Nezaradený subjekt

SOLARIS one s.r.o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 6. Júl 2017

Záznam platný do: 7. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2018
Záznam do:
22. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2018
Záznam do:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
7. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2018 do: 22.01.2019

StiahniZáznam platný od: 7.08.2018 do: 16.08.2018

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 7.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
RBR iO OOOOOOOOODOOVVODODOOEOSÝ

AVIM HG, AL VIVIDLEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava 1Č0 36807915 © +421220664459 z afficefadvividlegal.sk
Plynárenská JA — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 © +421258253511 D wwwxividlegal,skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: SOLARIS one s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 43 871 917

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 38198/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Bajháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
WVIVIDLEGAÁL2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

2.3.

2.4.

a)

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkim 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondrej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Cetnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s, so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Investmenís, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj:https:/ /apl.cnb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEB10.VIZITKA?p. lang-czé:p. SEO ID-27714266r
p.VER ID-10018:p DATUM-09.01.20198:p ROL. KOD-I1),


RVIVIDLEGAL.doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)54,

fi. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom. Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, príčom
podiel na zisku Partnera VS patri do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielníkov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t.j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, dk je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer."

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použíteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 811 ods. 1 písm. a) bod
4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ode, 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podníkania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom a hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod u 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočností
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podrmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plstení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, sk je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby nlebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý uzniká manželovi
x súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov
z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-11 -
RVIVIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. (9048 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vťešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investmenís, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
1i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Tng. Favla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. S písm. e) Zákona o RPVS:

7A,

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- > Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

lo. A oka

V Bratislave, dňa

NMVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR

kn 915 | IČ DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s.r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-PRAGUE STOCK EXCHANGE

Spls, zn. B/O34/2016/L M

Rozhodnutí generálního Ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podmínky piijet cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný tch burzy tozhodl, že investiční nástroje emitenta (podllové fisty):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.$. .

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
IČ: 242 44 601

Dirush investičního nástroje: zaknikovaný cenný papír: podlový list - výnosový
Jnenovilá hadnota: 0,1,- EUR

ISIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydánt rozhodnutí: 215 599 546 podilových listň
Maxtimální prijatý počet CP v emísi: 000 000 000 podílových listú

se piijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzys účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podminkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveteného poplatku.
Rozhodnutí o pľijeti nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek,

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakažto člen burzy
pšedložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podílových list otovšeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podiľový fond REDSIDE invesiténť společnosť, a.s., 1SIN
20008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pľílohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný tih butzy. Žadatel touto žádostí požádal o pšijetí až 5 000 000
000 podilových listí. Na dané emisií nebude ke dni pľijetí písobit tvárce úrhu. Brnitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových tistú ISTN CZ0008474663,

Gengrální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonom 1 burzovními pravidly pro píijetí
cenných papírň kolektivního investování k obchodováni na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální ťeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise meži veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných paptrú Praha, a. s. Rybná 14, 110/05 Praha 1 U
Tel. +420 221 841111, Fax +420 221 635 040, infof)nae.oz, WIADEBLOZ.

UČIA 5829, Obchodní rejsifik Mšatskáho anudu v Praze, oddil B, vložka 1778 58 stock exchange sroum


PRAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, ž Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkým stanoveným príslušnými právními predpisy, Štejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v sovladu s právními pľedpisy upravujícími fongování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnš rnénit sttrkturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismi vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generálnt editel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální teditel dále shledal, že dle informací pšedložených Žadatelem #žní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujlcí pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu feditelí nejsou známy okolnosti, které by pri dodižení
všech ptíslušných právnich pľedpisú. v piípadé prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmu nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.
V Praze dne 23, 2, 2016

M

Ng. Petr Koblie
generální #edltel

Ľ

906 stock 6x0hange group.ZA CENNÝCH PARÍRÚ PRAHA,


Spis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálniho ťediteľe

Generální šeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podmínky piljetť osnných papír kolektivního investovánť k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodi, že investiční nástroje emitenta (podílovš listy):

REDSTDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
JÚ: 242 44 601

Druh Investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podllový list
dJmenovitá hodnota: 1,- Kč

JŠIN: CZO008474673

Počet vemísi ke dni vydáni rozhodnutí: 97 500 000 podilových listú
Maximálnt prtjatý pačet CP v emist: 5 000 000 000 podilových listú

9 6986886 9

se prijímá k obchodování na Regulovaném úrhu burzy súčin osťt od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodováni na Regulovanémtrhu činí 50 000,- Kš,
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného pomlatku.

Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splušním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pledložita dne 8. 10, 2015 žádast o pidjetí podílových listá otevčeného podilového fondu
NOVA Green Energy olevľený podílový fond REDSIDE Inestiční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Fituitenť“), K žádosti byly rovnáž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Podminky pa, cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto Žádostí požádal o prijetí až S 000 000
000 podfiových listú, Na dané emísi nebnde ke dni pijetí púsobit tváre tshu,

Generální Ťediteľ zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí Investiční
nástroja Žadateľ splnili pľedpoklady stanovené zákonem a byrzovními pravidly pro príjetí
cenných pap kolektívního investováni k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičnír fondem otevľeného typu,
genorální šeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zvečejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza osrných papleú Preba, a. s., Rybná 14, 11008 Praha 1 ©
el. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, lnfofšipse.cz, ww: psa.cz

1Č: 47415628, Obchodní rejalčík Mšstského soudu v Praze, oddll B, vložka 4773 ae tock oxchango groupPRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámoj žádosti považuje generální šedítel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emítent Ihňty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejuč tak považuje za dostačujicí
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktív, které bude
probíhat v souladu s právními pledpísy upravujlefmi fongovátí transparence kapitálových
úhň a burzovaími pravidly. S ohledem na skutečnost, že Bnitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibiloš mšnit steuktaru vlastník. dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledaj penerální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pijetí emise na Regulovaný trh.
Generální fedítel dále shledal, že dle informaof predložených Žadatelem tržnť kapitalizace
emise dosahuje výše oddvodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou ľádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, penerátnímu Fediteli nejsou známy okolnosti, které by pit dodržení
všech pľíslušných právnich predpisú v pľípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmú neba k ohrožení dôležitých
veľejných zájmú. Rozhoál proto zpísobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek,

V Praze dne 12, 10, 2015

Ing. Petr Koblic
gentrální čeditel

O

oa stockoxchangé OOPNUKŽI ČENNÝCH PRARUPKAHK“


KUMZVOZ

Kurzy.cz > Invostíco > Akela online > Erilenti a emmise > REDSIDE inyestiční spoločnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE.
AS,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Emíse - Sledovanost - Tisk
Základní Informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kotaco: 16.01.2019

Pryní kotace
Minimální cena
Maximální cenaCelkový objem[ Eise | Události (28) | Emitent - Obchodní rejstňík ]
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S., |SIN CZ0008474053 - Informace z CDCP
Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová smise -

ISIN 0Z0008474058

BIC O BĽAAVANT

Název emitenta REDSIDE Invesiiční společnost, a.s.

Emitent - Identifikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstrik)

Mna nominálu EUR

Namináln! hodnota G100%

Emitované množství 27107651

Počet CP na účtech 274 107 851 m

Objem emise 27/410 785.100

Objem smíse na účiech 27 410765.1000

Typ nominálu konslantní

Registrace na trzích Je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podlový list otevronáho PF

Provaditelnost omise volné pľevoditelná emise x TT
Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Misto registrace CDCP

Datum registrace 11.2013

Dalum zmčny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Mana obchadování OZK

Obchodovatelná jednotka viednotkách mny

KOG skupiny x

Stav platná

Správce - Ideniifikační číslo IČ -

Správce -Admiistrátor - identifikační číslo IČ -
Administrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Celý název emitenta REDSIDE Investiční společnost,a.s.
Daručovaci adresa - Název REDSIDE investiční společnost s
Identifikační 24244601 (Obchodní rejstňík)

Sidlo - Ulice V Gelnici 1031/4.

Môsto. Praha 1

PSČ ne —“
Kód státu CZE

"Doručovací adresa - Ulice V Celnici 1031/4
Môsto T Praha 1
PSČ s 11000
Kód státu ZE
Typ subjektu č emitent

Kategorie subjektu právnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmény 24.11.2014Typ zmény platnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost.a.s.1SIN Název VydánolZrušeno
GZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12.20151-
OZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.2015!-
00008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |S, A.S. 01,11,2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Daiš! zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s ro., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies


KUMZYCZ

Kurzy.cz > lnveslice > Akcie online > Emitenil a mise > REDSIDE Invesiční společnost,a. s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE
ISLA. S.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail Vývoj cen a obchodú + Historie, graf a kurzy : Emise - Sledovanosť
Diskuze - Tísk

Základni informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných papírú Praha

Poslední kotace: 16.01.2019 1.18
Ernfkolace 1902015108
Minimální cena 1 21082016 103

16.01.2019

Emise | Události (26) | Ernitent - Obchodní rejstľík | Další korunové dluhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., (SIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF2 REDŠ

Zdrojová emise TT 7

ISIN CZ0008474673

BIC BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE invostiční společnost, a.s.

Emitent - Identfikační čísto IČ 24244601 (Obchodní rejatrík)

Mna nominálu [7

Nominální hodnota 1

Emitované množství 256 354 242

Počet CP na účtech 256 354 242

Objem emise 256 354 242

Objem emise na účtech MN 250354242.

Typ nomlnály konstantní

Registrace na trzích je registrována na regirhu

Druh cenného papíru podílový list otevľeného PF

Prevoditelnost emise volné prevoditelná ermise

Forma cenného papíru na jméno NAN N
Podoba cenného papíru M zaknihovaný CP

Mlsto registrace CDCP

Datum registrace 4.5.2015

Datum zmôny 12.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Mána obchodování czk TT

Obchodovatelná jednotka v jednotkách mény

Kód skupiny x

Stav platná/ý:2

Správce - Identifikačnť číslo IČ - T
Správca -Administrátor - Identifikační čislo IČ .
Administrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S,

Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.
Doručovací adresa - Název REDSÍDE investiční společnost, a.s.
Identifikačí 24244601 (Obchodní rajstrík)

Sidlo - Ulice V Gelnici 1091/4.

Mésto Praha 1

PSČ 11.000

Kód státu CZE

Daručovací adresa - Ulice V Calnici 10314

Môsto Praha 1

PSČ 41 000Kód státu CZE
Typ subjektu emitent
OVIVIDLEGAL.- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www.redsidefunds.com/ cs/ funds/ nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 28.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISÍN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)

(zdroj: http:/ / akcie-cz.kutzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)
(zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- — čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Viešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Všešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- — čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti-3-
Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmčny 24.11.2014
Typ zmôny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.ISIN Název Vydáno/Zrušeno
OZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 17.12.2015 /-
0700068474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06.20151-
CZ000B474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.41.2013!Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledať NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o. AliaWeb, spol. s t.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú ]
Cookies
RVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- > Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > Investičná spoločnosť má základné imanie 8,400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vrešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- > zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Viešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s,r.o.,

- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


RVIVIDLEGALspoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

9

d)

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24,07,1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831.01 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondfeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

a

©)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


RVIVIDLEGAL9

[o]

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera V$),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Víešťála, Ing, Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvošáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12,2018:

a)

Ad)

©)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané © Invesfičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiei“),
(i) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podieť
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


RVIVIDLEGAL,konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov —
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré bolí na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3,1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré bolí prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
9 cenných papieroch“).


RVMIDLEGAL,3,2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Fartnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust, 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vícholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust, 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1933/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVŠ, ako aj © verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http:/ /www.justice.gov.sk/ Stranky / Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/ FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL.4.2.

4.3.

AA.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných veci
od kvalifikovaných — investorov vydávaním podielových listov aspoločné investovanie
zhromaždených peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech
vlastníkov podielových listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že
investičným cieľom Fondu je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi
Fondu, a to predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov
a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých
a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov,
ato stým, že výnosy z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu
ma zisku projektu a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade
s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí

do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnicí Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený získ z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL.4.5.

4.6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje © vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielníka
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) g rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods, 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra.
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vicholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ji. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, sro. 82109 Bratislava — 1Č0 36807915 © +421220664459 m officevlvidlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 —— +421258253511 — wwwvividlegal.skVERIEIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: SOLARIS one s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 43 871 917

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka číslo: 38198/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.


RVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondľej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondťej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s usi. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RYR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri


SVIVIDLEGAL,doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“),

jii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

? Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 5
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podníkania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, klorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podrrikania alebo
únej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j, nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zátoveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
vStanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 11 ods. 1 písm. a) bod
4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm, a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust, S 4 ods. 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom prí definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme častí z obratu (© podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej slebo fyzáckej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priatno alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla prímerané protiplnenia (napr. dodala
tovary aleho služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vzníkol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, sk je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer, Za zjavný ckonontický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nížšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi
© súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr, na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatuenom odčerpávaní prostriedkov
z obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-11-


SV MIDLEGAL.,Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1,

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing, Rastislava Veliča (55 %),
1i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6, Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktáry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust, 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu..„12-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa oddať

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava + SR
IČO: 36 807 815 [IČ DPH: SK2022415857VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAFÍRÚ PRAHA.

Spis. zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálniho Ťediteľe

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XH. Burzovních

pravidel - Podmínky piijetí cenných papíri kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

FSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dní vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podílových listú

Bd o a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účimostí od 29. 2. 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénií

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o prijetí podilových list otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy olevľený podílový fond REDSIDE investiční společnosť, a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž piloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pňijetí cenných papíra kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových list. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovačž emisi podílových listi ISIN CZ0008474663.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem. x burzovními pravidly pro pijetí
cenných papíri kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevňeného typu,
generální čeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emíse mezi veľejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných papírú Praha, a, s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 ÚČ
Tel, +420 221 831 111, Fax +420 221 838 040, Infodnse.cz, vysw.ps8.02.

1Č1: 47115829, Obchodní rejstčík Mäsiského soudu v Praze, pádíi B, vložka 1773 cee stock exchange group
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE
MN... © JRZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.

Mechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťedite!
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkráti] oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnot aktiv, které bude
probíhať v souladu. s právními predpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč ténit strukturu vlastníkú dané etnise na
základč mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podílových list“ mimo regulovaný trh,
shledal genetální feditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generálnf editel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech príslušných právních predpisú v prípadč pijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájmú, Rozhod! proto zpúsobem uvedeným výše.Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2, 2016Tig. Petr Koblie
generální ťeditelČ

006 stock exchange group.


PRAGUE STOCKEXCHÁNGE

BURZA TENNÝCH FÁPÍRÚ PRAHASpis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního Ťediteľe

Generální žeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s, v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky plijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

BEDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601 "

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový ist
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JBIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podilových listň

Maximální prijatý počet CP v emist: 3 000 000 000 podílových listú

» 08 8 80888

se pňijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného ponlatku.
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnosť Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pžijetí podílových listň otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE inyestiéní společnost, a.s., ISIN
CZ00083474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Fmitent“). K žádosti byly rovnšž piloženy všechny pľílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírä kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadaiel touto žádostí požádal o prijetl až 5 000 000
909 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetť púsobit tváre hu.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnuti investiční
nástroj a Žadatel splnili pšedpoklady stanovené zákonem a birzovními pravidly pro prájetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regutovaném trh, S ohledem na
skutečnost, že ptijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální feditel pedevším zvážil rozpty! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

i Burza cenných paplrú Praha, s. 6., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [7
i Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 623 040, Infogjpse,cz, www.pse.
1Š: 47115629, Obchodní rejstňík Môstského soudu v Praze, oddil B, vložka 1773. see stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE.
o BAJK CENIVÝCIH VAPIKU PRAHA

pe

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujleími fungování transparence kapitálových
#hú a burzovotmi pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilnš ménit strukturu vlastníkú. dané emíse na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podilových listu mimo regulovaný trh,
shleda] generální ťeditel rozptyl ernise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný rh.
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odivodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci tiu budou ľádnč a včas informování o charakteru,
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pil dodržení
všech príslušných právních pfedpisú v prípadš pčijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohvožení jejích zájmú nebo k ohražení dúležitých
veťejných zájmä. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostňedek,

V Praze dne 12. 10. 2015

MC

Ing. Petr Kohlie
generální editel

OD

06e stock exchange group


KUZVOZ.

Kurzy.cz > [nveste > Akclo víne > Emenii a else > REOŠIDE Invostiční spoľačnost,a,, > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE,
[8,A8.

C20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť - Tisk
Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

BCP - Burze cenných papírú Praha

Poslední kaleča 29.08.2017 3.44
Prunlkoľace m. Ž8 022016 325,

drát 20.02.2015, 928
Taslendní cena 2806.2017. 344
Gelkový objem „000,Ermlse | Událost (28) En odni 7
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE (16, A.S, [SIN ©Z0006474053 - Informace z ODCPÚplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.B.

Zkrácený ndzev NOVA GE OPEREOSID

Zdrojové ermise :

18N OZDODBATADBI, xx.“

HG BLAAVANT, —
Názov omitenia REDSIDE Invostiční společnost, a.

Emitent llentiicační 24241001 (Obchodní rejstík)

táčna nomlnáju EUR

orninální hodnota 0000

Emitovsné množstý BTS BE

Počet P na účtech 281 285 678

Objerň árntse 28125 5075000

Objem armise na účiech 28 128 587.000, —
Typ noninálu Konsleniní

Registrace na trzích Je registrována na reg.rhu

Drží cenného pap padilový let olevteného PF.

Pevodke not ormisE volná pľovaditlná exmise

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru. zaknihovaný CP

sto rogistrace Spo —
Datum reglelrace 1.11.2018,

Oatum zračny 2652017

Datum výplaty výnosu 7

Dalúrm zrušení S

Hana obchodováni 02K

Obchodovateľná Jednotka vednotkách môny

Kôd skupiny x

Slav pladná/ý2

Správos - Identifikačnť číslo 1 2 m
Správce -

Amlistrátor- eniilkační islo IČ A

AAriristrálor -Emiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.Celý názov emitenta, REDSIDE Invesflční společnosta s.

Dotučovadí adresa - Názov REDSIDE investlční společnost. s

Identikačnť číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstís)

Stalo - Úce, V Golnie 108174

Mato Praha 1

pRČ 17000

ib státu OZE

Doručovaci adresa - Úle V Gelnici 1031/4

[59 Preha 1 —
PSČ 11009

Kód státu [74

Typ subjektu stien

Kategorie aubjektu právnické osoba
"Kalegorie subiaklu. „..právnleká osoba

Dalum zmôny 24.41.2014 .
Typ zmány, pletnátý 7htip://akcie-cz.kurzy.czlemise/CZ0008474053/

UZUVUŠA 74133, NUVA UKEĽN ENERUY OPE, KEDSIDIE 13, A.S, L8IN Emiseľage Lož Z
LULUUUŠA PH , INU V 1 VSI IN Sk Ý VE, RELHSIIJE, 183, A 1OLIN Lurre

Další emitované canné papíty, REDSIDE Investišní společnost,a.s.

ISIN Název Vydánofžruženo
UZDODBÍŤAB22 — NOVAHOTELS OPF REDSÍDE 15, A.S. 174220151
GZ0OOB4TA678 NOVÁ OREEN ENERGY OPF REDSÍDE |S, A.S.

Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltexte | šonitoriag sku

Gopyrighi © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s.o., AliaWab, spol. s .0., ISSN 1801-86880chrana údajú

http.//akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474053/

1 dp UL

2


" CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN Emise Page lof2

LALIFZNYNT,
NÁ ZÝNVZKurzy.cz > inveslice > Akole ortlne > Exlenti a ml > REDŠIDE invest ní spolebnost. A. > NOVÁ BREH ENERGY OPF RESSIDE,
ISAB.

CZ0008474673, NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE [8,
A.S.

Detalí "Vývoj cen a obchodú > Historie, graf a kurzy - Emise » Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVÁ GE OPP2 REDS.

OP - Burza cenných papirú Praha.Poslední kotaca 20.08.2017 1.13
Fryní kolace
Ninienátať cena
sa rální cbr
Telkový objem 10v

[ Erise] Událosi (11) 1 Emitent - Oochodnť rejstík | Další korunové dluhoplsy J
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.B.
Ziržcsný název NOVA GE OPF? REDS
Žiojová emise, tl

15N OZOVOBATASTA,

[H BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE iavesténi společnost, a.s.
Eriteri- Ideniiikačnť číslo IČ 24244501 (Obchodní rejstik)
fična nominálu 02x

Norninálať hodnota 1

Enitované množstvi 185 548 033

PošetH neúčtech 196 549 983

Objem etrise 195 549 033

Objetn enilse na účlech 148548 034 T
Typ nomlnátu konstantní

Fogistrnce na tzích Je registrována ná regu
Dauh cenného popl poditový lot olevčeného FF
Pľavodleltosl errise volné prevodielná axise
Forma cenného papíru najmšno

Podoba cenného papíru zakrjhovaný CP

Misto registrace cheF

Datum teglstrace 48.2015

Datum zimny 1262017

Ďatum výplaty výnosu z

Detum zaučení -

Ména obchodováni GzK

Obchodovateľná jednotka v jednolkéch môny
Kaďskuplný x

Stav platnájýZ

Správce - Identifkeční čisto IČ, -

Správce :

Adminfstrátor - Idenikační čisto IČ -

dn slrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S,

Celý název emitenta REDSIDE Investiční společnost,a.s,

Dorúčovací adrosa - Název REDSIDE Investéni společnost a.s. Ň
Idanilfikační čislo IČ. 24244601 (Obchodní cejsišík)

Sidlo Úlcs Vine! 10517

túčslo Prahá 1

PSČ 11000

Kód státu [7 —

Dorúčovací adresa - Úlicv V OSlnie 10314

Mišo Praha 1

PSČ. 11900

Kôd sidl C2E TT
Typ subjektu! omltené

Kalegorie subiektu právnická osoba S
Kategoria subjektu právaleká osoba

Ďalum zmény 2ÁATŽOY .

http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/


RVVIDLEGAL.Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Ceľnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.enb.cz/ cs/statistika/menova bankovni, stat/ seznamy mbs/seznam fki/),

- > úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/
CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/201/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1,- Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- — čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum. narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j i) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vfešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS
- CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN Emise Page 2 0f2

Typ zmčny platná

Další emítované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost,a.s.

s AN RR výh ňoiz isto x
i Ozo00%674822 NOVAHOTELS OPF REDSIDE (8, AS. " 1712.20161-
OZODOBŤÁCTE NOVA BREEN ENERGY 0PF REDSIDE S, A.S. 04062015 /-

OZODOBITADKÝ NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, AS. 91.11.2013/-

Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPF2 REDS fultextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AlieWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-88880chrana údajľihttp://akcie-cz.kurzy oz/emise/ CZ0008474673/ 2.0.


RVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- > Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondžej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvoľák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- © zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločností s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9/52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vťešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločností RVR Czech, s.r.o.,
RVIVIDLEGALspoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právacíi v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing, Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investmenís, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) ľng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

ďd) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podieľ na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registrí, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

€) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


RVMIDLEGALverejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania.
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení získu
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing, Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
bali poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

<) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

1) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


RVIVIDLEGALh) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom. registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

) žiadny zčlenov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

] žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boti na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Buxzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

I) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do regisíra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
bali prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis Ttj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
9 cenných papieroch“).


NVMDLEGAL,3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPYS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 511 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registia partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspr).


RVIVIDLEGAL4.2.

4.3.

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí
od kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov aspoločné investovanie
zhromaždených peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech
vlastníkov podielových listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že
investičným cieľom Fondu je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielníkmi
Fondu, ato predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov
a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých
a stredných podníkov zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov,
a to stým, že výnosy z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu

na zisku projektu a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade
s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto veriťikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

1i. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, prí
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podieľnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


WVIVIDLEGAL,4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďaľšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
získu podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.Tný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na získu Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podníkania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje snázorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 ea afficeGDvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH 52022415857 — 1 +421258253511 ci wwwxividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: SOLARIS one s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika i

Identifikačné číslo: 43 871 917

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38198/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č.. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017,
SVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS, Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
51.12.2017 hola posledným overením identifikácie kanečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondžej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondfej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12,2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom. stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07,2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07,2014,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


VIVIDLEGAL.iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia

sky prospech zpo
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 aleha imsi činnosti Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielníci Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podstíkania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa telito bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, L. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 11 ods. 1 písm. a) bod
A. zákona č. 348/2015 Z.z. © verejnom obstarávaní a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako úst. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods, 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods, 1 písm, a) bod 4 a S 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej čínností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
firrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najntenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musť sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi
v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným. užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa ma osobu, ktorá je iba
nedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby nlebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov
z obratu fyzickej osoby (podnikateľa)-11 -
WWVIVIDLEGAL,Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

dielom na základnom imaní ParfneraVS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
a ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Včešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krápu (5 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondťej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu,

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/1 M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISTN: CZO008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZOD08474673

VBiatislave, dňa ŠŽOP SME

- MWW/DLEGAIL

Plynárenská 7/A 1621,09 Bratišlava SK
1ČO: 36 807 915 [IČ DPH: 5K2022415857VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát- DD -
PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/OŽ4/2016/LM

Rozhodnutí generálního Ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části X1. Burzovních
pravidel - Podmínky pííjetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.š.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníko nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1, EUR

PSN: CZ0O0084740153

Počei v emisi ke dni vydání rozhodnuti: 213 599 546 podilových Tistú
Maxinální prijatý počet CP v emísi: 5 000 000 000 podilových tistú

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pijetí k obchodováni na Regulované trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a spínšním výše uvedených podmínek.

Odävodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pedložila dne 19.2. 2016 žádost o pňijetí podílových listii otevťeného podítového fondu
NOVA Green Energy otevčený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jem
„Emitent“). K žádosti byly rovnčž priloženy všechny pľílohy požadované Čiánkem Z části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírč kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pštjetl až 5 000 000
000 podílových listí. Na dané emisí nebude ke dni pijetí púsobit tvúrce trhu, Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových tistú ISIN CZ0008474663.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném triu, S ohledem na
skutečnost, že pťijímané podílové listy jsou vydány investičním foudem otevčeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zočtného
odkupu a podmíniky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentom.

Burza cenných papirú Praha, a. s. Rybná 14, 410 05 Praha 1 ÚĎ
Tel, +420 221 631111, Fax +420 221 838 040, Info)pse.cz, vawepse.0z.

IČ: 4715629, Obchodal rejst?lk Mástského soudu v Praze, oddlí B, vložka 1773 ea stocit exchange group.BURZA LENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE
Na... S... EURZA. CENNÝCH PAPÍRÚ. PRAHA.

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámei žádosti považuje penerální fedite!
za dostatečné, a to s ohiledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným plíslušnými právními pfedpisy. Stejnč tsk považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
problhat v souladu s právními pľedpisy upravujícimi fungování transparence kapitálových
tthú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč ménit strukturu vlastafkú dané emise na
základš mechanismú vydáváni a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální fedite] rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí emise na Regulovaný trh,
Generální čeditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem težní kapitalizace
emise dosahuje výše odivodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech pľíslušných právních predpisú v pňípadč pijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení däležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.U

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

Túg. Petr Koblie

generální ňeditel

V Praze dne 23, 2. 2016

Č

066 stock exchange group.


PRAGUE STOCKEXCHANGE
BÚRZ TBNNÝCH PAHÍRÚ PRAHASpis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pžijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

BEDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídiem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - padilový list
dJmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZ0003474673

Počet vemis! ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podilových list
Maximální prijatý počet CP v emist: 5 000 000 000 podílových listá

9e o 0a o 5

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 18, 2015,

Jednorázový poplatek za pžijetí k obehodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 8. 10.2015 žádost o pžijetí podílových listú otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investlční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Hmitenť“). K žádosti byly rovnčž pťiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
900 podílových listú, Na dané emisi nebude ke dni prijetť púsobit tyňirce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj ,a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a. burzovními pravidly pro píjetí
cenných papírú kolekttvního investování k obchodovánií na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální fedítel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanísmy zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Ermitentem,

Burza cenných paplrú Praha, A. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 TT
el. +420 221 851 111, Fax +420 221 633 040, infojpse.cz, wwáw.pse.oz

IČ: 47115629, Obchodní rejstčík Môslskáho soudu v Praze, oddll B, vložka 1773 08 stock exchange group
PRAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostalečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skulešnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pedpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nasťavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže velmi flexibilaš mšniť strukturu vlastotkú dané emise na
základš mechanismô vydávání a zpôiného odkupu podfiových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální teditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľíjetí omise na Regulovaný trh.
Generální Ťedíte] dále shledal, že die informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včes informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľí dodržení
všech príslušných právních pfedpisú v prípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä mebo k ohrožení dáležitých
vežejných zájmä. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12. 10. 2015

Ing. Petr Koblie
generální #edliel

[

pa stock exchange group

BURZA CENNÝCH PAPIKÚ PRANÍ


UZUVUKA /4133, NOVA UKEEN ENERGY UPĽ, KEMIDE 15, A.S, 13N BnatseKUMZVOZ..

de [I]
ETS TA
Kurzy. > Invest > Akcio onilné> Emile a nlsa > REOSÍDE Hnweslča společnost, > NOVA GREBN ENERGY OPF, REDSIDEE

15,A8.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 15,
A.B.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historie, graľ a kurzy - Etise » Sledovanost - Tisk
Základní informace o NOVÁ GEF OPF AVANT.

HOP - Burza cenných papíri Praha,Poslodní Kataca 20,06.2017 3.44
Primi kolace. 328.
int Sera. 929.
Pozná car sáx
Galko objem os
[

jhodnt rejstť

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [8, A.S. ISIN GZ0008474063 - Informace z CDCP

Úslný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S.

Zkrácený názov NOVAGE OPF REDSID

Zdrojová emics -

IS OZO00G474053

m BLARVANT

ázov emitenta REDSIDE inveslční společnost, a5.

Emitent: (deniikační 24244601 (Obchodní vejstlk) 7
túčne novminálu, EUR T
Nomninálnť hodnota a. 1206

Erdtované nnožety! m 281286 676

Pôžet CP na účtoch 281285676,

Objerárnise 28 126 5670000

Objem ermiso na účlech 28/128 5676000

Typ nanľnálu Konstantin!

Regislkace na trzích Je registravána na regthuDruh cenného papínu
Prevodialnost emiss,

podlový Ist otevňenáho PF
valné pľevodieľná emlseForma cenného papíru na |môno

Podoba cenného pepíru zaknkovaný CP

Migto registrace 6B0F

Datum eglelrsoe ÁZIA

Datuna zmány, 2652017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

ična obchodováni, [A

Obchodovateľná jednotka viodnotkách môny

kód skupiny X —
Stav platná/ý 2

Správca - Identifikeční číslo 1Č, z s
Správce: -Adrnintstrátor - Idenlifikačať číslo Č,
fdministrátor

Ermlterit cenného paníru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE 15, A.S.

Celý názsy emitenta,
Doručovací adrosá - Názov,

REDSIDE Invostični společnosta.s,
REDSIDE invosúóní spotečnosta.s.

Identiikačnť číslo IČ. 24244891 (Obchodní rejstčík)
Sídlo - Ulice, v Celnio 108174
Hlčsto Praha 1

PSČ 11 000

Kod státu TE

Doručoveci adresa - Ulice V Oli 3051/4
Násto Preha 1

PoG 11000

KB státu ÚŽE

Typ subjektu emitent
Kategorie subjektu právnická osoba
Kalegoite subjekty právnická osoba,
"Dátum zmény 24.11.2014

Typ zrná platažlý

http://akcie-cz,kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

Fape L 0i 2


UZUJUU ŠA 74123, NUVA OKEEN ENEKUJYÝ UPY, KĽUJSILIE 15, ABB, LBLEN Pure A A NL

Další emitované cenné papíry, REDŠIDÉ Investiční společnosta.s,
1S1N Název Vydánofžrušeno,
0200004746227 . NOVA HOTELS OPF REDSIDE (6. A.S. 17.12.20167
GZO0OBÁZABIA | NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 9, A.S,

O ŤTZODITA EENENERUTUŽFT KHUSÍ 1Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy] Vyhledat NOVA GEF OPE AVANT fulliextem | Monitoring tisku

Gupytight © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o., AliaWeb, spol. s (.0., ISSN 1801-86880dirana údalú

hitp://akcie-cz. kurzy czlemise/ CZ0008474053/


+ CZDOOO8414673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN EmiseKuný.oz > investico > Ako online > E mienil a smla > REDSIDE invostčnť společnost a.s, » NOVA GREEN ENERGY OPF REPŠIDE,
IS,AS.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8,
A.S.

Detail "Vývoj cen a obchod « Histore, graf a kurzy » Emise » Sledovanosť
Diskuze - Tisk.

Základní informace o NOVÁ GE OPFZ REDS

OP - Burza senných papírá Praha,Poslednl kolace 2000/2017 113

TE O ONE O 188

rie car 5
rn cen

Šelkový obje 440

Femise] Údálost (1) [Emitent - Obchodní rejstiík | Další korunové dluhoplsy]

NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.8., ISIN 0200084748673 - Informace z CDCP.

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.B,
Zrácený název NOVAGE OPF2 REDS
Zdrojová emise -
ISIN OZDOOBATASTA,
BIG BLAREDIS
Názov arte, REDSIDE Invesličať společnosl, e.s.
Emlteril- Identifikační číslo IČ 24244801 (Obchodní rejstčík)
Néma nomlnálu CZK
Nomžnšiní hodnota: 1
Eiiltované množeby, 106 508 039
„Počet CP na účiech 198 649 083
Objsm omise 96 549058
Objem Brnlse na účiech 195 549 083
Tp nomlnálu Konslenlal
Registrace na tezlch J6 rsglslrována na regu
Druh cenného papíru podilový ist olovčeného PF
Pavodiel ost erróse voľné pľevodielná mise
Forma cennóho papírmu na jméno
Podoba cenného papíru zakrdhovaný CP jr.“
Misto registrace CoOe
Datum reglstrace, 462016
Datum zmšný 12E2DTŤ
Datum výplaty výnosu -
Dalucn zrušení H
Mšna obchodováni [73
Ovchodovateľná Jednotka v jednotkách môny
VKád skuptný x
Stav planá
Správce - Idoniifikační čisto IČ
Správce -
Administrátor - Identikgóni číslo IČ, -
adninislátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 13, A.S.

Getý názov emitenta
Daručovací adresa Název
Ieniikační čislo Č

REDSÍDE Investléni spalečnostia.s.
REDSIDE nseslični společnosta S,
24245801 (Obchodní rejstrik)

Sido - Utce voeinicť 1081
Mata Pralia i
Poč 11000
Kôd státu 02E —
Doničovací adresa Ulice Vcalniel 1031/4
Mžsto, Praha 1
[3 141.000
Kd stétu GZE
i Týp subjektu emitsnt
Kategorie subjektu právnická osoba,
i Kategorie subjektu právnická osoba
Dam žrabnyy 24.11.2014 —htip://akcie-cz kurzy ez/emise/CZ0008474673/

Page lof2


" CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. ISIN Emise Page 2012

Typ zmány, platnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE invostiční spotečnost,a.s.
MK Ná 1 > výšk oh šoCzODUK AZ | NOVAHOTELS OPF REDSÍDE 18,A.S. N 17.12.2015 1
OZOOOBK7ASTI |. NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDE 5, A.S. 04.00.2015 1-
CZD0DBTADSJ, „—. NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8, AJS, 0141.2013/-Zprávy k tšmatu "NOVA CE OPFZ REDS!

Další zprávy | Vyhladať NOVA GE OPF2 REDS fulitextem ] Monitoring Hsku

Gopyright ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AllaWeb, spol, s r.o., [ISSN 1801-8888Ochrana údaj“

http«/lakcie-cz.kurzy ozlemise/ CZ0008474673/ AN


WVIVIDLEGAL,- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond

REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mást, Časká repnhlika (ďalej len „Fnnd“) za zozm:

investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/statistika/menova bankovní. stat/ seznamy mbs/seznam. fki/),- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podilový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy |SIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/emise/
CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1,- Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673"), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZD008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy,cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [tj. i) Rudolfa Vrešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátam narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing, Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“),

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:


RVIVIDLEGAL.- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

> konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/1.M prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne sniektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vfešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Velíča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),


VIVID LEGAL.v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. vo výške 5 %,

- —včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registrí, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing, Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným. funkcionárom podľa čl. 2 ads. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
vetejného záujmu prí výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý


SVMIDLEGAL,(mysliac tým získ) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp, rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS

vykonávajúceho násahnasť valného zhromaždenia Partnera VS) a rozdelení / vynlatení zisku

spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajťcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,


|
i
|RVIVIDLEGAL,žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstva, ma základe ktnráha hy fáľln fratia assha mahla za investičnú snoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

] žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaníu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investmenis, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do regisíra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1,

3,2.

Partner VS je spoločnosťou: s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis ]tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“))].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1. tohto verífikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
príjatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti


RVVIDLEGALregistra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
v orgán, člen štatutárneho orgánu. prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods, 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zlvomažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí
od kvalifikovaných investorov vydávaním © podielových listov aspoločné investovanie
zhromaždených peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech
vlastníkov podielových listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že
investičným cieľom Fondu je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi
Fondu, a to predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov
a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých
a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov,
a to s tým, že výnosy z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podieluSlovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažmen Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


RVIVIDLEGAL,4.3,

44,

na zisku projektu a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade
s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/1LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí

do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnicí Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, prí
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý kreinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielníkov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení získu Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku


AVIVIDLEGAL,4.5.

4.6.

všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust, S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z nst. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPYS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo ňa podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i, vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len. „Stanovisko č. 1/2016")34,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektoni právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte), Pod hospodárskym- 10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


ŇSVIVI Ď LEGAL VIVID LEGAL, s.ro. — 62109Bratislava — IČO 36807015. © +421220664455 — m officedDvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovanská republika — IČ DPH SK2022415857 D +421258253511 J wwwvlvidiagal.skVERIEIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPV5“)Ľartner verejného sektora:

Obchodné meno: SOTLARIS one s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

ldentifikačné číslo: 453 871917

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38198/V

Štatutárny orgán: lng. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(alej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VTVID LEG AT, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Idenlifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osaba“)1. Úvodné ustanovenia:

ch

ciou1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / koneči
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 7.7. o ochrane pred legaliz:
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identiľikácie

konečného užívateľa výhod / koncčných užívateľov výhod Partnera VS.2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1, Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGAL- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Parlnera VS zo dňa 30.03.2015,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDL investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo ďňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /wwmw.cnb.cz/es/statistika/mmenova bankovni stat/ seznamy mhs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Tondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/T.M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2014/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE invesliční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0D0B474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy,cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: — CZO00847405%“) — (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz / omise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papicrov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2013, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevňený podílový fond
REDSIDE. investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové Tisty TSTN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom lrhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
SVNIDLEGALiv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Invesličná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha pricbežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevfený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VSvo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťája (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krápu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing, Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, ktorý
kaná v mene ľartnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou

vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera V8:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tolito verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumeníc zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:-11 -


SVMIDLEGAL,

+ Rozhodnutie sp. zn. B/OBA/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/1.M,
- Potvrdenie - Podielové listy TSTN: CZ0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISTN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

NVIVID LEGAL
j Pla renská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
ČO: 36 915 | Č DPH: 5K 2022415857

VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PABÍRÚ PRAHA

Spis. zn. BA34/20 16/11

Rozhodnutí generálního Ďeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XIE. Burzovních
pravidel - Podmínky prijeti cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE irvestiční společnost, a.s.

Se sidlem: K Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh invesiičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podílový list - výnosový
dďmenovilá hodnata: 0,1,- EUR

FSIN: CZIN0847433

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Meximální prijatý počet CP v emisií: 5 000 000 000 podilových listúi

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29, 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnuti je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odäávodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost a tí podilových listú otevťeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevšený podílový fand REDSIDE investiční společnost. a.s., 1SIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDĽ investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny pfílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvárce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových fistú ISIN CZ0008474663.
Generálni Ťeditel zkonstataval, že s výjimkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnosť, že piijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevfeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi večejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotč aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cennýci popírú Praha, a. s. Ryhná 14, 110005 Prahe 1 f
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 35 040. infofdpse.cz, wwsa.p8e. oz.
1Č: 47116829, Obchodní rejstfľk Mésiskáho soudu v Praze, addíl B, vložka 1773 986 stock exchange group
PRAGUĽ STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH FARU PRAHA

Mechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální fedite]
za dostatečné, a to s ohílledem na skutečnosl, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
naslavené mechanismy pro pravidelné uveťejňováni informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícimi fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Ľmitent je investičním fondem
otevňčeného typu a tento tedy múže velmi flexibilné mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal penerální editel rozptyl emise jako dostačujicí pro nľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že die informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvadňující prijetí ermise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost. že všichni účastníci irhu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnimu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pči dodržení
všech príslušných právních predpisú v prípadé pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veťejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 23. 2. 20161g. Petr Kohlic
£enerální čedite!

Č

cee stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGEŠpis. zn. B/1SS/2015/LM

Rozhodnutí generálního čeditele

Generálni feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s či, 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pfijetí cenných papírú kolektivního investováni k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

e REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papir - podilový list
Jmenovitá hodnota: l,- Kč

ISIN: CZDO03474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 300 000 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 padilových lisrú

9 o 880 04

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za prijeti k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o prijetí nabýv:činnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odivodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE invesliční společnost, a.s. (dále jen
„Etnitent“). K žádosti byly rovnčž pfiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovnich pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až, 5 000 000
900 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvňrce trhu.

Generální fediteľ zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pšedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijeti
cenných paplrú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální Ťeditel pedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných pspkú Pralia, s. s., Rybná 14, 113 05 Praha 1
Tel, +420 221 831 "11, Fax +42] 241 835 040, infodôpse.cz, ww. pše.cz.
1Č: 47115629, Obchodní rejstčík Mästskéhri soudu v Praze, oddil E, vložka 1773 De6 stogk okchange group


BURZA CENNÝCH PAPÍRĎ PRAHA.
PRAGUE STOCK EXCHANGĽ
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA,Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními pľedpísy. Stejné tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňováni informací o hodnot aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
olevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibilič mčnit strukturu vlastník dané emise na
základé mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl erise jako dostačujíci pro pľiíjeti emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací pťedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odiivodňujíci pšijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosli, které by pťi dodržení
všechi príslušných právních pňedpisú v prípad prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
vefejných zájmú. Rozhodl proto Zpýsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pčípustný opravný prostčedek,
V Praze dne 12, 10, 2015

S

Ing. Petr Koblie
generální žeditelČ

ceastosk exchange group


CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPE, REDSIDE 18, A.S., [STN Emise

Ele]
KUMZYCZ

Kuný.3z > investíce > Akcie online > Emilantí a ci
[7

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 1S,
A.S.

Detail - Vývoj cer. a obchodú - Historie, graf a ku“zy - Erise - Sledovanosť - Tisk> REDSIDE Invasliční spolačiosl a.s, > NOVA BREEN ENERGY OP-, KĽDBMNE

Základní informaca o NOVÁ GEF OPF AVANT

. . B6P - Burza cenných papírú Praha
Poslední kolace 20,06 2017

Prim kolace 29022016
02.2016.Emise | Událost (25) | Eritent - Obchodní rejstťik TT M i

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISIN ©Z0008474083 - Informace z CDCPÚplný název 0. NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE |5, A.S.
Zirňeený název NOVA GL OPF REDSID
Zirojová ernise TT -
18N 20000474053 u
BIG BLAAVANT,
Názov emitenia REDSÍOC investlční společnosť, A.s 7
Frnílent ideaikačni čislo [Č 24224601 (Obchodní rejstí)
Ména noninálu EUR
Nominálni hodnota 0.1000 :
Einitované mrožstií . 281 285 675 To
Počet CH naúčiech 281 285/675
Objem emiee, -— 28 128 5576000 —
"Objem emise na účtedh 28 174 567.600 . Ň
Typ nominálu konstantní
"Registrace na trzich Je Tenistravána regu T
Dru csnného papíru pocilový lisi alevteného PF

Pievodielnost mise voľné pľovoditel
Forma cenného papiru ne jméno
Podoba cenného papíru zakrihovaný CP
Mesto reglstráco coop

Datum sagistrece 1.41.2013
Ďatum zmény 26.5.2017
Datum výplaty výnosu

Datum zrušení -

Mena abchedování
Cbchodovatelná jednotka
#Kôc skupiny

stav

Správce - Identifikačí
Správne
administrátor - Identikační čislo IČ
Administrátormso1ČCelý název emitenta, REDSIDE invesliční spolačnosta.s.

Doručovaci adresa - Název DSIDE invaslúční společnost A.S.
Identifikační čislo IČ. "24244801 (Obcnocní rajstčík)

Sidlo - Uice Včalnie 10314
Mčsto a

[I .
kôd stálu .

Doručovací adresa - Ulice

Mčsto "

PSČ —

Kód stálu Tr

Typ subjektu eniteni.

Kategorie subjektu právnická osoba, N
Kategorie subjektu právnická osoba,

Dalum zméný o 24112011

Typ zmény . platnášýhitp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

Page l of 2

30. 6. 2017


CZ0008474053, NOVA GREEN ENFRGY OPF, REDSIDĽ IS, A.S., ISLN Emise

Další smltované cenné papíry, REDSIDE investiční společnosta.s.

ISIN VydánolZrušeno,
OZ0DCBSTAB22 NOVA HOTELS OFF REDSIDE S, 112.20151-
CZ00LB474673—. NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S. D4.06.2015/-
CZ0ôcs4T4053 NOV ENERGY OPF, REĽSIDE|S. A.S. Dä. 11.2013Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT

Další zprávy | Vyhladat NOVA GEF OPF AVANT fulitextem | Monitoring disku

Copyrghi © 2000 - 2917 Kurzy.cz, spal. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrang údajú

http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

Page 2 of 2

30. 6. 2017
+. CZ0008474673, NOVA GRFEN ENERGY OPF REDSIDE [S, A.S., [SIN Emise Page 1 o[2

KUZYCZ

Kurzy. z > Invnalca > Aktča orie > Frateri a emise > RODSIDL:investční s20lečnost a.s. > NOVA GREBN ENERGY CF

1A.
CZODOB474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
AS.

Detail : Vývoj cen a obchod - Historie, gral a kurzy - Emiso - Sledovanos:

Diskuze - Tis«

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

Be? - Burza cenných papírú PrahaZosledni koľace: 29.06.2517 1.13
Zrvni kci 1210277 1.03
Vinimálni cena 1940275 1.33
Mexirnálni cena 080BŽIŤ 113
Čl 30e | Událostí 111) | El tent - Obchocni rejstrik | Další korunové čluhopisy

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úplný názav . NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 5, A.S.
Zkrácený názov 1 TNOVA GE O2F2 REDS

Žirojová ermise 7

ISIN O TE ZOODBATEBTA

[I BLAREDIS N

Název emitenta REDSIDE investíčni společnost, a.s,

Eniteni- Idenňfikační čí: 24444601 (Obchcdní rojstrúk) m

IMéna nominálu 0

Nominální hodnota 1

Emltované množstvi O——

Požat CP ne ačtech 195 549 033 rx.“
Objem emise 195 549093

Objem mise na účtech 196 549 033 o o
Typ nominál konstantní

Ragistraco na zích Je registrována na reg.trhu rxxrxtz“—“—
Dru cermého Papín podiový ist slevľeného PE

Pevodielnosť crmi5e. volné prevodtelná emise

Forma na lméra,

Podoba centiško prej Ml! zakrihovaný CD

túisto regielrace CD

Dalum regislace " 4.8.2015

Ďalum zmôny — 1262017

Datum výplaty výnosu 1

Datum zrušení M -

Ména obchodovári Š
Obchodovatelná jedrotka

Kôaskupiny 0 : .

Stav N
Správce: Identfikační číslo IČ Ň .
Správce -

Párinisrátor -Identfikační číslo [Č -

Acninisrátor -

Emitent canného paplru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.

sf název emitenta REDSIDE invesiční spoločnosta.s.

Doručovac] sdresa- Názsy REDŠIDE investični společnosta.s. Ň

idenifikační čislo 1 24244501 (Obchodní pesi)

Síelo - Uľce, v Celníci 105144 .

Mesto Praha 1
11000 s
CZE

Daručovací adresa - Uioe V cekie 10514

Mesto Preha 1

PSČ 11000
Kaď sálu
Typ subjektuKategorie subjektu
Kategorie subisk
Dátum zmôny

http:/fakcie-cz.kur7y cz/emise/CZ0008474673/ 30. 6. 2017


CZ0008474673, NOVA GREEN ĽNERGY OPF REDSIDE [5, A.S., ISIN Ľmise

Typ zmäny platné/yDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.
7Vydáno!Zrušeno
UZDODBNTABEZ NOVA FOTELS PF REDSI 1742201810
UZODOBLŤABS NOVA GREEN ENERGY OPP REDSIDE IS. AS. 04.03.2018 1-
OÚ DUDBKTADES NOVA GREEN ENERGY DPF, REDSÍDE 18, A.S. 7 01.11.2013 1-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"
Dalši zprévy | Vyhledst NOVA GE OPF2 REDS fal:exlem | Monitoring sku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o. AliaWab, spol. s r.o., ISSN 1801-56880chrana údaj,

http:/f/akcie-cz.kurzy.cz/emise/C 70008474673 30. 6. 2017

Page 2 0f2
RVIVIDLEGAL.- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZD008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
— Podielové listy TSTN: CZ0D08474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kliša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
ľezinok, Slovenská republika, dálum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Invostičnej spoločnosti [t.j |) Rudolfa Vešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Výešťál“"), i) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pred oborou 100, 104 00 Praha 10 — Hájek u Uhžínévsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a iii) Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing, Juraj Dvožák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,
- konateľom ľartnera VS je Ing. Henrich Kiš, klorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladum vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Invostičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových Tistov ISIN: C70008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/1.M prijaté na obchodovanie na. regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenslva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvočák, pričom menom Investičnej
spolačnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne sniektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Invostičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
RVIVIDLEGAL,z Výročnej správy Fondu vyplýva, že Invostičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

aj spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou %),48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Tnvestičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcii Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Invesličnej spoločnosti,

spoločnosť RVR. Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolía Viešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

spoločnosť Arca Inveslmenls, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Pavla Krúpu, strvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mesiská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štálna príslušnosť,
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenís, a.s. vo výške 40 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s. v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Rastislava Veliča, s uvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Inveslmenís, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom. imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

d) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Tnvestments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investmenís, a.s. vo
výške 10 %,

v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskylnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Tond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, t.j. ng. Henrich Kiš,
RVIVIDLEGALc)

A)

a

g)

h)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (di)
identifikačných údajov © konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlaslníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek Irelia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez.
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera V“
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Fartnera VS (konateľa ľartnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa Vžešťála,
lng. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

aj

©)

d)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet ľondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- FUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100 % vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieť“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (lif) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Tondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIMIDLEGAL.Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
Pp Ú y yPp
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktoréha právnym
následkom by bola alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Ľartnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Parlneta VS
zapísanom v obchodnom registri,

i) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne siným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

ky Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré bali na základe
Rozhodnutia sp. sn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 ati) Podielových lislov ISIN:
CZ0008474673, kloré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM. prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlaslniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií lnvestičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Invesličnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Invostičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Invostičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účel Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
RVIVIDLEGAL

listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISTN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a © zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“)].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto veriffkačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a ta namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za ena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti Štatulárneho orgánu.

3,3, Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ads. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
vorifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa aobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmentu Parlnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d] Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

1 Oprávnená osoba má za tv, že v prípade, keď 1) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých nu vbuhodovanie na regulovanom. trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
vsubitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štálu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne i) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovanéha
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené olázky" je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Rogulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sú
zapisuje vrcholový manužment samolného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http:/ /www.justice.gov.sk/Stranky /Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).
RVIVIDLEGAL.4.2.

4.3.

4.4,

fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/3570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostrieďkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatúlu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Fraha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku. dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podieluvých listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam. podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
klorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
nátodná banka). Podiel Fondu na zisku Partnora VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu plati, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýš
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratau, vzniknutá strata bude rihradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiuru.


RVNIDLEGAL4.5,

straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v klorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Šlatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje © vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podietnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť © nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a ta za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíla ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Tondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonvmického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

4,6, Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá vela Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veľa

Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namieslo konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VE, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alobo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného pratiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom. imaní partnera verejného
sektora,
OVVIDLEGALi. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)%4,

1i. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je padiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Regisler konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
: Bulletín slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „!Jôvad zájtisu KLIV do registru pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 písm. a) kodu. 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej vsobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osobu právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovuného subjeklu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo nú hospodúrsky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastnístva akcií v zapisovanom subjekiz). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo tnej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podnikania alebo
žnej podabnej činnosti) právnickej ulebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej na výške 25 %.“ Nispriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone © VO stanovuje ÚVO pri určení KLIV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
vlnenie fyzická osoba získala bez primeraného protipineniy, +. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä u prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
proliplnenia zjavný ekonomický nepomer.“."obstarávaní.

3 Závery uvedené v Štanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohta verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie inlerpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. u verejnom obslarávaní a © zmene a dopínení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon v VO“), ktoré (rovnako ako usl. 8 6a ods, 1 písm. a) bad 4. AMI, Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL Slanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod © $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona © verejnom
obsturávaní je potrebné rozumie! najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
napr. akejkoľuci: dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepríumu (napr. vez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vw forme Časli z obratu (z podnikania aleho inej podobnej činnosti) právnickej slebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a lo najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a lo, Že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osobu (priutmo slebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, by za to poskytla primeruné protiplnenia (napr. dodala
tovory alebo služby), musť sa táto fyzická osoba považovať zu konečného užívateľa výhod. Za primerané protíp
protiplnenie, ktorého hodnota su nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu o čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä » prípade, ak je medzi priíjstým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer, Za zjavný ekonomtický nepomer su považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia a viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmet:
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívuteľu výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby ulebo fyz:
oscty (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi ©
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívaleľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (upr. na základe dlhopisu aiebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa ma osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osnby aleba iba medzičlánkom pri neupoudstutnénom odčerpávaní prostriedkov z
vbrútu fyzickej osoby (podnikateľa)

bngniše sa považuje

-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×