Nezaradený subjekt

BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.

Horovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Horovce

Záznam platný od: 6. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Mišík
Adresa:
Bohunice 01852
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
10. November 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. November 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. November 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Štefan Mišík
Adresa:
Bohunice 01852
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
2. Júl 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Mgr. Matúš Mišík
Adresa:
Na Vinohrady 44 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
4. September 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Peter Cíbik
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. Január 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
. M o
VERIFIKACNÝ DOKUMENT
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI A: Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/5

[ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
IČO: 46 897 399
Sídlo: 020 62 Fiorovce 106, SR
Y mene spoločnosti konajú: ng, fatoslav Mišík, konateľ
Jaraj Cíbik, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27575/R/ďalej ako „parinet“ /

1.
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sektora
v registit partnerov verejného scktora.

s.
informácie a podklady, na zá orých bola idemifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnera
Jýpis z Obchodného registra SR partnera,
plné znenie Spoločenskej zmluvy
Úplné znenie Spoloč
plné i
Úplné znenie Spoločenskej zínluvy E SKOTE TORC
Úplné znes Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol.

jé znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Č, Nrtnera (t.j. aktuálne znenie):
Som - Ferto s.r.o.:S 9

skej zrahuo,


iné znenie Zakladateľskej zmluvy
9. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s
10. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti TatraČom - Ferto s.r.o.
1.V z Ghchodného registra SR obchodnej spoločnosu EKOĽECH HOROVCII, s.r.o,
1 Obchodného SR obchodnej spoločnosti BIOT.pis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti ACORIZ plus spol. s to.

Strana 1 z Ž
hiOBJ E> Hr

15)Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capiral Slovakia, a.s.,

. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:
Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Enetgit plus s. r. o.:

. Štanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami,

. . podpísané štatutárnymi zástupcarní:

. Zoznam akcionátov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

. Žoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

1. Písomné vyhlásenia parinera o pravdivosu, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej
a vlastníckej štruktúry partnera a o verejný
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo tladiacej štruktúry partnera,

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TatraCom — ľerto s.r.o. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne tiadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatralom — Ferro s.r.o.
a 0 verejných funkcionátoch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. o pravdivosti,
úplnosn a aktuálnosti údajov ohľadne tiadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti EKGTECH
HOROVCI, s.r.o. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasť ou vlastníckej alebo riadiacej Štruktúry partnera,

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnost údajov ohľadne sladiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Árca Investments, a.s.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štrukrúty partnera:

. Písomťanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, ah funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

vyhlásenia obchodnej spoločnosti Enetgit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnostia aktuálnosti údajov ohľadne #ladlacej a vlastníckej štruktúty spoločnosti finergit plus s. r. o.
1 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo tladiacej štruktúry partnera:

. Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera a o tom, že konečný užívateľ výhod
nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:

. Písomné vy hlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Tatralom — Fetro
s.r.o, a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával
funkciu v Slovenskej republike:

. Písomné vy hlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti ĽKOTECH
HOROVCE, s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike

- Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosť

Arca Investments, a.s.
a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionátora, krorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,

). Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločno:

i Finergit plas s. r. ©.
a o tom, že konečný užívateľ výhod nie jc verejným funkcionárom, krorý by vykonával funkciu
v Slovenskej republike,Ag. Marúš Mišík, Mgr. Štefan Mišík, Peter Cíbik, Ing.
Krúpa, ing. Power ing. Rastíslav Velič, lng. Henrich Kiš, Mer. Peter
Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan Roháč,- Doklady totožnosti — Ing, Jaroslav Mišík,
Pav

na konanie sc
dne jej predložené:

S dôraze bornou statostivosťou boli oprávnenou — osobou vyžiadané


iné vyhlásení ng. jeroslava. Mišíka zo dňa 08.01.2018,
jet ým užívateľom výhod paztneta,

- všetky údaje r:
júce sa jcho osoby ako spoločníka parmera zapísané v Obchodnom

iné, správne a aktuálne,registu SR. sú v

222
10/ Meno a priezvisko: Pavol Michalovič

Dátum narodenia: 27.11.1982

Adresa trvalého pobytu: Douská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan. SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej tepublike: nie,11/ Meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák

Dátum narodenia: 16.11.1965

Adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 61 Snina, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

12/ Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč

Dátum narodenia: 97,07,1984

Adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 866 01 Huraenné, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej tepublike: nie.

II.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera mie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.X1
Preukázani šmienok na záv bolného z nan
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Ž. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
tu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Bnrávnná osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomic vezifikačnom dokumenie

Strana 11 z
V Banskej Bystrici, dňa 08.01.2018
ROM
BIOPLYN BIE!
920 5: 1

20 52 Ho!

Partner verejného sektora

s
Oprávaziá osoba
UBBÁNI £. Partbets s.r.o. BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
/ JUDE. Juraj Remšík Ing. jaroslav Mišík
| advokát, konateľ konateľ
/
Po
bo

Pastacj Vošejiu

BIOPLYN ŠIÉRI

JFutaj Cíbik
konateľ

CE 2s. r. s.

Strana 12 z. 12,
- svoj obchodný podiel v parmerovi, ani na jeho základnom imaní (ant jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 86a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nleje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,33. Písomné vyhlásenie Mgr. Matúša Mišíka zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod parmera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jcho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na získu v partnerovi,

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnerovi

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala pattneta spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

34. Písomné vyhlásenie Mgr. Štefana Mišíka zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka pattnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6 ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:35. Písomné vyhlásenie Petra Cíbika zo dňa 08,01.2018, z ktorého vyplýva, že
- — jekonečným užívateľom výhod partner:- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka parmera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom: imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osob platenie podielu na zi
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $62 o
zákona č. 297/2008 Z. není neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:70je právo na v)u v pažtnetovi,

mné vyhlásenie imPavla krúpu zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, ž
- Jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
zisti SR sú úplné, správne a aktuálne,
Sv

obchodný podiel v partnerovi, ami na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,
viedol na inú osobu soje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnetovi,Strana 3 z
37. Písomné vyhlásenie Ing. Petra #nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6 ods. 1
zákona č. 297/2008 7. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

štofoviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod patmera,

všetky údaje týkajúce sa jcho osobg ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepteviedol na inú osobu,
nepreviedol na inú osobu s
nepreviedol na inú osobu sroje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi
roje hlasovacie právo v partnerovi.
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala paťtneta spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacím v SR,

38. Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Velíča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partneta,

všetky údaje týkajúce sa jcho osoby ako spoločníka pattneta zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani ma jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplateníc podielu na zisku v partnetovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parmera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,39. Písomné vyhlásenie Tag. Henricha Kiša zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

40.zísomné vyhlásenie Mgr. Petra Miehaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýv

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parmera spôsobmi podľa $úa ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SRje konečným užívateľom vhod partnera,údaje týkajúce sa jcho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a akmálne,

svoj obchodný podiel v parmeroví, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,neprevicedo] na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi

nemá vedomosť o tom, že by iná osob:
zákona č. 297/2008 Z. z. © znení neskoovládaja
ch predpipatmera spôsobmi podľa $6 od:OV,

Strana 4 z 4
- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

+1. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jcho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 864 ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,42. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Fludáka zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod pattacra,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
svoj obchodný podiel v partaetovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,
nepreviedol na iná osobu svoje právo na vyplatenie podielu na získu v partnerovi,
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

43. Písomné vyhlásenie JUBr. Tvana Roháča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom.
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,
nepr: na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v pattnerovi,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $óa ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.viedol na inú osobu svoje pr:

Vlastnícke a #adiaca širulstúra nartnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: TatralCom — Ferro s.r.o., so sídlom Centrum 11 70/1, 018 41
Dubnica nad Váhom, SR, IČO: 31 595 014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sto, vložka č.: Z438/R. (ďalej len ako „ľatraCom — Ferro s.r.o“) a BIOTEC,
s. £ o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR. IČO: 45 387 818, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: , vložka č.: 24716/S (ďalej
len ako „BIOTRC, s. r. o.

):


Z/ konateľmi partnera sú: Ing. Jaroslav Mišík, trvale bytom 018 52 Bohunice 39, SR, Juraj Cíbik,
trvale bytom 020 62 Horovce 105, SR, PhDr. Peter Michalovič a Ing. Henrich Kiš konajú
v mene spoločnosti spoločne., V mene spoločnosti koná konateľ saímosratne..

3/základné imanie partnera je 328.140,- EUR,

4/základné imanie pattnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to TatraCom - Ferto
s...o. sumou 164.070,- EUR a BIOTILC, s. r. o. sumou 164.070,- UR, bolo splatené v plnej

3/ hlasovacie práva v partnerovi patria spoločníkovi Tatralom — Fetto s.r.o., ato v rozsahu
50,00% a spoločníkovi BIOTIC, s. r. o. v rozsahu 50,00%:

6/3ratutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením,

7/dozotnú radu partner nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na získu partnera) majú spoločníci TatraCom — Ferro
s.r.o. a To v rozsahu 50,00% a BIOTIC, s. r. o. v rozsahu 50,00 %.

1V.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločníka Tawa lom — Fetro s.r.o.

ľa základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi TatraCom — Fetro s.r.o. sú: Ing, Jaroslav Mišík, trvale bytom 018 52 Bohunice 3$,
SR, Mgr. Matúš Mišík, trvale bytom Na Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín, SR, Mgr. Štefan
Mišík, trvale bytom 018 52 Bohunice 39, SR:

2/ konateľmi ŤatraCom — Ferro s.r.o. sú: Ing, Jaroslav Mišík, trvale bytom 018 52 Bohunice 39,
SR, Mgr. Matúš Mišík, trvale bytom Na Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín, SR, Mgr. Štefan
Mišík, trvale bytom 018 52 Bohunice 39, SR a Ing. Augustín Mičko, trvale bytom Dulov 307,
018 52 Pruské, SR, Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samosťatne.,

3/ základné imanie ľatraCom — Ferro s.r.o. je 9.294, EUR:

4/ základné imanie TatraCom — Ferro s.r.o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a fo Ing.
Jaroslava Mišíka sumou 4.647, EUR, Mgr. Matúša Mišíka sumou 2.324,- HUR a Mgr. Štefana

išíka sumou 2,324,- EUR, bolo splatené v plnej
5/hlasovacie práva v ľarraCom — Ferro s.r.o. patria spoločníkovi Ing. Jaroslavovi Mišíkovi, a to
v rozsahu 50,00 %, spoločníkovi Mgr. Matúšovi Mlišíkovi v rozsahu 25,00 % a spoločníkovi
Mgr. Štefanovi Niišíkoví v rozsahu 25,00 %:
6/štaturárny a riadiaci orgán TatraCom — Fero s.ro. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu TatraCom - Fetro s.r.o. nemá zdadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ŤatraCom — Ferio s.r.o.) majú spoločníci Ing.
jaroslav Mišík, ato vro ahu 50,00 %, spoločník Mgr. Matúš Mišík v rozsahu 25,00 % a
spoločník Mgr. Štefan Mišík v rozsahu 25 00%.


V.
Vlastnícke a riadiaca štruktúra spoločníka BIOTEC, s. r. 9Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že


KOTEC H HOROVC E, s.r.o., so sidlom 020 67
Okresného súdu Trenčín,
SROVCE, s.r.o) a ACORC
: 35 866 934 1, zapísattá
esného súdu Bratislava I, oddiel Sko vložka č.: 29778/B (ďalej ler.
ako „ACORD plus spol. s z.o“):s obchodnom registri €Strana 6 z 6
2/ konateľmi BIOTEC, s. r. o. sú: PhDr. Perer Michalovič, tevale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR a Juraj Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce 105, SR: Za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. :

3/základné imanie BIOTEC, s. r. o. je 34.084,- EUR:

4/základné imanie BIOTÉC, s. r. o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to ACORD
plus spol. s r.o. sumou 17,383,- HUR a HKOTECH HOROVCE, s.r.o. sumou 16.701,- EUR,
bolo splatené v plnej výške,

5/hlasovacie práva v BIOTEC, s. r. o. patria spoločníkovi ACORD plus spol. sro., ato
v rozsahu 51,00% a spoločníkovi EKOTILCH HOROVCE, s.r. tozsahu 49,00 %,

6/ štatutárny a riadiaci orgán BIOTI r. 0. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením,

7/dozornú radu BIOTEC, s. r. o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku BIOTAC, a. r. 0.) majú spoločníci ACORD
plus spol. s r.o., a to v rozsahu 51,00% a HKOTNCH HOROVCE, s.r.o. v rozsahu 49,00%.

vi.
Viastnícka a riadiaca štruktúra EKOTECH HGROVCE, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkom EKOTECH HOROVYCHE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce
141, 5R,

2/ konateľom EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce 141,
SR, Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.,

3/základné imanie HKOTECH HOROVCE, s.r.o. je 5.000,- HUR:,

4/základné imanie EFKOTECH HOROVCI, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka,
a to Petra Cíbika sumou 5.000,- EUR, bolo splatené v plnej v

5/hlasovacie práva v EKOTECH HOROVCE, s.r.o. patria spoločníkovi Petrovi Cíbikovi, a to
v rozsahu 100,00%:

6/ štatutárny a riadiaci orgán EKOTECH HOROVCI, s.r.o. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozotnú radu EKOTECH HOROVCE, s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku EKOTECII HOROVCE, s.r.o) má
spoločník Peter Cíbik, a to v rozsahu 100,00%:

V11.

Vlasrnícka a riadiaca širuktú.ACORD plus spol. s to.

Iva základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistla, že1/ spoločníkmi ACORD plus spol. s t.o. sú
7/A, 821 09 Bratisl S „0: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“) a Ľnergit
plus s. r. 0., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratisla SR, IČO: 47 728 922, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložke 98465/B (ďalej len

0.)

2/ konateľmi AČORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 90

01 Pezinok, SR a PhDr. Peter chalovic, Tivale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava —

á Až ločnosť konajú vždy dvaja kona
spol. s r.o. je 6.639,- HUR:Arca Capital Slovakia, so sídlom Plynárenská
stelia spoločne.

Strana 7 z Ť
4/základné imanie ACORD plus spol. s ro. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to
Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50 EUR, a Energit plus s. r. o. sumou 3.319,50 RUR,
bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a to
v rozsahu. 50,00 % a spoločníkovi Enereit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %,

6/štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol.
zhromaždením:

j/doxornú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.) majú spoločníci
Arca Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 50,00 % a Enetgit plus s. r. o. v rozsahu 50,00 %.„o. je menovaný a odvolávaný valnýmVII,
Vlestnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská
7A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 975 041, zapísaná v obchodnom registri zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len
ako „ňrca Investments, a.s.“),

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. woria: lag. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
florné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, SR. — člen predstavenstva: V mene spoločnosti konajú vždy
ávaja členovia predstavenstva spoločne.:

3/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000,- EUR:

4/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov listinných akcí
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- EUR:

5/hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s. patria Arca Investments, a.s., a to vrozsahu
100,00 % +

6/ štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/ dozornú radu Atca Capítal Slovakia, a.s. má zriadenú a tvoria ju [ng. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Pavol Krúpa:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s) má Aeca
Tavesrmenis, a to v rozsahu 100,00 %.1X,

stnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — 1Z akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova
12514/19, 831 01 Bratislava, SR. — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale by
Obdokovce 309, SR- 6 akcií a Ing. Henrich 1Pezinok, SR — 3 akcie:

2/ predstavenstvo Atca Investments, a.s. tvoria: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Brarislava- Záhorská Bystrica, SR — predseda predstavenstva a Ing. Rastislav Veľ
trvale byrom. 956 08 Horné Obdokovce 369, SR- člen predstavenstva: V mene spoločností
koná predseda nredstavensni c

rstínska 11, 841 06a alebo člen predstavenstva ktorýkoľvekŠttana $ z 8
3/základné imanie Arca Invesuments, a.s. je 99.600,- HUR,
4/základné imanie Arca Investments, a.s.vorené splatením menovitej hodnoty akcií, a tieto
boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných. akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnora jednej akcie imá hodnotu 3.320,- EUR,

5/hlasovacie práva v Arca Investments, a.s. patria Ing. Pavlovi Krúpovi, a to v rozsahu 40,00 %,
Ing. Petrovi Krištofovičovi v rozsahu. 30,00%, Ing. Rastislavovi Veličovi v rozsahu 20, 00%,
Ing. Henrichovi Kišovi v rozsahu 10% :

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca lnvestments, as. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:
7/dozornú radu Arca Investments, a.s. má zriadenú a tvoria ju lng. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš:
8/právo na hospodátsky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú Ing. Pavol
Jerúpa, a to v rozsahu 40,00 %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislav Velič
s rozsahu 20,00%, Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10% .

X,
iruktúra Energit plus s. r. o,

Vlasenícka a riadiaca

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Pavol Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR, Ing, Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069
01 Snina, SR, JUDr. Tvan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné, SR:

2/ konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841 06
Bratislava — Záhorská Bystrica, SR a Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069
(1 Snina, SR, Ža spoločnosť koná každý konateľ v plnom rozsahu samostamne.:

3/základné imanie finergit plus s. r. o. je 7.500,- HUR:

4/základné imanie Fnergit plus s. r. o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Mgr.
Perer Michalovič sumou 3.000, EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000, EUR, Ing. Milan
Ffudák sumou 750,. EUR, JUDr. [van Roháč sumou 750,- EUR, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v Energit plus s. r. o. patria spoločníkovi Mgr. Pettovi Michalovičovi, a to
v rozsahu 1,00%, Pavlovi Michalovičovi v rozsahu 40,00%, ing. Milanovi Fludákovi
v rozsahu 10,00%, JUDr. Ivanovi Roháčovi v rozsahu 10,00%:

6/štarutárny a riadiaci orgán Energit plus s. z. o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu finctgit plus s. r. o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. £. o.) majú spoločníci Mgr.
Peter Michalovič, a ro v rozsahu 40,00%, Pavol Michalovič v rozsahu 40,00%, Ing. Milan
Hudák v rozsahu 10,00%, JUDr. Ivan Roháč v rozsahu 10,00%užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov > osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:


1/ Meno a priezvis aroslav Mišík

Dátum narodenia: f

Strana 9 2 3
Adresa trvalého pobytu: Bohunice 39, 018 52 Bohunice, SR
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár vykonávajúfunkciu v Slovenskej republike: nie,

2/ Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Mišík

Dátum narodenia: 05.09.1980

Adresa trvalého pobytu: Na Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

3/ Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Mišík

Dátum narodenia: 93.07.1982

Adresa trvalého pobytu: Bohunice 39, 018 52 Bohunice, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:4/Meno a priezvisko: Peter Cíbik

Dátum natodenia: 31.01.1982

Aáresa uvalého pobytu: Horovce 141, 020 62 Horovce, SR

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

5/ Meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

Dátum narodenia: 66.03.1972

Adresa uvalého pobytu: Tístínska 11, 841 96 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:6/ Meno a priezvisko: Ing, Peter Krištofovič
Dátum narodenia: 17,94,1972

Adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 91 Bratislava, SRŠtátna príslušnosť: občan SK
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej sepublike: nie,

7/ Meno a pilezvisko: Ing. Rastislav Velič

Dátum narodenia: 24.07.1973

Adresa trvalého pobytu: Hotné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,8/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich
Dátum narodenia: 29.06.1975
Adresa trvalého pobytu: ľNa Bielenisku 20 902 G1 Pezinok, SR.
Štátna príslušnosť: občan SR.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

Kiš

9/ Meno a prie

isko: Mgr. Peter Michalovič
Dátum narodenia: 27.11.1982

tská Bystúca, SR
Štátna pr
Verejný funkcionát vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

Strana 101 16
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
A
PA
Verifikačný dokument NEVypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Šteľániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1ČO:
34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

pre: BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o., so sídlom Ilorovce 106, 020 62 Horovce,
1ČO: 46897399, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 27575/R
(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 30.05.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokumení v
súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

i. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
ii. — úplné znenie Spoločenskej zmluvy TatraCom - Ferro s.r.o.:
lii. — úplné znenie Spoločenskej zmluvy BIOTEC, s.r.o.:
iv. úplné znenie Spoločenskej zmluvy EKOTECH HOROVCE, s.r.o.:
v. úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.:
vi. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.,
vii. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:
viii. — úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s. r. o.:
ix. — výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:
x. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TatraCom - Ferro s.r.o.,
xi. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.:
xii. — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE. s.r.o.,
xiii. — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.,
xiv. — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:
xv. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:
xvi, — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.:
xvií. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:
xviii. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:
xix. — zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:
xxi.

xziii.

Xxiv,

XXY.

XxVi,

xxvii.

xxviii.

XXIX.

2.

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TatraCom - Ferro s.r.o. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti
TatraCom - Ferro s.r.o. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v
Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. o
pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. o. o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti TatraCom -
Ferro s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti EKOTECH
HOROVCE, s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o tom, že kone čný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával ľunkciu v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r. o. ao tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

doklad totožnosti — Ing. Jaroslav Mišík, Ing. Matúš Mišík, Ing.Štefan, Mišík, Peter
Cíbik, Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing. Henrich Kiš,
Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan Roháč.

Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1.

Písomné vyhlásenie Ing. Jaroslava Mišík zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
10.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iii.
iv.

vi.

vii.

viii.

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Horné Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie:
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR,

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
ato abolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Tng. Henrich Kiš 10%:

štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením,

dozornú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s. r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ii.

iii.

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Danská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika: za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s. r. o. je: 7.500,-EUR,
11.

iv.

V,

vi.

vii.
viii.

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%:

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(i)

meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mišík

adresa trvalého pobytu: Bohunice 39, 018 52 Bohunice

dátum narodenia: 11.11.1953

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(i)

meno a priezvisko: Mgr. Matúš Mišík

adresa trvalého pobytu: Na Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín
dátum narodenia: (15.09.1980

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iii)

meno a priezvisko: Mgr. Štefan Mišík

adresa trvalého pobytu: Bohunice 39, 018 52 Bohunice

dátum narodenia: 03.07.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iv)

meno a priezvisko: Peter Cíbik
adresa trvalého pobytu: Horovce 141, 020 62 Horovce
dátum narodenia: 31.01.1982
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17.04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24.07.1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(viii)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(ix)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava- Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27.11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(x)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič
adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27.11.1982
12.

13.

V Bratislave, dňa 03.07.2017

štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(xi) — meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák
adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina
dátum narodenia: 16.11.1965
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(xii) meno a priezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Ing. Jaroslav Mišík, Ing. Matúš Mišík, Ing.Štefan Mišík, Peter Cíbik,
Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing. Henrich Kiš. Mgr. Peter
Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan Roháč splňajú kritériá na to,
aby mohli byť podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) prvý, tretí a štvrtý bod Zákona č. 297/2008 Z.
Z. považovaní za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
ľunkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


2.2.

2.3.

2.4.

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 64 ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacím v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Matúša Mišíka zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing.Štefana Mišíka zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Petra Cíbika zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:
2.5.

2.6.

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť 9 tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
2.7. Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
Tmaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.8. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v zneni neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.9. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
2.10.

2.11.

2.12.

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 02.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
3

4.

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ii.

iii.

vi.

vii.
viii.

spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: TatraCom - Ferro s.r.o., so sídlom
Centrum II 70/1, 018 41, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO:
31595014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčin, oddiel: Sro,
vložka č.: 2458/R (ďalej aj „TatraCom — Ferro s.r.o.“) a BIOTEC, s.r.o.,
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45387818,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
č.: 24716/8 (ďalej aj „BIOTEC, s.r.o.“):

konateľmi Partnera verejného sektora sú: Ing. Jaroslav Mišík, trvale bytom
Bohunice 39, 018 52 Bohunice, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale bytom
Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika: za Partnera verejného sektora
sú oprávnení konať vždy samostatne:

základné imanie Partnera verejného sektora je: 328.140,-EUR,

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to každého samostatne sumou 164.070,-EUR a bolo splatené v plnej
výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: TatraCom — Ferro s.r.o. 50%,
BIOTEC, s.r.o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
TatraCom — Ferro s.r.o., 0%, BIOTEC, s.r.o. 50%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra TatraCom — Ferro s.r.o.
Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iii.
iv.

vi.

vii.
viii.

spoločníkmi TatraCom — Ferro s.r.o. sú: Ing. Jaroslav Mišík, trvale bytom Bohunice
39, 018 52 Bohunice, Slovenská republika, Mgr. Matúš Mišík, trvale bytom Na
Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín, Slovenská republika a Mgr. Štefan Mišík,
trvale bytom Bohunice 39. 018 52 Bohunice, Slovenská republika:

konateľmi Partnera verejného sektora sú: Ing. Jaroslav Mišík, trvale bytom
Bohunice 39, 018 52 Bohunice, Slovenská republika, Mgr. Matúš Mišík. trvale
bytom Na Vinohrady 2022/44, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, Mgr. Štefan
Mišík, trvale bytom Bohunice 39, 018 52 Bohunice, Slovenská republika a Ing.
Augustín Mičko, trvale bytom Dulov 307, 018 52 Pruské, Slovenská republika:
spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne:

základné imanie TatraCom — Ferro s.r.o. je: 9.294,-EUR:

základné imanie TatraCom — Ferro s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Ing. Jaroslava Mišíka sumou 4.647,-EUR, Mgr. Matúša Mišíka sumou 2.324,-
EUR, Mgr. Štefana Mišíka sumou 2.324,-EUR a bolo splatené v plnej výške:
hlasovacie práva v TatraCom — Ferro s.r.o.: Ing. Jaroslav Mišík 50%, Mgr. Matúš
Mišík 25%, Mgr. Šteľan Mišík 25%:

štatutárny a riadiaci orgán TatraCom — ľerro s.r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu TatraCom — Ferro s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku TatraCom — Ferro s.r.o.): Ing.
Jaroslav Mišík 50%, Mgr. Matúš Mišík 25%, Mgr. Štefan Mišík 25%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra BIOTEC, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ii.

iii.

spoločníkmi BIOTEC, s.r.o. sú: EKOTECH HOROVCE, s.r.o., so sídlom Horovce
106, 020 62 Horovce, Slovenská republika, IČO: 44731531. zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21554/R (ďalej aj
„EKOTECH HOROVCE, s.r.o.“) a ACORD plus spol. s r.o.. so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35866934, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B (ďalej aj
„ACORD plus spol. s r.o.“):

konateľmi BIOTEC, s.r.o. sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841
06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale bytom
Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika: za spoločnosť konajú vždy
dvaja konatelia spoločne.:

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je: 34.084,-EUR:
vi.

vii.
viii.

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
EKOTECH HOROVCE, s.r.o. sumou 16.701,-EUR a ACORD plus spol. s r.o.
sumou 17.383,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v BIOTEC, s.r.o.: EKOTECH HOROVCE, s.r.o. 49% a ACORD
plus spol. s r.o. 51%:

štatutárny a riadiaci orgán BIOTEC, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením,

dozornú radu BIOTEC, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku BIOTEC, s.r.o.): EKOTECH
HOROVCE, s.r.o. 49% a ACORD plus spol. s r.o. 51%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra EKOTECH HOROVCE, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iii.
iv.jediným spoločníkom EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom
Horovce 141, 020 62 Horovce, Slovenská republika:

konateľ EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom Horovce 141,
020 62 Horovce, Slovenská republika: konateľ je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: 5.000,-EUR:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom
spoločníka a to Petra Cíbika 5.000,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva vEKOTECH HOROVCE, s.r.o.: Peter Cíbik 100%:

štatutárny a riadiaci orgán EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu EKOTECH HOROVCE, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku EKOTECH HOROVCE, s.r.o.):
Peter Cíbik 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s.“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“):
9.

iii.
iv,

vi.

vii,
viii.

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. o. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s. r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s. r. o. 50%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ii.

iii.
iv.

vi.

vii.

viii.

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“):

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva: v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR,,

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie ato abolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×