Nezaradený subjekt

PV-Projekt, s. r. o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 8. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 8. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 16.08.2018

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
MVIM AL VIVIDLEGAL, s.ro. — 82109Bratislava — IČ036807915 © +421220664459 — m officedvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČOPH SK2022415857 — +421258253511 1 wwwalvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PV-Projekt, s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 45 281 106

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka číslo: 26617/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrích Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
AVIVIDLEGAL2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci

verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

2.3.

2.4.

a)

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská

republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

Ing, Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“).

. Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného

dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha ] - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362. (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti RYR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s, so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celníci
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj:https:/ /apl.cnb,cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEBI0.VIZITKÁ?p, lang-czérp SEO ID-27714265:
p. VER ID-10014:p DATUM-09.01.20198:p ROL KOD-11),


RVIVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)>4,

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 pístu. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo nej činností zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.“

8 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S TL ods, 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) niá na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody slebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
frická osoba nezískala (resp. by memohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnoni rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívateľia výhod, dk poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
sútvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu slebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11 -
RVIVIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konají(ca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
almg. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba. k záveru podľa bodu 6,1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/,M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

lo Rola

V Bratislave, dňa

%VIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR

a a a 1Č0:36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857
GdhA43I

VIVID LEGAL, s.r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
IRZA CENNÝCH PAFÍRU PRAHA.

Spis, zn. B/O34/2016/LME

Rozhodnutí generálního Pedltele

Genesální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Butzovních

pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy tozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: Y Celnici 10314, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto Česká republika
IČ: 242 44 601

Dith investičníko nástroje: zaknlhovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR.

I STN: CZ0008474053

Počet vemisi ke dni vydánl rozhodnutí: 215 399 546 podilových lista
Maxtmální prijatý počet CP v emísi: 5 000 000 000 podílových tistá

OSO o...

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzys účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový popiatek za piijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odävodnéhí

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakažto člen burzy
pediožila dne 19.2.2016 žádost o pľijetí podilových tisti otevfeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE investiéní společnost, a.s., I5IN
20008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“), K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny píítohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podtaínky pľájetí cenných papírč. kolektivniho investování
k obchodováni na Regulovaný ih butzy. Žadatel touto žádostí požádal o pijetí až 5 000 000
000 podilových lístú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí plisobit tvňrce trhu, Eraitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu ovnšž emisi podílových tistú TSINN CZ0008474663,

Gengrální Ľeditel zkonstatoval, že s výjtimkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pedpoklady stanovené zákonem a burzovnfmi pravidly pro prijetí
cenných papírh kolektivního investování k. obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pňijímané podílové listy jsou vydány invesiičním fondem otevľeného typu,
generální fedite] predevším zvážil rozptyl dané emige mezi veľejnost, mechanistny zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných paplrú Praha, a. su. Rybná 14, 340 05 Praha 1 T
Tel. +420 221 631 111, Fax +420 221 838 040, Infoflpoe.cz, www.pse.oz

pi
IČ: 47115629, Ohchodnť rejstčík Mičstekáho soudu v Preze, oddlí B, všožka 1775 bu stock exchange groupPRAGRJE STOCK EXCHANGEMechanismy zoštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální editel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje álovhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem ermise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným plíslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informaci o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právaími pľedpisy upravujfetmi fungování transparence kapitálových
tuhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutéčnosť, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže veľmi fexibilnš ménit srukturu vlastaíkú dané emise na
základ mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podílových listš. mimo regulovaný trh,
shledal genetální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pťijetí emise na Regulovaný trh.
Generálnť žeditel dále shledal, že dle informací pšedloženích Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťeditelí nejsou známy ckolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právnich predpisti v prípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmÚ nebo k ohrožení dôležitých
veťejných zájmú, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není píípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23. 2.2016

líg, Petr Koblie
generální Pedliel

Č

Geo stock stchange groupBUBZACENNÝCH PARÍRO PRAHA. no»

PRAGUE STOCK EXCHANGESpls. zn. B/134/2015/LM.

Rozhodnutí generálního Feditle

Generálni Teditel Burzy cenných papirú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podmínky plijetí cenných papírú kolektivatno investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Sa sídlem: V Celntci 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
ÄČ: 242 44 601 :

Druh invesiléniho nástroje: zaknthovaný cenný papír - podílový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

SSIN: CZ0008474673

Počet v omís! ke dni vydáni rozhodnutť: 97 300 000 podílových listá
Maximálnť prijatý pačet CP v emisl:5 000 000 000 poditových listú

a GB GB BE

se plijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčiin ost od 19. 18, 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodovánť na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhoduutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí v pľijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených podmínek.

Odúvadnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s, (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 8.10. 2015 žádosť o pžijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy oievňený podilový fond REDSIDE inestiční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Fmitenť“). K žádosti byly vovnéž piiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X. Burzovních pravidel - Podminky PA cenných paplrú kolektivního investování
k obchodovánť na Regulovaný trh burzy, Zadatel touto žádosií požádal o pľijetí až, 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni píijetí púsobiť tvárce trhu,

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástvoj,a Žadatel splnili pšedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných paplrú kolektivního investování k obchodování na Regalovaném trhu, $ ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičaím fondem otevľeného typu,
genetální šeditel predovším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem, N

Burza cenných paplrú Praha, 6. 6., Rybná 14, 110 05 Praha 1 f
Tel, +420 221 881 11, Fax +420 221 833 040, infoédpse.oz, Ws. pôs.oz

1Č: ATYÁ 5029, Obchodní rejatík Môslského soudu v Praze, addil B, vložka 1778 peaslock exchange group.BURZA CENNÝCH PAMRÚ PRAHA“
PRAGUE STOCK EXCHANGÁMechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámej žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent húty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejuč tak považuje za dostačujíc
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informac! o hodnoiš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpísy upravujieími fungovátí transparence kapitálových
trhň a burzovními pravidly. 8 ohledem na skutečnost, že Bnitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč mšniť stevktaru vlastoľkú dané emise na
základš mechanismú vydávánt a zpôtného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shleda] generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Generátní ťeditel dále shledal, že dle informací pťedložoných Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odťivodňující pľijet! erise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou ťádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťeditelí nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pľedpisú v prípadš pľijeti k obchodování na Regulovaném trbur
mohly vést k poškození Investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dáležitých
veľejných zájmä. Rozhodí proto zpýsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek,

V Praze dne 12, 10. 2015

žng. Potr Koblie
gentrální ?editel

©

Ban stock ex0lAnge Grovp:BORA CENNÝCH PADÁKU PRAH


KUZVOZ

Kurzy.cz > Investice > Akcia online > Emitenti a ernise > REDSIDE invesliční společnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
ISLA S,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú + Historie, graf a kurzy - Emise - Sledovanost - Tisk
Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BcP +Burza cenných papírú Praha

Poslední kotace 18.01.2019 3.40
29.02.2016
31Celkový objem

[ Ermise | Udalosti (28) | Emitent - Obchodní rejsifik ]
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová emiso -

ISIN 20008474053 o

BIČ BLAAVANT

Název emitenta "REDSIDE Investiční společnost, a.s
Emitent - Identifikační číslo Č 24244601 (Obchodať rejstňík)

Ména nominálu EUR

Nomináíní hodnota 0.1000

Emitované množstvi 274107 651

Počet CP na účtech 274107 851

Objem emise 00 410 785.100

Objem emise naúčtech 27 410 786,100.

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podllový fist otevľeného PF.
Prevoditelnost emise volnô pľovoditelná emise

Forma cenného papíru TT na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Mfsto registrace CDCP M
Ďatúm roglstrace 1112013

Datum zmôny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -
Datum zrušení -Ména obchodováni CZK

Obchodovateľná Jednotka v jednotkách mšny

Kád skuplny x o
Stav platnálý:2 “
Správce - Identifikační číslo IČ - o

Správce -

Administrátor - Identifikačni číslo IČ -

Administrátor -Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 1S, A.S.Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.
Doručovací adresa - Název REDSIDE invesiční společnost,a.s.
Identifkační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstňík)
Sídlo - Ulice V Celnici 10314
Môsto Praha 1
PSČ o 11 000
Kôd státu CZE
Doručovací adresa - Ulice V Gelnici 1031/4.
Mästo Praha 1
PSČ 11000
Kôd státu [7

"Te subjektu emitentprávnická osobaKategorie subjektu


Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmôny 24112014
Typ zmény platnálý

Další emitované cenné papiry, REDSIDE Investiční společnost,a.s.ISIN Název VydánolZrušeno
CZ000B474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 17.12.20151-
00008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.2015/-
02008474053 NOVA GREEN ENERGY OPE, REDSIDE IS, A.S. 01.11.20131-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID futltextem ] Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s ro., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú ]
Gookies
KU ZVOZb
Toso ntb o]| st

Kurzy.cz > Investice > Akcie online > Eritenii a emise > REDSIDE inveslíční společnosta.a. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE

[2

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,

A.S.

Detail: Vývoj cen a obchodí - Historie, graf a kurzy - Emnise | Sledovanost

Diskuze > Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných papirú Praha1.18

Poslední kotace 16.01.2019

Pryní kotace 19.10.2015
Minimátní cena, 21.06.2016
Maximálnť cena 16.01.2019
Čelkový objemEmise | Událostí (26) | Emitent - Obchodní rejsi| Další korunové dluhopisy

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE!5, A.S.
Zkrácený název TNOVA GE OPF2 REDS

Zdrojová emise -

ISIN GZODOBATASII

BIC BLAREDIS

Název emitentaREDSIDE Investiční společnost, a.s.Emitent - Identifikační číslo IČ

24244601 (Obchodní rejstrík)Mčna nominálu CZK

Nominální hodnota 1

Emitovené množství 206354242

Počet CP na účtech 256 354 242

Objem emise 256354 242

Objem emise na účtech 258 354 242

Typ nominálu konstantní TyRegistrace na trzích
Druh cenného papíru
Prevoditelnosť emise

je registrována na reg.trhu
podllový list otevľeného PF
volné pľavodltelná miseForm cenného paplru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Místo registrace CDCP m
Datum registrace 4.6.2015 o
Datum zmôny 12.6.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Ménia obchodování [773

Obchodovateľná jednotka v jednotkách mčny

Kód skupiny x N

Stav platná 72 M

Správce - Identifikační číslo IČ - NÁ

Správce - TI

Administrátor - Identlfikační číslo IČ

Administrátor

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název
Identifikační číslo IČ

Sídlo - Ulice

Mšsto

REDSIDE investiční společnost, a.s.
REDSIDE investií polečnost,a.s.
24244601 (Obchodní rejstňík)

V Gelnici 1031/4

Praha 1

Kád státuDoručovací adresa - Ulice V Gelnici 1031/4
Mésto Praha £

PSČ 11000

Kód státu CZE

Typ subjektu emitent


RVIVIDLEGAL- "úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www.redsidefunds.com/cs/funds/ nova-green-energy),

- zoznam akcionárov spoločnosti Axca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zm.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevňený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053"), k obchodovaniu ma
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Biuzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)
(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0D08474033/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s. s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
> Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Vžešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
Jen „Rudolf Všešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvočáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmény 24.41.2014
Typ zmčny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost.a.s.1SIN Název Vydánoľzrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS ÓPF REDSIDE IS, A.S. 17.12.20151-
20008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.2015/-
CZ0D0B474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 RÉDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fultextem | Monitoring tísku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
AVIVIDLEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 7,500,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imarú Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri

(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- > členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoňák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

aj spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 952 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Výešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


RVIVIDLEGAL- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

A

d)

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Íng, Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenís, a.s. vo výške 55 %,

lng. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „ľng. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

lng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondieja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

©)

d)

e)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom — registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov © spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

Žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionátom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


AVMIDLEGALU

8)

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Všešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

©)

d)

e)

8)

1h)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100% v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločností sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiaďnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Paxtnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


SVIVIDLEGALk)

)

konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods, 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM. prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investíčnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (di) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajťica vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZO008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“).


RVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona. o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3, Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29,06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na £ Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak © gramatický výklad ust. £ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnenmi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /www.justice,gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy -a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL.4.2.

4.3,

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, ato predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to stým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na získu projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových lístov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Btrrzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na získu Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata v roku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje 9 vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na získu konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partneroví verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného

sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 10 -
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
L VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — |Č036807915 © +421220664459 — ga officeGulvidlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPHSK2022415857 — — +421258253511 — ci wwwsulvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PV-Projekt, s.r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 45 281 106

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26617/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
RVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verífikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VSje nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing, Ondťej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondrej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
sust, 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. aj Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
(ďalej len „spoločnosť Atca Capital Finance Group, a.s“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sidlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská tepublika, identifikačné číslo: 35975041, registrovanej v Obchodnom registri


RVIVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016"),

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové. firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 íst. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 1 ods, 1 píst. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KLIV podľa tohto bodu. ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, L. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

proliplnenia zjavný ekonomický nepomer.“3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 TL ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj usť. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
umedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm, b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozunnieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (« podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osobu (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové « odvodové povinností, vyžiuovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželoví v
sítvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11-


OVIVIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevžený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %)
a fi) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vfešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Cndťej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

61.

6.2,

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú“
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGAL,Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn, B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZO008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 150.198

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 82109 Bratislava SA

IČO: 36 807 915 [IČ DPA: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA ĽENNÝCH PAPÍRU PRAHA,

Spis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XI. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podlový list - výnosový
Jmenovilá hodnota: 0,1,- EUR

BSIN: CZ0O008474053

Počet v emisí ke dni vydání rozhodnuti: 213 599 546 podilových listú
Maximální pijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listú

se prijímá k obchodováni na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016,

Jednorázový poplatek za pijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 59 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o príjetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podminek.

Odúvodnénií

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podílových listú otevteného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s, 18IN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnéž píiloženy všechny pčílohy požadované Článkem 2 části
Xi. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papíra kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný tih butzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetľ až 5 000 000
000 podílových lístú. Na dané emisí nebude ke dni pijetí púsobit tvôrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisí podílových lista ISTN CZ0008474663,

Gengerální žeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnuti investiční
nástroj a Žadate! splnili pšedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální ťeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnoté aktív spravovaných
Eritentem.

Burza cenných paplrú Praha, a, s, Rybná 14, 41005 Praha | Č
Tel, +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, infof)jpse.oz, wWw.pse.oz.
1Č:47115629, Obchodní rajstfik Méstského soudu v Praze, oddil 8, vložka 1773 cee stock exchange group.
PRAGUE STOCK EXCHANGE
. BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.

Mechanismy zptného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejnč tak považuje za dostačující
nastavéné mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš ménít strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismi vydáváni a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální čeditel rozptyl emise jako dostačující pro pčijetí emise na Regulovaný trh.
Gencrální ťeditel dále shledal, Že dle informací predložených Žadatelem tržní kapítalízace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pťi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pťípadš prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investor, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmú., Rozhodí proto zpäsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

M
líg. Petr Koblie

generální čeditel

V Praze dne 23, 2. 2016

Ď

266 stock exchange group.
PRAGUE STOCK EXCHANGE

1
Spis, zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního #editele

Generální čeditel Burzy cenných papírá. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podminky prijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodli, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnosť, a.s.

Se sidlem: V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Ké

ISIN: CZ0003474673

Počet vemist ke dni vydánt rozhodnutí: 97 500 000 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listá

8088 888085

se prijímá k obchodovánť na Regulovaném trhu burzy súčinnosti od 19. 10, 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o päijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénmi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10, 2015 žádost o pľijetí podílových list otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„fmitenť“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pťijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijet! až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvärce trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj.a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a. burzovními pravidly pro piijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravideľné zveťejňovánť informací o hodnotč aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných papkú Praha, s. 6.. Rybná 14, 110 08 Praha 1 [7
otel. +Á20 221 834 111, Fax +420 221 833 040, nfoďónse.oz, ww. pse.cz.

1Č: 47115629, Obchodni rejstrľk Méalského soudu v Praze, oddil B, vložka 1773 Gee stock exchange groupTAR CENIVÝCH PAPÍRU PRAHA
PRAGUJE SPOCK EXCHANGEMechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotč aktiv, které bude
probíhat v souladu s právnimi predpisy upravujicími fongování transparence kapitálových
rhú a burzovatní pravidly, S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mčnit strukturu vlastníkú. dané emíise na
základé mechanismä vydávání a zpôtného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shleda] generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že die informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci tthu budou ťádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okoľnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních predpis v pípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení däležitých
večejných zájmú. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12. 10. 2015

Ing, Petr Koblic
generální #editel

ÉĽ

ee stock exchange 9509,BOKZA VENNÝCH PRHÍKO VŇAŤ
UZVUU%A 74133, NOVA UKEĽN ENERGY OPE, REDSIDE 13, A.S, 15L BASE Page Lot Z

[ele]

KUNA
[aj SÍ

Ku.oz > lnvetlcs > Akclo ono > Elon nemňse > REDSIDE Inestišní společnost, s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
18,48,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.B.

Detail - Vývoj cen a obchod - Historie, grať a kurzy - Emise + Sledovanosť - Tisk.
Základní informace o NOVÁ GEF OPF AVANT.

OP - Burza cenných papírú Praha,

Posledn Kotaca 2908.2017 3.44
Prýoľkalace, 85 328
Nôinálť cena 28022018 328
Mamina Sea. 28.06.2017 3.44
Selkový abiem — NT(

NOVA GREEN ENERGY OBE, REDSIDE 8, A.S., ISIN GZ0008474053 -Informaco z CDCP

Úglný název, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE/S, A.S,

Zirácený název NOVA GE OPF REDSID

Zárojová ernise -

IN OZODOSATADSY

Bi BLAAVANT, T
Názov ermikenia REDSIDE Invesilčni společnost, 8.5.

Elton fclentitkační číslo Č 24244801 (Obchodní reJstik)

čne nominálu EUR

Nlamninálnť hodnote 0.000

Ermilované množetý 20] 285576

Pôbet CP naúčtech 281 205.676

Objem omše 26 25 5676000

Objem erise na účlech 28 128 587.600

Typ nominálu Konstaniní

Regisrace na tzích Je regislrována na regu

Druh cenného papíru podlový úst olevčoného PF

Provodilelnost mise valnč pľovodilelná eniso —
Fomma cennčlio papíru najméno

Podoba cenného paplu zaknihovaný CP

histo rogislrece [en

Dalum registrace 112018,

Datum zóny 2652017

Balm výplaty výnosu 7

Dal zrušení -

ča obchodován! czk

Obchadovateľná Jednotka vlednotkách môrý

Kôd skupiny x

Stav platnálý:2
Správos" Ideniifkační číslo (Č -

Správce, -Adninetrátor - Identiikační čislo Č. -
Fdministeátor z

Emitorit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A.S.Galý název smitenta REDSIDE Invostični společnost,
i Doručovací adresa - Názov REDSIDE [nvostóní společnosta.s. —
idaniilikečný člo IČ 2Á244601 (Obohvodni rose)
Sito - Uilog V Gelnici 1031/4 TT
Sýčsto Praha 1
PSČ U 000
Kd státu OZE
Doručovaci adrasa - Ul V Cene 10514
Môsia Praha 1
PSČ 14007
ta státu TT CZE
Tý subjektu“ mito
Kategarie subjeklu právnická osoba,
Kategorie subjektu právnické osoba, T TT
Datum zmény, 244112014 m.
i Typzmény platnálýhttp://akcie-oz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/ . MN


CZUUUB4 / 40L, NUVA OREEN ENEKLJY UĽP, KELISLJE 13, Ajs IBILN TAT šé

Další emitované cenné papity, REDSIDE Investlční společnost,a.s.SI Název Vydánofžrušeno,
0200084748022 NOVÁ HOTELS OBF REDSIDE 15, A.S. 17.12.20187- —
GZOBOBATÁBIE NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, AS, 04.06.2015 7-

SZO TÁTO Ex AT sti 9 AO ÚVÁ 2oTo 7 ľaZprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT:

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring lsku

Gopyrigiit © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o., Alialeb, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrana údajň

http://akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474053/
" CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISTN Emise

IÁLITANIOI.,
PÁD ZN

Kuny.ez > nvesíie > Akcia onlne > Ermieni a amlsa > REDSIDE [nvsstšal společnost, > NOVA ORBEN ENERGY OPF REZSIDE
ISA 8.

CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
AB.

Detail" Vývoj cen a obchod + Historie, graf a kurzy - Emíse + Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVÁ GE OPF2 REDS

GP » Burza sorných papirú Praha,
Postednl kolace,
[IE
Minienání Garaj
Mesa mál cena
Selkový oblem,

[ Etise| Událoski (17) Emitent - Obchodní rejetík | Další korunové dlohosisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.,1SIN ©Z0008474673 - Informace z CICP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.
Zkácený název NOVA BE OPFZ REBS
Záojová emise, Ň

SN . OZODOBATASTA,

[M — BLAREDIS

Název amltenie, REDSIDEInvestén! společnost, 8.5.
Enúteni- Identiik 24244501 (Obchod refsiík)
Fžna noralnálu 2x

Neminélnl hodnota 1

Enilované množstý, 185 549 038

PoRoTCP na účiech 196 643033

Objem emise 195 549 033

Objem mise na účisch, 108 545 034

Tie nomlnálu konstantní

Regislrnce na tích Je registrována na regu
Druh cenného papíru podilový lat olevňeného PF
Plevodlelnosť erise vodn provocitetná erise
Form cenného papíu na jtnéno

Podoba cenného papíru zakrihovaný CP

Misto regislraco, cbeF

Datum registrece, 40.2015

Dalum zmôny 1262017

Datum výplaty výnosú -

Datum zrušení A

Môna obchodováni [773

Obchodovateľná jednotka V jednotkách môný

td skuplný x

sláv platnálý2

Správce « Ilenlfikační čislo IČ z

Správce -

Adminislrélor - Mentiikačať čísla 16. 7

Administrátor 7

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE S, A.S.

Celý název emitenta REDSÍDE Invesliční společnost,a.s.
Dorúčovací adresa - NÁZOV REDSIDE Invesični společnost,a.s.
identlfikační čísle IČ 24244901 (Obchodní reletík)

Stálo - Úle v cin 10814

Miesto Praha 3

PôČ A000

Kód státu [7

Doručovací adresa - Ulica v ostne 10514,

Mžslo Prah 1

PSČ 11900

Kodsláu ČZE

Typ subjektu, strilent

Kalegorie subiektu právntcká osoba,

Kategorie subjektu právnieká osoba T
Ďalom zmôny 24.11.2014hitp://akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474673/Page lof2


SVIVIDLEGAL.Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/cs/ statistika/menova bankovni stat/ seznamy mbs/ seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM. (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: — CZ0008474053“) — (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investíční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov TBIN. CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise / CZ0008474678/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/ 20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti ft. i) Rudolfa Viešťála, s trvalým

bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:

29.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vrešťál“), ii) Ing. Karla

Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:

25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja

Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum

1 narodenia: 10.11.1979, štátna prístušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
i ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS


o +» CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S., ISIN Emise Page 2 012

Typ zmény pialnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.
hn ž 2 RADY
Czo0osi74822 NOVAHOTELŠ$ OBF REDSIDE (S, A.S.
OZODOBAŽASIY NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8, A.S.
CZOODMATABSI. NOVA GREEN ENEROY OPF, REDSIDE S, AS,Zprávy k tématu "NOVA GE OPFZ2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulitextem | Monitoring tisku

> výonúčivc
172.20151-
04.05.2015 1-
O1Á120131-.

Gopyríght ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. 5 1.0., AliaWeb, spol. s r.o., |SSN 1801-86880chrana údaj

htip://akcie-ez.kurzy oz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“),
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VŠ

podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (5 počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Tvestičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/1,M prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > členmi predstavenstva Investičnej spoločností sú predseda predstavenstva Rudolf Vrešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoľák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej Jen „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,
SVIVIDLEGAL,spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská repubitka
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s tvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17,04,1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

<) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krápa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s, vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondťeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing, Ondtej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


RVIVIDLEGAL.verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Výešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

J) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,. EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(di) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na získu Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho častí na tretiu osobu,
SVIVIDLEGAL,1)

J

k)

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových Tístov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 a ii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcii Investičnej spoločnosti
a (i) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovítou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného

sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


SVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu,

3.4, Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera V8 do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne 1i) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často Kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným enitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: — hlip:/ /www.justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL,4.2.

4.3.

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

jii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL.4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým. zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá adruhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 19-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ZOO

W MÁ L G, AL VIVID LEGAL, sro. — 82109 Bratislava — 1Č0 36807915 © +421220654459 a affice(Dulvidlegai.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČOPA SK2022415857 — 3 +421258253511 — wwwuividlegal.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PV-Projekt, s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 45 281 106

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26617/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava ], oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2, Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
NVIVIDLEGAL.2.2.

2.3,

2.4.

2,5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondrej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondžej Žídek“), ato s dátumom
vzníku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
sust. 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celníci 1081, /4, 110 00
Praha] - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celníci 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa. 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom. registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


RVIVIDLEGAL.

z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera V8,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnexa V$, a to:prospechom na podnikaní alebo inej činností sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu. (z podnikania alebo
inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencií jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer,"."

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
9 REVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej čínnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods, 1 písm. a) bod 4 a S 1 ods, 1 pís. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) niá na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (« podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp, by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou. protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota príjatého plnenia. Subdodávateľta, resp. ich koneční užívatelia výhod, sk poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práve za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osobu, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada su na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“- 11 -
WIVIDLEGAL,Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondžej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa či, 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifíkačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZO0008474673

V Bratislave, dňa 95-04 209P

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 7 A 42109 Bratislava : SR
> 160136 807 915 [IČ DPH: 5K 2022415857
VIVID LEGAL, o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát-12-
PRAGIJE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Spis. zn. B/O34/2016/LMRozhodnutí generálního Ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s či. 3 části XII. Buťzovních
pravidel - Podmínky piíjetí cenných papírá kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, Že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésle, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

FSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 399 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP vemisi: 3 000 000 000 podílových listú

se pňijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 20.2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmťnkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen butzy
predložila dne 19.2. 2016 žádosť o pľijetí podílových listí otevženého podílového fondu
NOVA Green Energy olevený podilový fond REDSIDE investiční společnosť. a.s., 1SIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pžítohy požadované Článkem Z části
Xl. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papír“ kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emísi nebude ke dni prijetí päsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovámu rovnčž emisi podílových tistú TSIN CZ0008474663.

Generální editel zkonstatoval, že s výjšmkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevženého typu,
generální ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papicú Praha, a. s., Rybná $4, 410 05 Praha 1 Č
Tal, +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, Info G)pse.0z, wAW.p5e.OZ
1Č: 47118529, Obchodní rejsifik Mástského soudu v Praze, odd B, vložka 1773 sep stock exchange group
DŠ PRAGUE STOCK EXCHANGE
“ N V. BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje penerální žeditel
za dostatečné, a to s ohľledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným príslušnými právními pťedpisy, Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoíš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč mšnít sírukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismň vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací pfedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních predpisú v pňípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmň. Rozhodt proto zpôsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí neni prípustný opravný prostňedek,

V Praze dne 23, 2. 2016

U

Ig. Petr Kobiie
generální čediteľ

Č

966 stock exchange group
Spis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v soulaďu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pšljetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové fisty):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh Invesiičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový Hist
dJmenovitá hodnota: 1,- Ké

FSIN: CZ0008474673

Počet v emisl ke dni vydánť rozhodnutí: 97 500 000 padilových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listá

© 68 9 8 0808 5

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účin ností od 19. 16, 2015,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodovánť na Regulovaném trhu činť 30 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odútvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 8. 10,2015 žádost o pžijetí podílových listú otevženého podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosí, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE invesiiční společnost, a.s. (dále jen
„Bmitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných paplrú kolektivního investování
k obohodování na Regulovaný trh burzy. Zadatel touto žádostí požádal o pľijetí Až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvňrce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjímkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pfedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírť kolektivního investování k obchodování ná Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální Ťediteľ pčedevším zvážil rozptyl! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Eraitentem,

Burza cenných papkú Preha, A. s. Rybná 14, V10 05 Praha 1 EU
Tel. +420 221 831 111, Fax 4420 221 633 040, infoe)pse.cz, www. pse.oz

(Č: 47415629, Obchodni rejstíík Mäslského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1773 cee stack oxchange group
Š PRAGUE STOCK EXCHANGE
N“ s BOZK CENNÝCH VAKU PRAHA"

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Enitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy. Stejnď tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
tihú a burzovními pravidly, S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibiluš ménit strukturu vlastníkú. dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shleda] generální feditel rozptyl emiso jako dostačujíci pro plijetí emise na Regulovaný trh.
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací pťedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující prijet emise na Regulovaný th. Bovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou šádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech píslušných právních pľedpisb v prípadš príjetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dáležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpsobem uvedeným výše.

Poučení

Profi tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prosižedek,

V Praze dne 12. 10, 2015

Ing. Petr Koblic
generální ťeditel

O

cee stock exchange group


UZVVUKA /4123, NOVA UKEĽN ENBRUY UPĽ, KEDMIDE 17, A.S. BIN mise

KUMZVOZ

Kurzy.cz Invesľoe > Aktlo online > Ermiten
18,48,

20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Hlstorie, graf a kurzy - Emise » Sladovanost > Tiskvifse > REDSÍDE Invesiať společnos a.s. > NOVÁ GREEN ENERGY OB, REDSÍD

Základní Informace o NOVÁ BEF OPP AVANT

ROP - Burza cenných papírú Praha,

Poslodnl totees 29462017 3.44
Fry m žE a2
šálntrnáln! ozna 29.02.2016 9.23
Maxi mälný cena 29.08.2017 3.34
Celkový objem ag

1

a) | Eikent - Obchodni rejstčíkM i M : - „aareeoee mee —
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. ISIN CZ0008474053 - Informace z obOP
Úplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE (8, A.B. M
Zkrácsný názov NOVAGE OPFREDSID

Zdkojová ermise, -

[m OZODOBÁŤAOSI T
BIG BLAAVANÍ, i
Název emiienia, REDŠIDE Inveslčni společnost, 43.

Emllent- Ideniitkační čislo IČ. 24244601 (Obchodní rejsíľik)

dčna nominálu EUR. -
Nomináhn! hodaola 0.1000

Enitované množstá, . 28110567

Počet EP na účtoch 201 285616

Objem šímise 28128 861 6000

Objem smise na účiech 28 128 567:5000

Tig nonnály Konstantní

Registrace na rzích Je zegielrovánu na regirbu

Druh cenného papínu padilový Hst otevteného PF

Plevodielnosl emíse vojné pľevoditslná emise T
Forma cenného papíru na [méno

Podoba cenného papku záknihovaný CP.

Mislo Tegistrece Dee

Datum ragistraos 1412013

Dalum zmôny 26.5.2017 T
Datum výplaty výnos - “

Ďaturm zrušení H

Môna obchodování 0ZK

Obchodovstelná jednotka výednotkách môny

Kd skupiny, X

Stav platnálý2

Správce - Mdonitkační čislo -

Správce - jkAdministrátor - daniikačnť čislo IČ. -
Administrálor, -

Emiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.

Celý název emitenta REDSIDE Investční společnost.
Donučovací adresa - NÁZOV REDSÍDE lnvostní společnost.
Identifikačat číslo IČ. 24244601 (Obchodní rejstšík)

"Sidlo - Ulce, Vodne 10514
Msto Praha f
PSČ U 00
Kôd státu OZE
Daručovací adrosá - Ufce V ln 1031/4
Ms TT Proha 1
PSČ 14900
Kb státu OZE
Typ subjektu Smilent TT
Kategorie subjektu právnčcká osoba
Kategúte suhjekl právaická osoba
Datum môny, 24.11.2014
Typ zmény, platnálýhttp://akcie-ez.kurzy.oz/emise/CZODOBATADSIÍ

rage LOt Z


UZUUUB4 /4UD 3, NUVA UKEĽN ENEKUY UĽE, KELISTJE 13, A.

[BIN šeTdpu LM e

Ďalší emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnosta.s.1SIN Názov, Vydánoížrušeno
02000474122 — NOVAHOTELS OPF REDSIDE 15. A.S. 17.1220187:
OZDOJBÁTABIE NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, AS. 04.06.2015 7-

© la Ao“ 7A TTZprávy k támatu "NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fuliextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o, AliaWWeb, spol. s r.o. ISSN 1801-86880chrana údiajú

http:// akcie-cz.kurzy.ozlemise/CZ0008474053/
„. CZ0008474673, NOVA. GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., [SIN Emise Page lof2

[a]
ki OZVI Ti AE

SKI ZLÝ NI. RASE

Kura. > taveslna > Akcia anlne > Eminii a miss > NEOSIDB invostiní spolačnost,a.s, > NOVA OREEN ENERGY OPP REGSÍDE,
BAS.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE (S,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy + Erise + Sledovanosť
Dlskuze - Tisk

Základní Informace o NOVA GE OPFZ REDS.

BCP » Burza cenných papírá Praha
Poslední kotaca 29,05.2017
První kolac 102018,
[IE 19302015

Maxirnáln ebná,[Emise | Údáiost (1) Eritest - Obchodní rejstitk [Další korunové dlhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. ISIN CZO008474673 - Informace z CDCPÚplný název, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE |8, A.B.
Zieäosný názáv NOVÁ BE OPF2 REDS
Žarolová sme -

IS OZOOOBATASTI,

Be BLAREDIE

Název eritenta REDSIDE Inveslični spoločnost, a.s,
Emierit- Idenilikač 24244801 (Obchodní cele)
Mena nominálu“ Czk

Nomtnálnť hodnota 1

Ertované množstí 185 54 033

Počet CP na účtech 105 549038

Objem emlse 108 549 033

Obom misa na účiech 1957549 033

Ty nominálu konslanlní

Registrace natrzích Je registrována ná reg-thu
Diuh cenného papíru poditový st otevňeného PF
Pravodlelnôsl emize, valné pievoritelná erise
Forma cenného popu. najméno —-
Podoba cenného papíru zaknihovaný CP.

Misto regisltáce 007

Úatum egistreco 462015

Dátum zimšný 12AŽOŤ

Dalum výplaty výnos -

Daľurm zrušení -

Mitra obchodováni [773

Otchodovatelná Jednotka v jednotkách mány

Kód skuplny x

Stav platng/ý:2

Správce «Idertiikačni číslo IČ -

Správce 5

BAminfstrátor - Idenlikačni číslo (Č,

dla strátor -Emltent cenného papítu NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.

Celý název emtanta REDSÍDE investni společnost,

Darúčovací adresa - Název REDSIDE Invastči společnosťa s. ,
Idenliikačnť číslo IČ 24244801 (Obchodnf rejattk)

Sid - ulce V atnii 108174.

Mčsto Praha 1

PSČ 110

Kôd státu OZE

Doučovací adesu -Ulco V Oeinle 103174

Mrásto. Praha

PSČ 11000

Kód státu 02E T
Typ subiektu [177 o
Kalogorie sublektu právnická osoba

Kalegorie subjektu právnická osoba

Dalurm zmény 24.11.2014 Mhttp: llakcie-oz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/


s +. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emise Page 2 0£2

vo zmôny nlatnáfýomltované cenné papity, REDSIDE Invostiční společnosta.s.SO Ni 2 AN VýdarioiZrúsúňo ©
OZOODBAŤ A822 NOVAHOTELS OBF REDSIDE 18, A,B. N: 1712.20151-
OZODOSNŤ A873. NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSÍDE S, A.S. 04.06.2015
0Z0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 0141.20191-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fultextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kužzy.cz, spol. s r.o., AllaWeb, spol. s .o., ISSN 1801-60680chrana údajú,

http://kcie-ez.kurzy .ez/emise/CZ0008474673] aa


WVIVIDLEGAL.- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPE, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.enb.cz/ cs/statistika/ menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO008474053“), kobchodovaniu mna
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN. CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Butzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: — CZ0008474053“) — (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s, zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 1 Ké, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej

len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondťeja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločností [t.j. i) Rudolfa Vrešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťáľ“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a žii) Ing, Juraja
Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“)),
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spoľu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:-3.
SVIVIDLEGAL- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločností vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn, B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn, B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvočák, pričom menom Investičnej

spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- — základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (34) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investíčnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vžešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing, Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),


WVIVIDLEGAL,v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Axca
Investmenis, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Feter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý


SVIVIDLEGAL.h)

(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykenávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

d)

9

g)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Paytnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť vatného zhromaždenia Partnera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a aní neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,


RVIVIDLEGAL.i) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474058, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (i) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločností
s menovitou hodnotou predstavujúcou 952 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera V$ do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3,2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“ )].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v pripade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť ) a súčasne ii) partner verejného sektora je

spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo oviáda ariadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta, Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4ods. 4 prvá veľa Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti„7.
AVIVIDLEGAI.3.3.

3.4.

registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vreliolového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané vbode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum: narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41.

4.2.

Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej bariky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektuSlovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http:/ /wwwe.justice.gov.sk/ Stranky / Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/PAO.aspr).


SVD LEGAL.43.

44,

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové [isty ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

di. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na získu Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý kreinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich tokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investíčnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
získu podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, .pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na získu
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
RVIVIDLEGAL4.5,

4.6.

všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapísujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:í pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu í. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016")34,

2 Leonliev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 písm. a) bodu. 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej čínnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 1L ode. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


% LEG AL VIVID LEGAL, s.ro. 82109 Bratisláva. 1Č0 36807915 © +421220554459 — ma affice(Bvividlegal.sk
Plynárenská ?/A Slovanská republika — IČOPH SK2022415857 — m +421256253511 — vyww.ividlogal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PV-Projekt, s.r. o.

Sídlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 45 281 106

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26617/V

Štatutárny orgán: lng. Henrich Kiš, konateľ konajúci samoslalne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Ohchodné meno: VIVID LEGÁL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný regisler Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatno

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívaleľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1, Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobslarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGALúplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06,2017,
úplné znenie spolačenskej zmluvy ľartnera VS zo dňa 31,07,2014,

úplný výpis spoločnosti REDSITIE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., sa sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RYR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

úplný výpis spoločnosti Arca Investmenís, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská repuhlika, identifikačné čísla: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

Zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDFE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
invesličných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: hitps:/ /www.enb.cz/cs/ stalislika/ menova bankovní stat/ seznamy. mbs/ seznam fki/),

úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Tondu“),
výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0D0ODBA7AU33 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov TSIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: ittp:/ / akcie-
cz.kurzy.cz /emise / CZ0008474053/),

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12,10.2015, sp. zn.
B/154/2015/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
20008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papícrov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGALdv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo práva
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlicha priebežným zmenám.

5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom

mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.). a to s podielom na základnom imaní Parlnera
VSvo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, sr.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vfešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Potra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

. Riadiaca štruktúra ľartnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene ľartnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Tartnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona 9 ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe

obsahu Relevantných dokumentov,

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPYS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:- 11 -


VMIDLEGAL- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/.M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy 1SIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

NVIVIDLEGAL.

Plynárenská 7/A | 821 09 Brasislavá 8A
RUR: 807 915 FIČ DPH: SK2022415457
pt

VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Tinda Balháreková, konateľka a advokátka- 2.


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA,

Spis. zn. B/XOZA/2016/L MI

Rozhodnutí gencrálního čeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové tisty):

REDSIDE investiční společnosí, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenoviiá hodnota: 0,1,- EUR

FSIN: CZO0084740153

Počet v emisí ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú

„ Maximální pňijalý počet CP v emisi: 3 000 000 000 padilových list

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29, 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Spulečnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožio člen burzy
predložila dne 19,2, 2016 žádost o piijetí podílových listú otevčeného podílového ľondu
NOVA Green Energy olevňený podílový fond REDSIDE investiční společnosť, a.s., 1SIN
CZÚ008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Cmitent“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pžijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal a pžijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni pfijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi padílových Histú [SIN CZ0008474663.

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírú kolektivního investovánií k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skulečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondcm otevženého typu,
gencrální čeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Prahá, a. $., Rybná 12, 11€ C5 Praňa + Í
Ta, +620 221 831 111, Fax +420 221 833 040, infoO)p5e.cz, Www.058.0z.
1Č:: 47115629, Obchodní rejstľik Mästsého soudu v Praze, oddil B, vložka 1772 cee stack axchangje graup
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnast, že Emitent spravuje dlouhodahá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právnimi pľedpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací a hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pfedpisy upravujícími ľungování fransparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Ľmitent je investičním fondem
otevteného typu a tento tedy múže velmi flexibiloč mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových fistú mimo regulovaný trh,
shledal generální Ťeditel rozpiyl emise jako dostačujíci pro pčijetí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pčí dodržení
všech pťíslušných právních predpisú v pľípadč pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investarň, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dáležitých
večejných zájmú. Rozhodl proto zpísobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2. 2016generální čeditel

©"

cee stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/] 54/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pžijetí cenných papirú kolektivního investování k obchodováni na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésio, Česká republika
IČ: 242 44 601 "

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
dJmenovitá hodnota: 1,- Kč

ISIN: CZO008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnusí: 97 300 000 podílových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových lisrú

EE A A A A A A

sc prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzv
predložila dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy oievľený podílový fond REDSIDF. investiční společnost, a.s, ISIN
C20008474673 vydaných emileniem REDSIDE investiční společnosí, a.s. (dále jen
„Emitenť“), K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal © prijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvárce trhu.

Generální čeditel zkonsiatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadate! splnili pľedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotč aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných pepírú Praha, a. s. Rybná 14, 110 05 Praha 1
el. +420 221831 111, Fax +42C 221 633 049, Infoehpse.cz, www. pse.cz
1Č: 47115629, Obchodkí rejstňík Mšslského soudu v Praze, oddil B, vložka 1773 02a stock exchange groupBLIRZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,
PRAGUE STOCA EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatočné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pšíslušnými právními pľedpisy. Stejnš tak považuje za dostačující
nastavené mechanísmy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhať v souladu s právními predpisy upravujicimi fangování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevieného tvpu a tento tedy múže velmi lexibilnš mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podilových listň mimo regulovaný (rh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťedite! dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující prijeti emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech pľislušných právních prodpisú v prípadš pfijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veťejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12. 10, 2015#
lag. Petr Koblie
generální #editel

[

Dee stock exchange grBup:


CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15, A. s., [SIN Emise

IC
KUMZVOZ

Kurzy. z Inveslce > Asi online > lion a emiae > REDSIDZ investiční solečnost.s. > NOVA BRECH CNERGY PF, REDSIDE
BAS.

CZOODBAT4053, NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obubcdú - Historie, gral z kurzy - Ernise - Sledovanosl - [sk
Základní informáce o NOVA GEF OPF AVANT

AE - Burea cenných papír Praha

Ťoslecni kotace: 29.06.2017 3.44
ŽTYn kata, 29022018 323
Vinimální cena 2902:2015 32
Vsi Sen ŽAEZNŤ 344
Čalkový abism 300Žirojová mise:
ISIN CZODOBATADBE
A BLARVANT

š " REDSIDE invastiční spoločnost, 2
2425460" (beľ adní nejsi)

EUR .
vA000

21 28557Název einilerla
Emilerm - Id antifikačni čísto IČ.


Emilované množetýí

Počet CP na účtech 286 670
Objem smise: 28 128 567.600 7
Objem emise na účtech 28 128 567.600

Typ nominálu konstantníJe registrována na regirhu

Registrace natrzích -ový list otevňeného
volné prevoditeľné emise
Forna cenného papíru a jména
Podoba cenného papíru zaknihovaný CF
Misto registrace CDCP
Datum rogistraca 11.2013
Datumzmény 00 26.5.2017
Datum výplaty výnosu :
Datum zrušení -
Ména obchodování Czk
Obchocovateľné jednotka vlednotkách mény
Kód skupiny, X
Stav platné 72
Správce - identifikační čísto IČ -
Správce - 07T " m
Adminisátor - identifkeční čislo IČ. -
Aninisrátor -

Emitant canného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE I5, A.S.
REDSIDE Investén společnost..s.
REDSIDE Investéní společnosta. s
26244601 (Obchodní rejstňik)

Celý název emitenta
dresa -Název,
Identifikační čislo IČSdlo - Ulice V ceiniel 10314
Iušsto Praha 1

PSČ 11000

Kôd stálu CZE

Doručovaci adresa - Ulice v Čelnizi 1031/4
[7 Praha 1

PSČ 1000

Kód stálu CZE

Typ subjektu emitentKategorie subjektu právnická Dsob5
Kategorie subjektu právniccá osoba
Datum zmôrý 24112014

Typ zmény, letnéhttp://akcie-cz.kurzy.cziemise/CZ0008474053/

Page 1l oť 2

30. 6. 2017
Dal: itované cenné papíry, REBSIDE investiční spalečnost,a.s.

1SIN Název Vydáno/Zrušeno
ÚZDOUBA?AHZZ NOVA HOTELS OPF REDSIDE (S.A. S. 17.12.2016 1-
CZDODBA74073 NOVA GREEN ENERGY OPE REDSIDC S, A.S. 04.05.2015 /-
CZ0000174053 — NOVA GREEN ENERGY OPĽ. REDSIDCIS, A.S. 07111201372

Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy, Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 200€ - 2017 Kurzy.cz, 3pol. s r.o., AlieWeb, spol. s r.o., ISSN 4801-86880chrana úde“

http://akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474053/

CZAOO83474053, NOVA GREEN ENERGY OPT. REDSÍDĽ 15, A.>.. [ŠIN Emise

30. 6. 2017

Page Z oi Z
. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OP REDSIDE IS, A.S., ISIN Emise

KUFZVOZ

tučzy.oz > [veslice » Akcie oni > Eitilacli 4 stmiše > REDSIDE investičaí sozlečnost a.s. > NOVÁ GREFN FNFRGY OBE REERINF,
18,48.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.s.

Dalail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Emlse - Sledovanost
Diskuze - TiskZákladní informace o NOVA GE CPFŽ REDŠ

BCP - Burza cenných papárú Praha,

Poslední koleve 1.13
Prmíkotace 13
Finn

Harinmáln 2013, Dä.cé ži 1
Gslkový cojem 000,

[ Erise | Události (1:31 Emltent - Obchocal rajstiik | Dalš“ korunové dluhonísy

NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE |$, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úpiný název
Zlrácený název
Zdrojová srmlse

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.
NOVA GE OPFZ REDS

JSN..

BIG
[EEEmilent - Identifikaúrí číslo IČMána neminálu

Naminálii hodnola

20000474673
BLARECIS

REDSIŠE nvestični společnost,
24244631 (Obchodní rejstite)
OK

1

emitované Ti 145 ň40 033
Počet CP na 185 549 033 —
Objem, 185 549/033,

Obiem,
Typ nomirálu

Registrace na lzich
Druh cenného papiní
Pievoditlnost emisenia reg ih
podlový list otevťenáho PF
volné prevodelná emíse,Forma osnného pápí najméno
Podoba zenného papíru zaknibovaný CP.
MistO registrace: CDOP —- . .
Datum reglatrace 4.5.2015
Dali zmčny 12.6.2017 NA.
Dahúm výplat výnosu -
Dalo
czk
viednotkách môny
x
platná/ý:2

Správce - Ideniiňkační číslo IČSprávce
Administrátor - Idenfifikační čislo IČ
AdministrátorEmitent cenného pat
Celý název emitenta
Doručovací adresa - Názov24244801 (Obchod

V Ceinici 1081MMésto, Praha 1

PSČ 11000

Kód stálu CZE T N
Doručovací adresa - Ulke V celnici 10314

Mésto, Praha 1 Ň

PSČ i
Kod stálu

Typ subjsktu emitent mKategorie subjektu

právnická osobaKatogore subjektu
Datum zmny

právnická osoba,
24.11.2014http://akcie-cz.kurzy ez/emise/ CZ0008474673/

Page 1 of2

30. 6. 2017


„ ČL0008474673, NOVA GREEN ĽNERGY OPF REDSIDE [S, A.S., ISIN Emise

To zmény planá

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.ISIN Název VydánoiZrušeno,
CZDODESTADZE NOVÁ HOTELS OBF REDŠIDE 15, 1.8. 17.12.20151-
CZDODESTASTI NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S 04.06.2018 /-
GZ0008474053 — NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDEIS, A.B. 0111.2013/-Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!

Dažší zprávy | Vyhladal NOVA GE OPF2 REDS fuiltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r... AliaVveb, spol. s ,0.. ISSN 1801-86880chrana údajúakcie-cz.kurzy cz/emise/C70008474673/

Page 2012

30. 6. 2017


RVIVIDLEGAL

výpis zo stránky kurzy.c potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
kobchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZM008474673/),

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4334/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. i) Rudolfa Vrešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 — Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťa1“), 1) Ing. Radka
Širokého, s lvalým bydliskom Pred oborau 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhžínévsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Tag.
Radek Široký“) a iii) Ing. Turaja Dvofáka, a trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Z Relcvantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,
konateľom ľartnera VS je Ing. Ilenrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- FUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Nondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ00084740533, ktoré
bolí na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijalé na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových fistov TSTN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžošťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvoľák, príčom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne sniektorým zčlenov
predstavenstva,

základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesialštyri (81) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100,000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
RVIVIDLEGALz Výročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

b)

spoločnosť RVR Czech, s.ro. vlastniacn sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Invesličnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnole všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

spoločnosť RYR Czech, s.r.o. mä jediného spoločníka, a to Rudolfa Včešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYR Czech, s.r.o.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a lo:

a)

b)

c)

©

lng. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Tistínska 11, 841 Ué Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

Ing, ľetra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská repuhlika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

lng. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07,1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má. podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

lng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. va
výške 10 %,

v čestnom vyhlásení konateľa Parlnera VS (tj. Ing. Henricha Kišaj sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

jediným spoločníkom ľartnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník ľartnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
ubhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jediným konaleľom Parlnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš,
RVIVIDLEGAL.©)

©)

g)

n

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Fartnera VS,

neexisluje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ckonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

vParlnerovi VS nemá Žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárncho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Invostičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa Vžešťála,
lng. Radka Širokého a Ing, Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

ď)

c)

Invesličná spoločnosť je obhospodärovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom menc a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o nvestičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
sko spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému slavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účel Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7,500, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vľartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhramaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100%,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlaslnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu.
AVIVIDLEGALn

£)

hy

j

k)

D

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,žiadny z členov predstavenstva Investii
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
násleďkom. by bolo alebo mohlo hyť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

ej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými

žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Invostičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

žiadny z členov predslavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne siným / inými
v mene lnvestičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnamocenstvo, na základe ktorého by tálo Iretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet ľondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek znich,

žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa.
čl. 2 ods, 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrom iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regalovanom lIrhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 ati) Podielových listov ISIN:
C 20008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
kobchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spolučnosť má dvoch (2) akcionárov: (i1) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Inveslmenis, a.s. vlastniavu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predslavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3, Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
RVIVIDLEGALlislov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISLN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom lrhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a dopinení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskarších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“)].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto vorifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa usl. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera YS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona © RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatuľárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3, Nenaplnenie výnimky podľa ust, $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného scktora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa oobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4934/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
tepublika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odávodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1, Jediným. spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Tondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

1 Oprávnená osoba má za Lo, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom uhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon a cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tsk. do registra partnerov verejného
sektoru sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitentu. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust, $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPYS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky" je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vxcholový manažment samotného partneru verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: hup:/ /wwwjustive gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).
RVMDLEGAL

4.2.

4.3.

4.4.

fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky sa zameraním na segment malých a slredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä 7. obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu.
a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z porlfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s, o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.5.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZONDIB474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iti. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Invesličná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo ná podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam. podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne pristupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podijeha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka), Podiel Fondu na zisku ľartnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvesticiám smerujúcim k zvýšeniu
majelku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
RVIMIDLEGAL4.5.

4.6.

straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením

kapitálového fondu.V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplalení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť laktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Tnvestičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Invesličnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podieľníkom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účlovnej závierky Fondu audítorom. Padiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiaslka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových lislov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a ceľkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Tný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Ľonduj má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebu inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Parlnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera V5.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emilenlom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na

hospodárs

naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods, 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, keďy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu,
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného seklora. K záveru o neexistencii fy zickej osoby,
kturá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právncho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGALti. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016" 4,

iii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe

ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Ľartnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nic vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,

na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera YS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Loonliev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Nôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 pisti. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUY prí fyzickej osobé — posdnikateľoví podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy mú fyzická osoba právo na hospodársky prospech » podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subiektor právnická osoba, tento hospodársky prospech ntusí spočívať na skutočnostiach
udiišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm, a) (nepôjile nupr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sú podľa ÚVO rozumie „právo nu plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii je
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto hodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
pinenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, 1. j. nezískala ho resp. by ho nemohlu získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä » prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekononrický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie iniorpreloval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon a VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 4a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 píst. b) zákonu o verejnom
obstarávaní je potrebné rozuntieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmiuvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom.
výhod), právo na plnenie ve forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasti všuk musí byť splnená aj druhá podmienka, a ta, že uvedené plnenie by táto
fyziská osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že uk fyzická osobu (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikuteľu najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla prinerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trú v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde nujmú v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický neporter. Za zjavný ekonomický neponter sa považujú najmä prípady, ak je hodnotu protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnotu prijatého plnenia. Subdodávatelia, tesgp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskylujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepon
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), tedu nupr. daňové u odvodové povinnosti, vyžinovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie už v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu. alebo opčnej zmluvy). Neprihlindu su nu osobu, ktorú je bu
medzičlákom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom prí neapodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
Obratu fyzickej osoby (podnikateľa).tú. Do predmetného-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×