Nezaradený subjekt

PAN REAL a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 22. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora: — PAN REAL a.s.

sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

zastúpený: JUDr. Miloš Hrúzik - člen a predseda predstavenstva
IČO: 43 813 348

IČ DPH: SK2022505639

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

odd. Sa, vl. č. 4320/B
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ a „PV8“)

a

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.
sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 860 891
DIČ: SK2022735044 .
zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka č. 55512/B

zastúpená: Mgr. Stanislav Melničák, konateľ

JUDr. Martina Semančíková, konateľ
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

ČL I.
Predmet verifikačného dokumentu
1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej
ako „KUV“) Partnera verejného sektora, v súlade s ust. $ 11 a súv. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

čl. 11.
Východiskové informácie a podklady
1. Východiskové informácie a podklady:

a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017,

b) zakladateľská zmluva Partnera verejného sektora v kompletnom aktuálnom znení,

©) Stanovy Partnera verejného sektora v kompletnom aktuálnom znení,

d) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,

e) písomné čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,

f) výpis zobchodného registra spoločnosti MERK : REALITY a.s., IČO: 35787198, sídlom
Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava, reg. OS Bratislava 1, odd.: Sa, vl. Č. 2426/B zo dňa
17.05.2017,

g) zakladateľská zmluva spoločnosti MERK REALITY a.s. v kompletnom aktuálnom znení,

h) Stanovy spoločnosti MERK REALITY a.s. v kompletnom aktuálnom znení,

i) zoznam akcionárov spoločnosti MERK REALITY a.s.,


J) písomné čestné vyhlásenie JUDr. Ľudmily Masarikovaj ako koncového užívateľa výhod, ktorý
je akcionárom MERK REALITY a.s.,

k) písomné čestné vyhlásenie Mgr. Eleonóry Fedorovej ako koncového užívateľa výhod, ktorý je
akcionárom MERK REALITY a.s.,

DH fotokópie občianskeho preukazu KUV.
(ďalej spolu ako „Podklady“.

Odborným a nestranným postupom boli obstarané vyššie špecifikované Podklady, ktoré umožnili
získať všetky dostupné informácie potrebné pre zápis do registra partnerov verejného sektora, Tieto
Podklady boli vyhodnotené postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z.. Na základe uvedeného boli zistené
skutočnosti obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente.

čl.
Viastnícka štruktúra

1/ Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje: 25000,- Eur (slovom dvadsať päťtisíc
Eur) a bolo splatené v plnom rozsahu.
Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 5 (slovom päť) kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 5.000,-Eur (slovom
päťtisíc Eur).

2/ Akcionármi Partnera verejného sektóra je:
MERK REALITY a.s., IČO: 35787198, sídlom Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava, reg. OS
Bratislava I, odd.: Sa, vl. Č. 2426/B, ktorá vlastní 100% akcii Partnera verejného sektora.
Základné imanie MERK REALITY. a.s. predstavuje: 33200,- Eur (slovom tridsaťtritisícdvesto
Eur) a bolo splatené v plnom rozsahu.
Základné imanie MERK REALITY a.s. je rozdelené na 100 (slovom 100) kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 332,-Eur (slovom
tristotridsať dva EUR).

Akcionármi spoločnosti MERK REALITY a.s. sú

«+ JUDr. Ľudmila Masariková, dat. nar. 09.11.1974, trvalý pobyt Slepá 4045/4, Bratislava —
Staré mesto, štátna príslušnosť SR, vlastní 50 ks akcií, podiel na základnom imaní 50 %,
podiel na hospodárskych výsledkoch a hlasovacích právach zodpovedá podielu na
základnom imaní,

e Mgr. Eleonóra Fedorová, dat. nar. 03.05.1973, trvalý pobyt Slepá 4045/4, Bratislava —

Staré mesto, štátna príslušnosť SR, vlastní 50 ks akcii, podiel na základnom imaní 50 %,

podiel na hospodárskych výsledkoch a hlasovacích právach. zodpovedá podielu na
základnom imaní.

ČI. TV.
Riadiaca Štruktúra PYS
1/ Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie
predstavenstvo

dozorná rada
2/ Valné zhromaždenie: tvorené akcionármi spoločnosti: Podielu na základnom imaní zodpovedá
podiel na hlasovaní akcionára.
3/ Štatutárny orgán Partnera verejného sektora:
JUDr. Miloš Hrúzik, člen a predsedá predstavenstva, bytom Cyrilova 1/487, Bratislava — mestská
časť Ružinov 82] 08.
Na základe Stanov je funkčné obdobie predstavenstva 5 rokov,
V mene spoločnosti koná predseda/člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo
k napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúceho pripojí svoj podpis.
4/ — Dozorná rada: Ing. Dušan Dovíčovič, Rajecká 11/8692, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Ing. Zuzana Hrúziková, Cyrilova 1/487, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08,
Ing. Ľubornír Frúhwald, Bezeková 27/2037, Bratislva — mestská časť Dúbravka 841 01

ČL. V
Identifikácia Konečných užívateľov výhod
1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.
$6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako KUY tieto
osoby:

s JUDr. Ľudmila Masariková, dat. nar. 09.11.1974, trvalý pobyt Slepá 4045/4, Bratislava —
Staré mesto, štátna príslušnosť SR, vlastní 50:ks akcii, podiel na základnom imaní 50 %
spoločnosti MERK REALITY a.s., ktorá je 100 % akcionárom Partnera verejného

sektora,

s Mgr. Eleonóra Fedorová, dat. nar. 03.05.1973, trvalý pobyt Slepá 4045/4, Bratislava —
Staré mesto, štátna príslušnosť SR, vlastní 50 ks akcii, podiel na základnom imaní 50 %
spoločnosti MERK REALITY a.s., ktorá je 100 % akcionárom Partenra verejného
sektora,

(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“)

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi ktorí by vykonávali funkciu v Slovenskej

republike, čo potvrdili aj vyplnením dotazníka,

2. Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV s prihliadnutím na konanie s odbornou
starostlivosťou boli zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledujúce dokumenty:

a) Čestné vyhlásenia KUV zo dňa 18.05.2017, kde potvrdzujú, že:

-nepreviedli svoje akcie na tretiu osobu,

-nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
-nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,

-nie sú verejným funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) písomné čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
a riadiacej štruktúra Partnera verejného sektora,

ČL VI.
Výkon verejnej funkcie
1. Žiadny z KUV (akcionárov — súčasť vlastníckej štruktúry) a ani členov vedenia Partnera verejného
sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Či. VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verífikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.
ČI. VIE.
Záverečné ustanovenia
1. Partner verejného sektora, nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 zák, č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri
paärtnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom identifikácie
KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis. PVS do registra partnerov verejného sektora.

Bratislava, dňa 18. mája 2017ekátska karicelária
a z amančikavá, 5.5.8,
Bratistáva
Advokátska kancelária o a Semančíková, s.r.o.

Mgr. Stanislav Melničák
Konateľ, advokátPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×