovanost

Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPFZ REDS

BOP - Burza cenných papirú Praha,Posladní kotaca, 29.08.2017
Pryni kolace 19.10.2015,
Minimálr cena, 19.19.2015
Maximá ni cen 18.23.2017
Gelkový oter.

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE |S, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPFZREDS

Zdrojová ermise - xv.“
1SIN M OZO0OBATABTA,

BO BLAREDIS

Názov ernitenta REDSIDE Investiční společnost 8.5.

Enitent- Identifikační číslo
točna nomináu
Naminální hodnota

"24244R01 (Onchodní relsifík)
ax

Erritované macžstýi 1E5E1G 033
Pečeb CP na účtech 185 549 033 .—

Objem amise S 549 033 o
Objem emise na účiech, :

Tep normálu korstaniní oRegistrace ne trzich
Druh čonného peplru

je registrována ňa reg.hhu
padilový ist otevšeného PFPievaditalnosť emnise volaš preve ditelná stnise

Farm cenného papíru na jméno,

Podoba cenného paplru zakrihovaný CP

Mislo regislrae ČO —

Datum regisliace 26.2015

Uatum zmény 1262017 x“...

Datum výplaty vý
Datum zrušení

Môna otchadovániObchodovatelná jednotka
Kôd skupinyStav

Správce - Idertfikační čislo IC
Správce

Administrátor - Ide-tifikačni čislo IČ
eministrátorEmitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název
Identifikačni číslo 1Č.

REDSIDE investični společnost, a.s.
REDSÍDE investični společnost a.s.
24244501 (CbchoiSao - URce. VČalnici 10314
[77] Praha 1
7] 11000
Kód státu [2
Doručovací adrese - Ulice V Celníci 10814
Utésta Praha 1 TT :
PSČ 11000
Kúd stá OZE
Typ subjektu emitent Ň

Kategorie subjektu

právnická osobaKategorie subjeklu —
Daturn zimnýprávnická osoba
24.11.2014http://akcie-ez.kurzy cz/emise/ CZ0008474673/

Page 1 of2

30. 6. 2017


CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN EmisePage 2 0f2
Typ zmôny platnálý m a
Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investični společnost.a.s.
ISIN Házev Vydáno!Zniženo
70008474822. NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. — 17.12.2015 7-
C7N208474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE |$, A.S. U4.06. 2015 -
(70008474053 NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.11.2013 1 -Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulitexiam | Monitoring tisku

Gopyrght © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spal. s r.o., AliaWab, spo. s r.o., I8SN 1801-86880clirana) úcajú

http:/fakcie-oz.kurzy .cz/emise/CZ0008474673/ 30. 6. 2017
RVIVIDLEGAÁL

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie ľodielových listov ISIN: CZO008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká repriblika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vťešťál“), ii) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pred oborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhfínšvsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a iii) Ing, Juraja Dvoáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
fen „Ing. Juraj Dvožák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. 7. Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- > Parlner VS má základné imanie 6.640,- EUR,
- > konateľom ľartnora VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňaž!
v Spoločnosti vo výške 100 %,ým vkladom vo výške 6.640, FUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia ľartnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Invesličná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, kloré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISTN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papicrov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom. Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Invostičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesialštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.00U,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
RVIVIDLEGAL.

- —zVýračnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdexiatšesť (76) kusov Akcií Invesličnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predslavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a lo Rudolia Vešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYK Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

ng. Pavla Krúpu, strvalým bydľiskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanáslich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

lng. Fetra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 8%101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s., vdôslodku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca

Investments, a.s. vo výške 20 % a

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcii Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Inveslmenls, a.s. vo
výške 10 %,

- v čestnom vyhlásení konateľa Tartnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b

jediným. spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je aka spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom — registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účeľ ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Invesličná
spoločnosť,

jediným konateľom ľartnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera" VS zapísaná
vobchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš,
RVTMIDLEGAL.9

d)

e)

g)

5

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu da základného imania Partnera VS, ako: aj (ii)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 7.z. uochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexisluje Žiadny právny llul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúccho pôsobnosť valného zhromaždenia Parlnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v ľartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolľa Viešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvofáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

b)

©

e)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Tondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca va vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640, EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100 % vParlnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(i) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel

vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGAL,S)

g)

+)

j

j)

k)

D

Invostičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníclva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účel Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosli (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Parlnera VS
zapísaného v obchodnom 1cgislrj ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov ľartnera VS popri konateľovi Partnera V$ zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
udvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

Žiadny z členov predstavenstva Invesličnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochranc verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/7.M. prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aif) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcivnárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedeindesiatšesť (76) kusov Akcií lInvestičnej spoločnosti smenovitou hodnatou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osom (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
8 menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnole všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emilentom Podielových
SVIVIDLLEGAL,listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových Tistov TSIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štálu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieruch“)].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tahto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o EPYS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného seklora, ato namiesto kimečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS piatí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurisla a vedúci zamesinanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3, Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona a RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného seklora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4, Opierajúc sa oobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba idenlifikovala ako člena
vrcholového manažmentu ľartnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

lng. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29,06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členav vrcholového manažmentu Partnera do registra parínerov verejného sektora v súlade s
ust, 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného seklora nie je emilenlom cenných papicrov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií. podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak da registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emilenla. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods, 4 prvá vela Zákona o RPYS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené olázky“ je v súvislosti s purtnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do rogistín partnerov verejného scktora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažmenl Regulovaného
emitenta (zdroj: httpr/ /wwwyjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAG.aspx).
AVIVIDLEGAL4.

4.3.

4.4,

b

fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu, Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, čj. 2013/1383/570 ke
Sp/ 2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01,2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Tondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií da nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámetov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou eleklickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projcklu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s invostičným
cieľom ďalej reinvestovaná.Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Rurzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2019/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielavých listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZODO08474053 a Potvrdenie - Padielové listy ISTN:
CZU008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
ma regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk ľartnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Invesličná spoločnosť konajúca na účel
Tondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nic je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle článku 9 bod 9.8 Šlatúlu Fondu plalí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krylie nákladov
Tondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Tondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
MVIVIDLEGAL4,5.

4.6.

straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplalení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Tondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových Tistov Fondu k rozhodnému dňu.

Tný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VŠ vo výške 100 %.
Z česlného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívaleľov výhod namieslo konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká ťyzická osoba, ktorá by mala. právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej oscby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým práva na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
AVIÍVIDLEGALii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)94,z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny Htul, na základe

ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia

právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS

v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,

na kturý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spolačník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre achránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osvbé podľa S
11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ads. 1 písm. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %, Ak je zapisovaným subjektom právnická osobu, tentu hospodársky prospech ntusí spočívaľ na skulačnosliach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodach $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosli sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podníkaniia alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej na výške 25 %." Napriek absencii. jej
explicitného vyjudrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO gri určení KUV podľa tohto bodu ďulšiu podnienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým pínením s hodnotou

proliplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné abstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2115 7.7. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. S éa ods. 1 písm. aj bod 4. AMI, Zákona, ako aj ust. $ 4 ods, 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

% Bod VI, Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkania alebo inej činnosti
uvedenom pri definúcii konečného užívateľa výhod v $ 1] ads. T písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstaráci je potrebné ruzumieť mufmä situáciu, kexť fyzická osobu (konečný užívateľ výhod) mú na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, klorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podebnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), u to najmenej vo výške 25 %, Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by lálo
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. Yo znamená, že ak fyzická osoba (priania aleba
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, uby za £o poskytla primerané protiplnenia (napr. dodulu
lovary alebo služby), musí sa lálo fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných pinení dostupných na trhu v Čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primeruné protiplnenie nejde najmä v prípade, dk je medzi prijatým plnením u hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protipinenia o viac ako polovícu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Suhdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak paskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú. zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovucie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi ©
súvislosti s bezpodielovým spohuvlastnícivom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až » budúcnosti (napr. na základe dlhopisu aleho opčnej zintuvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby ulebu ibu medzičlánkom pri neopodstatnenom vúčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osuby (podnikateľa).-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×