Nezaradený subjekt

SWAN KE, s. r. o.

Košice - mestská časť Juh
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 11. Marec 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Juhoslovanská 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 28. Jún 2017

Záznam platný do: 10. Marec 2020


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SWAN KE, s.r.o.

IČO: 36184641

Adresa: Juhoslovanská 2/A, Košice

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8890

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. September 2018

Záznam platný do: 5. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Fedor
Adresa:
Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Wiliam Černík
Adresa:
119 Kráľovce 04444
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Samuel Eduard Černík
Adresa:
119 Kráľovce 04444
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Tkáč
Adresa:
Pod Vinicami 13 Košice - mestská časť Vyšné Opátske 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Jakabovič
Adresa:
Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Tkáč
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
10. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
2. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.07.2018 do: 10.03.2020

StiahniZáznam platný od: 2.10.2017 do: 16.07.2018

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 2.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 9.6.2017
s obchodnou spoločnosťou SWAN KE, s. r. o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh,
IČO: 36 184 641, spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice |, odd.: Sro, vložka č.: 10384/V v právnom
postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povin-
ností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument

Z verejne dostupných zdrojov ako aj z informácii a podkladov, ziskaných od partnera verejného sektora bolo opráv-
nenou osobou nestranným konanim a s odbornou starostlivosťou zistené nasledovné:

Vlastnicka a ria:úra partnera verejného sektora:
Vlastnicka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 31.3.2017
(ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 165.972 Eur. Rozsah splatenia zá-
kladného imania spoločnosti je 165.972 Eur, t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verífikačného dokumentu nasledovných spoloč:
níkov:

s spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s.“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 82.986 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 82.986 Eur.

« p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Ján Tkáč“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodno-
tou 20.747 Eur, čo predstavuje 12,5 % podiel na základnom imani spoločnosti a na hlasovacích právach na
spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Jána Tkáča na základné imanie spoločnosti predsta-
vuje 20.747 Eur.

« p. Richard Wiliam Černík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Richard Wi-
liam Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.120 Eur, čo pred-
stavuje 18,8 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Richarda Wiliama Černíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.120
Eur.

«+ p. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Samuel Edu-
ard Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.119 Eur, čo pred
stavuje 18,7 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Samuela Eduarda Čemíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.119
Eur.

Spoločnosť SWAN, a. s. p. Ing. Ján Tkáč, p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Eduard Černík sú tak spoločníkmi, priamo
ovládajúcimi a kontrolujúcimi partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospo-
dárskom prospechu partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníc-
tvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra SWAN, a. s. a stanov SWAN, a. s. vznení všetkých zmien ku dňu 9.3.2019 (ďalej len „sta-
novy“) vyplýva, že základné imanie SWAN, a. s. je vo výške 60.026.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania je
60.026.000 Eur, t. j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené.

Základné imanie je rozdelené na (i) 28 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie
1.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená a (i) 60 ks kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov SWAN, a. s. vyplýva, že partner verejného sektora má v čase vypracovania verifikač-
ného dokumentu dvoch akcionárov a to:

« > DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná v obchodnom re-
gistri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel, a. s.) ktorá
vlastní 50% akcií SWAN, a. s.:

+ SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel,
Birkirkara BRK 300, Maltská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Registrátora spoločností v Malte
pod identifikačným číslom SV 337 (ďalej len „SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pie“) ktorá vlastní 50%
akcií SWAN, a. s.,

Spoločnosť DanubiaTel, a. s. a spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Pre sú tak akcionármi priamo ovláda-
Júcimi a kontrolujúcimi SWAN, a. s. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania prí-
slušných orgánov SWAN, a. s.. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu SWAN, a. s. sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
SWAN, a. s.

Akcionár DanubiaTel, a. s.:Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovitou hodnotou
Jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Spoločnosť DanubiaTel, a. s. má nasledovných akcio-
nárov:

« > spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

o zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eura 6
ks kmeňových akcií na meno v istinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.. 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na me-
no vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

« > spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových ak-
cií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

" — Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomir Geľo") je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« ďalší akcionári spoločnosti DanubiaTel, a. s. ktorí vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti DanubiaTel, a.
s. (15%) nespíňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp.
ktoréhokoľvek z nich) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú ko-
nečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

Akcionár SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk:

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple emituje dva druhy akcií,
a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAY Ple, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti a investičné akcie, prostredníctvom ktorých sa akcionári spoločnosti podieľajú na hospodárskom prospechu
spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple (resp. jej pod-fondov).

Zakladateľské akcie predstavujú jedinú triedu akcií v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple s ktorými je
spojené hlasovacie právo, pričom ku každej zakladateľskej akcii sa viaže jeden hlas. Zakladateľské akcie majú medzi sebou
rovnaké postavenie. Držitelia zakladateľských akcií majú výhradné právo vymenovať členov predstavenstva SANDBERG
INVESTMENT FUND SICAV Ple. So zakladateľskými akciami je spojené právo na podiel zo zisku (dividendu) z fondu
SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND pri vyhlásení členmi predstavenstva s tým, že právo na dividendu spojené so za-
kladateľskými akciami bude mať prednosť pred akýmkoľvek iným právom na dividendu spojeným s investičnými akciami
a bude prioritne vyplatené zakladajúcim akcionárom pred investičnými akcionármi.

Držitelia zakladateľských akcií (i) ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple (ii) majú
hlasovacie práva v spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple (ji) majú právo vymenovať alebo odvolať
štatutámy orgán spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk a zároveň držitelia zakladateľských akcií majú
právo na hospodársky prospech z fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND.

Zakladateľské akcie sú vo vlastníctve nasledovných osôb:
+ Mgr. Martina Fedora ktorý vlastní 124.999 ks zakladateľských akcií:
+ > Michala Holíka, ktorý vlastní 1 ks zakladateľskej akcie:

S ohľadom na práva spojené s vlastníctvom zakladateľských akcií ako aj vzhľadom na počet zakladateľských akcií vo vlast-
níctve Mgr. Martina Fedora bolo zistené, že Mgr. Martin Fedor ovláda a kontroluje spoločnosť SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAY Ple, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
spoločnosti, pričom má tiež právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAV Ple resp. jej pod-fondu Sandberg Private Eguity 1 Fund, nebola zistená existencia ďalšieho subjektu,
ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV
Ple..

Z predložených dokumentov tiež vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk: môže vytvárať pod-
fondy, ktoré predstavujú osobitnú triedu alebo skupinu tried investičných akcií emitovaných spoločnosťou SANDBERG IN-
VESTMENT FUND SICAV Pk, ktoré tvoria príslušný pod-fond, do ktorého sú priradené aktíva a pasíva odlišné od ostatných
aktív a záväzkov alokovaných do iných pod-fondov. Pod-fond môže sledovať investičné ciele a dodržiavať investičné politiky
odlišné od investícií iných pod-fondov a môže pozostávať z viac ako jednej triedy investičných akcií.

S (1) investičnými akciami nie je spojené hlasovacie právo: (i) investičné akcie každého pod-fondu majú medzi sebou rovno-
cenné postavenie vo všetkých ohľadoch (iii) s investičnými akciami je spojené právo na podiel na majetku príslušného pod-
fondu ana akýchkoľvek dividendách a podieloch na zisku spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple
v súvislosti s príslušným pod-fondom pri likvidácii. Držitelia investičných akcií majú právo na hospodársky prospech spoloč:
nosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple resp. príslušných pod-fondov.

Aktíva a pasíva každého jednotlivého pod-fondu obsiahnuté v spoločnosti predstavujú oddelený majetok od každého iného
pod-fondu alebo spoločnosti tak, aby aktíva príslušného pod-fondu boli k dispozícii výhradne pre veriteľov a akcionárov
vtomto pod-fonde. Pod-fondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple je SANDBERG PRIVATE EGUI-
TY 1 FUND. Investičné akcie pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND sú vo vlastníctve nasledovných subjektov:
« vlastníkom 40% investičných akcií (390.099,3136 ks akcií) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je
spoločnosť Poštová banka, a. s. so sídlom Dvoľákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť
zapísaná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „Poš-
tová banka, a. s.“).

« vlastníkom 36,9% investičných akcií (380.091,6740 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spo-
ločnosť J3T BANKA, a. s. so sídlom Pobľežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, spoloč-
nosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mästským soudem v Prahe, odd.: B, vložka 1731 (ďalej len „J8T
BANKA, a. s.“).

« — vlastníkom 16,8% investičných akcií (360.076,4103 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spo-
ločnosť Redrak Management Limited so sídlom Akropoleos, 59-81, SAVYIDES CENTER, 1st floor, FlaOffice 102,
2012 Nikázia, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 275549 (ďalej len „Redrak
Management Limited“).

« — vlastníkom 3,2% investičných akcií (30.729,8335 ks) pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spo-
ločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. so sídlom Dvofákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.. Sa, vložka č.: 5994/B
(ďalej len „Sandberg Capital, správ. spol., a. s.).

« — vlastníkmi zvyšných investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND (spolu 3,1% -
30.251,0524 ks) sú osoby (ďalej aj „vlastníci“, ktoré nie sú totožné s ktoroukoľvek osobou nachádzajúcou sa vo
vlastníckej alebo radiacej štruktúre partnera verejného sektora, pričom žiadny z vlastníkov, resp. žiadny
z konečných užívateľov výhod vlastníkov, samostatne, ani spoločne s inými vlastníkmi, nespíňa zákonné podmien-
ky (resp. ktorúkoľvek z nich) pre jeho zápis ako konečný užívateľ výhod do registra partnerov verejného sektora.
Zvyšné investičné akcie pod — fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND rovnako nie sú akciami, ktoré by
oprávňovali ich vlastníkov k realizácii takých oprávnení vo vzťahu k pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1
FUND, ktoré by boli predpokladom záveru, že osoby ich držiace by mali akékoľvek výhody ktoré by viedli k ich
identifikácii ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Spoločnosť Poštová banka, a. s. má štyroch akcionárov, pričom (i) spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE so sídlom
Pobňežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 275 92 502, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mästským soudem v Prahe, odd.: H, vložka 1317 (ďalej len „J8T FINANCE GROUP SE) vlastní 98,457% akcií spoločnosti
Poštová banka, a. s.: (ii) ostatní traja akcionári vlastnia spolu 1,543% akcií v spoločnosti Poštová banka, a .s., pričom títo
akcionári nespíňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp. ktorého-
koľvek z nich ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, a teda nie sú konečnými užívateľmi
výhod partnera verejného sektora.

Spoločnosť Poštová banka, a. s. je ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J8T FINANCE GROUP SE, ktorá má (i) priamy
podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Poštová banka, a. s. a na jej základnom imaní: (ii) právo vyme-
novať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (resp. akéhokoľvek ich člena) v spoločnosti Poštová
banka, a. s., a zároveň (i) právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania spoločnosti Poštová banka, a. s.:
pričom nebola zistená existencia ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval
spoločnosť Poštová banka, a. s..

Spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE má štyroch akcionárov, pričom akcionármi, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel
alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE resp. na jej základnom
imaní, a zároveň ktorí majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán (resp. akého-
koľvek ich člena) spoločnosti JAT FINANCE GROUP SE resp. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 %
z podnikania spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE sú nasledovné osoby:
« — Ing. Jozef Tkáč, nar. 16.06.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto (ďalej tiež ako „Ing. Jo-
zef Tkáč“), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE, a

« Ing. Ivan Jakabovič, nar. 08.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 98000 Monaco, Monacké kniežat-
stvo (ďalej ako „Ing. Ivan Jakabovič“), ktorý má vo svojom vlastníctve 45,05 % akcií spoločnosti J8T FINANCE
GROUP SE,

Spoločnosť JT FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom: nebo-
la zistená existencia iného, ďalšieho subjektu, ktorý by skutočne, priamo alebo nepriamo, ovládal alebo kontroloval spoloč-
nosť J8T FINANCE GROUP SE.

Spoločnosť J8T BANKA, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť J8T FINANCE GROUP SE, ktorá vlastní 100 % jej
akcií, spoločnosť J8T BANKA, a. s. je teda ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou J8T FINANCE GROUP SE, pričom spo-
ločnosť JAT FINANCE GROUP SE má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán
(resp. akéhokoľvek ich člena) v spoločnosti J8T BANKA, a. s. a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z jej
podnikania: s poukazom na vyššie uvedené je teda spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE je ovládaná a kontrolovaná Ing.
Jozefom Tkáčom a Ing. IYanom Jakabovičom.

Spoločnosť Redrak Management Limited má jediného akcionára, a to spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED, so sídom
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikózia, Cyprus, spoločnosť registrovaná Minister-
stvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, Úradom registra spoločností a Konkurzných správcov Nicosia (ďalej tiež
ako „BERG NOMINEES LIMITED“). Spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED ako poverený akcionár drží akcie spoločnosti
Redrak Management Limited v prospech a na účet Mgr. Martina Fedora, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeklova
1192141, 811 04 Bratislava — Staré Mesto (ďalej ako „Mgr. Martin Fedor“), pričom spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED
vykonáva právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán výlučne podľa
pokynov Mgr. Martina Fedora, vzhľadom na uvedené skutočnosti, Mgr. Martin Fedor skutočne ovláda a kontroluje spoloč-
nosť Redrak Management Limited.

Spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. má podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
nasledovných akcionárov: (i) Mgr. Martina Fedora, ktorý je vlastníkom 59 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol.,
a. s. (i) Mgr. Eleonóru Fedorovú, nar. 03.05.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava (ďalej tiež ako „Mgr. Eleonóra
Fedorová“), ktorá je vlastníčkou 1 % akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s.: a (iii) ďalší akcionári spoločnosti
Sandberg Capital, správ. spol. as.. pričom vzhľadom na uvedené skutočnosti, Mgr. Martin Fedor skutočne ovláda
a kontroluje spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s.. Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi oso-
bami, pričom s ohľadom na uvedenú skutočnosť ako aj vzhľadom na zistenú vlastnícku štruktúru spoločnosti Sandberg
Capital, správ. spol., a. s. je možné predpokladať, že konajú v zhode resp. spoločným postupom. Ďalší akcionári spoločnosti
Sandberg Capital, správ. spol., a. s. vzhľadom na počet vlastnených akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a. s.
nespíňajú (a to ani samostatne a ani spoločne s inými osobami) zákonné podmienky pre ich zápis (resp. ktoréhokoľvek
z nich) ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

Z predloženej zmluvy o investičnej správe zo dňa 16.04.2018 vyplýva, že spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND
SICAV Ple. ustanovila spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s. za investičného správcu, na základe predmetnej
zmluvy sa spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol, a. s. zaviazala okrem iného ovplyvňovať dennodenné transakcie spo-
ločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple. v súlade s investičným cieľom a investičnými zásadami každého
Podfondu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple., z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť Sandberg
Capital, správ. spol., a. s. sa nepriamo podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mentu dvoch konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

s p.EvaBartoššíková, nar.: 11.2.1974, trvale bytom Švábska 14584/4A, 080 05 Prešov:
« p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske:

Menom spoločnosti sú oprávnení konať a spoločne zaväzovať vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť
sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením svojej
funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva, alebo
Obchodný zákonník nestanovujú inak.

iživateľa

zákona bol klentifikovaný konečný teľ výhod:« p. Ing Ján Tkáč je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podieom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 12,5% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Richard Willam Černík £ spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,8% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Samuel Eduard Čemík £ spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,7% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 8,8125% a sám nespíňa kritériá S
6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť po-
važovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« png. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy po-
diel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 8,8125% a sám nespíňa krité-
riá 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p.lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,31% a sám nespíňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spolo: i SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základ-
nom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,17% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnostiSWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spolo: i SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,17% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na zá-
kladnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,35% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Jozef Tkáč je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je AJ (i)
vlastníkom 98,457% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40% in-
vestičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAV Ple ktorá je spoločníkom SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach SWAN, a. s. vo výške 50%, ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a zároveň B) spoločnosť
J8T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom
36,9% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAY Ple ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom ima-
ní a hlasovacích právach SWAN, a. s. vo výške 50%, ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda
P. Ing. Jozef Tkáč sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora:

P. Ing. Ivan Jakabovič je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti JAT FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnost) je
AJ (|) vlastníkom 98,457, akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je vlastníkom 40%
investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAV Ple ktorá je spoločníkom SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach SWAN, a. s. vo výške 50%, ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a zároveň B) spoločnosť
J8T FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spoločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom
36,9% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAY Ple ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom ima-
ní a hlasovacích právach SWAN, a. s. vo výške 50%, ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda
P. Ing. Ivan Jakabovič sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa vý-
hod partnera verejného sektora,
« p. Mgr. Martin Fedor je vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAV Ple ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a. s., ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného
sektora, zároveň je tiež 100% beneficientom spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je akcionárom spo-
ločnosti Redrak Management Limited vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 16,8% investičných akcií
pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Pk kto-
rá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a. s., ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora, a tiež je
59% akcionárom spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti
SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a. s., ktorá je 50%
spoločníkom partnera verejného sektora keď zároveň spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol. a. s. je zároveň
vlastníkom 3,2% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG
INVESTMENT FUND SICAV Pk:

« p.Mgr. Eleonóra Fedorová je vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi in-
vestície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAYV Ple ktorá je 50% akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s., ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a zároveň spoločnosť Sandberg Capital,
správ. spol., a. s. je tiež vlastníkom 3,2% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND
spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a. s., ktorá
F 50% spoločníkom partnera verejného sektora:

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš a p. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať,
že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že p. Mgr. Martin Fedor a p. Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami,
možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Taktiež, vzhľadom na skutočnosť, že p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Eduard
Černík sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a
ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnostiSumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský,
Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považo-
vaní za konečného užívateľA výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola
vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnika-
ni, riadeni a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod
vzmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Jozef Tkáč, Mgr. Martin Fedor
a pani Mgr. Eleonóra Fedorová síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrole
partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3
zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ján Tkáč, p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Edu-
ard Černík síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera
verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe
aľalebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrole partnera verejného sektora
a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred lega-
lizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Konečnými uživateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli klentifikovani:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
« — Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:

s Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

« Mgr. Martin Fedor, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 81104 Bratislava, št občianstvo SR,

« Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št občianstvo SR:

« — Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava, št občianstvo SR,

« Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežat-
stvo, št. občianstvo SR:

« — Ing. Ján Tkáč, nar.: 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. občianstvo
SR

« p. Richard Wiliam Čemík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št občianstvo SR:

« p. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom O44 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej Ú ločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v pripade emitenta cenných papierov prijatých na
hodovanie na lovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

hlásenie oprávnenej

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.2.2020

PATENT IURIST s.r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 9.6.2017
s obchodnou spoločnosťou SWAN KE, s. r. o. so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO: 36 184 641, spoločnosť
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 10384/V v právnom postavení partnera verejného
sektora (ďalej len „partner verejného sektora" alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti") na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli spoloč-
nosťou predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a ktoré získala z verejne dostupných zdrojov:

výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 31.3.2017 (úplné znenie),

výpis z obchodného spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 30.5.2018:

stanovy SWAN, a. s. (v znení všetkých zmien ku dňu 16.5.2018),

výpis zo zoznamu akcionárov SWAN, a. s.:

akcianárska zmluva zo dňa 19.5.2017 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2018 a dodatku č. 2 15.5.2018:
rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 228/2018/OK-2018/KOH/SKO/3/6 zo dňa 21.3.2018:
výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s.

9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Tel, a. s. zo dňa 27.5.2016:

10. výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s.

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 18.12.2015:

12. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s..

13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.,

14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o.

15. čestné prehlásenia DanubiaTel, a. s., Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s.,

16. čestné prehlásenia akcionárov Danubia Holding, a. s., čestné prehlásenia akcionárov DENOVO, a. s.:
17. čestné prehlásenie SWAN, a. s.:

18. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,

19. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:
20. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:
21. výpis z obchodného registra SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk zo dňa 12.4.2017:

22. memorandum a stanovy SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015:

23. ponukové memorandum SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple 9.3.2015,

24. Fund Partuculars Supplement SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND zo dňa 10.12.2014:

25. výpis zo zoznamu akcionárov SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017,

26. výpis z obchodného registra Sandberg Capital, správ. spol. a. s. zo dňa 24.3.2017,

27. zmluva o investičnej správe zo dňa 24.11.2014:

28. verifikačný dokument spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 12.7.2018:

29. čestné prehlásenia partnera verejného sektora:

30. čestné prehlásenia spoločníkov partnera verejného sektora:

SB BN >


Vlastnicka a riadiaca štruktúra partnera verejnéh: ra

Vlastnicka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 31.3.2017
(ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 165.972 Eur. Rozsah splatenia zá-
kladného imania spoločnosti je 165.972 Eur, t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verífikačného dokumentu nasledovných spoloč-
níkov:

s spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s.“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 82.986 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 82.986 Eur.

« —p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Ján Tkáč“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodno-
tou 20.747 Eur, čo predstavuje 12,5 % podiel na základnom imani spoločnosti a na hlasovacích právach na
spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Jána Tkáča na základné imanie spoločnosti predsta-
vuje 20.747 Eur.

« p. Richard Wiliam Černík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Richard Wi-
liam Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.120 Eur, čo pred-
stavuje 18,8 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Richarda Wiliama Černíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.120
Eur.

«+ p. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Samuel Edu-
ard Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.119 Eur, čo pred-
stavuje 18,7 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Samuela Eduarda Černíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.119
Eur.

Spoločnosť SWAN, a. s. p. Ing. Ján Tkáč, p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Eduard Černík sú tak spoločníkmi, priamo
ovládajúcimi a kontrolujúcimi partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospo-
dárskom prospechu partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníc-
tvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. a stanov spoločnosti SWAN, a. s. vznení všetkých zmien ku dňu
16.5.2018 (ďalej len „stanovy“ vyplýva, že základné imanie spoločnosti SWAN, a. s. je vo výške 60.026.000 Eur. Rozsah
splatenia základného imania je 60.026.000 Eur, t j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie je rozde-
lené na (i) 26 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 Eur, pričom prevodi-
teľnosť akcií nie je obmedzená a (ii) 60 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie
1.000.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť SWAN, a. s. má v čase vypracovania verifikačného dokumentu
dvoch akcionárov a to:
partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3
zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ján Tkáč, p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Edu-
ard Černík síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera
verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia dohody o spoločnom postupe
aľalebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrole partnera verejného sektora
a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred lega-
lizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením potvrdila, že svoje akcionárske práva voči spoloč-
nosti DanubiaTel, a. s. vykonáva samostatne a nezávisle a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo zhod-
nom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti Danubia Tel, a. s. alebo s inou osobou, nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom
— p. Ing. Jozefovi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečnými uživateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli klentifikovani:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/58C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:

s Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« — Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

« Mgr. Martin Fedor, nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 81104 Bratislava, št. občianstvo SR,

« Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Jozef Tkáč, nar.: 16.6.1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Ivan Jakabovič, nar.: 8.10.1972, trvale bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežat-
stvo, št. občianstvo SR:

« — Ing. Ján Tkáč, nar.: 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. občianstvo
SR

« p. Richard Wiliam Čemík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št občianstvo SR:

« p. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v pripade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

hlásenie oprávnenej

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.7.2018

PATENTIURIST s.r.o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát
s spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. 8.) ktorá vlastní 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.:

« > spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple so sídlom TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street,
Mriehel, Birkirkara BRK 300, Maltská republika, zapísaná v obchodnom registri Registrátor spoločností v Malte
pod identifikačným číslom SV 337 (ďalej len „SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple“) ktorá vlastní 50%
akcií spoločnosti SWAN, a. s.:

Spoločnosť DanubiaTel, a. s. a spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple sú tak akcionármi priamo ovlá-
dajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť SWAN, a. s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov spoločnosti SWAN, a. s.. Zároveň, z predložených podkladov vyplýva, že na hospodárskom
prospechu spoločnosti SWAN, a. s. sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti SWAN, a. s..

Akcionár DanuhiaTel, a. s.:Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
fednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« > spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno vllistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

o zvýpisu zobchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eura 6
ks kmeňových akcií na meno v istinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.. 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“ je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na me-
no vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

« > spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. 5. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových ak-
cií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

" — Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomir Geľo") je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašik“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« > spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

" Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 616490, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spo-
ločnosti SpringCom, s. r. 0. o veľkosti 5,000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s.r. o..

" Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti
SpringCom, s. r. 0. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r.
o.Akgionár SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple:
V zmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015, spoločnosť
SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple emituje dva druhy akcií, a to zakladateľské akcie, prostredníctvom ktorých
akcionári ovládajú a kontrolujú spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti a investičné akcie, prostredníctvom ktorých
sa akcionári spoločnosti podieľajú na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pe:
(resp. jej pod-fondov). Zároveň, z podkladov vyplýva, že na hospodárskom prospechu spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAV Pk z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva investičných akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND
SICAV Pe.

V zmysle memoranda a stanov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple zo dňa 18.3.2015, spoločnosť
SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple môže vytvárať pod-fondy, ktoré predstavujú osobitnú triedu alebo skupinu
fried investičných akcií emitovaných spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple, ktoré tvoria príslušný pod-
fond, do ktorého sú priradené aktíva a pasíva odlišné od ostatných aktív a záväzkov alokovaných do iných pod-fondov. Pod-
fond môže sledovať investičné ciele a dodržiavať investičné politiky odlišné od investícií iných pod-fondov a môže pozostá-
vať z viac ako jednej triedy investičných akcií. Aktíva a pasíva každého jednotlivého pod-fondu obsiahnuté v spoločnosti
predstavujú oddelený majetok od každého iného pod-fondu alebo spoločnosti tak, aby aktíva príslušného pod-fondu boli
k dispozícii pre veriteľov a akcionárov v tomto pod-fonde. Pod-fondom spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV
Ple je SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND.

V zmysle výpisu z obchodného registra spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple zo dňa 12.4.2017, vlastní-
kom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple je Mgr. Martin Fedor,
nar.: 29.11.1972, trvale bytom Langsfeldova 7792/41, 811 04 Bratislava, št občianstvo SR (ďalej len „Mgr. Martin Fedor“).
Mgr. Martin Fedor je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť SANDBERG INVESTMENT FUND
SICAV Ple, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoloč-
nosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND zo dňa 8.6.2017:

« vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND je spoločnosť Poštová ban-
ka, a. s. so sídlom Dvoľákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná vobchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len „Poštová banka, a. s.“).

« vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND je spoločnosť JAT BAN-
KA, a. s. so sídlom Pobľežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Mästským soudem v Prahe, odd.: B, vložka 1731 (ďalej len „J8T BANKA, a. s.“).

« — vlastníkom 20% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spoločnosť Redrak Ma-
nagement Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikázia, Cyp-
rus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností
a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 275549 (ďalej len „Redrak Management Limi-
teď).

« vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND je spoločnosť J8T FINAN-
CE GROUP SE so sídlom Pobňežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 275 92 502, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri vedenom Mästským soudem v Prahe, odd.: H, vložka 1317 (ďalej len „J8T FINANCE
GROUP SE).

« vlastníkom 1,6% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je spoločnosť FLUMER
INVESTMENTS LTD, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Znd for, FlaťOffice 21, 1061 Nikázia,
Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoloč-
ností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 202516 (ďalej len „FLUMER INVES-
TMENTS LTD“).

« — vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND je p. Ing. Jozef Motyčka,
nar.: 19.7.1958, trvale bytom Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Mo-

tyčka“).

Analyzujúc následne akcionársku štruktúru jednotlivých investičných akcionárov pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY
1 FUND je možné konštatovať, že:

« > Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 64,45% akcií Poštová banka, a. s. je spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE
a vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. je spoločnosť PBI, a. s. so sídlom Sokolovská 394/17,
Karlín, 1860 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 036 33 527, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Môstským soudem v Prahe, sp. zn.: 20280 (ďalej len „PBI, a. s.). Spoločnosť J8T FINANCE GROUP SE a spo-
ločnosť PBI, a. s. sú tak akcionármi, priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Poštová banka, a. s., vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na
hospodárskom prospechu spoločnosti Poštová banka, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
Poštová banka, a. s..« > Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s. je spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE,
ktorá je tak väčšinovým akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť PBI, a. s. vrátane výkonu hla-
sovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom
prospechu spoločnosti PBI, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická oso-
ba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti PBI, a. s..

« > Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti JAT BANKA, a. s. je spoločnosť je spoločnosť JAT Fl-
NANCE GROUP SE, ktorá je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim spoločnosť JT BANKA, a. s.
vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.
Na hospodárskom prospechu spoločnosti JAT BANKA, a. s. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti
JaT BANKA, a. s..

« —Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE je Ing. Jozef Tkáč, nar.:
16.6. 1950, trvale bytom Júlová 32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Tkáč“)
a vlastníkom 45,05% akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE je Ing. Ivan Jakabovíč, nar.: 8.10.1972, trvale
bytom 41 Avenue HECTOR OTTO, 980 00 Monaco, Monacké kniežatstvo, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Ivan
Jakabovič“). Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič sú tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoloč-
nosť J8T FINANCE GROUP SE vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov spoločnosti. Na hospodárskom prospechu spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE
z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE.

« Zpodkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti Redrak Management Limited je spoločnosť BERG
NOMINEES LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikázia,
Cyprus, registrácia Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoloč-
ností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 230006 (ďalej len „BERG NOMINEES
LIMITED“). V zmysle podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Redrak Management Limited z podni-
kania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited.
Z podkladov vyplýva, že spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED drží 100% akcií spoločnosti Redrak Management
Limited vo svojom mene a v prospech a na účet p. Mgr. Martina Fedora. V zmysle podkladov, všetky dividendy,
resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management Limited patrí p. Mgr. Martinovi Fedorovi
a spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED je povinná vykonávať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia
alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti Redrak Management
Limited výlučne podľa pokynov p. Mgr. Martina Fedora. P. Mgr. Martin Fedor tak nepriamo ovláda a kontroluje spo-
ločnosť Redrak Management Limited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo od-
volania príslušných orgánov spoločnosti.

Z podkladov vyplýva, že vlastníkom 100% akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD je spoločnosť PROFEL
CORPORATE LIMITED so sídlom Griva Digeni, 36, 5th floor, Flať/Office 501, 1066 Nikázia, Cyprus, registrácia Mi-
nisterstvo energetiky, obchodu a priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapi-
sovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo HE 371190 (ďalej len „PROFEL CORPORATE LIMITED“). V zmysle
podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD z podnikania alebo inej čin-
nosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD.

Z podkladov vyplýva, že spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED drží 100% akcií spoločnosti FLUMER IN-
VESTMENTS LTD vo svojom mene a v prospech a na účet p. Ing. Borisa Čarakčieva, nar.: 11.5.1974, trvale by-
tom Dvoľákovo nábrežie 7527/108, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Boris Čarakčiev“).
V zmysle podkladov, všetky dividendy, resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVES-
TMENTS LTD patrí p. Ing. Borisovi Čarakčievovi a spoločnosť PROFEL CORPORATE LIMITED je povinná výko-
návať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplýva-
júce z vlastníctva akcií spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD výlučne podľa pokynov p. Ing. Borisa Čarakčie-
va. P. Ing. Boris Čarakčiev tak nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť FLUMER INVESTMENTS LTD, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Na základe a za podmienok ustanovených v Zmluve o investičnej správe zo dňa 21.11.2014 uzatvorenej medzi spoločnos-
ťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple a spoločnosťou Sandberg Capital, správ. spol., a. s. so sídlom Dvoľákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava |, odd.. Sa, vložka č.: 5994/B (ďalej len „Sandberg Capital, správ. spol., a. s.“] spoločnosť Sandberg Capital,
správ. spol., a. s. riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple, čím sa nepriamo
podieľa na ovládaní spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vlastníkom 99% akcií
spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s. je p. Mgr. Martin Fedor a vlastníkom 1% akcií spoločnosti San-
dberg Capital, správ. spol. a. s. je p. Mgr. Eleonóra Fedorová, nar.: 3.5.1973, trvale bytom Slepá 4, 811 01 Brati-
slava, št. občianstvo SR (ďalej len „Mgr. Eleonóra Fedorová“). Mgr. Martin Fedor a Mgr. Eleonóra Fedorová sú
tak akcionármi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a. s., vrátane výko-
nu hlasovacích práv a práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných ománov tejto spoločnosti. Sú-
časne tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora. V zmysle podkla-
dov, na hospodárskom prospechu spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol. a. s. z podnikania alebo inej činnosti
sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlast-
níctva akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol, a. s..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mentu dvoch konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

p. Eva Bartoššíková, nar.: 11.2.1974, trvale bytom Švábska 14584/4A, 080 05 Prešov:
P. Ing. Ján Tkáč, narodený 6.3. 1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske:
Menom spoločnosti sú oprávnení konať a spoločne zaväzovať vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť
sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením svojej
funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva, alebo
Obchodný zákonník nestanovujú inak.

klentifikácia konečného uživateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

« p. Ing Ján Tkáč je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podieom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 12,5% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Richard Willam Černík £ spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,8% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

s p. Samuel Eduard Čemík £ spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,7% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 8,8125% a sám nesplňa kritériá S
Ga ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť po-
važovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p.lng. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Hokding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s.
vo výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy po-
diel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 8,8125% a sám nespíňa krité-
riá 86a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p.lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spolo: i SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,31% a sám nesplňa žiadne kri-
térium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:
p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základ-
nom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,17% a sám nesplňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Vladimír Hašík je akconárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2,17% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spolo: i SWAN, a. s. vo výške
50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na zá-
kladnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,35% a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

P. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Tel,
a. 8. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo
Výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,1875% a sám nespíňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

P. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Tel,
a. 8. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti SWAN, a. s. vo
Výške 50% ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného seklora a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 0,1875% a sám nesplňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Jozef Tkáč je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti J8T FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je AJ (i)
vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (ii) vlastníkom 94.9% akcií spoločnosti PBI, a. s. ktorá
(spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová banka je
vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG
INVESTMENT FUND SICAV Ple a zároveň B) spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE je 100% akcionárom spo-
ločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRI-
VATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple, pričom C) sama spoločnosť
J8T FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1
FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN,
a. s. ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora:
+ p.lng. Ivan Jakabovič je vlastníkom 45,05% akcií na spoločnosti JAT FINANCE GROUP SE ktorá (spoločnosť) je
A) (i) vlastníkom 64,45% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. a (li) vlastníkom 94,9% akcií spoločnosti PBI, a. s.
ktorá (spoločnosť) je zároveň vlastníkom 34% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. keď spoločnosť Poštová ban-
ka je vlastníkom 40% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SAN-
DBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple a zároveň B) spoločnosť J8T FINANCE GROUP SE je 100% akcioná-
rom spoločnosti J8T BANKA, a. s. ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 34,1% investičných akcií pod-fondu SAN-
DBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk, pričom C) sama
spoločnosť JAT FINANCE GROUP SE je vlastníkom 2,8% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE
EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Pk ktorá je vlastníkom 50% akcií spoloč-
nosti SWAN, a. s. ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora:+ p.Mgr. Martin Fedor je 100% beneficientom spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED, ktorá je akcionárom spoloč-
nosti Redrak Management Limited vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 20% investičných akcií pod-
fondu SANDBERG PRIVATE EGUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Pk ktorá je
vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora, pričom zá-
roveň p. Mgr. Martin Fedor je vlastníkom viac ako 99% zakladateľských akcií spoločnosti SANDBERG INVES-
TMENT FUND SICAV Ple ktorá je 50% akcionárom spoločnosti SWAN, a.s. a zároveň je 99% akcionárom spoloč-
nosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi investície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT
FUND SICAV Ple,

e — p.lng. Boris Čarakčiev je 100% beneficientom spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ktorá je akcionárom
spoločnosti FLUMER INVESTMENTS LTD vo výške 100%, ktorá (spoločnosť) je vlastníkom 1,6% investičných ak-
cií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple
ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s. ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora,

« p.lng. Jozef Motyčka je vlastníkom 1,5% investičných akcií pod-fondu SANDBERG PRIVATE EOUITY 1 FUND
spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Ple ktorá je vlastníkom 50% akcií spoločnosti SWAN, a. s.
ktorá je 50% spoločníkom partnera verejného sektora:

« p.Mgr. Eleonóra Fedorová je vlastníkom 1% akcií spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a. s., ktorá riadi in-
vestície pod-fondov spoločnosti SANDBERG INVESTMENT FUND SICAY Ple,

Vzhľadom na skutočnosť, že p. Ing. Juraj Ondriš a p. Ing. Pavol Ondriš sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať,
že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti. Rovnako, vzhľadom na skutočnosť, že p. Mgr. Martin Fedor a p. Mgr. Eleonóra Fedorová sú blízkymi osobami,
možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Taktiež, vzhľadom na skutočnosť, že p. Richard Wiliam Černík a p. Samuel Eduard
Černík sú blízkymi osobami, možno dôvodne predpokladať, že konajú v zhode alebo spoločným postupom vzmysle $ 6a
ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnostiSumarizujúc vyššie uvedené je možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský,
Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík, síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považo-
vaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylú-
čená existencia dohody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani,
riadeni a kontroke, partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod
vzmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je možné konštatovať, že páni Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Jozef Tkáč, Mgr. Martin Fedor
a pani Mgr. Eleonóra Fedorová síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrole
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERÍIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT |URIST s. r. o. so sidlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratistava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimir
Neuschl, advokát ! konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba") uzatvorila dňa 9.6.2017
s obchodnou spoločnosťou SWAN KE, s. r. a. so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO: 36 184 641, spoločnosť
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, odd.: Sra, vložka č.: 10384/V v právnom postavení partnera verejného
sektora (ďalej len „partnar verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dahodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného seklora (ďalej len „zákon“,

Oprávnená osoba týmto, podia ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením 8 11 ods, 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 297/2008Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon © ochane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného uživateľa výhod vo vzľahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument,

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli spoloč-
nosťou predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a ktoré ziskala z verejne dostupných zdrojov:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, čislo dožiadania el - 39343/2017/V s aktualizáciou podľa
wnww.0rSr.sk K 26.9.2017:

Z. spoločenská zmluva spločnosti zo dňa 31.3.2017 (úplné znenie):

3. výpis z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el — 117502/2017/B s ak-
tualizáciou podľa www.orsr.sk k 26.9.2017:

4. stanovy spoločnosti SWAN, a, s. zo dňa 11.11.2016 (úplné znenie),

5. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 26.9.2017:

6. výpis zo zoznamu akcionárov spoločností DanubiaTej, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2018:

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. čislo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2018:

8. výpis zobchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-
125146/2017/B s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 26.9.2017:

9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:

10. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:

11. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.:

12. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 26.9.2017:

13. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000806087:

14. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a, s. číslo emisie LP 0000705250:

15. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.:

18. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. 0. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-180626/2017/8
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 26.9.2017:

17. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,

18. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. 0, p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:

19. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:

20. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017 ako jediného akcionára SWAN, a. s.:

21. čestné prehlásenie spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 20.6.2017:

22. čestné prehlásenie p. Ing. Jána Tkáča zo dňa 16.6.2017:

23. čestné prehlásenie p. Richarda Williama Čemíka zo dňa zo dňa 16.6.2017:

24. čestné prehlásenie p. Samuela Eduarda Čemíka zo dňa zo dňa 16.6.2017:

25. občiansky preukaz spoločníkov p. Ing. Jána Tkáča, p. Richarda Wiliama Černíka a p. Samuela Eduarda Černika:
28. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 23.6.2017:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo
dňa 31.3.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 165.972 Eur. Rozsah
splatenia základného imania spoločnosti je 165.972 Eur. t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoloč-
níkov:

« — spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bralislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s.“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 82.986 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 82.988 Eur.

« p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Ján Tkáč“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodno-
tou 20.747 Eur, čo predstavuje 12,5 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na
spolačnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Jána Tkáča na základné imanie spoločností predsta-
vuje 20.747 Eur.

« — p. Richard Wiliam Černík, nar.: 10.7.1097, bytom O44 44 Kráľovae 119, št. občianstvo SP (dalej len „Richard Wi-
liam Černík") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.120 Eur, čo pred-
stavuje 18,8 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuälný rozsah splatenia vkladu p. Richarda Viliamá Černíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.120
Eur.

« —p. Samuel Eduard Čemik, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianslvo SR (ďalej ten „Samuel Edu-
ard Černik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.119 Eur, čo pred-
stavuje 18,7 % podlel na základnom Imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Samuela Eduarda Černika na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.119
Eur.

Z výpisu z obchodného registra SWAN, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že SWAN, a. s. má
jediného akcionára ktorým je slovenská právnická osoba, a to obchodná spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6,
841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |,
odd.: Sa, vložka č.: 28922/B (ďalej len „DanubiaTel. a. s.“).

Z výpisu z obchodného registra DanutiaTel, a. s. sko aj zo zoznamu akcionárov tejlo spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1,000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

+ — spoločnosť Danubia Holding. a. s. sa sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovítou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

5 zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.366 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená, Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

lng. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno vlislinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur ča spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 £ur čo je 50 % podiel na základnom imani Danubia Hol-
dlng, a. 5..

Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcil na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. $..

spoločnosť DENOVO, a. s. so sidlom Strojnícka 33, 821 05 Bralislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 99 ks kmeňových akcií na meno vllistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel.
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-

biaTel, a. s.

© — zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
Že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1988, trvale bytom Krajná 18397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcii
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imani DENOVO, a.
8.

Ľubomír Geľo, nar.. 23.7.1971, irvale bylom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majitefam 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predslavuje akcie v nominálnej hod-
nole 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s...

ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašik“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistínnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom ímant DENOVO, a. s.

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

+ spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.. 58898/B (ďalej len
„SpringČom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v lístinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 80.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

© — zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom.
s.r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/80, 811 02 Bralislava, ši.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringČom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s.r. a.."lng. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné.
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mantu dvách konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenia, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

+ p.EvaBartoššíková, nar.: 11.2.1974, trvale bytom Švábska 14584/4A, 080 05 Prešov:

s p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske:

Menom spoločnosti sú oprávnení konať a spoločne zaväzovať vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť
sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením svojej
funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú pritomní spoločníci, ktori majú nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva, alebo
Obchodný zákonník nestanovujú inak.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

ep. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcianárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. 5. 5 priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach va výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 50% ateda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích práväch partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,57100 100/100 > 50/100) - 17,625%
a sám nespíňa žiadne krítérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

p. Ing. Pavo! Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom Imani
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% klorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 50% ateda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom irnaní
a hlasovacich právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 > T0,5H00 “ 100/100 + 50100) > 17,625%
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

Pp. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% ateda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (33/100 " 28/100 + 100/100 > 50100) - 4,62%
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

p.. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
5 priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (31/100 “ 28/100 > 100/100 + 501400) > 4,34% a sám nesplňa žiad-
ne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

p. Ing. Vladimir Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Vladimir Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (31/100 # 28/100 " 100/100 + 50/100) z 4,34% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek.
fora,

p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO. a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach va výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a, s. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
seklora vo výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera varejnáho sektora vo výške (51100 + 28/100 + 100/400 + 50/100) > 0,70% a sám nespíňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,
ep. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. 0. s priamym podieľom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaŤel,
a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom spoloč-
nosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoloč-
nikom parlnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verej
ného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 1,5100 + 100/100 + 501100) — 0,375% a sám naspíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhad partnera verajného s8k-
tora,

ep. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti ŠpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti ŠpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcianárom spoločností DanubiaTel,
a. 5. 5 priamym podietom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% klorá je akcionárom spoloč-
ností SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoloč-
nikom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verej-
ného sektora vo výške 50% ateda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 1,5/100 > 1001100 + 50100) — 0,375%
a sám nespíňa žladne kritérlum na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

+ p. Ing. Ján Tkáč je spoločníkom parinera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 12,5% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Richard Wiliam Černík je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,8% a sám nespíňa žiadne kritérium ná to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« —p. Samuel Eduard Černík je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach parinera verejného sektora vo výške 18,7% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečnáho užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o, čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spoločnosti DanubiaTel, a. s.. vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat-
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe aľalebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTej, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
prijmov z trestnej činnost.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že páni Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav
Strečanský, Ľubornír Geľo, Ing. Vladimir Hašik, Michal Majerčík, Ing. Ján Tkáč, Richard William Černík, Samuel Eduard
Černík síce jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera
verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (pričom v pripade p. Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing.
Miroslav Slrečanský, Ľubomír Gefo, Ing. Vladimir Hašík, Michal Majerčík a Ing. Jozef Králik je potrebné uviesť, že ide
o osoby majúce nepriamy podiel na spoločníkovi partnera verejného sektora klorý sa podieľa na základnom imaní partnera
verejného seklora o veíkosti 50%, v prípade p. Ing. Jána Tkáča ide tiež © osobu konateľa spoločnosti priamo podieľajúcu sa
na riadení spoločnosti a v prípade p. Richarda Williama Černíka a p. Samuela Eduarda Černika ide o osoby blízke, pričom
nebola vylúčená existencia dohody a spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na
podnikaní, radení a kontrole partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov
výhod v zmysle S a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štalutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného
podielu v spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala aleba kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svaju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verajnšho saktora tak boli identifikovaní:

+ Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14,10,1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,

« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Eratislava, št. občianstvo SR,

e Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.40.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR,

e Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

e Ing. Ján Tkáč, nar.: 6.3.1877, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. občianstvo
SR,

+ — p.Richard Wiliam Čemík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR:

s > p.Samusl Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR

Žiadna zosôb, identifikovaná ako konečný uživateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom zneni.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
© ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podiie-

ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto ernitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnanej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbar-

nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.


V Bratislave, dňa 28.9.2017

PATENT IURIST s. r. o, 1
JUDr. Ing. Vladimír Neuschľ
konateľ / advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapisa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 9.6.2017
s obchodnou spoločnosťou SWAN KE, s. r. o. so sidlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO: 36 184 641, spoločnosť
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice |, odd.: Sro, vložka č.: 10384/V v právnom postavení partnera verejného
sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákan o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie.
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného uživateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie kanečného užívateľa výhod:

výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el - 39343/2017/V,

spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 31.3.2017 (úplné znenie):

výpis z obchodného registra spoločnosti SWAN, a. s. za dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el - 117502/2017/B:

výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTe/, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B:
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-
125146/2017/B

8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:
9. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:
10. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B:

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000806087:

12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250:

13. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o. za dňa 20.6.2017, číslo dožiadania el-129412/2017/B:
14. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017 ako jediného akcionára SWAN, a. s.:
15. čestné prehlásenie spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 20.6.2017:

16. čestné prehlásenie p. Ing. Jána Tkáča zo dňa 16.6.2017:

17. čestné prehlásenie p. Richarda Wiliama Černíka zo dňa zo dňa 16.6.2017:

18. čestné prehlásenie p. Samuela Eduarda Černíka zo dňa zo dňa 16.6.2017:

19. občiansky preukaz spoločníkov p. Ing. Jána Tkáča, p. Richarda Wiliama Černíka a p. Samuela Eduarda Černíka:
20. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 22.6.2017:

z OE S V. PO

Vlastnícka iaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo
dňa 31.3.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 165.972 Eur. Rozsah
splatenia základného imania spoločnosti je 185.972 Eur: t. |. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 8 zákona č. 315/2016 Z. z o registri partnerov. verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť SWAN KE. s. r. o. so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 641


Z predložených podkladov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoloč-
níkov:

+ — spoločnosť SWAN, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314, spoločnosť zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 6198/B (ďalej len „SWAN, a. s,“) ktorá je
majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 82.986 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na
základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia
vkladu SWAN, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 82.986 Eur.

ep. lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Ján Tkáč“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodno-
tou 20.747 Eur, čo predstavuje 12,5 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na
spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu p. Ing. Jána Tkáča na základné imanie spoločnosti predsta-
vuje 20.747 Eur.

ep. Richard Wiliam Černík, nar.: 10.7.1997, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Richard Wi-
liam Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.120 Eur, čo pred-
stavuje 18,8 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Richarda Wiliama Čemníka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.120
Eur.

+ > p. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR (ďalej len „Samuel Edu-
ard Černík“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 31.119 Eur, čo pred-
stavuje 18,7 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom ak-
tuálny rozsah splatenia vkladu p. Samuela Eduarda Černíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 31.119
Eur.

Z výpisu z obchodného registra SWAN, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že SWAN, a. s. má
jediného akcionára ktorým je slovenská právnická osoba, a to obchodná spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6,
841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |
odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel, a. s.“).

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
Jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov. vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnolou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

© zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Vertfikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o regístri partnerov varejného sektora v platnom zmení
pra spoločnosť SWAN KE, s. r. o. so sídlom Juhoslovanská 2/4, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 841


"Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, ší.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.908.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

« — spoločnosť DENOVO, a. s. so sidlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 658, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s“) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 539 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

© Zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená, Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „lng. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
3

" Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

"Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

+. — spoločnosť SpringCom, s. r. 0. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. 0,“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s.

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť SWAN KE, s. r. o. so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 641


© — zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r. o. je vo výške 5.000 Eur, pričom spoločnosť má jediného spoločníka a konateľa, ktorým je:

"Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1989, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 100 % podiel na základnom imani Sprin-
gCom, s.r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých je možné
považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného doku-
mentu dvoch konateľov, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, pričom ich funkčné obdobie je stanovené na
dobu až do odvolania valným zhromaždením, a to:

« p.EvaBartoššíková, nar.: 11.2.1974, trvale bytom Švábska 14584/4A, 080 05 Prešov:
« p.lng. Ján Tkáč, narodený 6.3.1977, trvale bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske:

Menom spoločnosti sú oprávnení konať a spoločne zaväzovať vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť
sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis s uvedením svojej
funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnos-
ti. Z predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Eur svojho
vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva, alebo
Obchodný zákonník nestanovujú inak.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4
zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa Výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

+ p. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5100 “ 100/100 + 50/1 00) > 17,625%
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

+ p. lng. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 70,5/100 " 100/100 + 50/1 00) > 17,625%

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 316/2016 Z. z o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť SWAN KE, s. r. o. so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 641


a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

« p. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% ateda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejnáho sektora vo výške (33/100 “ 28/100 " 100/100 + 50/100) - 4,62%
a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

« p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (31/100 > 28/100 + 100/100 “ 50/100) - 4,34% a sám nespíňa žiad-
ne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

. p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTej, a. s,
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (31/100 + 281100 + 100/100 + 50/100) > 4,34% a sám nespíňa
žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sek-
tora,

« p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a, s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom spoločnosti
SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá:
vach partnera verejného sektora vo výške (5/100 + 28/100 + 100/100“ 50/100) — 0,70% a sám nespíňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

. p. Ing. Jozef Králik je jediným spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 100% ktorá je akcionárom. spoločnosti Da-
nubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom
spoločnosti SWAN, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% ktorá je
spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške 50% ateda P. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške (100/100 + 1,5100 + 100/100 " 50/100) > 0,75%
a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora:

Verifikačný dokument podľa $ 11.0ds. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť SWAN KE, s. r. o, so sldlom Juhoslovanská 2/4, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 641


e p. Ing. Ján Tkáč je spoločníkom partnera verejného seklora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 12,5% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

» p. Richard Wiliam Černík je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 18,8% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Samuel Eduard Černík Je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo. výške 18,7% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa Výhod partnera verejného sektora:

Páni Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašik, Michal Majerčík a Ing.
Jozef Králik, Ing. Ján Tkáč, Richard William Černík, Samuel Eduard Černík síce jednotlivo nesplňajú žiadne kritérium na to,
aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného po-
stupu (pričom v prípade p. Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík,
Michal Majerčík a Ing. Jozef Králik je potrebné uviesť, že ide 9 osoby majúce nepriamy podiel na spoločníkovi partnera
verejného sektora ktorý sa podieľa na základnom imaní partnera verejného sektora o veľkosti 50%, v prípade P. Ing. Jána
Tkáča ide tiež o osobu konateľa spoločnosti priamo podieľajúcu sa na riadení spoločnosti a v prípade p. Richarda Williama
Černika a Pp. Samuela Eduarda Černíka ide o osoby blízke) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole
partnera verejného sektora a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ Ga ods. 3
zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keď zároveň spoločnosť čestným prehlásením potvrdila,
že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov
štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnos-
ti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti: že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo
alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju
činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

+ Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale. bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, Št. občianstvo SR:

+ Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:

Ľubomir Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

Ing. Vladirnír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št občianstvo SR

« Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

+ Ing, Jozef Králik, nar.: 26.6, 1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Ján Tkáč, nar.: 6.3.1977, trvale. bytom Pod Vinicami 2331/13, 040 01 Košice — Vyšné Opátske, št. občianstvo
SR,

« Pp. Richard Wiliam Černík, nar.: 10.7.1997 bytom 044 44 Kráľovce 119, št. občianstvo SR,

ep. Samuel Eduard Černík, nar.: 29.9.1995, bytom 044 44 Kráľovce. 119, št. občianstvo SR

Žiadna zosôb, identifikovaná ako kanečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne. platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
jacej štruVerifikačný dokument podľa $ 11 cds. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a regislti partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť SWAN KE, s. r. o. sa sídlom Juhoslovanská Z/A, 040 13 Košice, Slovanské republika, IČO: 36 184 641


Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vzmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z.
© ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení,

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente. zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.6.2017

PATENT |URIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokátprarikačný dokumení podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z.z. o [edistii partnerov verajného sektora v platnom znení
Pre spoločnosť SWAN KE, s: o, so sídlom Juhoslovanská 2/4, 040 8 Košice, Slovenská repubika, IČO: 36 184 641Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×