Nezaradený subjekt

internet.sk, a. s.

Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Borská 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Záznam platný od: 28. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
27. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.09.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 27.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spaločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 487, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |. odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimir
Neuschl, advokát ! konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 7.6.2017
s obchodnou spoločnosťou internat.sk, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2700/B (ďalej len „partner verejného sektora" alebo
„spolačnosť") dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 1 ods. 5 v spojení s ustanovením 8 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis obchodného registra spoločnosti za dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el-117487/2017/B s aktualizáciou podľa
vn Orsr.sk K 22.9.2017:

2. stanovy spoločnosti zo dňa 12.8.2014 (úplné znenie),

3. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, čislo dožiadania sl — 125145/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.8.2017:

4. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. čísla amisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016,

5. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo amisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016.

6. výpis zobchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-
125146/2017/B s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2047:

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015,

8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:

9. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.:

10. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B

s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017,
11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a, s. čislo emisie LP 0000806087,
12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. čislo emisie LP 0000705250:
13. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.
14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s,
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:
15. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017,
18. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom. s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika za dňa 18.7.2047:
17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. 9. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:
18. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017.
19. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 20.6.2017:. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-180626/2017/B

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa
12.8.2014 (ďalej len stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000 Eur. Rozsah splatenia základné-
ho imania spoločnosti je 25.000 Eur, t. |. základné imanie spoločností je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoloč-
nosti je rozdelené na 50 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 500 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva. že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného
akcionára a to:

+ — spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/8 (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 109.000 Eur, ča predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3,996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a +.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobg s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. sa sidlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapi-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.380 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70.5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s.

© — zvýpisu z abchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) ja majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcil na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.908.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imani Danubia Hol-
din, a. s.

" lng. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno.
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s meriovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, A. 5..

+ — spoločnosť DENOVO, a. s. so sidlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 658, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len DENOVO, a
s.“) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 99 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. 8. ča spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s.
© — zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, prišom prevoditeľ-
nosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnatou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a,
8..

Ľubomir Geľa, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

Ing, Vladimir Hašik, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, ši. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majitelom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnatou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514,600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

Michal Majerčík, ner.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« — spoločnosť SpringCom, s. r, 0. $0 sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava !, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. a.“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Ďa-

nubiaTel, a. s..

9 zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Riadiaca štruktúra:

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/80, 811 02 Bratislava, št
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. ©. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s. r. a.

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstva
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. 0. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. 0..

Z predložených stanov a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi
činnosť spoločnosti a koná v jej mene je predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosťi,
pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Okrem členov
predstavenstva nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľ-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.
Predstavenstvo spoločnosti má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu troch členov, ktorých volí a odvoláva
valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, príčom funkčné obdobie členov predstavenstva je
5 rokov. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná.

Členmi predstavenstva ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú:
e — Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št občianstvo SR zastá-
vajúci funkciu predsedu predstavenstva
s — Ing. Miroslav Slrečanský, nar.. 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR
zastávajúci funkciu člena predstavenstva
+ — PhDr. Roland Kyška, nar.: 1.8.1978, trvale bytom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, št. občianstvo SR zastávajúci
funkciu člena predstavenstva

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoloč:
ne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k naplsanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim me-
nám ak funkciám prípoja podpisujúci svoje podpisy,

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcianári spoločnosti.
Z predloženého úplného znenia stanov vyplýva, že valné zhramaždenie o všetkých záležitostiach rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých akcianárov, ak stanovy, alebo Obchodný zákonník nevyžadujú inú väčšinu. V prípade, ak má
spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s ustanovením 8 190 Ob-
chodného zákonníka. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu
jediného akcionára, ktorým je spoločnosť DanubiaTel, a. s., vykonáva tálo spoločnosť všetky práva a povinnosť valného
zhromaždenia,

identlfikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa S 11 ods. 4
zákona bol identitlkovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného as prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ a zákana
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

2 p. Ing. Juraj Ondriš Je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia:
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektara s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má napriamy podiel na základnom Imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 " 100100) - 35,25% a sám spífia kritériá 8
6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Halding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imanf a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 70,5/100 “ 100/100) — 35,25% a sám spíňa kritériá S
6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákana o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
byť považovaný za kanečnáho užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera varej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
100% ateda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (33/100 " 28/100 > 100/100) z 9,24% a sám nesplňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
100% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera ve-
rejného sektora vo výške (31/100 + 28/100 “ 100100) - 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s,
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora va výške
100% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (311100 “ 28/100 " 100/100) — 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% klorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacich právach partnera verejného sektora vo výške
100% a teda p. Michal Majerčík mä nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (5/1010? 2800 + 100/100) > 1,40% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

+ p. ing. Jozef Králík je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priarným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. 8. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 > 1,57100 + 100100) - 0,75% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za kanečnéha užívateľa výhod partnera verejného sektora:

sp. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločností SpringCom, s. r. a. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. 9. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. S. 8 priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podie! na základnom imani a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 1,5/100 + 100/100) - 0,75% a sám nespiňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringGom, s. r. o. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spoločnosti DanubiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už pisomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu 8 6a ods, 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Gaľo, Ing.
Vladimir Hašík, Michal Majerčík síce jednotlivo nesplňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného poslupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom postupe a/alebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole
partnera verejného sektora a preta je ich potrebné ich tiež považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $8 64
ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozomý
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostrednictvom priameho alebo nepriameho vlastnictva ak-
čii spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činností spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva akcii spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by
skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť
vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

s 11g. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
«Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17,1,1968, trvale bytom Krajná 16397/56€, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
« Ľubomir Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1,10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verajným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkelonárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
tiadiacej štruktúry spoločnosti:
Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-

ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského šlálu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu,

V Bratislave, dňa 25.9.2017
PATENT IURIST s. r. o.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sidlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 7.6.2017
s obchodnou spoločnosťou internet.sk, a. s. so sidlom Borská 8, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom OS Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2700/B (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo
„spoločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods. 4 zákona a vsúlade so zákonom
č. 29712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konačného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el-117487/2017/B,

stanovy spoločnosti zo dňa 12.8.2014 (úplné znenie):

výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B:
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-
125146/2017/B

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:
8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015,
9. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B:

10. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000808087:

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250,

12. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 20.6.2017, číslo dožiadania el-129412/2017/B:
13. čestné prehlásenie akcionárov Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s. a jediného spoločníka SpringCom, s. r. o.:
14. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017.,

15. česlné prehlásenie spoločnosti zo dňa 20.6.2017:

o zd za zan zv

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa
12.8.2014 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000 Eur. Rozsah splatenia základné-
ho imania spoločnosti je 25.000 Eur: t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoloč-
nosti je rozdelené na 50 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 500 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného
akcionára a to:

Verifikačný dokument podľa $11 ods. 5 zákana č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom zneni
pre spoločnosť intemnet.sk. a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537


+ — spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 109. 000 Eur, čo predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.998.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevaditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sidlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817.180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTEel, a. s..

© — zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813,966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcii na meno vllistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.908.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s.

» lng. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kneňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

e spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 658, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.“) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,

a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

© — Zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 8 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť internel.sk, a. s. so sidlom Borská 6, 841 04 Bratislava. IČO: 47 709 537


na meno viistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a
Bia

: Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971. trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.800 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

« — Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

+ spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s.

© — zvýpisu z obchodného registra SpringCom. s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 5.000 Eur, pričom spoločnosť má jediného spoločníka a konateľa, ktorým je:

1 Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava. št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 100 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s. r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predložených stanov a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi
činnosť spoločnosti a koná vjej mene je predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti,
pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Okrem členov
predstavenstva nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľ-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.

Predstavenstvo spoločnosti má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu troch členov, ktorých voli a odvoláva
valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, pričom funkčné obdobie členov predstavenstva je.
5 rokov. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná.

Členmi predstavenstva ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú:

« Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR zastá-
vajúci funkciu predsedu predstavenstva

« — Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR
zastávajúci funkciu člena predstavenstva

Veriikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z. z o registri partnerov verejného seklora v platnom znení
pre spoločnosť intemet.sk, a. s. so sídlom Borská 6, 641 04 Bratislava, IČO: 47 709 537


e PhDr. Roland Kyška, nar.: 1.8.1978, trvale bytom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, št. občianstvo SR zastávajúci
funkciu člena predstavenstva

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoloč-
ne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskuločňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim me-
nám ak funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú akcionári spoločnosti
Z predloženého úplného znenia stanov vyplýva, že valné zhromaždenie o všetkých záležitostiach rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak stanovy, alebo Obchodný zákonník nevyžadujú inú väčšinu V prípade. ak má
spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s ustanovením $ 190 Ob-
chodného zákonníka. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu
jediného akcionára, ktorým je spoločnosť DanubiaTel, a. s. vykonáva táto spoločnosť všetky práva a povinnosť valného
zhromaždenia.zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definiciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 8 6a zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

ep. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,5/100 " 100/100) > 35,25% a sám splňa kritériá 8 6
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

s p.lng. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,5/100 + 100/100) — 35,25% a sám spíňa kritériá 8 6
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

ep. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
100% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (33/100 + 28/100 “ 100/100) - 9,24% a sám nesplňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

e p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške

Verífikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť intemet.sk, a. s. so sídlom Borská 5, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537


100% ateda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera ve-
rejného sektora vo výške (31/100 “ 28/100 “ 100/100) z 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. lng. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
100% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (31/100 “ 28/100 + 100/100) > 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

s p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je akcionárom partnera verej-
ného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške
100% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera
verejného sektora vo výške (5/100 " 28/100 100/100) > 1,40% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

ep. lng. Jozef Králik je jediným spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 100% ktorá je akcionárom spoločnosti Da-
nubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je akcionárom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verajného sektora vo výške (100/100 + 1,5/100 > 100/100) — 1,50% a sám nespíňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

Páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimír Hašík, Michal Majerčík a Ing. Jozef Králik síce jednotlivo nespí-
ňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na
základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sekto-
ra a preto je ich potrebné ich tiež považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 zákona o ochrane.
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba. ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán. dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva ak-
cií spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba
inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by
skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť
vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/58C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
+ > Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

e Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

+ Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

Verikačný dokument podľa 8 11 ods. S zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť internet.sk, a. s. so sidlom Borská 6, 841 04 Bratisleva, IČO: 47 709 537


Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane.
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
9 ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne.
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.6.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát

Verilikačný dokument, podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť internet sk, a, s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×