Nezaradený subjekt

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Horárska 12, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 1. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Claudio Frick
Adresa:
Im Hasenacker 25 Schaan LI9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Claudio Frick
Adresa:
Im Hasenacker 25 Schaan LI9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.06.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 1.06.2017 do: 7.06.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH "VÍGLASKÝ

Lavý Firm.OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: BUDAMAR LOGISTICS, a.s.DÁTUM: 31. mája 2017
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT"
1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len Oprávnená osoba), identifikovala
nasledovných konečných uživateľov výhod spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so
sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanej V
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (ďalej len
Partner verejného sektora):

m Mr. Kristen Mikkel Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI.
9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna
príslušnosť dánska, a

(2 Mr. Claudio Frick, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna prístušnosť
lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 30.
mája 2017 je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou
spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že
štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V mene Partnera
verejného sektora je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva spoločne s
jedným členom predstavenstva.

! Pripravený v zmysle 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
Zákon)
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law FirmČlenmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu nasledovné osoby:
1. Ing. Peter Malec, trvale bytom SNP 4508/45A, 903 01 Senec, Slovenská republika,
funkcia: predseda predstavenstva,
2. Ing. Ľubomír Loy, trvale bytom Kvetinárska 12197/4, 821 06 Bratislava, Slovenská
republika, funkcia: člen predstavenstva, a
3. Ing. Ján Vošček, trvale bytom Štúrova 65/5, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba,
Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu
vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:
1. Irg. Peter Planý, trvale bytom Líščie Nivy 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
2. Ivan Petríček, trvale bytom Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,
a
3. Bohdan Kožusznik, trvale bytom Žukovská 319, 737 01 Český Tešín - Dolní Žukov,
Česká republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 33.193 EUR, pričom je rozdelené do
100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo
výške 331,93 EUR.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v
Bratislave zo dňa 27, apríla 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je emitentom
celkového počtu 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 331,93 EUR a má nasledovných
dvoch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom
The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo
spoločnosti 03996955 (ďalej len Budamar Transport), ktorá vlastní 77 kusov akcií
predstavujúcich 77%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a (ii)
slovenskú fyzickú osobu pána Ivana Petríčka, s adresou trvalého pobytu Rešetkova 179/7,
831 03 Bratislava, Slovenská republika (vo výpise zo zoznamu akcionárov je uvedená
pôvodná adresa trvalého pobytu ako Oslobodenia 15/29, 010 04 Žilina — Bánová, Slovenská
republika, pričom nová adresa trvalého pobytu bola preukázaná výpisom z obchodného
registra Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením pána Ivana Petríčka zo dňa 5. mája
2017). Z čestného vyhlásenia pána Ivana Petríčka ďalej vyplýva, že okrem práv mu
prislúchajúcich z titulu vlastníctva 23%-ného podielu na základnom imaní Partnera verejného
sektora nemá žiadne osobitné alebo špeciálne práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo
odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného
orgánu Partnera vereného sektora, (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora alebo na (či) ovládanie Partnera verejného sektora iným
spôsobom. Podľa vyhlásenia pána Ivana Petríčka nebola v tejto súvislosti medzi ním a
zvyšnými akcionármi Partnera verejného sektora ani s akýmikoľvek inými osobami
uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (napr. akcionárska zmluva) priznávajúca
pánovi Ivanovi Petríčkovi osobitné práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že
neexistuje fyzická osoba splňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firmaspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní, mala právo na priamy hospodársky
prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo by
iným spôsobom priamo ovládala Partnera verejného sektora.

Z úradne osvedčeného potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu zo dňa 20. apríla
2017 vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri
spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by
bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej
závierky spoločnosti Budamar Transport za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2015, je možné
vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií
v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má
nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti
Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti Budamar Transport (po
anglicky: annual return) zo dňa 23. mája 2016 je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti
Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so
sídlom lakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len
Budamar International). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International
vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je
vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške 77%. Z
potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International zo
dňa 13, apríla 2017 bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom
celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR. pričom väčšinovým
spoločníkom Budamar lIntemational je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES
LIMITED, so sídlom lakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika
(ďalej len Kraemer Ventures), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%.ný
podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy
92,5%-ný podiet v spoločnosti Budamar Intemational je nepriamym vlastníkom približne
71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo
menšinového podielu v spoločnosti Kraemer Ventures bolo predmetom právnej analýzy
vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho
stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na
základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by
akýmkoľvek spôsobom napíňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer
Ventures zo dňa 13. apríla bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je
vlastnený spoločnosťou Príveg Funds SICAV ple, maltskou spoločnosťou s premenlivým
základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská
republika (ďalej len Priveg Funds). Táto vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií
spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom
imaní spoločnosti Kraemer Ventures je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu
(nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia
vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Priveg Funds bolo vyžiadané právne stanovisko
vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva,
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA- KLUCH -VÍGLASKÝ

las Firmže spoločnosť Priveg Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po
anglicky: voting skarehoiders), ktorí ako jediní vlastnia akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie
práva aako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom
(predstavenstvom) spoločnosti Priveg Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveg Funds,
s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveg Funds, je vlastnených pánom
Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom
Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Mikkel
Lind). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveg Funds s hlasujúcimi právami pán
Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektivne kontroluje a ovláda spoločnosť
Priveg Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveg Funds (členov
predstavenstva). V právnom stanovisku sa ďalej uvádza, že za určitých okolností môže dôjsť
k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveg Funds má na valnom
zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveg
Funds je pán Claudio Fríck, občan Lichtenštajnského kniežatstva, s trvalým pobytom Im
Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Claudio Frick).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: beneficial ownership) Partnera verejného
sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej
kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25%
z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora,

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveg Funds vlastní
nepriamy približne 71,23%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj
skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky
prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora, sme
názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho
podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastník
99,99% akcií spoločnosti Príveg Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti,
a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme
názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkela Linda a Claudia
Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Príveg Funds je vhodné, za účelom vylúčenia
prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného
sektora uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera
verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár.

Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu,
nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firm.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo

výlučne riadi.
s. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31. mája 2017

nn

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH "VÍGLASKÝ

Lavý Firm.OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: BUDAMAR LOGISTICS, a.s.DÁTUM: 31. mája 2017
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT"
1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len Oprávnená osoba), identifikovala
nasledovných konečných uživateľov výhod spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so
sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanej V
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (ďalej len
Partner verejného sektora):

m Mr. Kristen Mikkel Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI.
9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna
príslušnosť dánska, a

(2 Mr. Claudio Frick, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna prístušnosť
lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 30.
mája 2017 je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou
spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že
štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V mene Partnera
verejného sektora je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva spoločne s
jedným členom predstavenstva.

! Pripravený v zmysle 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
Zákon)
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law FirmČlenmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu nasledovné osoby:
1. Ing. Peter Malec, trvale bytom SNP 4508/45A, 903 01 Senec, Slovenská republika,
funkcia: predseda predstavenstva,
2. Ing. Ľubomír Loy, trvale bytom Kvetinárska 12197/4, 821 06 Bratislava, Slovenská
republika, funkcia: člen predstavenstva, a
3. Ing. Ján Vošček, trvale bytom Štúrova 65/5, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba,
Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu
vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:
1. Irg. Peter Planý, trvale bytom Líščie Nivy 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
2. Ivan Petríček, trvale bytom Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,
a
3. Bohdan Kožusznik, trvale bytom Žukovská 319, 737 01 Český Tešín - Dolní Žukov,
Česká republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 33.193 EUR, pričom je rozdelené do
100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo
výške 331,93 EUR.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v
Bratislave zo dňa 27, apríla 2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je emitentom
celkového počtu 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 331,93 EUR a má nasledovných
dvoch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom
The Baltic Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo, číslo
spoločnosti 03996955 (ďalej len Budamar Transport), ktorá vlastní 77 kusov akcií
predstavujúcich 77%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a (ii)
slovenskú fyzickú osobu pána Ivana Petríčka, s adresou trvalého pobytu Rešetkova 179/7,
831 03 Bratislava, Slovenská republika (vo výpise zo zoznamu akcionárov je uvedená
pôvodná adresa trvalého pobytu ako Oslobodenia 15/29, 010 04 Žilina — Bánová, Slovenská
republika, pričom nová adresa trvalého pobytu bola preukázaná výpisom z obchodného
registra Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením pána Ivana Petríčka zo dňa 5. mája
2017). Z čestného vyhlásenia pána Ivana Petríčka ďalej vyplýva, že okrem práv mu
prislúchajúcich z titulu vlastníctva 23%-ného podielu na základnom imaní Partnera verejného
sektora nemá žiadne osobitné alebo špeciálne práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo
odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného
orgánu Partnera vereného sektora, (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora alebo na (či) ovládanie Partnera verejného sektora iným
spôsobom. Podľa vyhlásenia pána Ivana Petríčka nebola v tejto súvislosti medzi ním a
zvyšnými akcionármi Partnera verejného sektora ani s akýmikoľvek inými osobami
uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (napr. akcionárska zmluva) priznávajúca
pánovi Ivanovi Petríčkovi osobitné práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že
neexistuje fyzická osoba splňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firmaspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní, mala právo na priamy hospodársky
prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo by
iným spôsobom priamo ovládala Partnera verejného sektora.

Z úradne osvedčeného potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu zo dňa 20. apríla
2017 vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri
spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by
bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej
závierky spoločnosti Budamar Transport za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2015, je možné
vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií
v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má
nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti
Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti Budamar Transport (po
anglicky: annual return) zo dňa 23. mája 2016 je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti
Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so
sídlom lakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len
Budamar International). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International
vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je
vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške 77%. Z
potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International zo
dňa 13, apríla 2017 bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom
celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR. pričom väčšinovým
spoločníkom Budamar lIntemational je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES
LIMITED, so sídlom lakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika
(ďalej len Kraemer Ventures), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%.ný
podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy
92,5%-ný podiet v spoločnosti Budamar Intemational je nepriamym vlastníkom približne
71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo
menšinového podielu v spoločnosti Kraemer Ventures bolo predmetom právnej analýzy
vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho
stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na
základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by
akýmkoľvek spôsobom napíňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer
Ventures zo dňa 13. apríla bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je
vlastnený spoločnosťou Príveg Funds SICAV ple, maltskou spoločnosťou s premenlivým
základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská
republika (ďalej len Priveg Funds). Táto vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií
spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom
imaní spoločnosti Kraemer Ventures je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu
(nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia
vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Priveg Funds bolo vyžiadané právne stanovisko
vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva,
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA- KLUCH -VÍGLASKÝ

las Firmže spoločnosť Priveg Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po
anglicky: voting skarehoiders), ktorí ako jediní vlastnia akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie
práva aako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom
(predstavenstvom) spoločnosti Priveg Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveg Funds,
s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveg Funds, je vlastnených pánom
Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom
Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Mikkel
Lind). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveg Funds s hlasujúcimi právami pán
Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektivne kontroluje a ovláda spoločnosť
Priveg Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveg Funds (členov
predstavenstva). V právnom stanovisku sa ďalej uvádza, že za určitých okolností môže dôjsť
k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveg Funds má na valnom
zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveg
Funds je pán Claudio Fríck, občan Lichtenštajnského kniežatstva, s trvalým pobytom Im
Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Claudio Frick).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: beneficial ownership) Partnera verejného
sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej
kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25%
z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora,

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveg Funds vlastní
nepriamy približne 71,23%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj
skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky
prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora, sme
názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho
podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastník
99,99% akcií spoločnosti Príveg Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti,
a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme
názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkela Linda a Claudia
Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Príveg Funds je vhodné, za účelom vylúčenia
prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného
sektora uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera
verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár.

Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu,
nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT HAMALA-KLUCH -VÍGLASKÝ

Law Firm.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo

výlučne riadi.
s. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31. mája 2017

nn

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×