Nezaradený subjekt

AGB Beňuš, družstvo

Beňuš
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Beňuš

Záznam platný od: 9. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Máj 2017
Záznam do:
22. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.11.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 22.09.2017 do: 13.11.2018

StiahniZáznam platný od: 9.05.2017 do: 22.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8: Partnets s.r.o.

IČO: 36 646 181

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
Konajúci: JUDr. Juraj Remšík, LIL.M., konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 11334/S/ ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: AGB Beňuš, družstvo

IČO: 00 220 451

Sídlo: 976 64 Beňuš

Konajúci: JUDr. Jozef Kanoš, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Dr, vložka číslo: 302/S/ ďalej ako „partner“ /

IL
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia končeného užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 2. písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.

o

6.tegisttl partnerov vetejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnera
Výpis z Obchodného tegistra Okresného súdu Banská Bystrica pattnera zo dňa 31.10.2018
Úplné znenie Stanov partnera zo dňa 21.06.2018

Zoznam členov partnera aktuálny ku dňu 22.10.2018

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bysttica obchodnej spoločnosti AGB
GROUP s.r.o. zo dňa 22.10.2018Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica obchodnej spoločnosti
BELIIMO a.s. zo dňa 22.10.2018

Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti BEI/TIMO a.s.

Stanovy obchodnej spoločnosti BELITMO a.s. zo dňa 17.12.2015
S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou — osobou vyžiadané
a následne jej predložené nasledovné doklady a písomnosti:

8.

10.

Če

stné vyhlásenie partnera zo dňa 22.10.201€ všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom

registri Okresného súdu Banská Bystrica sú správne, úplné a aktuálne ku dňu vyhotovenia
čestného vyhlásenia

Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti AGB GROUP s.r.o. zo dňa 22.10.2018, z ktorého
vyplýva, že:

a)

b)
©)
d)

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia všetky údaje týkajúce sa jcho osoby ako
spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú
úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jcho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje právo na
vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo
v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala
partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom pôsobiacim
v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia jedinými akcionármi BEI.TIMO a.s. sú:
Mgr. Alena Skvašikova s počtom akcií 1 kus v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter
Skvašik s počtom akcií 99 kusov v menovitej hodnote 99.000,-€.Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti BEI/TIMO a.s. zo dňa 22.10.2018, z ktorého
vyplýva, že:

h)
)

m

n)

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia je konečným užívateľom výhod partnera,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako
spoločníka pattnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú
úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje právo na
vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo
v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť © tom, že by iná osoba ovládala
partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom pôsobiacim
v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia jedinými akcionármi BELTIMO a.s. sú:
Mgr. Alena Skvašikova s počtom akcií 1 kus v menovitej hodnote 1.000,-£ a Mgr. Peter
Skvašik s počtom akcií 99 kusov v menovitej hodnote 99.000,-€.
11.

NaČestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašíkovej zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva, že:

a) ako akcionár BEĽTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla akcie
v BELTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

b) ako akcionár BEĽITMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BELL TIMO a.s. / dividendu na tretiu osobu,

<) ako akcionár BEI/TTMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

ď) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike,

c) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BEĽTIMO a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

ff nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v BELITMO a.s.. Čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva, že:

a) ako akcionár BEĽTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie
v BLELTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

b) ako akcionár BEĽLIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BELTIMO a.s./ dividendu na tretiu osobu,

©) ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

d) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike,

e) ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BEĽITMO a.s. a nic je tichým spoločníkom v inom subjekte,

1 nesplnomocnil žiadnu inú osobu genetálnym plnomocenstvom na výkon svojich ptáv
akcionára v BEĽITMO a.s.

. Občiansky preukaz Mgr. Petra Skvašika

III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

partner je podľa 4 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník spoločenstvom
neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania,

orgánmi partnera sú členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia a ďalšie komisie
zriadené podľa uznesenia členskej schôdze,

najvyšším orgánom partnera je členská schôdza a do jej pôsobnosti patrí prijímať a meniť
stanový pattneta, voliť a odvolávať členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie: voliť
a odvolávať kontrolnú komisiu a predsedu kontrolnej komisie, schvaľovať ročnú účtovnú
uzávierku, rozdelenie zisku, prípadne spôsob úhrady straty, prijímať a meniť volebný
a rokovací poriadok partnera, rozhodovať o znížení alebo zvýšení zapisovaného základného
imania, schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení partnera
likvidáciou, rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja pattnera, rozhodovať o
lehote na splácanie vkladov do zvýšeného zapisovaného základného imania, príplatku na
úhradu strát partnera a príspevku na vytvorenie nedeliteľného fondu: tozhodovať o zvýšení
nedeliteľného fondu nad hranicu určenú stanovami partnera, rozhodovať o vylúčení člena
partnera podľa $ 113 a 121 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka: rozhodovať o
zrušení partnera likvidáciou, rozhodovať o zrušení partnera a jeho rozdelení, zlúčení alebo


splynutí s inou spoločnosťou alebo iným družstvom, o jeho premene na inú formu
spoločnosti alebo iných zmenách právneho postavenia partnera: rozhodovať o spôsobe
vysporiadania likvidačného zostatku majetku partnera: rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré
do pôsobnosti členskej schôdze zveruje zákon alebo stanovy partnera. Členská schôdza
zároveň na návrh predsedu predstavenstva alebo ním povetenej osoby schvaľuje ročnú
účtovnú závierku partnera: schvaľuje podnikateľský zámer na bežný kalendárny rok a
schvaľuje ročnú správu o podnikateľskej činnosti partnera, o stave jeho majetku,
predstavenstvo partnera rozhoduje o všetkých záležitostiach partnera medzi dvoma
zasadnutiami členskej schôdze, pokiaľ nie sú zverené do výlučnej pôsobnosti členskej
schôdze alebo volenému orgánu. Je Štatutárnym orgánom partnera pričom konanie a právne
úkony za predstavenstvo vykonáva predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti člen
predstavenstva poverený predsedom predstavenstva. K písomnej forme právneho úkonu
predstavenstva je potrebný podpis predsedu predstavenstva, v jeho neprítomnosti člena
predstavenstva povereného predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie predstavenstva je
> tokov a členovia predstavenstva môžu byť opätovne zvolení aj po skončení funkčného
obdobia. Predseda predstavenstva je zároveň predsedom pattnera. Podľa aktuálneho výpisu z
Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica pattnera predstavenstvo pattnera
tvorí JUDr. Jozef Kanoš, predseda predstavenstva alJozef Kanoš, podpredseda
predstavenstva,

predseda predstavenstva organizuje a riadi činnosť a rokovanie predstavenstva, organizuje
a riadi bežnú činnosť partnera: vykonáva riadiacu činnosť spojenú s prípravou a plnením
podnikateľského zámeru partnera vo výrobnej a obchodnej činnosti a hospodárení partnera:
vykonáva riadiacu činnosť spojenú s personálnymi otázkami zamestnancov partnera, najmä o
uzatváraní a ukončení pracovného pomeru a v prípade ak ide aj o člena partnera predkladá
návrh na prerokovanie predstavenstvu partnera: vymenúva a odvoláva z funkcií všetkých
riadiacich /vedúcich pracovníkov partnera, dojednáva a podpisuje zmluvy obchodnými
pattnermi o nákupe materiálnych potrieb a služieb, vykonáva ďalšiu koncepčnú a operatívnu
rozhodovaciu činnosť spojenú so zabezpečovaním podnikateľského zámeru partnera, ak
rozhodovanie o niektorej otázke nie je zverené do pôsobnosti členskej schôdze alebo
čiastkovej členskej schôdze alebo schôdze delegátov alebo ak rozhodovanie o nich nie je v
pôsobnosti predstavenstva partnera. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi
a predstavenstvu. Predsedu predstavenstva volí zo svojich členov predstavenstvo partnera,
kontrolná komisia partnera sa skladá z troch členov a je oprávnená kontrolovať všetky
činnosti partnera, upozorňuje na zistené nedostatky predstavenstvo partnera písomne
a vyžaduje zjednanie nápravy: vyjadruje sa k ročnej účtovnej uzávierke, k návrhu na
rozdelenie zisku alebo úhrady straty partnera, pričom na ené nedostatky upozorňuje
predstavenstva partnera alebo priamo vedúcich organizačných jednotiek partnera a vyžaduje
od nich zabezpečenie odstránenia zistenia nedostatkov. Kontrolná komisia za svoju činnosť
zodpovedá členskej schôdzi partnera a je nezávislá na ostatných orgánoch partnera,ako vyplýva z aktuálnych stanov partnera, členmi partnera môžu byť fyzické a právnické
osoby, pričom partner vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu členov sa zapisuje
okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby ako člena aj výška
jeho členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený,

zo zoznamu členov partnera vyplýva, že partner má 38 členov, z toho 37 členov tvoria
fyzické osoby a jeden člen je právnickou osobou. Celkový splatený členský vklad všetkých
38-mich členov partnera predstavuje sumu 1.336.025,92 €, z toho člen družstva AGB
GROUP s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 570 554 (ďalej
len „AGB GROUP s.r.o.), má splatený členský vklad vo výške 1.306.701,37 €, čo zodpovedá
percentuálnemu vyjadreniu 97,81 % na splatených vkladoch všetkých členov partnera,

podľa bodu 14.1. stanov partnera zo dňa 21.06.2018 je najvyšším orgánom partnera schôdza
členov družstva, pričom každý člen partnera má právo osobne alebo na základe písomného
splnomocnenia zúčastniť sa na schôdze členov partnera. Každý člen partnera má 1 hlas na
každých 664,€ svojho členského vkladu alebo svojho vstupného vkladu alebo ďalšieho
členského vkladu. Z aktuálneho zoznamu členov partnera vyplýva, že člen AGB
GROUP s.r.o. má 1967,92 hlasov z celkového počtu hlasov 2012,03 čo v percentuálnom

vyjadrení predstavuje 97,31 % všetkých hlasov členov partnera,) člen partnera obchodná spoločnosť AGB GROUP s.r.o. má jediného spoločníka, a to
obchodnú spoločnosť BELTIMO a.s., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 50 094211 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 1112/5 (ďalej len ako „BELIIMO a.s.), ktotý zároveň vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia AGB GROUP s.r.o.,

k) výška peňažného vkladu jediného spoločníka AGB GROUP s.r.o. obchodnej spoločnosti
BELTIMO a.s. je 100.000,-€, ktorý je splatený v celom rozsahu,

I) základné imanie BEI /TIMO a.s. je vo výške 100.000,-€, ktoré je splatené v celom tozsahu a je
rozvrhnuté na kmeňové akcie v listinnej podobe, ktoré znejú na meno, a to v počte 100
kusov, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 1.000,-€,

m) na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené zálo vo na celý obchodný
podiel spoločníka BELTIMO a.s. v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s.,
IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,

n) zo zoznamu akcionárov, ako aj z čestného vyhlásenia Mgr. Petra Skvašika a Mgr. Aleny
Skvašikovej obe datované dňa 22.10.2018 vyplýva, že Mgr. Alena Skvašiková je vlastníkom
jednej akcie (akcia č. 100) v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter Skvašik je vlastníkom 99
kusov akcií (akcie č. 1-99) v menovitej hodnote 99.000,-€,

9) z čestného vyhlásenia BEĽITMO a.s. zo dňa 22.10.2018 vyplýva, že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo z inej činnosti BHI/TIMO a.s. sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií BEĽTIMO a.s.,

p) v mene BELTIMO a.s. koná jediný člen predstavenstva Mgr. Peter Skvašik, ktorý je zátoveň
jeho predsedom,

g) štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný jediným spoločníkom BELTIMO a.s.
vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia,

r) dozornú radu partner zriadenú nemá,

s) právo na hospodársky prospech, t.j. na podiel zo zisku partnera má BEĽITMO a.s. v rozsahu
100%.

IV.
Identifikácia a ovetenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného

užívateľa výhod partneta podľa $ Ga ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovnú
osobu:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik

Adresa trvalého pobytu: Bagarova 381/5, Banská Bystrica 974 04

Dátum narodenia: 2.04.1987

Štátna príslušnosť: občan SR

Ži

Podľa Zoznamu akcionárov BEI./TIMO a.s., ako jediného spoločníka partnera, vlastní
Mgr. Peter Skvašik 99 kusov akcií, v listinnej podobe, © menovitej hodnote jednej akcie


1.000,-€, ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní BĽI/1IMO a.s. o výške
99.000,€ a súčasne tvoria 99% podiel a základnom imaní BEI/TIMO a.s.. Z. uvedeného
vyplýva, že Mgr. Peter Skvašik má priamy podiel 99% na základnom imaní, hlasovacích
právach a hospodárskom prospechu BELTIMO a.s. čím skutočne ovláda a kontroluje
jediného spoločníka partnera BELTIMO a.s. a tým nepriamo ovláda a vykonáva
nepriamu kontrolu nad partnerom. Mgr. Peter Skvašik Je jediným členom predstavenstva
a zároveň predsedom predstavenstva BELTIMO a.s.
v.
Údaje podľa $4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o tegistri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo radiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

vI.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovaníc informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 22.10.2018
JUDr. Juraj Remšík, LL.M.
advokát, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát
reg. VSAK č. 7440
sídlo advokáta M, R. Štefánika 36 Martin 034 01
IČO: 46 884 700
trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43
(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora
AGB Beňuš, družstvo

so sídlom Beňuš, 976 64, Slovenská republika, IČO:00 220 451, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Dr, vložka číslo
302/S

(ďalej len „partner verejného sektora“)

ČI, 1.
Identlfikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera
verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik,
Dátum narodenia: 12.4.1987,
Trvale bytom: Bagarova 381/5, 974 04 Banská Bystrica,
Štátna príslušnosť: Slovenská
Čl, Il.

Opls vlastníckej štruktúry a rladlacej štruktúry

1. Partner verejného sektora je družstvo — spoločenstvo neuzavretého počtu
osôb, založené na dobru neurčitú.

2. Zplatného znenia stanov partnera verejného sektora vyplýva, že členom
družstva môžu byť právnické osoby a fyzické osoby. Družstvo vedie zoznam
svojich členov, do ktorého zapisuje okrem názvu asídla právnickej osoby
alebo mena a bydliska fyzickej osoby aj výšku členského vkladu každého
člena a výšku, v akej bol splatený.

3. Zo zoznamu členov vyplýva, že partner verejného sektora má 42 členov,
ztoho 41 členov sú fyzické osoby, jeden člen je právnická osoba. Zo zoznamu
členov družstva ďalej vyplýva, že celkový splatený členský vklad všetkých
členov predstavuje sumu 1.339.527,57€. Člen družstva — spoločnosť AGB
10.

GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 24, Banská Bystrica 974 01 OČO: 44 570 554
má v družstve splatený členský vklad vo výške 1.306.701,37€ čo — predstavuje
97,5% zo všetkých splatených vkladov všetkých členov družstva.

Zo stanov družstva vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora
je členská schôdza. Do jej kompetencie patrí prijímať a meniť stanovy, voliť
a odvolávať členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, schvaľovať
ročnú účtovnú uzávierku, rozdelenie zisku, prijímať a meniť volebný a rokovací
poriadok, rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
schvaľuje podnikateľský zámer družstva.

Zo stanov partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že každý člen družstva
(partnera verejného sektora) má právo sa osobne alebo na základe
písomného splnomocnenia zúčastniť sa členskej schôdze. Každý člen družstva
má 1 hlas na každých 664€ svojho členského vkladu alebo vstupného vkladu
alebo ďalšieho vkladu. Zo zoznamu členov partnera verejného sektora tak
vyplýva, že AGB GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01
IČO: 44 570 554 má 1.967,92 hlasov z celkových 2.017,29 v členskej schôdze,
čo predstavuje 97,5% hlasov.

Spoločnosť AGB GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01
IČO: 44 570 554 má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť BELTIMO a.s. so
sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO: 50094211 zapísaná
v Obchodnom regjstii Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka číslo:
1112/2. Výška vkladu jediného spoločníka partnera verejného sektora je
100.000€ (slovom stotisíc eur) s rozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc
eur).

Spoločnosť BELTIMO a.s. ako jediný spoločník aako jediný vlastník
obchodného podielu vo výške 100% v spoločnosti AGB GROUP s.r.o. ktorý ako
jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, tak priamo
ovláda akontroluje spoločnosť AGB GROUP s.r.o. čím nepriamo riadi
a kontroluje partnera verejného sektora.

Zvýpisu Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že
spoločnosť BELTIMO a.s. má základné imanie vo výške 100.000€ (slovom stotisíc
eur) srozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc eur) rozvrhnuté na akcie,
ato na akcie spočtom 100 (slovom stoj, duhom kmeňové, podobou
listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 1.000€ (slovom tisíc eur).

Zo zoznamu akcionárov a fotokópiu akcii a čestného vyhlásenia Mgr. Petra
Skvašika a Mgr. Aleny Skvašikovej vyplýva, že akcionárom/vlastníkom akcii sú
fyzické osoby Mgr. Alena Skvašiková s počtom akcii 1 (1% z celkového počtu
akcii] a Mgr. Peter Skvašik s počtom akcii 99 (99% zcelkového počtu akcii).

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. vyplýva, že výkon riadiacich
práv vspoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré
zodpovedajú podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti
BELTIMO a.s. Fyzická osoba uvedená včlánku I. tohto vetifikačného
dokumentu, tak priamo ovláda a kontroluje spoločnosť BELTIMO a.s. ktorá
priamo ovláda spoločnosť AGB GROUP s.r.o, atak nepriamo ovláda
12.

13.

a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

„Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO as. ďalej vyplýva, že na

hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií tejto
spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná
fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho členstva/členského vkladu partnera verejného sektora
a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
členstva partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedených získaných informácií vyplýva, že kritéria uvedené v zákone
pre konečného užívateľa výhod splňa Mgr. Peter Skvašik, ktorí prostredníctvom
vlastníctva 99% akcií vspoločnosti BELTIMO a.s , ktorá vlastní 100%
obchodného podielu spoločnosti AGB GROUP s.r.o., ktorá má 97,5% podiel na
hlasovacích právach v najvyššom orgáne partnera verejného sektora, tak
nepriamo ovláda ariadi partnera verejného sektora asúčasne tak má
nepriamy podiel na hospodárskom výsledku z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora. Nepriamy podiel na riadení akontrolovaní
partnera verejného sektora má končený užívateľ výhod 96,52%.

. Orgánmi partnera verejného sektora sú členská schôdza, predstavenstvo,

kontrolná komisia.

. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza. Do jej

kompetencie patrí prijmať a meniť stanovy, voliť a odvolávať členov
predstavenstva ačlenov kontrolnej komisie, schvaľovať ročnú účtovnú
uzávierku, rozdelenie zisku, prijímať a meniť volebný arokovací poriadok,
rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľuje
podnikateľský zámer družstva.

. Predstavenstvo družstva rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva medzi

dvoma zasadnutiami členskej schôdze. Predstavenstvo je štatutárnym
orgánom družstva. Predsedom predstavenstva je predseda družstva.
Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva. Konanie a právne
Úkony za predstavenstvo vykonáva predseda, vjeho neprítomnosti člen
predstavenstva. K písomnej forme právneho úkonu predstavenstva je
potrebný podpis predsedu dnužstva, vjeho neprítomnosti člena
predstavenstva. Predstavenstvo — družstva — zabezpečuje plnenie
hospodárskych úloh družstva a o tomto plnení predkladá na rokovaní členskej
schôdze správy. Predstavenstvo navrhuje členskej schôdzi spôsob rozdelenia
a použitia zisku. Predstavenstvo má dvoch členov, funkčné obdobie
predstavenstva je 5 rokov. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je úplná
jeho účasť jeho členov a uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali všetci členovia.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. Predstavenstvo sa
schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

17. Predseda — predstavenstva — organizuje ariadi činnosť arokovanie
predstavenstva, organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, najmä vykonáva
radiacu činnosť spojenú s prípravou a plnením podnikateľského zámeru
družstva vo výrobnej a obchodnej činnosti, vykonáva riadiacu činnosť spojenú
s personálnymi otázkami zamestnancov družstva, vymenúva a odvoláva
ziunkcií všetkých riadiacich a vedúcich pracovníkov družstva. Predseda
predstavenstva má právo veta.

18. Kontrolná komisia je orgánom družstva, oprávnená kontrolovať všetky činnosti
družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, je nezávislá na
ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 3 členov. Kontrolná
komisia upozorňuje na zistené nedostatky predstavenstvo. Schádza sa podľa
potreby, najmenej jeden krát za tri mesiace. Funkcia člena predstavenstva
a člena kontrolnej komisie je nezlučiteľné. Funkčné obdobie členov kontrolnej
komisie je 5 ročné.

ČI. 11l
Odôvodnenle získaných Informácii

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala

vzmysle zákona č. 297/2008 Zz.. Informácie o partnerovi verejného

sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami

a dokumentmi :

1. výpis zObchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera
verejného sektora,

2. úplné znenie stanov partnera verejného sektora,
3. zoznam členov partnera verejného sektora,

4. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti AGB
GROUP s.r.o. IČO: 44 570 554,

5. výpis zObchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti
BELTIMO a.s. IČO: 50 094 21,

6. zoznam akcionárov spoločnosti BELTIMO a.s.,

7. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,

8. čestné vyhlásenie spoločnosti BELTIMO a.s.,

9. čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej r. Rybárovej,

10. čestné vyhlásenie a doklad totožnosti Mgr. Petra Skvašika
11. čestné vyhlásenie spoločnosti AGB GROUP s.r.o.

ČI. IV.
1.

1.

Údaje o verejných funkclonárov vo vlastníckej a rladlacej štruktúre
Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
radiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť
oprávnená osoba zistila na základe čestných vyhlásení partnera verejného
sektora, spoločnosti BELTIMO a.s., AGB GROUP s.r.o., a čestných vyhlásení Mgr.
Aleny Skvašikovej a Mgr. Petra Skvašika.

ČI. V
Splnenle podmlenok na zápls členov vrcholového manažmentu v prípade
emltenta cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

ČI, VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

- Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. VSAK č. 7440, sídlo

kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 036 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor
pod Znievom 038 43, IČO: 46884700, týmto dko oprávnená osoba
vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora som postupoval sodbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.

V Martine dňa 21.9.2017

) JUDr. Peter Celec
A advokát
J 0) M.R. Štefánika 36
/ 03601 MARTIN
u É reg. SAK č. 7440

[oo A

JUDr. Peter Celec, advokát

oprávnená osoba
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát
reg. VSAK č. 7440
sídlo advokáta M, R. Štefánika 36 Martin 034 01
IČO: 46 884 700
trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43
(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora
AGB Beňuš, družstvo

so sídlom Beňuš, 976 64, Slovenská republika, IČO:00 220 451, zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Dr, vložka číslo
302/S

(ďalej len „partner verejného sektora“)

ČI, 1.
Identlfikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera
verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik,
Dátum narodenia: 12.4.1987,
Trvale bytom: Švermova 1744/2, 974 04 Banská Bystrica,
Štátna príslušnosť: Slovenská
Čl, Il.

Opls vlastníckej štruktúry a rladlacej štruktúry

1. Partner verejného sektora je družstvo — spoločenstvo neuzavretého počtu
osôb, založené na dobru neurčitú.

2. Zplatného znenia stanov partnera verejného sektora vyplýva, že členom
družstva môžu byť právnické osoby a fyzické osoby. Družstvo vedie zoznam
svojich členov, do ktorého zapisuje okrem názvu asídla právnickej osoby
alebo mena a bydliska fyzickej osoby aj výšku členského vkladu každého
člena a výšku, v akej bol splatený.

3. Zo zoznamu členov vyplýva, že partner verejného sektora má 42 členov,
ztoho 41 členov sú fyzické osoby, jeden člen je právnická osoba. Zo zoznamu
členov družstva ďalej vyplýva, že celkový splatený členský vklad všetkých
členov predstavuje sumu 1.339.527,57€. Člen družstva — spoločnosť AGB
10.

GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 24, Banská Bystrica 974 01 OČO: 44 570 554
má v družstve splatený členský vklad vo výške 1.306.701,37€ čo — predstavuje
97,5% zo všetkých splatených vkladov všetkých členov družstva.

Zo stanov družstva vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora
je členská schôdza. Do jej kompetencie patrí prijímať a meniť stanovy, voliť
a odvolávať členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, schvaľovať
ročnú účtovnú uzávierku, rozdelenie zisku, prijímať a meniť volebný a rokovací
poriadok, rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
schvaľuje podnikateľský zámer družstva.

Zo stanov partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že každý člen družstva
(partnera verejného sektora) má právo sa osobne alebo na základe
písomného splnomocnenia zúčastniť sa členskej schôdze. Každý člen družstva
má 1 hlas na každých 664€ svojho členského vkladu alebo vstupného vkladu
alebo ďalšieho vkladu. Zo zoznamu členov partnera verejného sektora tak
vyplýva, že AGB GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01
IČO: 44 570 554 má 1.967,92 hlasov z celkových 2.017,29 v členskej schôdze,
čo predstavuje 97,5% hlasov.

Spoločnosť AGB GROUP s.r.o. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01
IČO: 44 570 554 má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť BELTIMO a.s. so
sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO: 50094211 zapísaná
v Obchodnom regjstii Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka číslo:
1112/2. Výška vkladu jediného spoločníka partnera verejného sektora je
100.000€ (slovom stotisíc eur) s rozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc
eur).

Spoločnosť BELTIMO a.s. ako jediný spoločník aako jediný vlastník
obchodného podielu vo výške 100% v spoločnosti AGB GROUP s.r.o. ktorý ako
jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, tak priamo
ovláda akontroluje spoločnosť AGB GROUP s.r.o. čím nepriamo riadi
a kontroluje partnera verejného sektora.

Zvýpisu Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že
spoločnosť BELTIMO a.s. má základné imanie vo výške 100.000€ (slovom stotisíc
eur) srozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc eur) rozvrhnuté na akcie,
ato na akcie spočtom 100 (slovom stoj, duhom kmeňové, podobou
listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 1.000€ (slovom tisíc eur).

Zo zoznamu akcionárov a fotokópiu akcii a čestného vyhlásenia Mgr. Petra
Skvašika a Mgr. Aleny Skvašikovej vyplýva, že akcionárom/vlastníkom akcii sú
fyzické osoby Mgr. Alena Skvašiková s počtom akcii 1 (1% z celkového počtu
akcii] a Mgr. Peter Skvašik s počtom akcii 99 (99% zcelkového počtu akcii).

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. vyplýva, že výkon radiacich
práv vspoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré
zodpovedajú podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti
BELTIMO a.s. Fyzická osoba uvedená včlánku I. tohto verifikačného
dokumentu, tak priamo ovláda a kontroluje spoločnosť BELTIMO a.s. ktorá
priamo ovláda spoločnosť AGB GROUP sr.o, atak nepriamo ovláda
12.

13.

a vykonáva nepriamu kontrolu nad partnerom verejného sektora.

„Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO as. ďalej vyplýva, že na

hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií tejto
spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná
fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho členstva/členského vkladu partnera verejného sektora
a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
členstva partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedených získaných informácií vyplýva, že kritéria uvedené v zákone
pre konečného užívateľa výhod splňa Mgr. Peter Skvašik, ktorí prostredníctvom
vlastníctva 99% akcií vspoločnosti BELTIMO a.s , ktorá vlastní 100%
obchodného podielu spoločnosti AGB GROUP s.r.o., ktorá má 97,5% podiel na
hlasovacích právach v najvyššom orgáne partnera verejného sektora, tak
nepriamo ovláda ariadi partnera verejného sektora asúčasne tak má
nepriamy podiel na hospodárskom výsledku z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora. Nepriamy podiel na riadení akontrolovaní
partnera verejného sektora má končený užívateľ výhod 96,52%.

. Orgánmi partnera verejného sektora sú členská schôdza, predstavenstvo,

kontrolná komisia.

. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza. Do jej

kompetencie patrí prijímať a meniť stanovy, voliť a odvolávať členov
predstavenstva ačlenov kontrolnej komisie, schvaľovať ročnú účtovnú
uzávierku, rozdelenie zisku, prijímať a meniť volebný arokovací poriadok,
rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľuje
podnikateľský zámer družstva.

. Predstavenstvo družstva rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva medzi

dvoma zasadnutiami členskej schôdze. Predstavenstvo je štatutárnym
orgánom družstva. Predsedom predstavenstva je predseda družstva.
Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva. Konanie a právne
Úkony za predstavenstvo vykonáva predseda, vjeho neprítomnosti člen
predstavenstva. K písomnej forme právneho úkonu predstavenstva je
potrebný podpis predsedu dnužstva, vjeho neprítomnosti člena
predstavenstva. Predstavenstvo — družstva — zabezpečuje plnenie
hospodárskych úloh družstva a o tomto plnení predkladá na rokovaní členskej
schôdze správy. Predstavenstvo navrhuje členskej schôdzi spôsob rozdelenia
a použitia zisku. Predstavenstvo má dvoch členov, funkčné obdobie
predstavenstva je 5 rokov. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak je úplná
jeho účasť jeho členov a uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali všetci členovia.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. Predstavenstvo sa
schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

17. Predseda — predstavenstva — organizuje ariadi činnosť arokovanie
predstavenstva, organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, najmä vykonáva
radiacu činnosť spojenú s prípravou a plnením podnikateľského zámeru
družstva vo výrobnej a obchodnej činnosti, vykonáva riadiacu činnosť spojenú
s personálnymi otázkami zamestnancov družstva, vymenúva a odvoláva
ziunkcií všetkých riadiacich a vedúcich pracovníkov družstva. Predseda
predstavenstva má právo veta.

18. Kontrolná komisia je orgánom družstva, oprávnená kontrolovať všetky činnosti
družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, je nezávislá na
ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 3 členov. Kontrolná
komisia upozorňuje na zistené nedostatky predstavenstvo. Schádza sa podľa
potreby, najmenej jeden krát za tri mesiace. Funkcia člena predstavenstva
a člena kontrolnej komisie je nezlučiteľné. Funkčné obdobie členov kontrolnej
komisie je 5 ročné.

ČI. 11l

Odôvodnenle získaných Informácii
Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala

vzmysle zákona č. 297/2008 Zz.. Informácie o partnerovi verejného
sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami
a dokumentmi :

1. výpis zObchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera
verejného sektora,

2. úplné znenie stanov partnera verejného sektora,
3. zoznam členov partnera verejného sektora,

4. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti AGB
GROUP s.r.o. IČO: 44 570 554,

5. výpis zObchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti
BELTIMO a.s. IČO: 50 094 21,

6. zoznam akcionárov spoločnosti BELTIMO a.s.,

7. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,

8. čestné vyhlásenie spoločnosti BELTIMO a.s.,

9. čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej r. Rybárovej,
10. čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika

11. čestné vyhlásenie spoločnosti AGB GROUP s.r.o.

ČI. IV.
1.

1.

Údaje o verejných funkclonárov vo vlastníckej a rladlacej štruktúre
Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
radiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť
oprávnená osoba zistila na základe čestných vyhlásení partnera verejného
sektora, spoločnosti BELTIMO a.s., AGB GROUP s.r.o., a čestných vyhlásení Mgr.
Aleny Skvašikovej a Mgr. Petra Skvašika.

ČI. V
Splnenle podmlenok na zápls členov vrcholového manažmentu v prípade
emltenta cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

ČI, VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

„ Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. VSAK č. 7440, sídlo

kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 034 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor
pod Znievom 038 43, IČO: 46884700, týmto ako oprávnená osoba
vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora som postupoval sodbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.

V Martine dňa 20.4.2017
) JUDr. Peter Celec
jE advokát
/ [A M.R. Štefánika 36
V K. 03601 MARTIN
C g reg. SAK č. 7440

[oo A

JUDr. Peter Celec, advokát

oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×