Nezaradený subjekt

Amtel Slovensko, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Borská 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Záznam platný od: 27. Jún 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Amtel Slovensko, s.r.o.

IČO: 35687754

Adresa: Borská 6, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3143

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Máj 2020

Záznam platný do: 25. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Záznam do:
27. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.09.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 27.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. 0. so sidlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimir
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 7.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Amtel Slovensko, s. r. o. so sidlom Borská 6, 841 04 Bralislava, IČO: 35 687 754, spoločnosť
zapísaná v OR vedenom OS Bratistava |, odd.: Sa, vložka č.: 26407/B (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spo-
ločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sekto-
ra (ďalej len „zákon“),Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 v spojení s ustanovením 8 11 ods. 4 zákona av súlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k idení fonečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli spoloč-
nosťou predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod a ktoré získala z verejne dostupných zdrojov:

1, výpis zobchodného registra spoločnosli zo dňa 13.6.2017, čísla dožiadania et — 123212/20171B s aktualizáciou
podľa www.orsr.sk k 22.9.2017,

2. zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 13,10,2016 (úplné znenie):

3. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9,2017:

4. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a, s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016,
5. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanukiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

6. výpis zobchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, čislo dožiadania el-
125146/2017IE s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločností Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:

8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001504813 zo dňa 18.12.2015:

9. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.:

10. výpis z obchodného registra spoločností DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017,

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000806087:

12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250:

13. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s.:

14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. a. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-160828/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:

15. česlné vyhlásenie spoločnosti SpringCam, s. r. a. zo dňa 18.7.2017:

16. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. p. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017:

17. čestné vyhlásenie spolačníka spoločnosti SpringCom, s. r. 9. p. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:

18. čestné vyhlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 20.6.2017:

19. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 20.6.2017:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:
Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a úplného znenia zakľadateľskej listiny spoločnosti zo dňa
13.10.2016 tďalej len „zakladateľská listina“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 109.000 Eur. Rozsah
splatenia základného imania spoločnosti je 109,000 Eur: i. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného spoloč-
níka, a to:

s spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sidlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava !, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. 8.) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 109.000 Eur, čo predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

+ > spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sidlom Nám. SNP 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na mene v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817,180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

© — zvýpisu zobchodného registra Danutia Holding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

z Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/9, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nár.: 7.12.1989, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „lng. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcii na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.908.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imani Danubia Hol-
ding, a. s..

— spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bralislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a,
s.) je majiteľom 273 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe s menovilou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTcl, a. s.
o

z výpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejlo spoločnosti vyplýva,

že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur. pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obrnedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej ten „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno viistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547,800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
s.

Ľubomír Gefo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcii na meno v listinnej po-
dobe s menovilou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imani DENOVO, a. s.,

Ing. Vladimír Hašik, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstva SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašik“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcii na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.800 Eur čo je 31 % podiel na základnom imant DENOVO, a. s..

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiet na základnom imaní DENOVO. a, s.

+ — spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (dalej len
„SpringCom, s. r. o.“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imani Da-

nubiaTel, a. s..

© — Zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
S.r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Riadiaca štruktúra:

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstva SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur ča je 50 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s. r. 0.

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ing. Jozef Vrábel") ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gCom, s. r. 0. o veľkosti 5,000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. 0..

Z predloženej zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že Štatutárnym a výkonným orgá-
nam spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je kanateľ. Kanateľ zastupuje spoločnosť navonok vočí
tretím osobám a koná jej menom. Konateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.
Okrem konateťa nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľ-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.

Konateľom spoločností ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:
+ Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR

V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému
obehodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka, tento vykoná-
va všelky práva a povinnosti valného zhromaždenia v zmysle 8 132 Obchodného zákonníka, preto pre platnosť rozhodnutia
valného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného spoloční:
ka. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka,
klorým je spoločnosť DanubiaTel, a, s., vykonáva táto spoločnosť všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia.

konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4

zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ Ga zákona
o ochrane pred legalizáciau príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« p.lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacich právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach parinera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podlel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 70,5/100 " 100/100) — 35,25% a sám spíňa kritériá 8
6a ods, 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verajného sektora:

« p. lng. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejriého sektora vo výške (50/100 70,51100 + 100/100) > 35,25% a sám splňa kritériá 8
8a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
byť považovaný za konačnáho užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a, s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach va výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného seklora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na záktadnam imaní a hlasovacích prá-
väch partnera verejnáho sektora vo výške [33/100 > 28/100 + 100/00) > 9,24% a sám naspíňa žiadne krité-
tium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejnáho sektora:

« p. Ľubomir Gefo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosť DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného seklara s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partne-
ra verejného sektora vo výške (31/100 + 28/100 + 10000) - 8,88% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,
+ p. Ing. Vladimir Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTej, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Vladimir Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (31/100 " 28/400 + 400/100) - 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

+ p Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verajnáho sektora va výške (51100 + 2800 + 100/400) > 1,40% a sám nesplňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

ep. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podlel na základnom imaní a hlasovacích právach part
nera verejného sektora vo výške (50/100 “ 1,5/100 " 100/100) — 0,75 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

+ p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
a. s. s priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podiel na základnom imani a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 1,500 > 10000) — 0,75 % a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť SpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdila, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kantroly spoločnosti DanukiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastníctva akcií spoločnosti vykonáva samostat
nie, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe aľatebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následné možné konštatovať, že páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing.
Vladimír Hašík, Michal Majerčík síce jednotlivo nespiňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom poslupe aľalebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole
partnera verejného sektora a preto je ich potrebné [ch tiež považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a
ods, 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kantrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu na spoločnosti, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a aní osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svaju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

+ — Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:

« Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,
+ — Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
+ Ľubomir Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR.

+ Ing. Vladimir Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bralislava, št. občianstvo SR:

+ — Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR,

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
9 ochrane verejnáho záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápig členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu

alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkova ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-

nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.9.2017


PATENT IURIST s. r. 0.
JUDr. Ing. Vladimir io |

konateľ / advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT |URIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, advokát ! konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 7.6.2017
S obchodnou spoločnosťou Amtel Slovensko, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bralislava, IČO: 35 687 754, spoločnosť
zapísaná v OR vedenom OS Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 26407/B (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spo-
ločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sekto-
ra (ďalej len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $11 ods. 4 zákona av súlade so zákonom
Č. 297/2008 Z. z. o ochrane. pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.Oprávnená osoba pri identifikácii konečného uživateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 13.6. 2017, číslo dožiadania el — 123212/2017/B:

zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 13.10.2016 (úplné znenie),

výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6. .2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/8:
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. člslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2018:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017. čislo dožiadania el-
125146/2017/B

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:
8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:
9. výpis z obchodného registra spoločností DENOVO, a. s. zo dňa 15.6. 2017, číslo dožiadania 9l-125149/2017/B:

10. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. čísla emisie LP 0000806087:

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250

12. výpis z obchodného registra spoločnosti SpríngCom, s. r. o, zo dňa 20.6.2017, čislo dožiadania 9l-129412/2017/B:
13. čestné prehlásenie akcionárov Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s. a jediného spoločníka SpringCom, s. r. o.:
14. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017.:

15. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 20.6.2017:

DOBR BN >

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verej ného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti zo
dňa 13.10.2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) vyplýva, že základné imanie. spoločnosti je vo výške 109.000 Eur. Rozsah
splatenia základného imania spoločnosti je 109.000 Eur: £ |. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného spoloč-
níka, a to:

Verifikačný dokumení podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z. z. o registri partnerov. verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Amtel Slovansko, s. r. o, so sídlom Borská 6, 641 04 Bratislava, IČO: 35 667 754


« spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sidlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
vobchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 109.000 Eur, čo predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3,996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe.
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno vlístinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

— spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1I77/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817,180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTgl, a. s..

© Zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. ako aj za zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

2 Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a3 ks kmeňových akcii na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1989, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s.

+ spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1,118.820 Eur čo je 28% podiel na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s.

© — Zvýpisu zobchodného registra DENOVO, a. s, ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/58C, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z. z. o regístri partnerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Aig] Slovensko, s. r. o, so síalom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO. 35 687 754


akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo Je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a,
Si

" Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubornír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

"Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimír Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur ča je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

" Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcii na mena
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

+ spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sidlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č. 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. 0.“ je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 80.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

© — zvýpisu zobchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r. o. je vo výške 5.000 Eur, pričom spoločnosť má jediného spoločníka a konateľa, ktorým je:

2 Ing. Jozef Králik, nar. 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. 0. o veľkosti 5.000 Eur čo je 100 % podiel na základnom imaní Sprin-
gCom, s. r. o..

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej zakladateľskej listiny spoločnosti a Výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgá-
nom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je konateľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči
tretím osobám a koná jej menom. Konateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.
Okrem konateľa nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktori by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľ-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia,

Konateľom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:

« Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava, št občianstvo SR

V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému
obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka, tento vykoná-

va všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia v zmysle $ 132 Obchodného zákonníka, preto pre platnosť rozhodnutia

ktorým je spoločnosť DanubiaTel, a. s. vykonáva táto spoločnosť všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia

Verifikačný dokument podľa $ 11 ods, S zákona č. 315/2016 Z. z. 9 regisíti parinerov verejného sektora v platnom znaní
pre spoločnosť Amtel Slovensko, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 687 754

icia konečného užívateľa výhod a odô: [odnenie, na základe akých infori

zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia S Ga zákona
a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« p. lng. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding. a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá Je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda P. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,5/100 + 100/1 00) > 35,25% a sám spíňa kritériá 86
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá Je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného.
sektora vo výške 100% a teda P. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 + 100/100) — 35,25% a sám spíňa kritériá 86
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona 9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« Pp. Ing. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
Výške 100% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 " 28/100 + 100/100) — 9,24% a sám nesplňa žiadne krité-
rium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

“ p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. S priamym podielom na základnom imaní

a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a, s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.

výške 100% a teda P. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partne-
ra verejného sektora vo výške (31/100 + 28/100 + 100/100) > 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa Výhod partnera verejného sektora:

« Pp. Ing. Vladimír Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO. a. S. Vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (31/100 " 28/100 + 100/100) > 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

ep. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá Je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo

Vertňkačný dokument podľa $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. Z. 0 fegisíti partnarov verejného sektora. v platnom znení
pre spoločnosť Amtel Slovensko, s. r. o, so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 687 754


výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
Nera verejného sektora vo výške (5/100 > 28/100 + 100/100) — 1,40% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ Pp. Ing. Jozef Králik je Jediným spoločníkom spoločností SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 100% ktorá je akcionárom spoločnosti Da-
nubiaTel, a, s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spaloční-
kom partnera Verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejné-
ho sektora vo výške 50% a teda P. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (100/100 + 1,5/100 + 100/100) > 1,50% a sám nespíňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľa, Ing. Vladimir Hašík, Michal Majerčík a Ing. Jozef Králik síce jednotlivo nespí-
ňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľ Výhod partnera verejného sektora, avšak na
základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sekto-
ra A preto je ich potrebné ich tiež považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle 8 6a ods. 3 zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo Vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo Nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Kanečnými užívateľmi Výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10. 1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
+ Ing. Pavol Ondriš, nar. 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava št. občianstvo SR:
+ Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale. bytom Krajná 16397/58C, 821 04 Bralislava, št. občianstvo SR,
« Ľubomír Geľo, nar.: 23.7. 1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR,
+ — Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:
e > Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:
« Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 0 ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
9 ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.Verifikačný dokument, podľa $ 11 ads. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a registri Parinerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Ariel Slovensko, s. r. 0. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 687 754


Partner verejného sektora nie Je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.8.2017 | /// /
[U]
PATENT |URIST JÚ

JUDr. Ing. Vladimír Pos IO

konateľ / advokát /

Varifikačný dokument podľa $ 11 ods, 5 zákona č. 316/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v. platnom znení
pre spoločnosť Amfal. Slovensko, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 687. 754Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×